BRÁNA 2/2002 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 2/2002OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30
Před bohoslužbami od 8,30 modlitební chvíle
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží
Konfirmační cvičení: v neděli po bohoslužbách
MLÁDEŽ: pondělí 19
DOROST: úterý 17
BIBLICKÁ HODINA: středa 18
Biblická hodina pro matky s dětmi: čtvrtek 15,30
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ: čtvrtek 16
Skupinka mládeže: pátek 17

úřední hodiny br. faráře:
pondělí 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00
pátek 10,00 - 11,30


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: 44 46 10 37
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]ÚVOD

Takový krásný fíkovník ...

V Ježíšovi někdy vidíme dobráčka, který si dá všechno líbit, ustavičně má nastavenou příslovečnou druhou tvář z  Kázání na hoře - to má přece "v popisu práce". Abychom se nespletli! Ježíš dovedl být také pěkně tvrdý, na kupčíky v  chrámu si dokonce upletl bič.

Přečti si Mt 21, 10-22!

Ano, četl jsi dobře: o biči Matouš nemluví, zaznamenal ho jen Jan. Zato tu máme ten nešťastný fíkovník. Krásně se tam zelenal u cesty, možná byl starý jako já, možná mladý jako ty, nikomu neškodil. Pravda, ovoce neměl. Nebyl ovšem čas zralých fíků, Ježíš však hledal jejich maličké zárodky, takzvané první plody, které tam být měly. Nebyly - a fík byl strašlivě ztrestán.

Myslím na nás, na sebe, na naše sbory. Někdy připomínáme stromoví napůl suché. Sborový život vázne, málo nás ... Když nás přibývá, když stoupá účast na bohoslužbách, když máme mládež a pěvecký sbor, velmi se radujeme, že sbor je živý.

Ale ten fík byl také živý! Matouš výslovně říká, že na něm bylo listí. Jenže Ježíš hledal plody. A tak se musím ptát, jestli ten náš sborový život, jestli ta moje osobní zbožnost - jestli to jsou plody, nebo pouhé listí. Listí má strom kvůli sobě samému, nakonec záleží jen na těch plodech.

V našem příběhu nešlo o velké, zralé, šťavnaté fíky. Šlo o  ty zárodky, první plody, fíky velikosti třešně, na chuť nic moc. Ty Ježíš hledal a nenašel.

Modlím se: Pane, prosím, smiluj se nad mým listím a dej mi ovoce. Dej mi dnes aspoň jeho zárodek!

Pavel ŘíčanSBOR

Sborová dovolená

Milí přátelé,

využijte možnosti strávit týden dovolené v křesťanském prostředí.

Branický sbor pořádá již třetím rokem společnou dovolenou, tentokrát v nově rekonstruovaném rekreačním středisku Křesťanské misijní organizace na Českomoravské Vysočině

od 24. srpna 2002 do 31. srpna 2002.

Zúčastnit se mohou nejen členové našeho sboru, ale i rodinní příslušníci, přátelé a příznivci.

Místo:
středisko "Dlouhý" ve Ždírci nad Doubravou mezi obcemi Ždírec nad Doubravu a Trhová Kamenice (mezi Havlíčkovým Brodem a Chrudimí)

Termín:
nástup v sobotu 24. 8. - služby počínají večeří
odjezd v sobotu 31. 8. - služby končí snídaní

Doprava:
bude zajištěna autokarem, který bude přistaven u  kostela, možno též jet osobními auty (parkování zdarma).

Ubytování:
a) v chatičkách
b) ve čtyřlůžkových pokojích na ubytovně
c) ve dvou až třílůžkových pokojích v hotelu

Další podrobnosti najdete na letáčku v kanceláři.

Pokud jste dosud neposlali přihlášku, máte poslední možnost do konce února

Veškeré dotazy zodpoví Zdena Kučerová v neděli po bohoslužbách, případně na telef. číslech
do zaměstnání - 22252645
do bytu - 44465717


Hodnocení ankety kurzů Alfa

Vyplněný dotazník odevzdalo pouze pět lidí. Tři z nich již předtím byli křesťany, dva nikoliv.

