BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 6/2001OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:30; modlitební chvíle 8:30
1. neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00
Biblická hodina: středa 18:00
Biblická h. pro matky s dětmi: st 18:30
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00

Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené): Po a pá 10:00 - 11:30, st 17:00 - 18:00

ADRESA SBORU:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 44 46 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

SkupinkaJ&J Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15
SkupinkaT&Z Bedrníkových, středa od 18:00
Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Křty v našem sboru

dne 3.6.2001 byli pokřtěni
Lucie Libánská
Eva Zíková
Jan Heller


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 6. číslo roku 2001.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE
Uzávěrka dalšího čísla bude 21. 10. 2001

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]

Příspěvky do našeho časopisu můžete předávat nejen osobně členům redakce, ale i na e-mailovou adresu CasopisBrana@seznam.czSTARŠOVSTVO

Zápis ze 617. schůze staršovstva

konané dne 10. září 2001

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Černý, Čierná, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Měsková, Prosek, Wurst, Žilková, Horálek a na část jednání Sýkora a Jungmann

1. Bratři Josef Sýkora a Michal Jungmann podali informaci o  personální změně ve vedení dorostu. Po odchodu sestry Kamily Hamerníkové budou vedení dorostu zajišťovat bratři a sestry M. Jungmann (biblický program), J. Sýkora, J. Klusáková a M. Sýkorová. Staršovstvo děkuje s. K. Hamerníkové za její dosavadní sborovou práci a přeje Boží ochranu novému vedení. Br. farář vyprosil br. M. Jungmannovi k jeho práci Boží požehnání. Staršovstvo odsouhlasilo potřebné organizační zajištění a stálou zálohu na drobné vydání ve výši 5 000,- Kč s tím, že tato bude měsíčně zúčtovávána.

2. Kontrola červnového zápisu - zápis schválen

3. Staršovstvo vzalo na vědomí pokladní zprávu, kterou přednesla s. Kučerová

4. Ve dnech 13 a 14. října budou našimi hosty bratři a  sestry ze sboru v Dittersdorfu. Z diskuse vyšel následující program: v sobotu kolem poledne přijetí s pohoštěním, odpoledne variabilní program s návštěvou pražských památek (např. Bertramka, Trojský zámek apod.), večerní rozhovory v  kostele s pohoštěním. Očekává se příjezd cca 30 osob pro které je nutné zajistit ubytování v rodinách. Prosba o možné ubytování bude dána do ohlášek.

5. Bratr Horálek podal stručnou informaci o přípravě Alfa kurzů. Je vhodné cyklus popularizovat osobním pozváním s  předáváním pozvánek.

6. Do konce roku by se měly, v rámci biblických hodin, uskutečnit přednášky: br. prof. Heller o Starém Zákonu, br. farář o J. Rokycanovi a J. z Poděbrad a br. J. A. Dus o  Apokryfech.

7. Kurátor informoval o korespondenci s manželi Válkovými (ve smyslu usnesení červnové schůze). Požadavky sboru budou předány ke zpracování smlouvy o výměně pozemku. O dalším průběhu jednání bude staršovstvo průběžně informováno.

8. Kurátor domluvil s malířskou firmou vymalování sociálního zařízení a opravu v kanceláři do návštěvy německých bratří a  sester. Vymalování čela kostela provede firma až začátkem ledna 2002.

9. Během dovolené br. faráře ho zastoupili bratři: Křivohlavý, Horálek, Říčan, Žilka, Payne a J. A. Dus. Staršovstvo všem děkuje za jejich službu.

10. Informace ze seniorátu - 24. 11. se koná konvent.

11. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. zaslala dotazník jako podklad pro uzavření hospodářské smlouvy. Jednání s a. s. povede a smlouvu uzavře kurátor.

12. Diakonie ČCE se obrátila dopisem o finanční podporu pro její Zpravodaj. Staršovstvo odsouhlasilo předplatné pro 5 výtisků. Zajistí sestry Kučerová a Čierná.

13. Sestra Čierná informovala o plánovaných akcích SOS centra Diakonie. Jednotlivé akce budou postupně zmiňovány v  ohláškách.

14. Sestra Kučerová informovala o průběhu rodinné rekreace v  Bystřici pod Hostýnem. Na základě letošních zkušeností (personální výměna vedení a pracovníků v kuchyni) se sice předpokládá opětovné uspořádání této rekreace, ale v  některém jiném vhodném objektu.

15. V sobotu 22. 9. 2001 v 10 hodin si naši katoličtí bratři a setry připomenou 100-leté výročí jejich kostela.

Zapsal: NovotnýZ LETNÍCH SBOROVÝCH AKCÍ

Sola Gratia '2001

Letošní sborová dovolená byla prima. Konala se, stejně jako minulý rok, v rekreačním středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem, a to předposlední srpnový týden. Mé vzpomínky, ač krásné, jsou už dost zamlžené zkouškou z pravděpodobnosti a statistiky, kterou jsem v září musel dělat, takže moc si toho nepamatuji.

