BRÁNA 3/2002 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 3/2002OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30
před bohoslužbami od 8,30 modlitební chvíle
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží
Konfirmační cvičení: v neděli po bohoslužbách
DOROST: úterý 17
BIBLICKÁ HODINA: středa 18
Biblická hodina pro matky s dětmi: čtvrtek 15,30
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ: čtvrtek 16
Skupinka mládeže: pátek 17

úřední hodiny br. faráře:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Velikonoce

středa 27.3. 18 hod. příprava na Velikonoce (koncert)
pátek 29.3. 17 hod. Velký Pátek - bohoslužby, Večeře Páně
neděle 31.3. 9,30 Hod Boží - bohoslužby, Večeře Páně


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: 44 46 10 37


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, A. Drápal, P. Říčan, M. Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před druhým pondělí v měsíci (schůze staršovstva).
Příspěvky odevzdejte redakci nebo vhoďte do schránky v předsíni kostela.

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]ÚVOD

Dokonáno jest

Jan 19, 28-37

Je dokonáno! Někdo tu skonal, zemřel. Konec? Ano - i ne. "Dokonáno" znamená "vykonáno", "hotovo": Dobré dílo je u  konce. Jaké dílo? Co vlastně tu bylo vykonáno?

Čteme, že na kříži Nevinný zaplatil za cizí viny. Nechal se popravit místo nás. Na jiném místě je psáno, že nás svou krví vykoupil, koupil jako otroky od otrokáře. Ještě jinde, že jeho krví jsme očištěni, obmyti. Nebo také: Připravil nám pokrm dávající věčný život. Nebo: Tou smrtí Bůh smířil svět se sebou.

To všechno jsou různé výklady golgotské události. Bohoslovci už skoro dva tisíce let tyto výklady znovu a  znovu promýšlejí. Je to dobře. I my máme to všechno promýšlet a rozvažovat nad tím - s plným nasazením rozumu, který nám byl dán.

Ale dnes nechejme zmlknout všechny výklady. Událost kříže otřásla světem, otřásla i lidskou logikou, vymkla se jí. Co se tam stalo, nevystihneme slovy. Můžeme o tom jen koktat. Vykoupení, obmytí, zástupný trest, nasycení - to jsou jen šifry pro tajemství, jež to všechno přesahuje.

Postůjme v duchu mlčky před křížem. Potom klekněme a prosme: "Skloň mou hlavu do prachu pod Tvým křížem a utop všechnu mou pýchu v slzách!"

Pavel ŘíčanVÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ - 24.2.2002

Zpráva o životě sboru v roce 2001

Každou neděli uplynulého roku jsme se mohli shromažďovat k  slyšení Božího slova. Nedělní bohoslužby jsou centrem sborového života. Zde k nám mluví milostivý Bůh a tvoří z  nás svou Církev. Musíme být vděční za to, že zde padaly generační přehrady: i minulý rok společenství sboru tvořily všechny věkové skupiny. Počet posluchačů se pohyboval kolem 100 až 150. Kazatel kázal na evangelijní perikopy, předem určené biblické texty. Kázání byla rozmnožována a připravena pro ty, kteří jimi chtěli posloužit všem, kdo nemohli přijít.

Vždy první neděli byly rodinné Služby Boží, kdy jsme společně s dětmi slyšeli zvěst Písma a spolu si s nimi zazpívali. Děti jsou velkým bohatstvím našeho sboru a těch nejmenších stále přibývá. O ně se staraly během ostatních nedělí v nedělní škole velice obětavě naše mladé sestry.

Každou třetí neděli byla vysluhována svatá Večeře Páně. Prožívali jsme vždy znovu radost, že Hostitelem je sám Pán Ježíš Kristus, který se za nás obětoval a tvoří z nás svůj lid. Ve staršovstvu jsme se zamýšleli nad účastí děti u  Kristova stolu, které přistupují se svými rodiči. Došli jsme k závěru, že se tak děje na zodpovědnost rodičů, kteří jim otvírají smysl této svátosti, k níž je zván každý, kdo je pokřtěn a věří v Ježíše Krista jako svého Pána. Ale každé dítě - i dosud nepokřtěné - dostávalo požehnání.

Svátost křtu svatého byla vysluhována desetkrát, a to třem dětem a sedmi dospělým. Ti se účastnili přípravy katechumenů ve středu po biblické hodině. Možnosti prezentace (přijetí dítěte do pastýřské péče sboru) využily dvě rodiny.