Kurz Alfa pomohl účastníkům ujasnit si některé otázky a  přinesl zajímavé informace. Nejvíce se jim líbily diskuse. Oceňovali, že mohli svobodně vyjádřit svůj názor, mohli se zeptat na co chtěli, mohli hovořit o konkrétních věcech ze života. Nejobtížnější pro ně bylo, zvláště zpočátku, mluvit - umět se otevřít a důvěřovat a hovořit o víře. Kurz byl hodnocen dobře. Připomínka byla pouze k diskusním skupinkám, které byly příliš velké (neměly by mít více než deset členů).

Redakce


Něco málo o alfa-kursech

Vlastně se jim prý má říkat kursy alfa - nebo kurzy - pokud jste se smířili s poslední reformou pravopisu. Vynechal jsem myslím dvě setkání a víkendový pobyt, jinak jsem se účastnil všech večerů v roli moderátora. Pár poznámek, které níže uvádím, si neklade za cíl nějak komplexně celou akci hodnotit. Je to opravdu jen narychlo sepsaný soubor subjektivních postřehů a postojů.

Za velký klad průběhu diskusí, alespoň tak, jak mám přehled, vidím, že se uvarovaly (příliš) zbožných postojů. Narážím tím na existenci určitých představ, co je křesťanské a jak by měl křesťan žít a jednat a jak by měla vypadat jeho víra, které jsou všeobecně sdílené (často i s nekřesťany) a které bychom rádi slýchali během bohoslužeb potvrzeny. I když se duchovní snaží sebevíce, jakási směs úcty, zbožných očekávání i pocitu vlastní nedostatečnosti nám často zabraňuje, abychom se upřímně zadívali do vlastního nitra a  otevřeně si řekli, co z křesťanství přijímáme prostě proto, že si myslíme, že se to tak říká a nechceme se kvůli svým pochybnostem zříci všeho ostatního, co přijímáme opravdu z  vnitřního porozumění, a co je nám vlastně cizí a ani si to moc nepřipouštíme. Snad právě absence nějaké vyšší duchovní autority způsobila, že se hovořilo otevřeně i o takových věcech. A týkalo se to nejen lidí stojících na okraji křesťanství, ale i těch, co v církvi prožili veliký kus života. Zdá se mi, že v tomto směru alfa-kursy nabídly vyplnění určité mezery, která ve sborovém životu je. Také jsem si všiml, jak těžkým břemenem se může stát určitá teologická výpověď, pokud je absolutizována (například ulpění na jistém typu interpretace Kristovy oběti). Snažil jsem se tomu čelit rozlišováním Kristovy osoby, se kterou se můžeme setkat, a učením o Kristově osobě, které je vždy poznamenáno naši snahou o výklad světa v rámci pojmů, jakých jsme mocni.

Patří k povaze naší doby, že je velký zájem o otázky, které nejsou v centru toho, co mne tíží, ale jež se zdají být v  rozporu s naším předporozuměním Bohu. Tak, jak angličtí tvůrci kursu ve své instruktážní knize správně poznamenávají, nejčastější otázky se týkají jiných náboženství a původu zla. Lidi tíží nárok křesťanství na výlučnost, i utrpení, které se zdá přicházet bez příčiny. Osobně spíše mám sklon poukazovat na fakt, že podobné otázky už předjímají jakýsi hodnotitelský postoj osoby, která si klade nárok na objektivní rozsuzování, což je postoj slušící více Bohu než člověku. Jiní podávají odpovědi v intencích zmíněných otázek. Ať tak, nebo tak, jde o témata, na které jistě i v dalších bězích kursu dojde.

