BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 3/2001OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:30; modlitební chvíle 8:30
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00
Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00

Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené): po a pá 10:00 - 11:30, st 17:00 - 18:00

ADRESA SBORU:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 44 46 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

SkupinkaM&K Mazných, každá středa od 17:15
SkupinkaJ&J Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15
SkupinkaT&Z Bedrníkových, středa od 18:00
Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 3. číslo roku 2001.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
Uzávěrka dalšího čísla bude 14. 4.

[Převod do HTML: Egon Čierný, Michal Jungmann, Michal Mazný .]

Příspěvky do našeho časopisu můžete předávat nejen osobně členům redakce, ale nově i na e-mailovou adresu CasopisBrana@seznam.czZE SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Sborová výroční zpráva o životě branického sboru v roce 2000

Život každého křesťanského společenství vyrůstá ze slyšení Božího slova: Na tom, jak je přijímáno ve zvěstování, jež Pán Bůh svěřil lidskému tlumočení, jistě všelijak nedokonalému, lze alespoň do určité míry poznat jeho vnitřní tep. Jsem stále znovu překvapován velikým zájmem o nedělní kázání. Není to jen poměrně značný počet posluchačů, snad 100 či někdy ještě mnohem víc, ale soustředěná pozornost a  vděčnost, která kazateli dodávala odvahu pokoušet se stále o  výklad písma. Bez této zpětné vazby, do níž jistě patří i  přímluvné modlitby za kazatele, by to bylo stěží možné. Díky vám všem za všechny projevy lásky a přátelství, jak je přijímám při stisku rukou u východu z kostela, ve schůzích staršovstva i v osobních rozhovorech s vámi.

Je potěšitelné, že kazatel má spolupracovníky, na něž se může obrátit. Na branické kazatelně se vystřídala v době jeho nepřítomnosti i řada našich členů sboru: br. kurátor Novotný, bratr Horálek, Halama, Žilka, Říčan, Zika a Dus. I  oni měli vděčné a pozorné posluchače. Milými hosty, kteří nám posloužili biblickou zvěstí, byla farářka ČCH Jindřiška Buttová (u příležitosti světového dne modliteb) a katolický kněz br. prof.Tomáš Halík, který se účastnil ekumenického křtu Šimona Jůzy.

Středeční biblické hodiny byly druhým ohniskem sborového života. Vždy v 18 hodin jsme se scházeli mladší i starší v  počtu asi 10-20 v apsidě, abychom se zamýšleli nad základními pravdami víry, jak je vyjádřila reformační vyznání: luterské, helvétské, Česká konfese a Bratrské vyznání. Po prázdninách jsme se začali věnovat poslední knize Bible, Zjevení sv. Jana.

Živý rozhovor, osobní pochopení a sdílené zkušenosti víry dávají tomuto večernímu společenství nezastupitelný charakter. Po biblické hodině se konala příprava na křest dvou mladých sester. Jedna z nich, matka tří dětí, přijížděla na tuto pozdní výuku katechumenů až z Černošic.

Mládež a děti jsou bohatstvím našeho sboru. Děti se scházely v malém počtu (asi 5-7) ve čtvrtek v 16 hodin, ty větší v  Dorostu v úterý v 17 a také v době bohoslužeb v Nedělní škole. Sestrám, které je vedou, patří náš dík. Mládež se scházela v pondělí v 19, v pátek v 17 a také ve skupinkách v  domácnostech. Je radostné, že děti i mládež vrůstají do sborového společenství a nesou za ně zodpovědnost.

Velkým povzbuzením pro život sboru byla konfirmace, na kterou jsme se připravovali téměř rok v konfirmačním cvičení po Službách Božích. Sedmnáct bratří a sester od třinácti do padesáti let v jedné skupině bylo jen potvrzením toho, že Duch svatý překlenuje i generační rozdíly a tvoří z všech nás jedno společenství Kristova lidu. To nám potvrzovala každá Večeře Páně, který byla vysluhována nejen o svátcích, ale pravidelně i každou třetí neděli v měsíci jako hostina smíření, naděje a vděčnosti. První neděli pak jsme se scházeli k rodinným Službám Božím s našimi dětmi, s nimiž jsme si také společně zazpívali.