V biblických hodinách jsme probírali v první části roku Zjevení Janovo, v druhé knihu Genesis. Vždy byla možnost rozhovoru nad biblickým textem. Je potěšující, že i toto společenství asi 15 účastníků je generačně smíšené a  otevřené novým účastníkům.

Pokusili jsme se i o zavedení biblických hodin pro matky s  dětmi ve čtvrtek v 15,30. Zamýšleli jsme se nad příběhy žen ve Starém Zákoně. Účastnilo se nepravidelně nejvýš pět maminek. Ani navazující biblická hodina pro děti nebyla příliš navštívena (4 holčičky). Dorůstající děti totiž přešly do společenství Dorostu, který se schází v úterý odpoledne

Ve čtvrtek v 18 hodin začínaly Alfa kurzy, určené všem, kdo se chtějí seznámit s principy křesťanství. Uslyšíme o nich ještě podrobněji v dalších zprávách o činnosti našeho sboru. Sem se dají zahrnout letní tábory, vánoční hra, vydání branických vánočních písní na CD a magnetofonové kazetě, či návštěva německých přátel z Dittersdorfu. Stejně tak ovšem i  administrace neobsazeného sboru ve Hvozdnici, scházení skupinek v rodinách či pastýřská péče ve dvou diagnostických pražských ústavech.

I o práci staršovstva uslyšíme podrobněji ve zprávě bratra kurátora. Teď je příležitost mu poděkovat, že při svém náročném a vyčerpávajícím zaměstnání věnuje tolik svých sil a času branickému sboru a jeho faráři je skutečnou oporou. Můj dík patří všem členům staršovstva za dělnou spolupráci, pochopení, velkorysost a toleranci. To v dnešní době ani v  církvi není nic samozřejmého. Přátelské vztahy, ochota vzít na sebe tíhu druhého, solidarita v přímluvných modlitbách - to vše je dar Boží milosti. Tato nezasloužená milost nesla celý náš sbor v minulém roce a na ni smíme spoléhat i  nadále.

Luděk Rejchrt


Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru

(Zprávu schválenou na schůzi staršovstva dne 11. 2. 2002 předkládá kurátor sboru.)

Milí bratři, milé sestry!

Je neuvěřitelné, že uplynul další rok života každého z nás, další rok naší sborové práce. A tak tu stojím před vámi, abych vás seznámil s tím, jak vidí staršovstvo minulý rok našeho sboru.

Po řadu let jsme si zvykli na pozitivní hodnocení. Díky Bohu se ani letošní ohlédnutí nebude lišit. Je tomu proto, že zde máme živý, otevřený sbor, kde mnoho jeho členů přispívá svou hřivnou ke společnému dílu na vinici Páně.

Na každé schůzi se zamýšlíme nad aktuálními otázkami z  organizační, technické či ekonomické oblasti. Pokud se případně vyskytl i drobný problém, snažíme se jej zodpovědně vyřešit. Nejen diskusí, ale především konkrétní pomocí, se aktivně zapojuje většina členů staršovstva, kterým velmi záleží na tom, jak a čím sbor skutečně žije. Nelze opomenout pravidelná úvodní duchovní zamyšlení bratra faráře nad jednotlivými kapitolami knihy papeže Jana Pavla II. "Překročit práh naděje".

Pokud začneme u technických záležitostí, byl tento rok víceméně bezproblémový. Kromě havárie sociálního zařízení, jsme prováděli pouze běžnou údržbu či opravy, a to jak zde v  kostele, tak na faře. Jediné vandalství na železných dveřích z konce roku bude řešeno po skončení zimního počasí. V této souvislosti zmíníme i pravidelné jarní a podzimní úklidy organizované mládeží. Obětavostí několika členů sboru se pokaždé podaří zvelebit kostel i přilehlé sborové prostory.

Sborová výchova těch nejmenších začíná v Nedělní škole. Sestry se zhošťují role učitelek, děti tím nejpřijatelnějším způsobem seznamují s jejich Pánem, který je má rád. Povzbuzující jsou jistě rodinné neděle, zvláště s jejich častým neformálním pokračováním ve formě společného oběda, či návštěvy chaty některých z rodičů. Na takto zasetá semena navazují zkušení zástupci mládeže, kteří se starají o své mladší bratry a sestry, vedou úterní schůzky dorostu. Ani zde nejde jen o zábavu, ale o duchovní potravu, o výklad Božího slova přijatelným způsobem. Z účastníků schůzek dorostu nám vyrůstají budoucí konfirmandi.