Některé, zvláště úvodní, diskuse se mi nemoderovalo lehce. Myslím, že idea alfa-kursů je v mnoha ohledech skvělá. Jejich organizátoři často s velkým gustem sdělují, v kolika že různých církvích po celém světě kursy běží. Za poctivé však v této souvislosti považuji říci, že teologie kursů není neutrální. Nemusí vyhovovat každému, a dovedu si představit soustavu podobně motivovaných přednášek, která by měla výrazně jinou osnovu. Na díle Kristově bychom však měli spolupracovat, tam kde to je možné, a ne si své příspěvky šetřit pouze na teologicky krystalicky čisté situace. Myšlenka alfa-kursů je skvělá i tím, že jak přednášejícím tak moderátorům dává i dost prostoru pro kompenzaci případných nedostatků. Několikrát jsem si však uvědomil při pročítání knihy vzorových přednášek, jak hluboko se mi dostal pod kůži dialektický přístup ke křesťanství. Jak je mi zatěžko se ztotožnit s tou či onou pozitivní výpovědí bez toho, že bych řekl hned v následující větě, že to tak úplně jednoduché není a že ten a ten postoj stojí v napětí s  takovým a takovým postojem, a že teprve to napětí vymezuje prostor pro odpovídající pochopení Písma. Teologie alfa-kursů zřetelně míří k upozadění takového napětí. Bylo by nespravedlivé tvrdit, že o něm Nicky Gumbel (tak se jmenuje autor výše zmíněné knihy) nic neví a že ho popírá. Pouze ho nezdůrazňuje a vykresluje křesťanství jako něco osvobozujícího, co sice vyžaduje vnitřní zápas a rozhodnutí, je však v zásadě harmonické. Možná, že je to tak z hlediska evangelizace správné - a možná, že se tady naopak promítá něco z ontologie tohoto světa. Nechci soudit.

Za jakýsi protilék na křesťanství nadměrně si libující v  obecných pozitivních výpovědích považuji příběh, nejlépe příběh biblický. Při moderování jsem si všiml, že jejich znalost není možná ve sboru až tak velká. Alespoň ne taková, abychom byli vnitřní logikou těchto příběhů zaujati natolik, abychom je četli stále znovu a znovu, a chápali je jako modelové situace i pro náš život.

Aleš Drápal


O čem jednalo staršovstvo v únoru

Zápis ze staršovstva dne 11.2.2002

Účastni: Rejchrt, Novotný, Drápalová, Horálek, Kučera, Nývltová, Wurst, Žilková, Žilka

Omluveni: Černá, Černý, Čierná, Měsková, Hoznauer, Plhák, Říčan, Šubrtová

1. Zhodnocení kurzu Alfa a informace o návrhu společenství navazujícího na kurz Alfa v období 21.2 - 30.5.2002 podal Michal Mazný

2. Schválení zápisu z minulého staršovstva

3. Finanční zpráva - výdaje, příjmy, sbírky - Zdena Kučerová
Informace o celocírkevních sbírkách - při srovnání výše odvedených částek se ukázalo, že náš sbor patří k velmi obětavým.

4. Jednání o zprávě na výroční shromáždění

5. Informace o prázdninovém pobytu větších dětí. Tábor na Pecce se bude konat od 3.8 do 18.8.2002.

6. Požádáme Válkovy, aby částka daně, která nám bude vyměřena při výměně části zahrady, byla uhrazena formou daru sboru v souladu s jejich dřívějším návrhem.

7. Staršovstvo souhlasí s odesláním daru 3000 Kč (příspěvek na fotoaparát) romskému sboru Dživipen v Brně. Na tento účel jsme obdrželi 2000 Kč v loňském roce a 1000 Kč v roce 2002.

8. 1.3. je světový den modliteb - po dohodě se sestrou farářkou Buttovou nebudeme konat shromáždění v Bráníku, ale doporučíme ve svých sborech účast na celopražském shromáždění v kostele Církve československé husitské v Dykově ulici.

9. Informace o nedělní škole. Hlavní vedení v NŠ pro větší děti převezme Miriam Žilková, která také připraví plán probíraných témat na příští rok.
Děkujeme Martě Drápalové za dlouhodobé vedení NŠ.

Jan Horálek informoval o dopise, který mu poslala pastýřská rada CČE. Pastýřská rada konstatovala, že bratr Horálek od samého začátku jednal naprosto otevřeně a svůj postoj ke křestní praxi nijak nezakrýval. Upozorňuje, že mezi jeho pojetím křtu a na ní navazující praxí a pojetím církve nevládne shoda. Východiskem by byla nabídka Jana Horálka, že v případě, že by služba v ČCE nebyla možná, přijal by službu v jiné denominaci. Toto řešení by nezrušilo pouto bratrské lásky a důvěry, proto doporučují projednání na synodní radě.

V neděli 24.února je sborové shromáždění.


