BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 6/00OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:00; modlitební chvíle 8:00
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00 Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00 - 19:00
Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené):
Po a pá 9:30 - 11:30, st 17:00 - 18:00

Adresa sboru:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 4446 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

Skupinka u M. & K. Mazných, každé pondělí od 17:15

Skupinka u J. & J. Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15

Skupinka střídavě u Ceplových a Bedrníkových, čtvrtek od 18:30

Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Inzerát

Od našeho souseda nabízíme zdarma: vířivou pračku s odstředivkou, kotoučový magnetofon Tesla B-100 s dvěma reprobednami (obojí v dobrém stavu) a gramofon s reprobednami (potřebuje opravit).
Informace u Mazných, tel.: 5732 60 59


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 6. číslo roku 2000.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá, Jana Kusáková
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
[Převod do HTML:
Michal MaznýMichal Jungmann.]


Přání redakce

Redakce Brány Vám přeje příjemné prožití prázdnin a dovolených a těšíme se opět v září na shledanou.


Příští uzávěrka

Uzávěrka Brány 7/00 bude 17. 9. 2000.


Změna začátku bohoslužeb

Nezapomeňte, že v září se na bohoslužbách sejdeme až v 9 hod 30 min.


Brána hledá

Výkonná redakce Brány stále hledá spolupracovníky na grafickou úpravu časopisu.


Termín zaplacení sborové dovolené

Účastníkům sborové dovolené připomínáme, že termín pro zaplacení je do konce června.STARŠOVSTVO

Zápis ze 608. schůze staršovstva konané dne 12. 6. 2000

Přítomni sestry a bratři: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová, Hoznauer, Kučerová, Měsková, Plhák, Šubrtová, Wurst, Žilka, Žilková, Nývltová, Horálek a na začátek schůze vedoucí letních táborů M. Jungmann, T. Bedrník, E. Čierný, J. Kusáková, A. Víšková, J. Zvánovec, J. Sýkora, M. Sýkorová, K. Hamerníková, J. Matoušek.

1) Michal Jungmann, Tomáš Bedrník a Egon Čierný informovali staršovstvo o přípravách na letní tábory. E. Čierný žádá o  příspěvek pro sociálně slabší účastníky táborů ve výši 3.500 Kč a T. Bedrník žádá o překlenovací půjčku, která bude vrácena po ukončení tábora. Staršovstvo souhlasí. Potom br. farář požehnal vedoucím táborů a prosil o Boží ochranu pro ně i pro všechy ostatní, kdo se táborů zúčastní.

2) Staršovstvo odsouhlasilo žádost Jany Kusákové o  proplácení účtů za tisk Brány ze sborových prostředků s tím, že částka za prodané výtisky bude předávána přímo do pokladny sboru.

3) Bratr farář hovořil o kapitole "Proč je tolik náboženství" z knihy Jana Pavla II. "Překročit práh naděje".

Současně přečetl poděkování papežské kanceláře za branické CD "Dřevo a kámen", které bylo spolu s pozdravným dopisem prostřednictvím apoštolského nuncia zasláno papeži Janu Pavlu II.

4) Smlouva se skupinou Vietnamců o užívání našeho kostela bude uzavřena na dobu určitou od září do června, s možností výpovědi v případě nedodržení podmínek. Služba na otvírání kostela je zajištěna. Na dotaz ohledně vietnamského misionáře došla z Holandska příznivá odpověď.

5) Finanční záležitosti:

- L. Měsková předložila opavený přehled hospodaření za rok 1999 a rozpočet na rok 2000. V rozpočtu byla, vzhledem k  poškození střechy kostela, zvýšena plánovaná částka na opravy o 125.000 Kč. Sestra Měsková bude v následujícím období předkládat častěji zprávy o hospodaření, a sice v  září předloží zprávu za 1. pololetí 2000, v říjnu za III. čtvrtletí, v lednu za rok 2000. Dále od roku 2001 kvartálně (sjetiny z počítače).

- Z. Kučerová přečetla pokladní zprávu za květen 2000. Byl založen nový termínovaný účet na 550.000 Kč.

