BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku

číslo 9/00OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:30; modlitební chvíle 8:30
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00 Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00
Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené):
Po a pá 10:00 - 11:30, st 17:00 - 18:00

Adresa sboru:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 4446 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

Skupinka u M&K Mazných, každá středa od 17:15

Skupinka u J&J Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15

Skupinka u T&Z Bedrníkových, čtvrtek od 18:00

Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Výstava obrazů Máši Šormové

27. 11. - 3. 12. (14.15 - 16.40 hod) Mníšek pod Brdy
Pension - společenská síň
spojení: bus 321, 317, 330 (Smích. nádr.)


Vánoční hra

bude provedena v neděli 17. 12. ve 14.00 a 16.00 hod


Ekumenické bohoslužby

v kostele sv. Prokopa se konají 7. 12. od 18 hod.


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 9. číslo roku 2000.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Jana Kusáková
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
[Převod do HTML:
Michal MaznýMichal Jungmann.]


Předvánoční trh

Volné ekumenické sdružení pořádá pod záštitou Evangelické teologické fakulty v její budově, v Černé ulici č.9, v Praze 1 PŘEDVÁNOČNÍ TRH prací klientů středisek Diakonie ČCE, Organizace pro pomoc uprchlíkům a dalších humanitárních organizací.

Něco hezkého pro radost můžete zakoupit 8. prosince. Otevřeno bude od 15.00 hodin do té doby, dokud všechno nevykoupíte. Těšíme se na Vás!

Trh se bude konat v pátek 8. prosince 2000 v budově Evangelické teologické fakulty (Černá 9, Praha 1) od 15.00 hod. Budeme rádi, když se akce zúčastníte a podpoříte tak činnost středisek Diakonie.


Udělejte radost sobě i druhým

Klub přátel Bethesdy bude 8.12. od 18.30 v kostele u Martina ve zdi prodávat výrobky vozíčkářů.

Výtěžek bude věnován na stavbu domu pro vozíčkáře.STARŠOVSTVO

Zápis z 611. schůze staršovstva 13. listopadu 2000

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Černá, Čierná, Drápalová, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Měsková, Nývltová, Plhák, Prosek, Šubrtová, Wurst, Žilka, Horálek, na část jednání Michal Mazný.

Ve vzdělavatelné části hovořil br. farář o kapitole " A co Buddha?" z knihy Jana Pavla II. "Překročit práh naděje".

1) Br. kurátor seznámil přítomné s programem schůze.

2) Michal Mazný předložil a zdůvodnil projekt "Hovory o  křesťanství". Staršovstvo s projektem předběžně souhlasí, vrátí se k němu ještě příští schůzi. Informace o zamýšleném uspořádání pěti tematických večerů bude uveřejněna v  listopadové Bráně jako podnět k diskusi.

3) Kontrola zápisu z minulé schůze .

4) Vánoce a konec roku: 17.12. bude vánoční hra, bohoslužby budou 24/12, 25/12, 31/12 a 1/1 vždy od 9,30 hod. 25/12 a  1/1 bude Večeře Páně. Sestra varhanice v tuto dobu nebude přítomna. Jsme vděčni, že v našem sboru je řada varhaníků, kteří jsou ochotni ji zastoupit (Z.Kučerová, Alice Novotná, Miloš Pechar, J. Stralczynská). Vánoční dopis napsal A. Hoznauer, rozmnoží a odešle I. Šubrtová.

5) Br. Wurst informoval o opravě střešní krytiny. Není dořešena otázka ochranné sítě, jejíž připevnění na ohroženou část střechy by bylo experimentem, se kterým nejsou zkušenosti. Pokusíme se opět jednat s Magistrátem o možnosti umístění sítě přímo na skálu.

6) Staršovstvo děkuje br. Řezníčkovi za organizaci úklidu kostela i všem ostatním, kdo se úklidu zúčastnili.

7) Sborové účetnictví bylo předáno. Do konce listopadu byl měl být vyřešen i problém se software.