O požehnání sňatku požádali novomanželé Hučínovi, Průchovi, Růžičkovi, a Kolářovi. V tomto chrámu jsme se také rozloučili se sestrou Vilemínou Proskovou, vdovou po bratru kurátorovi Adolfu Proskovi. Náš sbor se podílel na administraci sboru ve Hvozdnici, ale jeho působení bylo ještě širší. Kazatel pravidelně navštěvoval děti z  Diagnostického ústavu v Krči (čtvrtek) a dívky Diagnostického ústavu mládeže v Hodkovičkách (úterky). Věřím, že i toto rozsévání Božího slova přinese svůj užitek, stejně jako velikonoční a vánoční koncerty duchovních písní, jež před Velikonocemi a v adventu provedl náš sborový Branický komorní orchestr v opuštěném katolickém chrámu ve Stebně u Karlových Varů za hojné účasti tamějších obyvatel.

Společně s katolickými křesťany jsme se setkali na ekumenických bohoslužbách u sv. Prokopa, kde jsme společně přijímali sv. Večeři Páně. Otevřený stůl Páně pro všechny branické křesťany obou konfesí je důvodem k vděčnosti. Snad smím zmínit v této souvislosti i ojedinělou událost: římský papež obdržel kazetu Dřevo a kámen, kterou vydal náš sbor. Autor skladeb obdržel dopis z Vatikánu, z něhož cituji: "Jeho Svatost upřímně děkuje za takovou pozornost a v  modlitbě Vám od Pána vyprošuje hojné dary od našeho nebeského Otce." Jak mocně Duch svatý působí, když je něco takového možné!

Jeho působením bylo možné, abychom při vší názorové různosti zůstali i ve staršovstvu jednotni v lásce. To pokládám v  dnešní době za zvláštní Boží milost, protože není samozřejmé být trpělivý a tolerantní. V tomto duchu jsme řešili všechny sborové problémy. Jsem vděčný za moudré vedení br. kurátora, který sboru dává sám sebe, za sestry, které pečují o sborové finance, za všechny ostatní presbytery, kteří mi pomáhají, za neokázalou a tak důležitou službu sestry varhanice. Jsem vděčný vám všem za vaše přátelství a modlitby.


Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru

na výročním sborovém shromáždění branického sboru konaném v  neděli 25. února 2001

V uplynulém roce se členové staršovstva scházeli ke svým pravidelným schůzím každé druhé pondělí v měsíci s výjimkou dvou letních měsíců července a srpna. Na jednání, která trvají minimálně 3 hodiny, přicházeli téměř všichni členové. Přínosem bylo velmi aktivní zapojení sestry Rút Nývltové. Důvodem k neúčasti řádných členů byla výhradně nemoc či služební cesty mimo Prahu. Program jednotlivých schůzí Vám je znám buď z nástěnky nebo ze sborového časopisu Brána. Přesto si nyní stručně zrekapitulujme některé body našich jednání a připomeňme si společně naší sborovou práci.

Na začátku se můžeme vrátit k minulému výročnímu sborovému shromáždění, kdy jsme si odsouhlasili změnu začátku konání bohoslužeb o půl hodinu později. Na začátek v 9.30 hodin jsme si zvykli, nepřišly žádné připomínky ani negativní ohlasy. Ještě hodinu před bohoslužbami jsou pravidelné modlitební chvíle. Zvláště v nedělních shromážděních vidíme zájem členů sboru o možnost posilnění a povzbuzení do všedních dnů. Je to zásluhou našeho bratra faráře, výborného a přece skromného teologa, že máme stále kostel plný posluchačů Božího slova. Určitě všichni cítíme radost při rodinných nedělích a při společném přijímání Kristova těla a  krve vnímáme sílu z odpuštění našich vin. V poslední době jsou s námi dospělými i některé děti, kterým je udělováno požehání, po němž touží. Stále si uvědomujme, že toto vše není běžnou samozřejmostí, a proto děkujme Pánu Bohu za všechna obdarování.

