BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 5/00OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:00; modlitební chvíle 8:00
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00 Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00 - 19:00
Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené):
Po a pá 9:30 - 11:30, st 17:00 - 18:00

Adresa sboru:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 4446 10 37
Farář: Luděk Rejchrt


Skupinky

Skupinka u M. & K. Mazných, každé pondělí od 17:15

Skupinka u J. & J. Horálkových, střídavě pondělí a středa

Skupinka střídavě u Ceplových a Bedrníkových, čtvrtek od 18:30

Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Žádost o sponzorský dar

Prosíme příznivce MS YMCA Braník a vodáckých táborů, aby přispěli formou sponzorského daru jakoukoli finanční částkou na nákup nových a údržbu starších, dosud věrně sloužících stanů. Zájemcům rádi sdělíme podrobnější informace.

Tomáš a Zuzka Bedrníkovi
tel: 44 91 00 95


Konfirmace

V průběhu letošního školního roku se konala pravidelná konfirmační cvičení vedená bratrem farářem. Scházela se zde skupina asi 15 -ti účastníků ve věku 12 - 50 let.

KONFIRMACE SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 12.6.2000


Uzávěrka dalšího čísla

UZÁVĚRKA DALŠÍ BRÁNY JE 11.6.2000


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 5. číslo roku 2000.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá, Tereza Rychtaříková
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
[Převod do HTML:
Michal MaznýMichal Jungmann.]NA ÚVOD

Svatodušní zamyšlení

O Duchu svatém má leckterý křesťan představu, že to je "něco", jakási boží energie, která se v Církvi objevuje v mezních situacích. Musím nesouhlasit: Duch svatý je "Někdo", tedy osoba. Energie přece nemůže utěšovat, napomínat, přimlouvat se, či uvádět ve "všelikou pravdu", jak to čteme v evangeliu. Duch svatý je však osoba z celé svaté Trojice nejméně uchopitelná jakoukoli naší rozumovou či poznávací kategorií. Však Pán Ježíš o něm mluví v souvislosti s vanutím větru: "Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." ( J 3,8 )

Přesto Duch svatý je tím, který jedná a působí v životě křesťana. Jestliže o našem Pánu Ježíši Kristu vyznáváme, že " byl počat z Ducha svatého", pak jakási analogie se nabízí i při "početí" naší víry: tu nemáme ze sebe, ze svého náboženského založení. Její skutečný počátek je v Duchu svatém. Je to prostě jeho "zásluha", div jeho moci, že my hrdopýškové a paličáci pokorně nad sebou uznáváme Pána Krista jako poslední autoritu. Reformátor Martin Luther to geniálně prostými slovy, které vydají za celé knihovny "duchovní literatury" vyjádřil ve svém Menším katechizmu:

"Věřím, že můj rozum a mé síly nestačí, abych v Ježíše Krista, svého Pána, uvěřil a mohl k němu přijít, ale že duch svatý mě skrze evangelium povolal, svými dary osvítil a  v pravé víře posvětil a utvrdil. Stejně tak povolává, shromažďuje, osvěcuje, posvěcuje a v jediné pravé víře v Ježíše Krista utvrzuje všecku křesťanskou církev na zemi."

Prostě je to tak: bez Ducha svatého bych nikdy neuvěřil. A  bez něho by se celá Církev už dávno rozpadla v nejrůznějších názorových odlišnostech a "módních trendech". Ale ten mocný "Někdo", který se nedá spoutat a je svobodný jako vítr, nás utvrzuje nikoliv v našich názorech a pravdičkách, ale "v  jediné pravé víře v Ježíše Krista". Stále znovu nad tím žasnu. Bez Ducha svatého si ostatně nedokážu představit, že je vůbec možné v dnešní postmoderní době, aby kázání evangelia v mém ubohém provedení zasáhlo tak odlišné posluchače, kteří se shromažďují v branickém sboru. A přece se to děje - Bohu díky.

Duchu svatý, Utěšiteli a Přímluvce, jaká je to úleva vědět, že Ty sám jsi převzal poslední zodpovědnost za působení dobré zprávy v lidském srdci!

Luděk RejchrtSTARŠOVSTVO

Zápis ze 607. schůze staršovstva konané dne 9. května 2000

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Drápalová, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Měsková, Plhák, Prosek, Říčan, Vajsar, Wurst, Žilka, Žilková, Nývltová, Horálek.

Na část jednání Luu Kim Phan, Tran Le Thu, Tran Than Thien, Ngo Cong Liem.

Ve vzdělavatelné části hovořil bratr farář o kapitole "Co je spása?" z knihy Jana Pavla II. "Překročit práh naděje" (spasit znamená osvobodit od definitivního zla).

1) Na schůzi staršovstva se dostavili čtyři zástupci vietnamských křesťanů, kteří by měli zájem konat své bohoslužby v našem kostele. Představili své společenství, přednesli svůj požadavek a odpověděli na dotazy bratra faráře a členů staršovstva. Pokud se podaří vyřešit technické problémy spojené s otvíráním a zavíráním kostela, nemá staršovstvo námitek proti tomu, aby se vietnamská skupina v Braníku scházela (s výjimkou doby prázdnin). Další jednání budou následovat.

2) Kontrola zápisu. Z. Kučerová předložila přehled o  hospodaření sboru v roce 1999 rozčleněný na jednotlivé položky.

Oprava přehledu hospodaření a rozpočtu odložena na příští schůzi.

3) Z. Kučerová přečetla pokladní zprávu za duben. Termínovaný vklad bude zvýšen o 150.000 Kč.