Jelo nás pravděpodobně třicet až čtyřicet. Zpočátku bylo příjemně horko, postupem času se trochu ochladilo, sem tam pršelo, při návratu domů zase pražilo. Pár lidiček to odneslo horečkami, ale už jsou zase zdraví.

Možností, jak využít tyto dny bylo hodně. Odpočívat, chodit, běhat, hrát si, učit se, spát, obdivovat kovové komáry a  honit ty živé, opalovat se, zmoknout, stavět tunely, zúčastnit se sportovních utkání v disciplínách volejbal, soft tenis, scrabble či ping-pong a hlavně být spolu a s  Bohem, povídat si, poznávat se, dělat si radost. Jeden večer jsme se věnovali právě probíhajícím alfa kurzům, během jiného se povídalo o Pecce a o jednom zdařilém ekumenickém setkání, poslední den byl táborák.

Tož díky Bohu a mějte se.

Kamil Skuhra


Pecka 2001

(pozn. redakce - tábor pro 9 až 15leté táborníky)

Tahle Pecka se od ostatních lišila nejen počtem dětí, ale i  vedoucích. Do "starého" týmu přibyli hned tři noví vedoucí, Joe, Jitka a Jana Stralczynská. Děti byly rozděleny do čtyř skupinek, které jsme si sami pojmenovali na Narnijská sluníčka, Brího imaginární jezdci, Rudé šípy a Extrémně extrémní Lunovi přátelé. Každá skupinka měla svého vedoucího. Jako každý rok jsme hráli etapové hry podle Letopisů Narnie, letos to bylo podle knihy Kůň a jeho chlapec. Cílem bylo nasbírat hodně bodů do Velké Závěrečné Hry, která se hrála v posledních dnech. Po celou dobu tábora jsme mohli dělat různé zkoušky (např. z Bible, šifer, kytiček, zdravovědy...) a za ně jsme dostávali barevné korálky. Každá zkouška měla dva stupně podle obtížnosti.

Náš den začínal koupáním v rybníce, pak byl pro zájemce ranní klub Jana Johana Jakuba Hösela, kde se začíná den modlitbou a krátkým zamyšlením. Po snídani jsme měli Biblický program, který se zabýval Izraelci v Egyptě a na poušti. Pak začala služba dělat oběd a ostatní si zkoušeli třeba keramiku, batikování nebo výrobu svíček. Po obědě byl polední klid a pak etapová hra. Potom bylo OOV (osobní organizované volno). Na konci dne byl večerní klub Jana Johana Jakuba Hösela a čtení jedné kapitoly z Narnie.

Úplně nejkrásnější zážitek z tábora byl asi pro všechny noční výlet. Vyrazili jsme asi ve čtyři hodiny odpoledne na "malý výlet". Asi v deset večer jsme dorazili před strmý kopec a tam nám vedoucí řekli, že nahoře nás čeká večeře, kterou musíme sami najít a uvařit. Jídlo bylo schované. Nakonec všechny družinky posbíraly dost jídla a udělaly si skvělou večeři. Někdy kolem půlnoci jsme vyšli na další pochod ve tmě pod oblohou plnou hvězd. Bylo nádherně teplo a  na nebi jasně zářily hvězdy. Šli jsme a šli, všude kolem byla tma... K ránu se ještě někteří z nás vykoupali v  rybníce.

Poslední den byl táborák a pouť a pak se všichni sbalili a  odjeli domů. Zdálo se mi, že celý tábor provázela Boží láska a přítomnost.

Magdalena HoláRŮZNÉ

Loučení je těžkej kámen

I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. ... Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.

Genesis 12, 1-4

Věřím, že pro Abrama to byl velmi těžký úkol - opustit zázemí a přátele. Ale zvedl se a šel. Poslechl Boha. A Bůh ho pak mohl použít, aby skrze něj "došly požehnání veškeré čeledi země".

Když jsem vydala svůj život Kristu, rozhodla jsem se Ho poslouchat. Věřím, že každý z nás má v Božím plánu místo, svůj specifický úkol. Také věřím, že s Bohem není nuda a  jeho plány nelze smrsknout do naší představivosti. Každý úkol je příprava na další a i když je člověk zdánlivě na vrcholu své "duchovní kariéry", Bůh to mění. On nás zná, ví, že bychom v lepším případě zpychli a v tom horším, prostě začali sloužit oné "službě" namísto Jemu.

Chci být požehnáním. Chci být připravená Mu sloužit.