Mezi pozitivní rysy křesťanského sboru jistě patří obětavost a sounáležitost s těmi, kteří jsou postiženi živelnými pohromami, kteří trpí tělesnými či duchovními nedostatky. Zde patří upřímný dík Vám všem, pravidelným účastníkům bohoslužeb, za Vaši obětavost. Jsme Vám vděční nejen za dary na sborové potřeby, ale zvláště na účelové sbírky, kdy chceme vyjádřit solidaritu právě s těmi, kteří ji nejvíce potřebují. Ať se jedná o české sbory v zahraničí, o fond na potřebné ve světě, o bratry a sestry v zemětřesení postiženém Turecku či o Diakonii naší církve nebo o  administrovaný hvozdnický sbor. Dlouholetá administrace i  partnerství se střediskem Diakonie ČCE pro zrakově postižené jsou též předmětem našich jednání.

Poprvé se podařilo zorganizovat, zásluhou sestry Kučerové, společnou rodinnou rekreaci v zařízení naší církve, v domě Sola gratia Bystřice pod Hostýnem. Ve stejném duchu, v lásce a přátelství, se též uskutečnila opětovná návštěva v  německém sboru v Dittersdorfu. Osvědčení a zkušení vedoucí letních sborových táborů pomohli prožít mnoha dětem krásné prázdninové chvíle. Význam táborů spočívá i v misijní práci mezi dětmi, kteří se poprvé seznamují s křesťanským prostředím, mnohdy poprvé slyší o Stvořiteli a Spasiteli. Byla to mládež, která byla iniciátorem a aktivní složkou jarní a podzimní brigády při úklidu sborových prostor.

Z provozních a organizačních záležitostí dále zmiňme alespoň opravu střechy kostela a varhan a změnu ve vedení sborového účetnictví, kde s. Ing. Měskovou vystřídala s. Ing. Kolářová. Sestře Ing. Měskové, které zůstává na starosti sborová kartotéka, děkujeme i z tohoto místa za její vykonanou práci. Stále otevřenou otázkou je pomoc se sborovým časopisem Brána, a to jak s pracemi při jeho přípravě a tvorbě, tak s předáváním příspěvků. Stejně jsou vítáni ti, kdo nabídnou pomoc v práci křesťanské služby, nejlépe však přijmutím funkce jejího koordinátora. Obdobně se dosud hledá osoba, která by za náš sbor zastávala funkci koordinátora s databází pracovních příležitostí při střešovickém sboru.

Mezi organizační záležitosti bychom ještě jednou zařadili prosbu o využívání ozvučených sborových prostor mladými rodiči v případě, že na naše nejmladší posluchače přijde chvíle neklidu. Nejde o žádnou isolaci mladých rodičů s  dětmi, ale jen o respektování vzájemné ohleduplnosti a  umožnění každému účastníku úplného soustředění.

V červnu minulého roku vstoupil do života Zákon o ochraně osobních údajů, který přináší i pro život sboru několik zásadních změn v zacházení s osobními údaji. Dle tohoto zákona sborová kartotéka obsahuje osobní a citlivé údaje, a  tak členové našeho sboru mohou čekat, že se na ně obrátíme se žádostí o vyslovení písemného souhlasu k jejich shromažďování a zpracování.

Od září máme v našem kostele pravidelná shromáždění, jejichž konání není připomínáno v ohláškách. Každou neděli od 19. hodiny se ke své bohoslužbě scházejí vietnamští evangelíci. Vezměme zatím nepočetnou skupinu vietnamských bratří a  sester za další sborovou aktivitu. Několik nás bratří starších mělo příležitost se jejich shromáždění, alespoň části, zúčastnit. Jsou k nám velice přátelští a přes svoji skromnost jsou ve svém projevu emotivní a radostně prožívající společný zpěv. Teprve čas ukáže, jak můžeme společně pracovat.