- br. farář Weinfurter žádá o dar ve výši 25.000 Kč na úhradu dlužné částky za výkop kanalizace pro sborovou budovu ve Hvozdnici. Částka 10.000 Kč, kterou jsme hvozdnickému sboru již dříve půjčili, nám bude vrácena. Staršovstvo souhlasí s darem 25.000 Kč. Předpokládá, že i po provedených opravách, bude moci naše mládež využívat hvozdnickou faru pro svá víkendová setkání.

- Sbor ČCE v Liberci žádá o půjčku 20.000 Kč na opravu sborové budovy. Staršovstvo rozhodlo, že požadovaná částka bude libereckému sboru darována.

6) Nový majitel budovy sousedící se sborovým domem v Hodkovičkách požádal, aby mu byla prodána část zahrady. Staršovstvo nesouhlasí. Nabízí případné zarovnání pozemku výměnou za stejnou výměru pozemku zasahujícího do farní zahrady.

7) Oprava střechy kostela

- Při revizi zabezpečovacího zařízení byla provedena oprava kabelu na střeše. Staršovstvo pověřuje br. Wursta k jednání s firmou SPES ohledně rekonstrukce ochrany zabezpečení střechy.

- Ing. Černý zaurguje klempíře na opravu střešní krytiny.

8) Bratra Júzu, který podal návrh na stavbu nového kostela, požádáme o upřesnění, předložení záměru a návrhu na krytí.

9) Dr. Čierná opatří 130 dodatků k evangelickému zpěvníku a  3 chorálníky.

10) Středisko Diakonie pro zrakově postižené pořádá od 15/7 pravidelné setkání v chatě Na Veselce. Potřebuje pomoc finanční i osobní. Provedení hry br. faráře "Pře bratra Augusty" na setkání zrakově postižených v Praze, se setkalo s velkým úspěchem.

11) 10. září bude br. farář přednášet v Litomyšli o Jednotě bratrské. Současně uvede hru Pře bratra Augusty. V jeho nepřítomnosti bude v Braníku kázat Mgr. Jan Horálek.

12) M. Drápalová upozorňuje, že termín úklidu kostela a  okolí je třeba koordinovat tak, aby nekolidoval s ostatními sborovými akcemi.

13) V době dovolené bratra faráře předběžně přislíbili kázání následující bratři a sestry:
16/7 Ing. Pavel Novotný
23/7 Dr. Rut Nývltová
30/7 Mgr. Ota Halama
6/8 Dr. Ladislav Žilka
13/8 Doc. Pavel Říčan
20/8 Mgr. Robert Zika
20/8 Mgr. Jan Dus

14) Vzhledem k plánovanému odchodu J. Horálka, požádaly skupinky Dr. Aleše Drápala, aby převzal funkci koordinátora skupinek. Br. Drápal je ochoten této žádosti vyhovět. Staršovstvo jeho ochotu vítá.

zapsala R.ČernáSOUTĚŽ

Národní soutěž ve znalostech Bible

Soutěž v této netradiční disciplíně proběhla v sobotu 3. června 2000 v prostorách sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Na její organizaci se podíleli členové České biblické společnosti, Mezinárodní biblické společnosti a Biblické jednoty. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 čtyřčlenných týmů z  nejrůznějších denominací (z Církve bratrské, Křesťanského společenství, ČCE, katolíci, baptisté, adventisté...). Z  našeho sboru jsme se vypravili soutěžit ve složení Jirka Matoušek, Kamil Skuhra, Jana Kusáková a Anna Holá.

Národní soutěž má být přípravou na 1. mistrovství světa ve znalostech Bible, které se uskuteční v prosinci roku 2001 v  Jeruzalémě a kde jedním z deseti soutěžních jazyků bude také čeština. Cílem organizátorů soutěží je povzbudit křesťany ke studiu Bible a prohlubování znalostí Písma, tak aby se Boží slovo stávalo neoddělitelnou součástí našeho života. Kromě toho má soutěž připomínat význam Bible i pro lidi z řad širší veřejnosti (podobně jako další projekty - např. Ručně psaná Bible).

