BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 5/2001OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:30; modlitební chvíle 8:30
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00
Biblická hodina: středa 18:00
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00

Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené): Po a pá 10:00 - 11:30, st 17:00 - 18:00

ADRESA SBORU:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 44 46 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

SkupinkaM&K Mazných, každá středa od 17:15
SkupinkaJ&J Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15
SkupinkaT&Z Bedrníkových, středa od 18:00
Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Křty v našem sboru

dne 3.6.2001 byli pokřtěni
Lucie Libánská
Eva Zíková
Jan Heller


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 5. číslo roku 2001.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 9. 2001

[Převod do HTML: Egon Čierný, Michal Jungmann, Michal Mazný .]

Příspěvky do našeho časopisu můžete předávat nejen osobně členům redakce, ale i na e-mailovou adresu CasopisBrana@seznam.czSTARŠOVSTVO

Zápis ze 617. schůze staršovstva

14. května 2001

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová, Kučera, Měsková, Nývltová, Šubrtová, Žilka, Žilková, host: Mazný

1) Rozhovor o článku Stále v církvi uveřejněném v Katolickém týdeníku z 13/5. Snažili jsme se najít odpověď na otázku: Co lidem přestupujícím do římskokatolické církve vadí na evangelické církvi a čím je naopak katolická církev přitahuje?

2) Michal Mazný informoval o přípravách na Alfa kurzy v  našem sboru - je třeba stanovit datum zahájení, kdo bude řečníkem, jak budou rozděleny skupiny. Bližší podrobnosti budou ujasněny po skončení mezinárodního semináře, který se koná 17. a 18.5.2001.

3) Pokračování rozhovoru o křesťanské službě. Při sborových ohláškách budeme opakovaně informovat, že máme ve sboru sestry a bratry, kteří jsou ochotni přijít na návštěvu, pohovořit o problémech, snažit se hledat pomoc. Je jen třeba, aby příjemci této služby dali o sobě vědět, řekli někomu, že jsou nemocni nebo v tísni. Rodina by měla informovat bratra faráře nebo někoho ze staršovstva, že její člen byl odvezen do nemocnice nebo do zařízení pečovatelské služby.

Na schůzích staršovstva se bude tak jako dosud jednat o  konkrétních případech, vyžadujících pomoc sboru.

4) Iva Šubrtová dá do ohlášek zprávu o databázi nezaměstnaných.

5) Pan Válek žádá, aby se staršovstvo vrátilo k jednání o  změně hranic pozemku fary.

Ustoupil od žádosti o prodej a je ochoten přistoupit na návrh staršovstva z min. roku.

Odloženo na příští schůzi.

6) 3. června - svatodušní neděle - bude trojí křest, nebudou rodinné bohoslužby.

7) 10. června bude kázat J. A. Dus. Br. farář bude přednášet o J. Rokycanovi na dvoudenním setkání v Poděbradech (výročí úmrtí Jiřího z Poděbrad a Jana Rokycany).

8) Staršovstvo děkuje všem, kdo se zapojili do úklidu kostela

9) Střední generace projevila přání zazpívat si písně ze zpěvníku Svítá. Bude k tomu mít příležitost po bohoslužbách 3/6.

Různé: - další cyklus setkání mužů a žen střední generace, kteří nemají partnerský vztah, začíná 8-11/11 v Janských Lázních (informace na nástěnce).

- Knotkovi zvou rodiče s dětmi a další zájemce na návštěvu spojenou s vyprávěním o Indii. Odjezd společně po bohoslužbách 3/6.

Zapsala: R. ČernáZE SBORU

Hovory o křesťanství skončily, chystají se Alfa kurzy

Jak jste asi zaznamenali, od poloviny ledna do konce března tohoto roku proběhl v našem sboru cyklus 6 večerů pod názvem Hovory o křesťanství. Původně byl určen především pro nevěřící, ale většinou se ho účastnili členové sboru a další věřící. Jsme rádi, že byli akcí zaujati a že pro ně měla význam. Několik lidí z mimokřesťanského prostředí však také přišlo a někteří z nich byli akcí osloveni. Na Hovorech spolupracovala řada lidí: řečníci, kteří připravovali a  přednášeli zajímavé proslovy na klíčová témata křesťanství, moderátoři skupinek, kteří se zodpovědně snažili o zajímavý a pokojný průběh následných diskusí, zpěváci a hudebníci, kteří zpříjemňovali večery pěknou hudbou, kuchaři a  pomocníci, kteří zajišťovali chutné občerstvení, organizátoři, účastníci diskusí a mnozí další. Nebudeme jmenovat, protože by článek vyšel moc dlouhý a na někoho bychom zapomněli. Všem Vám velice děkujeme. Byli jste skvělí.