Konec kalendářního roku patří vánočním svátkům. A právě těmito svátky vrcholí advent jako začátek církevního roku. Vánoce v našem sboru bychom si snad nedovedli představit bez zvěstování evangelia o narození našeho Pána a Spasitele ústy našich dětí a mládeže. Na úspěšné hry bratra faráře navázala hra nových autorek a režisérek, kterým se sluší poděkovat ve víře, že tradice branických vánočních her bude i nadále pokračovat.

Zastavme se ještě u projektu, který vznikl z iniciativy mládeže. Cyklus večerů "Hovory o křesťanství" začal až v  letošním roce, ale jeho příprava zasáhla konec minulého roku. Naskytla se nám, ale hlavně našim známým, věřícím i  nevěřícím, příležitost, jak si společně pohovořit o  křesťanství, společně se podělit o svoji víru či případně získat někoho, kdo uvěří v Pána Ježíše jako svého Spasitele. Děkujeme všem organizátorům, odborníkům na daná témata a  hlavně bratru Michalu Maznému. Současně Vás prosíme, abyste na setkání mysleli na svých modlitbách.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za práci všem členům staršovstva a dále i jejich jménem vyjádřil dík za obětavou pastýřskou službu bratru faráři. Poděkování patří za vedení táborů a dorostu, za výuku v Nedělní škole, za varhanní doprovod a výzdobu kostela i za jeho úklid, mládeži za její iniciativu a vůbec Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na sborové práci.

Važme si působení Ducha svatého mezi námi a prosme na svých modlitbách nejen za opuštěné, bezbranné, nemocné či jiným způsobem trpící, ale i za celý náš sbor s bratrem farářem. Slova jeho vloni složené písně si dovolím parafrázovat: Oslavujme Hospodina, neboť je dobrý a milosrdenství jeho na věky. Oslavujme Hospodina za to, že slyšíme jeho slovo, vidíme světlo dne. Díky Pane, za Tvé dary úžasné.


Zpráva za skupinky 2000

Budu mluvit o čtyřech skupinkách spojených svazkem vzájemnosti, které se i v minulém roce pravidelně scházely - u Mazných, Bedrníků, Horálků a zde v kostele. Do těchto skupinek je zapojeno přibližně třicet lidí, skupinky slouží vzájemnému sdílení, studiu Písma, modlitbě a chvále Boha v  písních; také společně večeříme. Vnímáme důležitost osobního vydání se Pánu Ježíši, Písma jakožto Božího slova, práce Ducha svatého a jeho darů i v dnešní době a vzájemných otevřených vztahů.

Zvláštní charakter má páteční skupinka, která se schází zde v kostele - je to větší, otevřenější a také věkem mladší, než skupinky ostatní.

Jednou měsíčně, většinou poslední úterý v měsíci, se koná sejití určené pro všechny skupinky. Probíhá zde v kostele od 18 hodin. Zvláště toto setkání je svou dostupností vhodné pro návštěvníky. Zájemci jsou ale zváni i na jednotlivé skupinky, jen je třeba se dopředu domluvit (kontakt bývá uveden v Bráně). Rádi vás uvidíme.

Skupinky slouží mj. jako zázemí a podpora pro mnohé z těch, kteří se podílejí na různé sborové práci, jako jsou tábory, sborový časopis, dorost, Hovory, modlitební chvíle před bohoslužbami, nedělní škola.

O chod skupinek jako celku dbal širší tým (širší rada), který se scházel pravidelně v 2-5 týdenních intervalech ve složení M. Mazný, manželé Bedrníkovi, K. Hamerníková, J. Horálek, před odjezdem do USA manželé Ceplovi, nově M. Jungmann. O páteční skupinku se po Egonu Čierném začal starat trojčlenný tým (J. Čierný, J.Harvánková, K. Hamerníková).

Kromě pravidelných schůzek během týdne jsme se tradičně zúčastnili (resp. uspořádali) několika akcí - o Velikonocích ve Strměchách, v létě prodloužený víkend ve Hvozdnici; více se nás zúčastnilo Křesťanské konference a letní sborové dovolené. V zimě okolo Silvestra pobývali věkem starší lidé ze skupinek (s přidruženými miminy) společně ve Stavu u Nové Paky, mladší byli v Tisu.