"Naši" slavní bezdomovci

Danu a Mirka jste už určitě v Braníku potkali. Někdy se ukázali v neděli, celkem pravidelně přicházeli na kurzy Alfa. 25. ledna jste je mohli vidět v televizi, jak jdou, svátečně oblečeni, k oltáři. Viděla je (podle jejich informace) i nějaká paní ze Sušice, která jim nabídla na tři roky podnájem a snad i nějaké zaměstnání - 7.2. se měli stěhovat.

Snad vám je připomene fotografie, přetištěná z Katolického týdeníku z 10. února:

Novomanželé Krištovi při svatebním obřadu v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Snímek Jaroslav Hodík

Svátost manželství si udělili v pátek 25. ledna v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze dva lidé bez domova. Sedmatřicetiletá Dana Gabčová je prodavačkou časopisu Nový Prostor, její o tři roky mladší manžel Miroslav Krišta je čtyři roky nezaměstnaný. Oba jsou nyní obyvateli azylového charitního domu v Pernerově ulici v Praze.Z OKOLÍ

Křesťanská služba ve sborech

Na stránkách časopisu Český bratr se v minulém roce objevil tento nadpis s řadou otázek. Pokusme se na ně odpovědět i  my, členové sboru v Braníku:

"Jakou má mít křesťanská služba podobu? Koná se vůbec? Kdo je jejím nositelem? Musí mít tato služba ve sboru podobu organizace? Není takovým útvarem sám sbor, z jehož shromáždění služba vychází jako to, co následuje po slyšení Slova a soustředění u stolu Páně, a co je pak jen přiměřeně uspořádáno? - ze zprávy dvou sborů vyplývají další otázky: "Může práci dobrovolníků nahradit Diakonie? Kdy nastal úpadek křesťanské služby? Nezůstávají někteří členové sboru opuštěni jen proto, že se sbory řídí heslem ať neví levice, co dělá pravice, a nevědí pak ani o tom, že některý člen je v nemocnici? Neměla by se obnovit instituce sborové sestry?"

Pokud máte k daným otázkám co říci, pošlete nám svůj názor.

Redakce


Rozhovor u kávy

Když v neděli po bohoslužbách uvidíte na dveřích malé shromažďovací místnosti obrázek hrnku, neváhejte a vstupte. Najdete tam nejen horký čaj a kávu, ale i pár lidí, kteří si s vámi chtějí pohovořit o zcela prostých záležitostech všedního dne, případně i o věcech zcela zásadních.


Modlitebna s azylovým centrem ČCE na Jižním Městě

Českobratrská církev evangelická chce vybudovat na Jižním Městě novou modlitebnu s místním azylovým centrem. Stavba má rozpočet dvacet milionů, a proto se financování bude účastnit i město. "V létě by se mělo začít stavět," upřesňuje farář Tomáš Bísek. "Už delší dobu uvažujeme, co je potřeba učinit, aby byla zajištěna přítomnost církve tam, kde je jí třeba - uprostřed statisícového panelového sídliště," uvedl dále.

(kra)


Český rozhlas - pořady s náboženskou tématikou

Vltava
Český rozhlas 3

RANNÍ ÚVAHA (pondělí - pátek 6.55 - 7.00 hod., připravuje RNŽ)
Malé zamyšlení nad každodenním životem a nad postavením a posláním člověka ve společnosti. Se svými ranními úvahami přicházejí před mikrofon také sami autoři, ať už přímo z řad redaktorů RNŽ nebo jejich spolupracovníků.

VZDĚLÁVACÍ ŘADA (sobota 18.00 - 18.30 hod., připravuje RNŽ)
Komponovaný publicistický pořad kombinuje různé rozhlasové prvky - rozhovor, reportážní vstup, čtený text i hudební složku. Z posledních titulů: cykly Housle a klavír (společné hledání buddhismu a křesťanství), Z hlubin zákona (seriál o židovsko - křesťanském dialogu) nebo nejnověji cyklus Proroci a služebníci, který přináší portréty kněží v české společnosti 20. století.

ÚVAHA /repríza pondělí 01.05 - 01.15 hod./ (neděle 11.45 - 12.00 hod., připravuje RNŽ)
Zamyšlení nad současným světem vycházejí z aktuálních otázek a dění, ale mají obecnější, nadčasový charakter. Autoři z řad filosofů, spisovatelů, publicistů i duchovních (např. T. Halík, J. Czech, J. Zajíc, M. Fischel a další.) své úvahy většinou sami interpretují.