8) Skupina vietnamských křesťanů zatím zůstává v prostorách našeho kostela. Bratři Prosek, Plhák a Horálek navštíví jejich bohoslužby a pohovoří s nimi o situaci jejich společenství. O výsledku rozhovoru budou informovat staršovstvo.

9) Výroční zpráva Diakonie byla dána členům staršovstva k  nahlédnutí.

10) J. Horálek informoval o negativním stanovisku synodní rady k  jeho kazatelské službě.

11) Konventu se zúčastní sestry Kučerová a Měsková. Staršovstvo podává na konvent návrh týkající se umožnění kazatelské služby těm, kdo z důvodu svědomí odmítají křtít malé děti.

12) M. Drápalová navrhuje, aby se při rodinné neděli sešli v  apsidě rodiče a vyjádřili se k požehnání dětem při Večeři Páně.

13) Žádost mládeže o zakoupení kytary s obalem - staršovstvo již dříve vyjádřilo souhlas s koupí nové kytary. I. Plhák prověří cenové relace.

14) Staršovstvo souhlasí, aby revize elektřiny v kostele byla zadána Ing. J. Běťákovi.

15) Z. Kučerová přečetla finanční zprávu.

16) Ekumenické bohoslužby se konají ve čtvrtek 7. prosince v 18 hod. v katolickém kostele sv. Prokopa.

17) Br. kurátor upozorňuje na konání leuenberského synodu 17. a  18.11. v kostele ČCE na Vinohradech.

18) Výzva k dárcovství krve, která došla poštou, bude umístěna na nástěnku.

- Zapsala: R. ČernáDISKUSE

Projekt Hovory o křesťanství

Cílem projektu Hovory o křesťanství je uspořádat začátkem roku 2001 v našem kostele pět večerů (pravidelně po 14 dnech, ve stanovený den), při nichž by se s pozvanými hosty (z řad nevěřících a hledajících) vedly rozhovory o  křesťanské víře. Témata rozhovorů by byla předem stanovena a  na každý večer by byl pozván host (dále znalec), který je křesťanem, orientuje se v dané problematice a který by dané téma krátce předestřel a účastnil se následné diskuse. Měly by být splněny následující podmínky zaručující dobrou úroveň těchto večerů: důležitost a zajímavost témat, kvalitní komentář, přátelské prostředí, respektování svobody zúčastněných, poskytnutí prostoru hostům k vyjádření se, moderování diskuse a občerstvení. Bylo by tak vytvořeno zázemí pro naplnění potřeby nás věřících předávat a sdílet dar víry s ostatními lidmi a též pro naplnění potřeby pozvaných hostů hledat a nalézt vztah s Bohem.

Tento projekt vznikl v nedávné době na skupince scházející se ve středu u manželů Mazných. Vzešel z potřeby hovořit s  nevěřícími a hledajícími lidmi o víře (příbuzní, spolužáci, kolegové z práce). V běžném životě to není vždy tak snadné, přesto je to potřebné. Vždyť i mnozí z nás vyšli z řad nevěřících a dnes jsme vděčni, že jsme se od někoho o Bohu dověděli. Domníváme se, že na popisovaných večerech to půjde lépe. Ti, které bychom rádi pozvali, jsou možná nesmělí nebo se bojí manipulace. Proto je chceme oslovit s pozváním upřímným a laskavým, předem jim sdělit, co se bude dít, nechat jim svobodu volby a volné účasti. Asi pomůže, když lidi, které jsme pozvali, budeme na večerech osobně provázet.

Inspirovaly nás tzv. Alfa kursy, které vznikly před několika lety v Anglii, těší se velké popularitě a jsou v  tomto směru velmi úspěšné. Jde o sérii cca 10 evangelizačních večerů s pevně danou formou i obsahem. Zatím jsme zvolili jejich poněkud pozměněnou a redukovanou formu, ale stojí za zvážení, zda bychom je v našem sboru nechtěli zrealizovat. Zájemcům můžeme sdělit podrobnější informace. 25. listopadu 2000 se v Praze uskuteční seminář o přípravě a  vedení Alfa kursů. Rádi bychom se ho zúčastnili.