Nakonec bych rád zakončil vděčností našemu Pánu, v jehož rukou je naše budoucnost.


Zpráva o činnosti mládeže

V loňském roce probíhaly schůzky mládeže pravidelně každé pondělí a to od 19 hodin. 1x měsíčně přicházel br. farář a  rozebírali jsme s ním 1Kor na pokračování. Děkujeme mu za péči o naše společenství. My jsme tvořili programy podle Hesel JB, občas někdo přinesl i vlastní program na jiné téma.

Členové pondělní mládeže stále stárnou, naše činnost týkající se mládeže lehce stagnuje. Náš dosavadní vedoucí, Robert Zika, rezignoval na svou funkci. A budoucnost?...

Na podzim roku 2000 jsme navštívili faru v Horních Dubénkách, kde mají pěkné varhany a kde by měl být příští tábor pro menší děti, tedy bývalý Zhořec, který po Aleši Hoznauerovi převzala Míša Bedrníková.KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Příspěvek ke sborovému shromáždění

Text pro sborové shromáždění četla ses. Drahuše Nývltová

Milé sestry a bratři,

úvodem svého příspěvku bych Vám chtěla přečíst text z Mt, 25, 34-40.

Myslím, že tato slova jsme už mnohokrát slyšeli nebo četli. Vybrala jsem je na uvedení příspěvku, který navazuje na nedávný rozhovor ve staršovstvu. Chci promluvit na téma křesťanské služby, tak jak je chápána v církvi.

Ježíš každou službu bližnímu v jeho jménu přijímá jako službu sobě. Myslím, že řada členů našeho sboru pomáhá - a  na druhé straně jsou mezi námi mnozí, kteří pomoc potřebují. O některých víme, o mnohých ne. Chtěli bychom, aby křesťanská služba plnila u nás ve sboru to, co má - aby umožnila setkání, které by ulehčilo starosti a trápení a  které by potěšilo. Jde nám o to, aby ti, kteří mohou a  chtějí, nabídli své služby druhým, a ti, kteří jsou potřební, o sobě dali vědět. Dosud se to děje spontánně a to považujeme za velmi cenné - bez organizování, dlouhého domlouvání atd.

Myslíme si však také, že by bylo dobré, kdyby se ve sboru našel člověk, který by měl důvěru takovou, aby se na něj lidé obraceli a žádali ho o pomoc někoho ze sboru, u něhož by se setkávaly informace o tom, co je kde třeba udělat, ale také kdo chce v nějaké formě pomoc poskytnout. Zpravidla se obracíte na br. faráře, nebo na někoho ze staršovstva - ale víme také, že někdo k tomuto kroku nenajde odvahu. Nechceme, aby mezi námi byli bratři a sestry opomenutí ve své nouzi, kteří "vypadnou" z našeho společenství třeba pro nemoc, ale i jiné okolnosti - starosti v rodině, finanční těžkosti apod. - a pomocnou ruku jim nikdo nepodá.

Hledáme někoho, kdo by práci křesťanské služby koordinoval. Než se nám někdo přihlásí, dohodli jsme se na staršovstvu, že takovým člověkem, na něhož se můžete obracet se svými požadavky i nabídkami, bude vždy ten starší, který má službu. Snadno ho poznáte podle toho, že Vás zpravidla vítá při vstupu do kostela podáním ruky. Po bohoslužbách ho můžete vyhledat se svým námětem nebo požadavkem.

Doufáme, že se však najde někdo, kdo by se stal koordinátorem. Možná si říkáte, jaký by měl být, kdo by na to byl vhodný apod. Zkuste si představit člověka, na něhož byste se s důvěrou obrátili se žádostí o pomoc, to bude asi první předpoklad. Zároveň by měl mít informace o tom, kde či u koho lze pomoc najít - nemůže na to být sám, ale musí získat spolusestry a spolubratry, na které se bude obracet nebo které bude vyhledávat jako ty vhodné pro konkrétní službu.