LITURGICKÝ ROK V GREGORIÁNSKÉM CHORÁLU (neděle 7.00 - 7.35 hod., připravuje RVH ČRo 3)
Pořad sleduje průběh křesťanského roku v hudbě, přičemž převážnou část nahrávek tvoří snímky souboru Schola Gregoriana Pragensis, který pravidelně natáčí pro Český rozhlas od roku 1990.

ČTEME PÍSMO (neděle 7.35 - 7.55 hod., připravuje LR ČRo 3)
Dlouhodobý cyklus čtení z Jeruzalémské bible v překladu Františka X. a Dagmar Halasových v podání Jana Hartla a režii Josefa Melče představuje unikátní rozhlasový projekt vysoké umělecké hodnoty.

DUCHOVNÍ HUDBA (neděle 8.00 - 9.00, připravuje RVH ČRo 3)
Úkolem cyklu je přiblížit duchovní hudbu, historické souvislosti jejího vzniku a interpretační styly od nejstarších dob (t.j. ambroziánský chorál) až do současnosti.

RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA
Český rozhlas 6

VÍRA A SVĚT (pátek 19.30 - 20.00 hod., sobota 10.10 - 10.40 hod., 17.10 - 17.40 hod., neděle 13.30 - 14.00 hod, pondělí 9.10 - 9.40 hod.)
Zprávy ze světa církví, jednou měsíčně pravidelná promluva kardinála M. Vlka, rozhovory, reportáže, úvahy. Pořad je zaměřen ekumenicky.

VÝZVY PŘÍTOMNOSTI /repríza pořadu/ (středa 8.30 - 9.00 hod., připravuje RNŽ)

VZDĚLÁVACÍ ŘADA /repríza pořadu/ (čtvrtek 8.30 - 9.00 hod., připravuje RNŽ)

ROZHOVORY (pondělí 8.30 - 8.40 hod., čtvrtek 13.30 - 13.40 hod., připravuje RNŽ)
Čtyři známé osobnosti duchovního života se pravidelně během měsíce střídají v rozhovorech na aktuální téma.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (neděle 14.10 - 15.00 hod., připravuje ČRo 6/RSE)
Vysílání křesťanských - střídavě katolických a nekatolických - bohuslužeb.

RADIOŽURNÁL
Český rozhlas 1

VÝZVY PŘÍTOMNOSTI (pátek 20.30 - 21.00 hod., připravuje RNŽ)
Publicistický pořad zaměřený na analytické rozhovory s aktuální společenskou a náboženskou tematikou.

KŘESŤANSKÝ TÝDENÍK (sobota 9.15 - 10.00 hod., připravuje RNŽ a ČRo 1)
Zpravodajský magazín věnovaný duchovnímu životu doma i v zahraničí. Týdenní souhrn zpráv z náboženského života, reportáže, krátké publicistické příspěvky, anonce, hudba, soutěže a ankety.

DOTEKY VÍRY (sobota 21.10 - 22.00 hod., připravuje ČRo 1)
Církevní představitelé, odborníci, ale i laické osobnosti mluví v živě vysílaném pořadu o svém vztahu k víře. Kontaktní besedy rozkrývají pozadí jednotlivých náboženských směrů, ale i zcela běžných životních situací.

zpravodajské relace a další pořady ČRo 1 (např. Radiofórum) (připravuje ČRo 1)
Zpravodajské příspěvky a rozhovory o aktuálních událostech, které významem přesahují vnitrocírkevní a ekumenické dění.

PRAHA
Český rozhlas 2

NEBE DOKOŘÁN/PAPRSKY NADÉJE (sobota 17.30 - 18.00 hod., připravuje RNŽ)
Pásmo písniček a poezie, rozhovorů s duchovní tematikou, prolínání kultury a křesťanství se střídá s návštěvami lidí, kteří žijí smysluplný život navzdory třeba zdravotnímu postižení.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA (neděle 9.00 - 10.00 hod., připravuje RNŽ)
Přímý přenos bohoslužeb, ve kterém se střídají katolické a nekatolické pravidelně jednou za 14 dní.