Během roku leží hodně práce na mládeži, zvláště na těch, kteří organizují krásná a velmi užitečná setkání na letních a zimních táborech. Plně si uvědomujeme, co obnáší zorganizování těchto akcí, od přípravy až po jejich realizaci. Jsme vděční všem vedoucím, kteří dávají svá srdce a um, aby malé i větší účastníky zabezpečili dostatkem stravy, zajímavými programy a zdravotní službou. Ale nejen to, tábory a na ně navazující víkendové výjezdy a vodácké akce mají svůj význam i v misijní práci.

O duchovní růst se po celý rok příkladně staral náš obětavý bratr farář. Pečlivě připravená kázání, ze kterých můžeme získat tolik potřebná slova posilnění a povzbuzení, ale i  slova napomenutí, nás pak vedou do všedních dnů. Stejně příkladným způsobem přistupoval k uceleným výkladům a rozpravám při biblických hodinách. K tradiční biblické výchově dětí přibyly pravidelné biblické hodiny pro matky s dětmi. Jak velice záslužná byla i práce na vydání nahrávek z vánočních her na CD a kazetách pod názvem "Má město dvanáct bran". Byly rychle rozebrány, to svědčí o tom, že o nahrávku byl velký zájem.

Velmi pozitivním přínosem v duchovní práci sboru byly jarní cyklus "Hovory o křesťanství" a jeho podzimní pokračování "Kurzy Alfa". V jarním cyklu diskusních tematických večerů se mohli, kromě nás, zabývat základními otázkami křesťanství naši známi, kteří jsou nevěřící nebo dosud stále jen hledající poznání Boží lásky. Navazující Kurzy alfa určitě přispěly určitou nabídkou smysluplného křesťanského života, ukázaly, jak by každodenní problémy a těžkosti měli řešit ti, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Pána. Přestože byli nakonec účastníci převážně jen z našich řad, iniciativa a celá náročná organizace nebyla vůbec zbytečná.

K duchovnímu obohacení jistě přispěly přednášky bratra faráře k výročí Jana Rokycany a Jiřího z Poděbrad a bratra Mgr. J. A. Duse o Apokryfech. Povzbuzení a posilnění nacházíme v tradičních setkáních s bratry a sestrami z  Dittersdorfu, kteří byli našimi hosty v polovině října, stejně jako v ekumenických bohoslužbách, jejichž četnost klesla ze zdravotních důvodů katolického duchovního. Stejný efekt přineslo druhé pokračování společné týdenní rodinné rekreace v církevním středisku Sola Gracia v Bystřici pod Hostýnem.

Během roku jsme mohli pravidelně otevírat sborové periodikum Brána. Za vydáváním stojí několik obětavých bratří a sester. My členové sboru, bohužel, práci redakčnímu kolektivu mnoho neusnadňujeme, v příspěvcích jsme velmi skoupí. Pokud chceme, aby měla Brána své zdárné pokračování, zamysleme se nad tím a pomozme předáváním informací, krátkých postřehů nebo článků o tom, co by mohlo zajímat všechny čtenáře.

Po celý rok se projevovala, bratři a sestry, vaše vysoká obětavost. K darům ve formě sbírek na sborové účely, celocírkevním a seniorátním sbírkám, zvláštním darům a  desátkům musíme připočítat též přispění na mimořádné sbírky, jako byly např. na Prostor, Azylový dům, bezdomovce prostřednictvím Armády spásy, nadační fond Klíček k  vybudování dětského hospice. Z darů jsme mohli poskytnout potřebné sociální výpomoci či přispět Středisku pro zrakově postižené Diakonie ČCE, jehož jsme patronem.

Náš kostel slouží již od konce roku 2000 pro nedělní bohoslužebná setkání vietnamských bratří a sester, od začátku adventu se stal stánkem pro bohoslužby bratří a  sester branického sboru Církve československé husitské. Rádi jsme přání CČSH vyhověli, a tak splácíme náš dluh z dřívější doby, kdy naopak my jsme neměli vhodné prostředí pro bohoslužby.