Soutěž probíhala ve dvou kolech. V první části každý účastník dostal test o 100 otázkách (viz ukázka testu v  tomto čísle Brány), na jehož vyřešení bylo k dispozici 100 minut. Po sečtení bodů členů jednotlivých družstev bylo vybráno 5 nejlepších týmů, které postoupily do finále. Zároveň byli v první části soutěže vyhodnoceni i nejlepší jednotlivci. Vítězem se stalo družstvo z Křesťanského společenství Praha, na druhém místě se umístilo družstvo rodiny Červeňákových a jako třetí skončil tým ze sboru Elim Písek. Poněkud nečekaný (alespoň pro nás evangelíky) byl výsledek soutěže jednotlivců, kde první dvě místa obsadili sourozenci z katolické církve. Celá soutěž probíhala v  příjemné a přátelské atmosféře.

Pokud vás tato soutěžní disciplína zaujala, pojeďte příští rok na 2. ročník Národní soutěže do Kutné Hory s námi. Rádi vám poskytneme bližší informace (např. celé znění soutěžního testu).

Jana KusákováFINANCE

Co je to salár?

Příspěvky ve formě saláru začali odvádět evangelíci v období po vydání tolerančního patentu. Tehdy se jednalo o částku určenou na plat kazatele, který nedostával podporu od státu. V současné době je salár určen především na provozní náklady sboru. Na rozdíl od jednorázových darů při sbírkách je odváděn pravidelně (obvykle ročně). Každý člen sboru se touto formou podílí na hrazení nákladů, bez nichž by běžný sborový život nebyl možný.

V naší církvi (ČCE) je výše těchto pravidelných dávek ponechána zcela na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce. Existuje pouze doporučení, podle něhož by výše saláru měla být 1 - 2 % ročních příjmů. Pro někoho se to může zdát příliš, jiní zase naopak na základě svého porozumění Písmu odvádějí sboru celých 10 % příjmů ("desátek"). Důležitá není výše sumy, ale především ochotné srdce. "Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh." (2. Korintským 9,7)

V našem sboru můžete své dary a salár odevzdávat buď přímo v  hotovosti, nebo je lze posílat na účet u Poštovní spořitelny. Číslo účtu je 135027438/5100 (bude pravidelně uvedeno na 2. straně Brány).

Jana Kusáková


Proč platím desátky?

Byl jsem požádán redakcí Brány, abych se vyslovil k tomu, proč dávám desátky. Nemyslím si v žádném případě, že mám patent na pravdu, a tak následující řádky jsou míněny spíše jako první příspěvek do budoucí diskuse. Budu skutečně velice rád, pokud si budu moci přečíst názor někoho jiného. Zároveň se při psaní textu cítím silně omezen jeho možným rozsahem. Některé argumenty jsou proto jenom uvedeny bez dalšího vysvětlení, i když by si ho velmi silně zasluhovaly.

Desátky branickému sboru dávám a myslím si, že to je dobře. Důvodem, proč tak činím, je to, že mám za to, že to ode mne Bůh žádá. Vyplývá mi to zejména z Božího přikázání v Lv 27,30.32: "Všickni také desátkové země, buď z semene země, aneb z ovoce stromů, Hospodinovi budou; nebo posvěceni jsou Hospodinu. [...] A všeliký desátek zvolů aneb drobného dobytka, jakž přichází pod hůl pastýře, každý ten desátek svatý bude Hospodinu." Stejně jednoznačně mi zní Boží příkazu v Dt 14,22: "Ochotně dávati budeš desátky ze všech užitků semene svého, kteřížť by přišli s pole každého roku." Ztotožňuji přitom při čtení těchto veršů přírůstky dobytka, ovoce i obilí s jakýmikoli příjmy, které vděčně přijímám od Hospodina.

Ještě výraznější je pro mě oddílek v Mal. 3,7-12. Hospodin v něm obviňuje Izrael z toho, že doslova "okrádá Boha" tím, že zadržuje desátky. Zároveň je ale na tomto oddílku pozoruhodné to, že v tomto velice ostře znějícím napomenutí Izraelcům je obsaženo obrovské zaslíbení. Hospodin vyloženě vyzývá Izraelce k tomu, aby si ho vyzkoušeli - když přinesou desátky, bude Hospodinova věrnost dosvědčena požehnáním v časných věcech.