Popisované večery lze též považovat za určitou protiváhu (doplněk) bohoslužeb. Ty jsou primárně určeny pro věřící. Díky nim též můžeme získávat sílu pro předávání víry dál. Zatímco na bohoslužbách jsou příchozi v roli posluchačů, tak na těchto večerech je umožněno naopak jejich aktivní vystupování a dotazy (vůbec by bylo dobré, aby tam hosté mluvili víc než domácí).

Dobrá úroveň večerů bude dána především vzájemným chováním účastníků - úcta, naslouchání s porozuměním, respekt k  svobodě druhého, snaha o zachování řádu. Dále bude ovšem dána i volbou témat, která by pro hosty měla být důležitá a  podstatná. Uvádíme je níže. Je žádoucí, aby se rozhovorů účastnil i znalec, který má k danému tématu dostatečné a  správné znalosti. Proto hodláme požádat některé členy našeho sboru, zda by se jednotlivých večerů účastnili a připravili si k nim krátké (nejvýše 20-minutové) předestření daného tématu. Kromě znalce je při diskusi důležitá i osoba moderátora, který zajistí, aby diskuse nezabředla v  nepodstatných věcech, aby všem bylo přiděleno spravedlivé množství času a aby byly zmíněny nejdůležitější body. Moderátora naše skupinka nabízí vlastního, další zájemce rádi uplatníme. V případě větší účasti se osazenstvo rozdělí do menších diskusních skupin, přičemž v každé by měl být moderátor.

Dále uvádíme témata hovorů. V tomto klíčovém bodě očekáváme hlavní a cenné připomínky a upřesnění. Dosavadní návrh témat a bodů, kterých by se měla témata dotknout, je následující:

1. večer: Bible
- z čeho se skládá
- kdy a jak vznikala
- co se z ní dozvídáme
- je praktická?
- je aktuální?
- je moderní?

2. večer: Bůh
- jak se projevuje
- co se o něm říká a píše
- rozumí nám?
- jaký je?
- kdo je Duch svatý?

3. večer: Hřích, trest, náprava, odpuštění
- desatero Božích přikázání
- jsou všechna stále aktuální? Co představují v dnešní době?
- jsou i jiné normy?
- lze smazat vinu?
- lze si vinu odpykat?
- je možné opravdu odpustit? Co to je?

4. večer: Ježíš Kristus - člověk, Bůh, beránek
- historické prameny
- jeho činy a jeho slova
- jeho původ a co o sobě prohlašoval
- jeho učedníci
- jeho smrt a vzkříšení
- co to znamená, že "za nás zemřel" a že je "beránek Boží"

5. večer: Církev
- proč existuje, k čemu je
- rozdíly mezi jednotlivými církvemi, tzv. denominace
- jaké jsou její dobré činy a špatné činy

V úvahu připadají i další možná témata:
- aktuální čtení z Bible + jeho praktická aplikace v životě
- manželství (proč, k čemu)
- co je nezbytné a pocit zbytečnosti
- duchovní život
- naděje
- utrpení v životě člověka
- globalizace

S konáním projektu souvisí dvě velmi důležité věci: modlitby za jeho účastníky a zajištění následného křesťanského zázemí či pastýřské péče pro lidi, kteří by se na večerech rozhodli pro cestu víry.

S tímto projektem jsme v pondělí 13. listopadu 2000 podrobně seznámili staršovstvo našeho sboru. To projekt předběžně podpořilo, doporučilo nám seznámit členy sboru s obsahem a  plánovaným konáním projektu prostřednictvím tohoto článku v  Bráně a na příštím zasedání vyjádří své definitivní stanovisko. Zejména jde o následující otázky: zda s  projektem souhlasí či nesouhlasí, jaké k němu má připomínky, zda přijme projekt za svůj (jakožto celosborovou akci) a zda bude sbor hradit náklady s projektem spojené (elektrika, topení, občerstvení apod.).