A Bůh to vzal vážně. Ukázal mi, že chci-li se nechat opravdu použít, musím se vzdát věcí, na kterých mi záleží a na které jsem zvyklá. Rve mi srdce odcházet od děcek z Dorostu, pro něž (věřím) jsem se v posledních dvou letech stala požehnáním. Bolí mě odcházet ze sboru, který mi byl sedm a  půl roku domovem. Zdaleka však ještě neopouštím tolik, co Abram.

Možná vám teď připadá troufalé, srovnávat se s Abrahamem. Ale není.

Nedávno mi došla jedna "drobnost" o knize Genesis a začátku Exodu. Kromě Abrahama se zde vypráví o dalších "velkých osobnostech", nesporně důležitých postavách v dějinách lidstva. Noe, Jákob, Mojžíš... Ale kým byli před tím, než je Bůh oslovil???

Bůh mluví k naprosto obyčejným lidem! A nejen "tehdy", ale i  dnes. Promlouvá k nám různými způsoby, nejen skrze Bibli, ale i osobně. Promlouvá k nám v našem srdci, ale občas i tak přímo, jak o tom čteme v příbězích z Božího Slova. Vždyť Bible říká: "Ježíš Kristus tentýž jest včera, dnes i  navěky." Proč by se tedy měnil zrovna v tomhle?!

Věřím, že i vám bude můj odchod ku prospěchu. Občas jsem měla pocit, že se v mnoha očích začínám stávat jen těžko překonatelným "profesionálem". Rozhodně tomu tak nebylo, ale i tak se s mým odchodem otevírají dveře mnohým dalším ke službě dětem. Doufám také, že mé "služební nasazení" a  nadšení povzbudí další z vás k práci pro sbor (ať už viditelné či "jen" nezbytné pomoci ve službě druhých).

Bůh pokoje ať rozhojní vaši horlivost pro Boží Království!

S láskou vaše sestra v Kristu

Kamila Hamerníková, KS Praha - východ


Z redakce

Vážení čtenáři,

Jsem ráda, že se opět shledáváme v novém školním roce. Hned na úvod se na vás obracím s prosbou. Nacházím se momentálně v situaci, kdy za sebe potřebuji sehnat náhradu ve vedení časopisu Brána. Ukončit práci hlavní redaktorky jsem se rozhodla z následujících důvodů. V minulém školním roce jsem nastoupila do zaměstnání jako učitelka na gymnáziu. Tím se značně snížily moje časové možnosti a byla jsem postavena před rozhodování, které ze sborových aktivit omezit a které si ponechat. V současné době se podílím na vedení dorostu a  organizaci kurzu Alfa. V těchto činnostech bych ráda pokračovala i nadále. Přestože práce hlavního redaktora nemusí být příliš časově náročná, pro mě je ta chvilka navíc momentálně příliš.

Podle toho, jak to v našem sboru chodí, neočekávám, že se na tuto výzvu pohrnou davy zájemců. Nicméně vás prosím, abyste se zkusili zamyslet, zda by se ve vašem nabitém programu, přece jen nenašla chvilka pro tuto užitečnou činnost. Stačí poměrně málo - minimum, které bych od vás v této službě očekávala, je koordinovat předávání článků od autorů výkonné redakci, povzbuzovat ty, kteří jsou schopni dodat články informativního charakteru (o tom, co se ve sboru dělo nebo bude dít) a zajistit, aby se v Bráně včas objevila důležitá oznámení (tj. "být v obraze, co se děje" nebo tím někoho spolehlivého pověřit). Pokud byste chtěli přidat i něco navíc (např. shánět ochotné přispěvatele na recenze, rozhovory, úvahy, diskusní příspěvky, svědectví, básničky.....), bude to jen dobře. V současné chvíli ovšem uvítám i pouhé zajištění základní funkce Brány jako časopisu informujícího o dění ve sboru. Pokud se vám zdá, že to není nic pro vás, uvítám i váš tip na člověka, kterého by bylo dobré v této souvislosti oslovit.

Obracejte se, prosím, buď na mě osobně, nebo využijte schránku u vchodu do kostela.

Vaše (zatím ještě) hlavní redaktorka

Jana KusákováSBOROVÁ OZNÁMENÍ

Vánoční hra bude !!!

Nácvik na vánoční hru 2001 začne 4. listopadu v cca 11:15.

Od 7. října se zájemci mohou zapsat do seznamu účinkujících v kanceláři sboru.

Těšíme se na Vás

Vaše Jarmila a Jitka


Návštěva z Dittersdorfu

Ve dnech 13. a 14. října k nám znovu přijedou přátelé ze sboru v Dittersdorfu.

Prosíme ty, kteří mohou někoho ubytovat, aby se přihlásili ve sborové kanceláři.


Pecka 1995

pozn. redakce www verze: na obrázku je jakási černá šmouha, uvnitř které je jakási šedá šmouha. Pod tím je napsáno: "Příprava dalšího programu ze světla sfouknuté svíčky"

1. obraz z dokumentárního cyklu obrazů ze života tábora


[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]