K vánocům v našem sboru patří dětské zvěstování evangelia. Na bohatou a úspěšnou tradici vánočních her bratra faráře bezprostředně navázala mládež, která se opět ujala celé škály prací, které s hrou souvisejí. A tak se nejlépe ukázalo, jaké nezměrné úsilí za jejím úspěšným provedením stojí. Teprve nyní sami hlavní aktéři zpětně hodnotí dřívější práci jediné osoby. Hru s názvem "Ester" napsala sestra Jarmila Šmídová, s nácvikem mluveného slova, písní a  hudebního doprovodu jí ochotně pomohli další mladí bratři a  sestry. Ani tentokráte hra nepostrádala zajímavý děj, při obou představeních byly přítomní svědky hereckých výkonů, hudební doprovod čerpal ze studnice tvorby bratra faráře.

Ze zprávy je zřejmé, že naše sborová práce byla vskutku bohatá a že za ní stojí hodně obětavé práce. Staršovstvo si je toho plně vědomo. Proto samotný závěr patří vyslovení upřímných díků všem, kteří jakýmkoliv způsobem, a s ohledem na své možnosti a obdarování, ke sborové práci přispěli. Slova uznání si zaslouží sestry učitelky Nedělní školy, původní i nové vedení dorostu a mládeže. Staršovstvo si váží velkého úsilí a odpovědnosti při organizaci táborů, jarních a podzimních vzdělávacích cyklů a sborové rekreace, při vydávání Brány, provedení vánoční hry, pomoci při setkání s  německými přáteli, rodinných nedělích či jiné sborové aktivitě. Poděkování směřuje za vedení účetnictví, pokladny, za varhanní službu a květinovou výzdobu, za pečlivý úklid kostela a sborových prostor. Vřelé díky bezesporu vám všem, především za vaši obětavost. Závěrem všichni společně a srdečně poděkujme, za všechnu každodenní službu, bratru faráři samotnému, ale i  Pánu Bohu ta to, že máme jeho pokorného a láskyplného služebníka.

Pavel Novotný


Zpráva za skupinky 2001

Budu mluvit o několika skupinkách spojených svazkem vzájemnosti, které se i v minulém roce scházely u Bedrníků, u Horálků, část roku u Mazných a v kostele (celkem okolo třiceti lidí).

Vlastní setkání skupinek, která probíhají pravidelně jednou týdně, sestávají ze společného jídla, oslavy Boha zpěvem, z  modliteb, biblického programu, vzájemného sdílení se a  společenství. Pokud jde o biblické programy, kromě aktuálních programů na rozličná témata, skupinka u Bedrníků pravidelně probírala knihu Zacharjáše, skupinka u Horálků ovoce Ducha podle Ga 5.

Skupinky tvoří určité zázemí pro více lidí, kteří aktivně působí na jiných místech sborového života (letní tábory, dorost, Alfa, nedělní škola, časopis aj.). O chod skupinek jako celku dbal širší tým služebníků (širší rada) ve složení manželé Bedrníkovi, J. Horálek, M. Mazný, M. Jungmann, po část roku K. Hamerníková.

Z některých událostí na jednotlivých skupinkách: skupinka u  Horálků se začala čas od času scházet u Sýkorů z důvodu narození jejich malé Elišky (aby se maminka Martina též někdy na skupinku dostala). Skupinka u Mazných se ve druhé polovině roku přestala scházet (Mazným se narodila druhá dcera, většina skupinky se zároveň obětavě nasazovala v  kurzech Alfa). Uvažují však, že své schůzky opět obnoví. Po prázdninách přešla Kamila Hamerníková do jiného společenství Božího lidu. Jsme za ni i za její službu vděčni.

V první polovině roku se pravidelně jednou měsíčně konala společná skupinka, po prázdninách se z časových důvodů sešla jen jednou. Kromě pravidelných setkání během roku se konalo několik jednorázových akcí mimo Prahu (o Velikonocích, po prázdninách víkend ve Hvozdnici, týden okolo Silvestra).

Svébytnou skupinou je skupinka mládeže, která se schází zde v kostele. Jejího života se účastní okolo patnácti lidí věkem převážně od 15 do 25 let. O fungování skupinky se v  prvním pololetí staral trojčlenný tým J. Čierný - J. Harvánková - K. Hamerníková; po prázdninách z něj zbyla jen J. Harvánková, do služby na skupince se však nově zapojilo více lidí; výrazným posílením byl příchod manželů Bedrníkových. Po prázdninách začal na skupinku pravidelně jednou měsíčně docházet br. farář, za jehož službu je skupinka vděčna; probírá knihu Ámose. Část biblických programů si skupinka zajišťuje svépomocí, na část si zve další hosty. Vyvrcholením celoroční práce byl pobyt koncem roku na Šumavě ve Filipově huti, kde byli všichni pravidelní účastníci a který byl též misijní příležitostí.