Nyní se obracíme na Vás, členy sboru, abyste využili této příležitosti a pozvali své blízké a známé, s kterými byste rádi o víře hovořili, k účasti na těchto večerech a pokud možno je tam doprovázeli. Termín zahájení realizace projektu není dosud přesně stanoven. Jakmile se tak stane, oznámíme to v Bráně i dalšími prostředky. Zájemcům o účast pak sdělíme podrobnosti a poskytneme jim pozvánky, které mohou předat s případným komentářem těm, které by rádi na večery pozvali. Se svými dotazy a náměty se kromě členů staršovstva obracejte též na nás:

Jan a Hana Davidovi
Anna Holá
Jana Kusáková: kusakova@porg.cz
Jiří Matoušek: jirka_m@email.cz
Michal a Klára Mazní: mmazny@legend.cz, tel. 57 32 60 59


Kam dávat desátky? (K otázce Karla Balcara)

Milý Karle!

Vadí mi stejně jako Tobě, že se církev nechává vydržovat státem. Bojím se, že to je jeden z bludů, na které naše drahá ČCE dojede. Ale Ty máš problém, kam tedy s desátky, které chceš platit, když je nemůžeš s dobrým svědomím sypat na jednu hromádku s těmi jedovatými státními penězi. Uvažujme o dvou možnostech"

1. Plať jménem církve její dluhy ve světě. Málo dáváme na charitu a jsou tu Kristovy agentury jako Diakonie, Naděje nebo Člověk v tísni, které celkem spolehlivě využijí Tvé peníze. Zaplať složenkou, jako odesilatele vyplň sbor a  odevzdej v kostele.

2. Nechej ty desátky nevydělané a v ušetřeném čase něco konej v církvi, nejraději v bránickém sboru. Máme nemocné a  opuštěné lidi, zvlášť na periferii sboru, kterým dlužíme kontakt, skupinky mládeže by potřebovaly pomoct s programem, sborová knihovna by chtěla kus práce atd. Možností se najde dost, určitě si vybereš.

A ještě jedna poznámka k Tvému příspěvku, možná podstatnější než celé desátky. Všiml jsem si - a jistě si všimli i mnozí jiní - že píšeš o ČCE jako o organizaci, kde přes zásadní nesouhlasy "stále ještě" jsi členem. Máme to číst tak, že uvažuješ o přestupu na některou jinou loďku? Jestli ano, mám k Tobě naléhavou prosbu. Nenechávej si to pro sebe! Sdílej své úvahy s těmi, ke kterým máš ve sboru důvěru. Předkládej to na společné modlitby. Já sám o  přestupu vážně neuvažuju, i když mi leccos leze krkem a  nadávám někdy dosti hlasitě. Mám v této církvi co dělat, ona je mým duchovním domovem a cítím za ni osobní odpovědnost. Ale možná nás Kristus volá jinam a Tobě bylo dáno vidět dál než ostatním. To není Tvoje soukromá záležitost, i když by možná Tvé povaze odpovídalo tiše "zmizet po anglicku". Takže ještě jednou: Prosím, mluv s námi!

- Pavel ŘíčanDALŠÍ OZNÁMENÍ

Důležité!!

Další Brána vyjde, až se najde někdo, kdo převezme grafickou úpravu časopisu!


Nová adresa na Annu Víškovou

f. Ekpe
12 Mellow lane west
Hillingdon, Uxbridge
Middlesex
UB10 0QU

Fax/tel: 0044-208 561 5495

e-mail: aviskova@hotmail.com


TAXUS BACCATA 2000

MS YMCA BRANÍK

pořádá tradiční společné zimní přebývání od 27. 12. 2000 do 2. 1. 2001.

TAXUS BACCATA 2000

Místo pobytu: Tis 19, 549 01 Nové Město nad Metují
Počet účastníků: 25 (přednost mají včas přihlášení)
Informace:
Egon Čierný jr., tel. 4144 21 20, 0608/973 178
e-mail: ciernyjr@centrum.cz
Tomáš Bedrník, tel. 4491 00 95, 0607/854 604


[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]