Hlavní přínosy Hovorů spatřujeme v možnosti sloužit ve věci evangelizace, v možnosti uplatnit různé druhy duchovního obdarování (např. mytí nádobí), prohloubení vzájemných vztahů, získání zkušeností technických, organizačních i  věcných (jak s lidmi mluvit o Bohu). Za určité nedostatky lze považovat to, že ne vždy jsme se na diskusích dobrali k  jasným odpovědím na zásadní otázky, ne vždy bylo asi zcela jasné, co je podstatné a co nikoliv. Jednotlivé večery byly též poměrně samostatné a věcně na sebe příliš nenavazovaly. Programově byly vyloučeny některé duchovní aktivity jako společné modlitby či studium Bible, což někomu mohlo chybět. K dispozici nebyla žádná průvodní literatura. Na závěr se ale ukázalo, že poměrně dost lidí by uvítalo opakování obdobné akce a dokonce někteří, kteří nebyli aktivními křesťany, by se rádi takové akce znova zúčastnili.

O Hovorech a o přednáškách na nich znějících se psalo v  Bránách 2000/9 až 2001/4. Staršovstvu byl dále předán dokument s podrobným hodnocením průběhu Hovorů a s návrhem konání další akce, totiž tzv. Alfa kurzů, o kterých bych níže něco uvedl. Staršovstvo s tímto návrhem předběžně souhlasí, ale ještě je zapotřebí dojednat konkrétní údaje a  teprve poté zazní jeho definitivní vyjádření.

Alfa kurzy jsou v mnohém velmi podobné Hovorům. Kladou si za cíl oslovit lidi stojící mimo křesťanství či na jeho samém okraji, a to způsobem, který se podobá pozvání hostů na večeři či návštěvu, tedy pokojným, nekonfliktním, svobodným a uvolněným. Ačkoliv jde o evangelizační metodu, hrajeme s  hosty čistou a upřímnou hru - tedy nikoliv, že pod rouškou veselé návštěvy je nacpeme do křesťanství. V pokojném prostředí je prostor pro působení Božího slova a Ducha svatého. Podobně jako Hovory, Alfa také může posloužit i  těm, kteří si chtějí oprášit základy své víry.

Nyní stručně k historii Alfy: Alfa kurzy vznikly ve Velké Británii, a sice v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton. Počátky sahají k roku 1977, ale k hlavnímu rozmachu došlo v  průběhu osmdesátých a devadesátých let. Dnes se již pořádají téměř po celém světě, v různých denominacích (od anglikánů a  katolíků přes luterány, baptisty, metodisty a reformované až po letniční a svobodné sbory). Prošlo jimi cca 3 milióny lidí a v současné době probíhá zhruba 17000 kurzů. Zdají se být opravdu vhodným, přitažlivým a účinným způsobem, jak předávat evangelium.

Nyní k názvu. Slovo "Alfa" je první písmeno řecké abecedy, což ukazuje na to, že jde o základní či počáteční věci týkající se křesťanství; také se vykládá jako zkratka z  počátečních písmen hlavních charakteristik kurzu (anglicky ALPHA): All (je pro všechny), Learn and Laugh (výuka, ale i  prostor pro humor), Pasta (jídlo), Help (vzájemná pomoc), Ask (prostor pro dotazy všeho druhu). Slovo "kurzy" jednak odráží skutečnost, že se doporučuje, aby účastníci absolvovali tuto akci dle svých možností jako souvislý celek (to však není nutnou podmínkou, je možné se účastnit jen jednoho nebo několika večerů) a dále, že probíraná témata na sebe navazují a jdou určitým směrem.

Metodika pořádání Alfa kurzů je detailně rozpracována. Existuje k tomu velké množství literatury a pořádají se o  tom semináře a konference. Některých jsme se zúčastnili. Květnové konference v Praze se zúčastnil i bratr Jaro Křivohlavý a doporučuje převzít Alfu tak, jak je navržena, se vším všudy, tj. bez zásadních změn a vypouštění.