Jak sejití pravidelná, tak jednorázová jsou vzácnou příležitostí být účastni společenství s Pánem Bohem i spolu navzájem.

Jan Horálek


Zhodnocení kurzu Alfa

Vloni na podzim proběhl v našem sboru kurz Alfa. Šlo o  cyklus dvanácti večerních a dvou víkendových setkání, při nichž jsme se s příchozími zabývali základy křesťanství. Cílem bylo vytvořit příjemné a otevřené prostředí, kam bychom mohli pozvat své příbuzné, přátele a kolegy z práce a  hovořit s nimi o víře. Setkání spíš mělo vypadat jako pozvání na večeři než přednáška. A jak to opravdu probíhalo?

Celou akci organizoval tým cca 10 členů. Každý čtvrtek od 20. září přišlo v 18:00 20 až 40 účastníků (většina z našeho sboru, ale cca třetina odjinud), posadili se v modlitebně, konferenciér uvedl pořad večera, hudebníci a zpěváci zazpívali 2 písně (všichni se mohli přidat - měli namnožené texty), bratr farář (sudé večery) nebo bratr Horálek (liché večery) přednesli cca třičtvrtěhodinový proslov k tématu večera, byli uvedeni moderátoři (Aleš Drápal, Saša Slabý a Jan Horálek) tří diskusních skupin a jejich pomocníci, účastníci se do těchto skupin rozdělili, v každé z nich zahájili společnou večeří, poté každý moderátor připravil osnovu diskuse (dotazy účastníků a vlastní postřehy) a následovala moderovaná diskuse do 20:30, která se často neformálně protáhla. Témata pojednávala o významu křesťanství, Ježíši, Ježíšově smrti, jistotě víry, Bibli, modlitbě, vzepření se zlu, Božím vedení, misii a evangelizaci, uzdravování, církvi a o  správném životě.

Kromě večerů začátkem listopadu proběhl společně strávený víkend v rekreačním objektu v Čími, kde se kurz zabýval osobou Ducha svatého a kde byla příležitost se navzájem lépe poznat. Účast ze strany hostů nebyla velká, ale ti, kteří se zúčastnili, nelitovali. Následující týden byla obdobná akce v sobotu ve Hvozdnici, zejména pro ty, kterým nevyhovoval předchozí termín. Výjimečný byl též večer o uzdravování, při němž kromě významných svědectví došlo i na modlitby za uzdravení konkrétních lidí.

Na závěr kurzu byly účastníkům rozdány pozvánky do našeho sboru a také dotazník, v němž se účastníci mohli vyjádřit ke kladům a záporům kurzu a říci něco o sobě. Tuto možnost využilo pouze cca 5 lidí. Jejich příspěvky jsou však velmi cenné a vyplývá z nich celková spokojenost s průběhem kurzu. Také tam byly některé zlepšovací návrhy.

Přínosem kurzu je, že alespoň u některých účastníků prohloubil vztah k Bohu a oživil zájem o křesťanství. Z  ohlasů plyne zájem o opakování kurzu či konání návazného společenství. O tom jednáme se staršovstvem a od února do června 2002 bychom rádi založili návazné otevřené společenství a na podzim 2002 zopakovali kurz Alfa.

Závěrem děkuji všem spolupracovníkům - kuchařům, muzikantům, přednášejícím, moderátorům, pomocníkům a  modlitebníkům za jejich práci a konečně Pánu Bohu, že kurzu, jak věříme, požehnal.

Michal Mazný


Zpráva o práci dorostu v roce 2001

Schůzky dorostu se konaly pravidelně každé úterý od 17 hod. v kostele. Zúčastňovalo se 10 až 15 dětí ve věku od 7 do 15 let. Během roku došlo ke změně vedoucích. Po odchodu Kamily Hamerníkové do KS se stal hlavním vedoucím Josef Sýkora. Dalšími vedoucími jsou Martina Sýkorová a Michal Jungmann, kteří se starají o duchovní program, a Jana Kusáková.

Program schůzky: hry, chvály, vážný program (Duchovní zbroj, vyznání víry), výuka tábornických dovedností. Pololetní hra - polární výprava - byla zakončena o  pololetních prázdninách ve Stavu. Zhruba jedenkrát za měsíc se pořádá výlet, v zimě a na jaře jednodenní, v létě a na podzim vícedenní. O prázdninách se dorost zúčastnil tábora na Pecce a vodáckého tábora, na podzim byl ve Velkých Hydčicích, o pololetních prázdninách ve Stavu.