ČESKÝ ROZHLAS
Regionální vysílání

ČRo Brno
ZELNÝ RYNK (sobota 17.00 - 18.00 hod., připravuje ČRo Brno)
Kulturní týdeník s velkým a pravidelným podílem příspěvků s duchovní tematikou.

LABYRINT (neděle 16.04 - 16.30 hod., připravuje ČRo Brno)
Čtrnáctideník o cestách k duchovnímu světu člověka. Pořad popularizuje především doprovodné jevy činnosti církví, zejména v charitativní oblasti.

ČRo Olomouc
KŘESŤANSKÉ OZVĚNY (neděle 8.30 - 9.00 hod., připravuje ČRo Olomouc)
Reportáže, úvahy a informace o náboženském životě a dění olomouckého kraje.

ČRo Regina
KŘESŤANSKÝ MAGAZÍN/EKUMENICKÝ POŘAD (neděle 6.45 - 7.30 hod., připravuje ČRo Regina)
Zpravodajství z náboženského života, rozhovory a informace o kulturních akcích.


Hospic v Malejovicích

Vzpomínáte si na záložky, kalendáře a svíčky, které vyrobily branické děti a nabízely je pak před vánoční hrou?

Jistě mnohé z vás potěšily. Vaše štědrost naopak potěšila Nadační fond Klíček, který s vděčností přijal náš dar 4.450 Kč na dostavbu hospicu pro děti.

Od paní ředitelky Královcové jsme dostali následující dopis:

Nadační fond Klíček
Davídkova 123
182 00 Praha 8
telefon 0603 204 109
IČO 45247234
KB Praha Východ 21130111/0100

Vážení přátelé, milé děti,

velmi vám děkujeme za dar, který náš Nadační fond Klíček na sklonku loňského roku obdržel od vašeho sboru (potvrzení zasíláme v příloze). Vážíme si toho, že jste se rozhodli přispět nám již poněkolikáté a doufáme, že se časem naskytne příležitost, abyste malejovickou školu osobně navštívili a  viděli, co se zatím - i s Vaší pomocí - podařilo udělat. V  sobotu 4. května budeme v Malejovicích pořádat "Den otevřených dveří" - přijměte, prosím, byť poněkud s  předstihem, naše pozvání.

Dům sice v tuto chvíli zvenčí stále připomíná stavbu, ale uvnitř je po stavební stránce prakticky hotov - topení topí, čistička je v provozu, takže v celém domě fungují koupelny a  záchody, mezi přízemím a prvním poschodím jezdí výtah, dokončena a zcela funkční je centrální kuchyně, společenskou místnost zdobí nádherný kachlový krb...Počátkem prosince jsme budovu převzali od dodavatelské firmy, a v současnosti (nepočítáme-li fasádu) už čekáme jen na pokladače parketových podlah v několika zbývajících místnostech, na vybavení cvičné kuchyně pro děti a na interiérové dřevěné dveře. Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom v březnu požádat o kolaudaci, v květnu uvítat první rodiny... a hned potom se pustit do práce na budování novostavby ošetřovací jednotky.

Ještě jednou Vám děkujeme za pomoc a podporu a přejeme Vám vše dobré v novém roce 2002.

Za Nadační fond Klíček

Markéta Královcová
ředitelka

foto: Před krbem s nadačními pomocníky. 1. ledna 2002


Světový den modliteb

první pátek v březnu:
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
Tématem letošního modlitebního dne je
"Volání ke smíření".

Program připravily ženy z Rumunska. Za jejich zemi se budou v tento den modlit křesťané na celém světě.

My jsme zváni na celopražské setkání, které se koná
1. března 2002
od 17 hod.

v Husově sboru (kostel Církve československé husitské na Vinohradech v Dykově ulici č. 1 - spojení tramvají č. 10 a  16, stanice U vodárny, nebo metrem A, stanice Jiřího z  Poděbrad).

V rámci modlitebního večera bude předvedena dramatizace příběhu Abigail.

Píseň:

Smiřte se

Smiřte se, smiřte se!
Bůh nás usmířit chce.
Hle, darem Božím je odpuštění,
pramenem života je odpuštění.


[předchozí číslo] [jiné číslo] [následující číslo]