4) Poškozená střecha kostela - firma, která by měla dělat opravu, navrhuje instalaci sítě proti padajícím kamenům. Ing. Černý požádá o předběžný finanční rozpočet. Z. Kučerová projedná s Obvod. úřadem možnost zamezení přístupu na okraj skály nad kostelem.

5) Sbor v Dittersdorfu nás zve na návštěvu ve dnech 30.9. až 3.10.2000.

6) J. Horálek informoval o životě skupinek. Poděkoval za prostor, který sbor mládeži poskytuje a požádal staršovstvo o podporu zvláště těch členů, kteří se ujali vedení skupinek či jiné služby ve sborové práci (tábory, dorost, časopis). Znovu pozval členy staršovstva, aby se přišli na skupinku podívat.

7) I. Plhák informoval o připravovaném setkání zrakově postižených v Praze v Evangelické církvi metodistické v  Ječné ulici ve dnech 19.-21.5.2000. 20.5. bude uvedena hra br. faráře Rejchrta o bratru Augustovi. I. Plhák děkuje rodinám, které nabídly ubytování a třem členům skupinek, kteří se přihlásili k průvodcovské službě.

8) Staršovstvo souhlasí s tím, aby branický sbor podpořil žádost br. Horálka o dekret volitelnosti za jáhna.

9) Bratr farář krátce informoval o schůzi konventu 15.4.

10) Do sborových ohlášek a na nástěnku bude dána informace o  sbírce ošacení pro Ukrajinu a o výstavě obrazů Máši Šormové v příštím týdnu.

Zapsala: R. ČernáPRÁZDNINY

Letní tábory

A: Slovensko 2000 aneb "...nad Tatrou sa blýska..." - vodácký tábor pro mladé
termín: 7.7. - 15.7.
věk: 15 - 99 let
vedoucí: Egon Čierný jr. - tel: 41 44 21 20

B: Hron od pramenů - vodácký tábor pro starší děti
termín: 11.7. - 26.7.
věk: 11- 16 let
vedoucí: Tomáš Bedrník - tel: 44 91 00 95

C: Pecka - tábor pro starší děti
termín: 29.7. - 12.8.
vedoucí: Michal Jungmann - tel: 792 07 60

D: Zhořec - tábor pro mladší děti
termín: 5.8. - 13.8
vedoucí: Aleš Hoznauer - tel: 727 618 19

Bližší informace (např. zda jsou ještě volná místa) vám poskytnou vedoucí jednotlivých táborů.SENIORÁTNÍ DNY MLÁDEŽE

Z louže do bláta

Tak zněl název letošních jarních seniorátních dnů mládeže (SDM). Pro ty z Vás, kdo tento pojem slyšíte poprvé, jedná se o víkendové setkání mládeže pražského seniorátu, tedy pražských a blízkopražských sborů naší církve. Konaly se 7.-9.dubna v Soběhrdech, což je kousek od vlakové zastávky Mrač na trati Praha-Benešov-atd.

Tématem bylo uprchlictví, a to ze dvou úhlů pohledu. Z louže - proč tolik lidí utíká ze své země; do bláta - kam utíkají a co je tam čeká. V pátek večer za námi přijeli dva hosté z Nadace Člověk v tísni. Po shlédnutí filmu o situaci v Kosovu z pohledu jedné dívky z této nadace, která tam pracuje, jsme si povídali o aktuálním vývoji v Čečensku, Kosovu, Bělorusku a dalších místech, kde je buď diktatura, válka, epidemie nebo podobný hrůzy.

V sobotu ráno nám věnovala čas jedna paní pracující v Českém Helsinském výboru a Poradně pro uprchlíky v Praze v Senovážné ulici 2. Probírali jsme zlehka takový věci jako azyl, azylové řízení, uprchlické tábory, hledání zaměstnání. Pak se shráblo listí na zahradě a odpoledne trochu začutalo na nedalekém hřišti. Poté jsem se vrátil domů, vím jen, že se ostatní chystali večer podniknout divadelní detektivní hru na VRAHA, což je asi toto:

Každý hráč je hercem, má svou roli jako např. místní policista, prodavačka v pekařství, starosta apod. Místnosti na faře, části zahrady - zkrátka podle toho kde se hraje - jsou definovány jako jednotlivá místa příběhu jako náměstí, místní hospůdka, park a další. Za třetí je dána stručná dějová kostra, z které samozřejmě zná před začátkem každý jen svou příslušnou část. Nu a pak se hraje, je spáchán zločin a hledá se vrah. Doufám, že to všichni ve zdraví přežili.

Kamil SkuhraNA ZÁVĚR

Projekt ručně psaná Bible

Projekt ručně psaná Bible byl zahájen 13. Dubna v Karolinu, ukončen by měl být během června.

První verš opsal ještě před zahájením prezident Havel. V Karolinu pokračovali v opisu profesor Bič a další osobnosti a představitelé křesťanských církví. K opsání celé Bible bude třeba asi 10.000 účastníků. K opisování je možno se připojit asi na 170 místech v Čechách a na Moravě.

Informaci o těchto místech podá Česká biblická společnost - tel: 02/20 181 387, e-mail: cbs@biblenet.cz nebo je najdete na internetu (www.biblenet.cz).

V Praze jsou to tato místa: Česká biblická společnost, Thákurova 3, Praha 6, prodejna Biblion, Dlouhá 36, Praha 1, AV ČR, Knihovna, Národní 3, Praha 1, Břevnovský klášter.


[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]