Pro rok 2002 jsou v plánu opět jednodenní výpravy, velikonoční výjezd, v květnu vícedenní pobyt, v červnu voda, v květnu a červnu opět účast na Biblické stezce pořádané Církví bratrskou.

Josef Sýkora


Dotaz redakce po pondělní mládeži

Kam se poděla "pondělní" mládež? Postrádáme zprávu o její činnosti.

(Pozn. redakce)


Zpráva o činnosti Střediska Diakonie ČCE pro zrakově postižené

Středisko rozvíjelo své dosavadní činnosti.

Časopis Slyšíš slyším na kazetách vyšel 10krát ročně a  přinesl svým asi 170 odběratelům výběr z církevního tisku všeho druhu a theologického zaměření. Na kazetách jsme vydali také několik titulů knih, převážně beletrii nebo poesii. Pro klienty je u nás k  dispozici seznam všech titulů. Pro každodenní čtení vyšla na kazetách Mana.

Pokračovalo také vydávání publikací v bodovém Brailově písmu. V tomto směru je naším největším úspěchem vydání Evangelického zpěvníku včetně dodatku. Jsme schopni jej na objednávku dodat jak jednotlivcům, tak např. sborům, které mají mezi sebou nevidomé.Mít takový zpěvník doma je totiž velmi náročné na prostor.

V brailu je u nás k mání také dětský časopis Kroky a Ranní chvilky.

S rozvojem kompenzačních pomůcek pro nevidomé, zvláště počítačů s hlasovým výstupem , roste mezi klienty obliba digitalisovaných knih a časopisů.

V digitalisované podobě připravujeme mnoho křesťanských novin a časopisů od Protestanta přes život víry, až po katolické tiskoviny, a časopisy mapující náboženskou problematiku např. Dingir. Snažíme se o co největší pestrost. Také knihy jsou u nás pro klienty k mání. Ti si je mohou odnést na disketě nebo prostřednictvím e-mailu.

Již tradičně se minulý rok uskutečnily dvě setkání nevidomých a jejich přátel, a to na jaře, konkrétně v květnu v Táboře, a na podzim - v říjnu v Lanškrouně, obě v našich sborech. Na těchto setkáních je prostor nejen na náročný program biblický, kulturní, ale i na rozhovory a sdílení se o dobré i zlé. Pro nás jsou tato setkání vodítkem pro směřování naší další práce.

Za podpory našeho sboru jsme podnikli cestu do Holandska. Kromě získávání poznatků, zkušeností a inspirace jsme se také snažili hledat materiální zdroje k technickému zlepšení našich produktů. Nyní probíhají jednání s knihovnou v  Ermelo, potažmo s nadací Divoké husy, zároveň připravujeme projekt digitalisace knihovny Leccos je v tomto smyslu ještě ve vývinu.

Jsme vám, milí bratři a sestry, velmi vděčni za vaši podporu, vaše modlitby a v neposlední řadě za to, že nám poskytujete svůj patronát i přes to, že nepatříme v Diakonii ani k největším, ani k nejznámějším. Těšíme se z toho a  doufáme i nadále ve vaši přízeň. Snad vám dlužíme více informací a lepší prezentaci. Slibuji, že se to v letošním roce pokusíme napravit.

Za Středisko

Ivo Plhák.


Několik slov o nedělní škole

Sestra Marta Drápaloví, která se věnovala po dlouhá léta službě v nedělní škole pro starší děti, mi předala hlavní díl zodpovědnosti za tuto práci. Vedení mladších dětí se věnuje nejvíce Markéta Pospíšilová, které vypomáhá Jana Horálková.

I když dochází ke zmíněné výměně, nemění se cíl této služby. Ten zůstává stále stejně náročný: napomoci dětem dospívat v křesťany, pro něž jsou víra a život s Bohem nenahraditelné. Chceme na základě svědectví Bible více poznávat Pána Boha, učit se mu důvěřovat a počítat s jeho působením v našem životě, a také se vzájemně povzbuzovat a  radovat. Všechny tyto dílčí cíle však směřují k tomu, abychom se všichni společně - dospělí i děti - podíleli na uskutečňování celosborového společenství.

Uvědomuji si plně, a vyznávám, že takový úkol není možné uskutečnit vlastními silami. Jsme plně závislí na moci Pána Ježíše Krista, který nás do své služby povolal.