Alfa kurzy probíhají až třikrát ročně. Jeden kurz trvá 3 měsíce. Skládá se z 12 setkání (obvykle smluvený den večer každý týden) a jednoho společně stráveného víkendu v době zhruba uprostřed kurzu. Jedno setkání sestává ze společné večeře, krátkého uvítání a hudebního vystoupení, proslovu na dané téma a diskuse v diskusních skupinách. Setkání je možno pořádat i v necírkevních prostorách (doma, v pronajaté restauraci apod.). Má to tu výhodu, že se lidé méně ostýchají přijít. Víkendový výjezd by měl být pokud možno mimo město. Tento víkend je specifikem Alfy: právě na něm mají účastníci možnost vstoupit do osobního vztahu s  Kristem. Celý kurz je organizován pořadatelským týmem, který se zformuje a projde přípravou ještě před zahájením kurzu. Účastníci mají k dispozici příručku ke kurzu a případnou další literaturu.

Seznam probíraných témat je následující: "Je křesťanství nudné, nepravdivé a bezvýznamné?", "Kdo je Ježíš?", "Proč Ježíš zemřel?", "Jak si mohu být jist svou vírou?", "Proč a  jak bych měl číst Bibli?", "Proč a jak se modlit?", během víkendu 3 témata: "Kdo to je svatý Duch?", "Co dělá svatý Duch?", "Jak mohu být naplněn Duchem?" a dále "Jak se mohu postavit zlému (Zlému)?", "Jak nás Bůh vede?", "Proč a jak bychom o tom měli hovořit s ostatními?", "Uzdravuje Bůh i  dnes?", "A co církev?", "Jak mohu prožít zbytek života naplno?".

Chceme převzít Alfu tak, jak je. Nehodláme však v žádném případě násilně uplatňovat všechna příslušná pravidla. Naopak, je potřeba to uvést v soulad s potřebami účastníků a  využít zkušeností z Hovorů o křesťanství.

Na závěr se obracíme na Vás, potenciální spolupracovníky a  účastníky: zatím o Alfě jednáme se členy staršovstva. Předběžně je termín zahájení Alfa kurzu v našem sboru v  polovině září 2001. Vzhledem k tomu, že jsou mezitím letní prázdniny, nezbývá moc času. Prosíme, uvažte, zda byste se zúčastnili a které své blízké a známé byste na Alfu rádi pozvali. Pozvánky dodáme. Na Alfu též bude potřeba hodně spolupracovníků - podobně jako v Hovorech. Prosíme ty z Vás, kteří uvažujete o spolupráci při organizaci tohoto projektu, abyste se nám ozvali - děkujeme.

Michal Mazný

Kontakty na organizátory:
Anna Holá
Jan Horálek: horalek@chmi.cz
Jana Kusáková: kusakova@porg.cz
Jiří Matoušek: jirka_m@email.cz
Michal Mazný, mmazny@legend.cz, tel. 57326059KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Pomoc v čas příhodný

Nebylo to poprvé, kdy jsme na poradě staršovstva hovořili o  křesťanské službě v našem sboru. Je zcela zřejmé, že v  branickém sboru má své místo a že se jí některé sestry a  bratři věnují. Není naším úmyslem vytvořit nějakou viditelnou organizaci, rádi bychom však byli více a včas informováni o těch, kteří pomoc potřebují. Ukazuje se i  možnost přivezení autem pro ty, kteří jsou trvale nebo momentálně méně pohybliví.

Smyslem tohoto článku je požádat vás všechny o spolupráci:
INFORMUJTE KTERÉHOKOLI ČLENA /ČLENKU/ STARŠOVSTVA nebo ZANECHTE ZPRÁVU VE SBOROVÉ KANCELÁŘI.

Může se jednat
- o návštěvu doma
- o návštěvu v nemocnici
- o jinou nutnou pomoc
- o dovezení autem do nedělního shromáždění

Bez vaší pomoci není v našich silách dovědět se o všech, kteří by o některou z nabízených služeb stáli.

Jménem staršovstva D. R. N.


[předchozí číslo] [jiné číslo]