Máme ve sboru některé profesionály z oblasti tzv. pomáhajících profesí a ti jistě budou koordinátorovi nápomocni.ZE STARŠOVSTVA

Zápis ze 615. schůze staršovstva

12. března 2001

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová,Kučera, Kučerová, Nývltová, Plhák, Šubrtová, Žilka, Žilková, Horálek, na část jednání Jungmann a Hamerníková.

V úvodní části hovořil br. farář o kapitole "Jsou mladí lidé opravdu naší nadějí?" z knihy Jana Pavla II. "Překročit práh naděje".

1) Zpráva Michala Jungmanna o průběhu letního pobytu dětí na Pecce, o dalších akcích starších dětí (podzimní ohlédnutí za letními tábory, podzimní výjezd, pexesový turnaj) a o  přípravách na velikonoční výjezd a tábor Pecka 2001 (4. - 18. srpna ).

Kamila Hamerníková informovala o připravovaném rozšíření činnosti dorostu o "tvůrčí soboty", které by se měly konat jedenkrát měsíčně od 14 hod. (první 31/3).

Žádá o příspěvek na zakoupení materiálu. Staršovstvo souhlasí s vyplacením částky Kč 2000 na počáteční výdaje a  potom jedenkrát za čtvrt roku Kč 1000.

Staršovstvo velice oceňuje práci všech, kdo se dětem věnují, a děkuje jim.

2) Kontrola zápisu z minulé schůze staršovstva:

Ekumenické bohoslužby se konaly v kostele sv. Prokopa, rozhovor o křesťanské službě bude pokračovat, vyjádření pro pastýřskou radu bylo odesláno, na sbírku budeme i nadále používat košíčky.

3) Nemovitost v Hodkovičkách

a) Žádosti o odprodej části naší zahrady nebylo vyhověno. Většina členů staršovstva je pro zachování současného stavu.

b) Je nutno vstoupit v jednání s majitelem sousedního pozemku (překročil výšku přístavby, ke které jsme dali souhlas a buduje parkoviště vedle naší zahrady). K jednání jsou pověřeni bratři Prosek a Černý a sestra Vágnerová.

4) Ing. Kučera předložil návrh na opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do kostela:

a) V době bohoslužeb je kostel otevřen všem příchozím bez omezení. Služba je dle řádu služby připravena uvnitř kostela za skleněnými dveřmi k zamezení přístupu osob, které by mohly rušit bohoslužby.

b) Při ostatních shromážděních v kostele (biblická hodina, schůze staršovstva, schůzky dětí a mládeže, bohoslužby Vietnamců apod.) je vždy určen odpovědný člen sboru, který 15 minut po vypsané hodině zahájení akce uzamkne kostel.

c) Po této době musí každý příchozí zazvonit na zvonek a  bude mu otevřeno.

Na dveře kostela bude připevněno upozornění na tuto skutečnost a šipka ke zvonku.

d) Uzamykání kostela po ukončení všech akcí probíhá jako dosud.

Staršovstvo s tímto návrhem souhlasí a žádá, aby uvedená opatření byla dodržována.

5) Novým vedoucím mládeže se stal Marek Drápal.

6) Ve čtvrtek se v kostele konala první biblická půlhodina pro maminky malých dětí. Biblickým výkladem posloužil br. farář. Tato setkání budou pokračovat vždy ve čtvrtek od 15,30 do 16 hod.

7) Souhlas s evidencí osobních dat ve sborové kartotéce zatím podepsalo asi 90 účastníků bohoslužeb. Ostatním členům bude zaslán formulář prohlášení poštou. (zpracuje Iva Šubrtová).

8) Ekonomické záležitosti:

- Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu.

- Br. Novotný informoval o odeslání fin. uzávěrky synodní radě,

- o nutnosti vypracovat daňové přiznání a inventární seznam.

Na neděli 25. března vyhlásíme sbírku na bezdomovce.

Sbírka bude odeslána Armádě spásy jako příspěvek na provoz domu pro bezdomovce v Praze.