Při přípravě a vedení výuky v nedělní škole se spoléhám na spolupráci se sestrami Martou Drápalovou, Michaelou Bedrníkovou a Janou Harvánkovou. Každá máme od Pána Boha jistá obdarování, která chceme do této služby vložit a tak se vzájemně doplňovat.

Celou službu, všechny děti, i celé rodiny předkládáme na modlitbách Pánu Bohu a očekáváme ve víře, že On bude mezi námi.

Miriam Žilková


Zápis ze 625. schůze staršovstva,

konané dne 11. března 2002

Přítomni: bratři a sestry Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Měsková, Nývltová, Wurst, Žilka, na část jednání Horálek a vietnamští bratři Minh a Ha a sestra Thu.

V úvodním zamyšlení hovořil bratr farář o kapitole "K čemu je člověku víra?" z knihy Jana Pavla II. Překročit práh naděje.

1) Rozhovor se zástupci vietnamských křesťanů, kteří mají bohoslužby v našem kostele v neděli večer. Bratr Minh hovořil o víře této malé křesťanské skupinky, o požehnání, které mohou přijímat i o důvěře v Boží vedení pro celý jejich národ. V současné době jich v neděli přichází 15 - 20, někdy mají setkání s bratry z jiných českých měst, dvakrát ročně se sejdou vietnamští křesťané z celé České republiky na společném táboře.

2) Kontrola zápisu z únorové schůze staršovstva - bez připomínek

3) Finanční záležitosti:

- Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu za únor.

- 31/3 bude vykonána sbírka na Hlavní dar lásky JJ, 17/3 na církevní tisk.

4) Opět je poškozena střecha kostela - br. Černý objedná opravu střechy a vyčištění žlabů.

5) Sborová dovolená: Vzhledem k tomu, že počet přihlášených (22 dospělých a 10 dětí) je nižší než jsme předpokládali, bude část objednaných míst nabídnuta jiným zájemcům. Pokud by měl ještě někdo z našeho sboru o rekreaci zájem, může se přihlásit. Předpokládá se, že během pobytu bude uspořádán výlet do Hlinska.

6) O Velikonocích budou bohoslužby na Velký Pátek v 17 hod., v neděli v 9,30. Příprava na Velikonoce bude ve středu místo biblické hodiny v 18 hod.

Zapsala: Černá


Zveme vás na Hovory "B"

("B" jako Braník, nebo písmeno za A)

Vážení přátelé,

zveme vás na cyklus večerních setkání, při nichž se budeme zabývat praktickými tématy ze života z hlediska křesťanství. Setkání jsou určena pro všechny - ať už pro ty, kteří o  křesťanství nic nevědí a rádi by blíže poznali jeho pohled na život, tak i pro křesťany, kteří by si rádi probrali dále uvedená témata. Cyklus je též vhodný pro absolventy podzimního kurzu Alfa, který se zabýval základními otázkami křesťanství.

Setkání se konají v našem kostele každý druhý čtvrtek počínaje 7. 3.:

21.3., 4..4, 18.4., 2.5., 16.5. a 30.5. vždy od 18:00 do 20:30 hodin.

Je možno zúčastnit se libovolného večera. V případě zájmu mohou být s účastníky domluvena mimořádná setkání (ostatní čtvrtky, víkendové setkání), při nichž lze uspořádat např. večer modliteb, svědectví (vyprávění z vlastního života) či o víkendu společný výlet do přírody. Formou se setkání podobají a navazují na tzv. kurzy Alfa.

Při úvodním večeru s tématem "O milosti aneb Spočívá křesťanství především ve správném jednání?" byla mezi účastníky uspořádána anketa o nejžádanějších tématech následujících večerů. Z nabídnutých dvaceti témat bylo vybráno následujících šest:

- Boží vůle - co to je, jak ji poznat
- Jak mnoho od nás Bůh chce a co znamená svatost
- Co bude po smrti?
- Partnerský vztah věřícího s nevěřícím či jinak věřícím
- Zaměstnání z pohledu křesťanství
- Vztah k nekřesťanským náboženstvím

O tom, jak poznat Boží vůli, se bude hovořit 21.3. Které téma bude na pořadu další večer a kdo bude přednášejícím, se dozvíte na nástěnce.

Tento projekt byl projednán a schválen staršovstvem sboru. Na organizaci se podílejí členové bývalého týmu Alfy (Pavel Říčan, Aleš Drápal, Jan Horálek, Michaela Bedrníková, Michal Mazný a další).