Desátky zároveň nejsou nikde v Novém zákoně prohlášeny za věc neplatnou nebo nezajímavou - Pán Ježíš zaplatil církevní daň (byť se nejednalo o desátek, ale o lot chrámu - Ma 17,24-27) a dokonce ji zaplatil i za Petra. Slavný výrok Pána Ježíše o  dávání císařovi, co je jeho, a Bohu, co je božího (např. L 20,21-26), se vztahuje na světskou daň a základním problémem přitom nebyla daň jako taková (k tomu ostatně i  Ř 13,6n), ale otázka kolaborace s okupantskou mocí.

O to výrazněji mi zní sedmá kapitola epištoly Židům, ve které je (podle mého názoru) dávání desátků spojeno s vyznáním, že Pán Ježíš Kristus je věčným a řádným knězem podle řádu Melchisedechova. Pokud tedy platím desátek Církvi, vyznávám tím před celým světem, podle mého názoru, že přijímám Pána Ježíše jako kněze věčného a Pána nad všemi pány.

Tolik důvody biblické. Velice důležité jsou ale pro mě i  důvody ostatní. Jednak psychologické. Pán Ježíš Kristus nás v Kázání na hoře nabádá, abychom nepečovali o časné věci, protože jediné, co je naše starost, je hledati království Božího a jeho spravedlnosti. Jako prostředek jak se v tomto nestarání se o časné věci upevňovat dal podle mého Hospodin Izraelcům dva základní prostředky: desátky a almužny. Izraelci si měli být vědomi, že příjmy, které obdrželi, nemají jenom sami pro sebe, ale mají je dávat na bohoslužbu (desátky) a těm, kteří mají nedostatek (almužny). Co se týče biblického podkladu takovéhoto chápání desátků, odkazuji na 11. a 12. kapitolu Dt anebo třeba Dt 26,9n. K této myšlence je třeba zdůraznit, že desátky skutečně nejsou druhem almužny - nemáme totiž (alespoň podle mého porozumění Bible) na vybranou, zdali budeme či nebudeme desátky platit. Buď totiž (opět podle mé interpretace textu) jsem v placení desátků poslušný a věrný anebo neposlušný a  nevěrný. Na rozdíl do desátků jsou ale almužny plodem mého jednorázového rozhodnutí, že tomuto konkrétnímu člověku nějak pomohu, a jsem zcela svoboden od toho mu dát nebo mu nedat nic.

Je pro mě takovéto dávání také vyznáním toho, že Boží zabezpečení je dostatečné. Vím, že si mohou dovolit dát Hospodinu desátek (nebo almužnu potřebnému) a přesto budu mít dost, i ve chvílích, kdy mi to zdravý rozum odmítá dosvědčit. A mohu dosvědčit, že ve chvílích, kdy jsem byl v dávání desátků zkoušen, a kdy jsem dal i přesto, že jsem si nebyl jist, jak vystačíme, najednou jsem zjistil, že mám všeho mnohem více. Mohl jsem si v takovýchto chvílích osvěžit svoji víru v Boha, který se stará i o naše každodenní starosti, a kterému není žádná starost, která nás trápí, příliš malá.

Konečně, je v dávání desátků i to, že mi znovu může dojít velice hmatatelně, že cílem všeho mého snažení není mít co nejvíce (a jak často toto potřebuji připomínat, když se neustále pohybuji mezi právníky!), ale sloužit věrně Hospodinu. Sloužit třeba i v tom, že dám přednost poslušnosti jeho přikázání před svým pohodlím. A konečně dosvědčují mi desátky, že Boží požehnání je mnohem spolehlivější zabezpečení nežli jakkoli veliký majetek.

Není ale možné myslit si, že se mohu Hospodinu nějak zalíbit dáváním desátků. Konec konců, On naše peníze nepotřebuje. A  jakákoli pýcha pramenící z toho, že alespoň částečně vracíme Pánu Bohu to, co jedině on nám daroval, je nejenom zhola nesmyslná, ale dokonce velice zhoubná. Vždycky musí být jasné, že desátky jsou věc pouze služebná, která pomáhá Církvi, aby konala svoji práci, a že naším skutečně jediným potěšením v životě i smrti je Kristova oběť na kříži a jeho láska k nám. V žádném případě není ujištěním Boží přízně, že jsem boží Církvi něco daroval, stejně jako nemohu žít z toho, že jsem učinil jakkoli "dobrý skutek".