- Obdrželi jsme dar 5000 Kč na práci s Romy. Kč 3000 bylo věnováno na seminář "Romské dítě v neromské rodině", zbytek bude použit na nákup fotoaparátu pro romský sbor AS v Brně, Bratislavská ulice.

9) Sociální zařízení v kostele je v havarijním stavu. Zatím byla provedena nejnutnější oprava.

Zapsala: R. ČernáPOZVÁNKY

Benefiční koncert

Diakonie ČCE a nadace Divoké husy Vás zvou na

v pátek 20. dubna 2001 v 19,30 v kostele U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Vystoupí: houslistka Jana Vlachová, violoncellista Mikael Ericsson a jejich děti, salvátorský pěvecký sbor se sbormistrem Jakubem Dvořáčkem, Baroque trio-Prague, komorní soubor hudby Hradní stráže a Policie České republiky, varhaník Václav Peter.

Koncert uvádí Táňa Fischerová.

Výtěžek koncertu bude věnován na koupi nového auta pro středisko v Ďáblicích. Toto pracoviště rozváží obědy, dopravuje seniory a zdravotně postižené na lékařská vyšetření, nezbytná jednání, děti s těžkým zdravotním postižením vozí do stacionářů atd. Současný služební vůz dosluhuje.

Vstupenky v ceně 100 Kč je možno zakoupit v předprodejích Ticketpro nebo v kostele před koncertem, též na konferenci SOS centra Diakonie na ETF, Černá ul. 9, Praha 1, dne 31.3.2001. Rezervace vstupenek na tel 8391 0424. Váš případný osobní dar rádi přijmeme na bankovním účtu č. 1932094339/0800, var.s. 602 118, nebo během koncertu.

Leták s informacemi najdete také v kostele na nástěnce.


Den Země v Prokopském údolí

a s ním spojené posezení u rodiny Holých v sobotu 21. 4. 2001. Sraz bude v 10. 00 na Smíchovském nádraží, stanice autobusu 126. Jídlo bude zajištěno.
Informace: Lída a Jiří Holých
tel. 581 81 56 nebo e-mail: holy@alphanet.cz.


Rekreace důchodců v Chotěboři

Pražský seniorát ČCE nabízí rekreační pobyt pro seniory ve středisku Chotěboř.
Termín konání: 16. června - 28 června 2001
Cena pobytu: 1900 Kč
Přihlášku je nutno odevzdat do 15. 5. 2001
Podrobnosti najdete na nástěnce v předsálí kostela.


Hovory o křesťanství

Poslední večer hovorů o křesťanství se koná 29. 3. 2001 opět v našem kostele. Závěrečný večer nemá konkrétní téma, a tak zde vzniká prostor na osobní svědectví či na položení libovolných otázek týkajících se víry, křesťanství ale i  všedních problémů každého z nás. Těšíme se, že spolu budeme hledat odpovědi na otázky, se kterými se potýká každý člověk hledající pravdu.MS YMCA BRANÍK

Plánované jarní a letní vodácké akce MS YMCA Braník

21. 4. jednodenní sjezd Stvořidel (pro zkušené vodáky)
28. 4. (+ př. 1. 5.) velká brigáda v loděnici
4. - 8. 5. prodloužená víkendová akce (sjezd Vltavy: Vyšší Brod - Boršov) možno domluvit individuální odjezd
20. 5. vodácký rychlokurz (od 14 - 17 hod. na Vltavě v Braníku)
25. - 27. 5. tréninková víkendovka na Sázavě
8. - 10. 6. tréninková víkendovka na Lužnici
29. 6. - 8. 7. "Jeszcze Polska niezginela" týdenní sjezd polské řeky pro mládež
9. 7. - 15. 7. "Malá voda pro menší děti" tábor pro děti se zkušenějšími kormidelníky na Lužnici (př. Vltavě či Berounce)
21. 7. - 4. 8. "Dunajec - Poprad" pohodová plavba polskou divočinou pro zkušenější vodáky.

Podrobnější informace budou k dispozici písemně koncem března či ústně u Tomáše Bedrníka nebo Egona Čierného


[předchozí číslo] [jiné číslo]