Využijte této příležitosti a pozvěte své blízké a známé. Pozvánky jsou k dispozici v kostele.

Michal MaznýINFORMACE, VÝZVY, SDĚLENÍ

Svitlo jitro nedělní

Velikonoční kantáta o Marii a Magdaleně a dětské písně (autor Luděk Rejchrt) byly nově vydány. CD a magnetofonovou kazetu je možno koupit v kanceláři.


Příjemná informace pro milovníky výtvarného umění:

Dny, ve kterých můžete v roce 2002 zadarmo navštívit kteroukoliv expozici Národní galerie (Veletržní palác, Šternberský palác, Jiřský klášter, Anežský klášter, zámek Zbraslav):

21/3, 16/4, 18/5, 28/6, 9/7, 1/8, 10/9, 16/10, 12/11, 17/12


Člověk nebo žena

V. konference o psychoterapii, pastoračním poradenství a  pastoraci se koná v sobotu 23.3.2002 od 8 do 18 hod. na ETF, Černá ul. pořádá SOS centrum Diakonie ČCE


Setkání křesťanů čtyř národů

se koná 31.5. - 2.6.2002 v Evangelické církvi Slezské Horní Lužice. Pro mládež je připraven zvláštní programem. Nocleh v  rodinách. Synodní rada ČCE vypravuje autobus. Pokud máte zájem, přihlaste se okamžitě na adrese Ekumenické oddělení SR ČCE, p.př. 466, 111 21 Praha 1, tel.24999215. Program a  přihlášky jsou na nástěnce nebo v kanceláři.


Stavba kostela ČCE na Jižním Městě

dosud nebyla zahájena. Ale už bychom mohli mít zvony. Rádi by nám je věnovali přátelé z Německa. Stačí jen říci, jak velké potřebujeme. Teď už jen mít alespoň tu zvonici!


Výprava do Prokopského údolí - pondělí 29.4. 2002

vhodná pro rodiny s malými dětmi. Zájemci, přihlaste se do 4.4. Janě Zajícové 0305/523302 (viz nástěnka).


Katolíci mohou po 587 letech přijímat podobojí

potvrdila Kongregace pro svátosti a liturgii.


Nabídka kursů pořádaných Synodní radou ČCE

Kurs laiků - Dům Sola fide v Janských Lázních 27. 4. až 3. 5. 2002
Seminář křesťanských pedagogů, sbor ECM v Ječné ul. 6. 4. 2002

KURSY PRO MLÁDEŽ

Kurs pro starší mládež, Křížlice 28. 6. až 5. 7. 2002
Kurs pro mladší mládež, Křížlice 5. 7. až 12. 7. 2002
Předkonfirmační kurs, Křížlice 12. 7. až 19. 7. 2002
Mezinárodní kurs pro starší mládež, Křížlice 19. 7. až 26. 7. 2002
Kurs pro mladší mládež, Křížlice 2. 8. až 9. 8. 2002
Lesní brigáda, Rejvíz 17. 8. až 24. 8. 2002

Rodinné rekreace, Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí:
1. běh Souchatí a Sedmík 20. 7. až 27. 7. 2002
2. běh Souchatí a Sedmík 27. 7. až 3. 8. 2002
3. běh Hlavní budova 27. 7. až 3. 8. 2002
4. běh Hlavní budova 3. 8. až 10. 8. 2002

Rodinná rekreace s postiženým dítětem
1. běh Souchatí a Sedmík 29. 6. až 6. 7. 2002
2. běh Souchatí a Sedmík 13. 7. až 20. 7. 2002
3. běh Souchatí a Sedmík 3. 8. až 10. 8. 2002

Tábory pro mládež

Tábory pro děti v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
1. běh 29. 6. až 8. 7. 2002
2. běh 8. 7. až 17. 7. 2002
3. běh 17. 7. až 26. 7. 2002
4. běh 3. 8. až 12. 8. 2002
Tábor pro děti a mládež s postižením 22. 6. až 29. 6. 2002

Bližší informace a přihlášky - v kancelářiNA ZADNÍ OBÁLCE

Slovo o kříži

Slovo o kříži
je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě:
nám, kteří jdeme ke spáse,
je mocí Boží.

I.Kor. 1:18

obraz:
Karel Stádník: Křížová cesta - ukřižování (kostel ve Lhotce)


[předchozí číslo] [jiné číslo]