Nebo ještě výrazněji: když sv. Pavel hovoří v 8. kapitole své Druhé epištoly Korintským, zdůrazňuje při chvále štědrosti Makedonců, že dříve nežli dary sborům v Jeruzalémě, "sami sebe nejprve dali Bohu" (v. 2K 8,5). Když Pavel nabádá křesťany v Římě k řádnému životu v Kristu Ježíši, nevybízí je na prvním místě k tomu, aby platili desátky nebo konali jinou hodnotnou a potřebnou činnost. Vybízí je ("pro milosrdenství Boží" - viz Ř 12,1) k tomu, aby jejich pravá bohoslužba spočívala ve vydání sebe samých Hospodinu. Jsem si jist, že "bez víry není možné líbiti se Bohu" (Žd 11,6) a kdo by dával třeba největší desátky na světě, skočí rovnýma nohama do Božího hněvu, pokud by nedal Bohu nejprve sám sebe.

Matěj CeplRŮZNÉ

Konfirmace

11. června 2000 byli konfirmováni bratři a sestry:

Jana Kusáková, Kateřina Slabá, Jan Jeroným Zvánovec, Jitka Zvánovcová, Ing. Leoš Pospíšil, Petra Šarlota Lacinová, Tereza Procházková, Anna Burjánková, Marie Zvánovcová, Barbora Stralczynská, Ondřej Kolář, Barbora Janotová, Anna Holá, Magdalena Holá, Daniel Knotek, Michal Mazný, Zdena Micháleková a Karolína Šrollerová.

Zkouška konfirmandů před staršovstvem se konala dne 10. června.


Národní soutěž ve znalostech Bible - ukázka soutěžního testu

(správně je vždy pouze jedna odpověď)

1. Kdo položil v Bibli první otázku?
A Bůh
B Adam
C Eva
D had
E Kain

2. Třináct novozákonních knih začíná stejným slovem. Jakým?
A Milost
B Já
C Pozdrav
D Petr
E Pavel

3. První slova Nového zákona jsou:
A Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího
B Na počátku bylo Slovo
C Listina rodu Ježíše Krista (Kniha rodu Ježíše Krista)
D Narození Ježíšovo se událo takto (Jezukristovo pak narození takto se událo)
E Za dnů judského krále Heroda

4. Jakým olejem (mastí) pomazala žena hlavu Pána Ježíše v Betanii?
A olivovým
B nardovým
C lněným
D sezamovým
E není uvedeno

5. Přísloví 4,20 "Můj synu, věnuj pozornost..." pokračuje:
A radám přítele
B duchovním autoritám
C mnohým knihám
D cvičením v logice
E mým slovům

6. Prorok Nahum předpovídal rozvrácení
A Babylóna
B Jeruzaléma
C Týru
D Edómu
E Ninive

7. Kdo byl Manóach (Manue)?
A děd Davidův
B otec Samsonův
C služebník Šalomounův
D spolupracovník Nehemijášův
E syn Jiftáchův

8. K pobouření v Efezu došlo i v obavě, že Pavlovo kázání způsobí nezaměstnanost:
A příslušníků stráže
B kněží
C kovotepců
D stavitelů chrámu
E námořníků


Skupinková akce na konci prázdnin

25. - 27. 8. (možná i déle)
informace: Honza Horálek, tel.: 652 07 68


Pozvání na mimosborové letní akce

5. - 7. 7. Křesťanská konference (Praha - Výstaviště)
pořádá KMS a Evangelická aliance

7. - 28. 7. Letní škola chval (Krnov)
pořádá KS Krnov

12. - 16. 7. Katolická charismatická konference
(České Budějovice)

15. - 22. 7. Biblický kurs mládeže (Domov odpočinku Myslibořice) - J. Klas, J. Pospíšil, I. Maduda
přihlášky: Ing Zdeněk Žamboch, Hošťálková 264, 765 22

16. - 22. 7. Kurs základů práce s dětmi (Velká Lhota)
pořádá Církev bratrská
přihlášky: DO CB, Leštínská 2335, Praha 9, 193 00

29. 7. - 5. 8. Kristfest (Javoří)
přihlášky: AC Karviná, Rudé armády 1250


[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]