BRÁNA 6/2002 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 6/2002OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30
před bohoslužbami od 8,30 modlitební chvíle
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně

(O prázdninách jsou pouze nedělní bohoslužby)
DOROST: úterý 17
BIBLICKÁ HODINA: středa 18
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ: čtvrtek 16
Skupinka mládeže: pátek 17

úřední hodiny br. faráře:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: 44 46 10 37
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před druhým pondělí v měsíci (schůze staršovstva).
Příspěvky odevzdejte redakci nebo odešlete e-mailem na adresu:
holmail@quick.cz.

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]ÚVOD

Totální láska

Láska - to je největší slovo, které známe. Kdybych psal učebnici cizího jazyka, dal bych je hned do první lekce. Toto slovo ja ale také tou nejošoupanější mincí našeho věku: vzpomeň si jen, v kolika šlágrech se skloňuje ve všech pádech a co všecko se jím myslí. A tak se pojďme zamyslet nad tím, co láska skutečně znamená.

Přečti si Mt 22, 34-46!

Celým srdcem, celou duší, celou myslí (Marek a Lukáš dodávají ještě "celou silou") - tak se dá milovat! Co znamená "srdcem"? Když řekneme srdce, myslíme cit, Bible však srdcem rozumí jádro člověka, které řídí celou jeho bytost. Další slova, která jsi četl, to vysvětlují. Duší se rozumí (zase jinak, než bychom čekali!) prostě život nebo životnost těla. Mysl znamená rozum, chápavost: pravá láska není slepá (to bývá zamilovanost), snaží se poznat milovanou bytost, pochopit, co ta bytost myslí a cítí, co potřebuje. A  konečně "celou silou". To znamená silou těla, duše i ducha. Opři se do toho, láska není líná.

A bližního jako sám sebe! Možná namítneš: to nedokážu, cožpak bych v sobě dokázal vzbudit takový cit k druhému, jaký mám k sobě? Uznávám, ale můžeš použít Ježíšův praktický návod: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi!" (Mt 7,12) To je bezpečný kompas: Když nevíš, jak máš s druhým jednat, když k němu necítíš žádnou zvláštní lásku nebo dokonce cítíš něco úplně jiného, představ si, že jsi na jeho místě a snaž se uhodnout, co bys v této chvíli potřeboval, po čem bys toužil - a přesně to mu dej, jestli to dokážeš.

Pane, zoufám si z toho, jak vlažné a nijaké, sobecké a líné jsou mé lásky. Prosím, uč mě, prosím, Ty sám mě naplň svou láskou.

Pavel ŘíčanSTARŠOVSTVO

Zápis ze 628. schůze staršovstva,

konané dne 17. června 2002

Přítomni: bratři a sestry Rejchrt, Novotný, Černá, Čierná, Drápalová, Hoznauer, Kučera, Kučerová, Měsková, Nývltová, Plhák

V úvodním zamyšlení hovořil bratr farář o poslední kapitole z knihy Jana Pavla II. Překročit práh naděje "Vstoupit do naděje"

1) Kontrola zápisu z květnové schůze:

- pohovor zástupců staršovstva s konfirmandy se uskutečnil 8.6. V neděli 9.6.2002 bylo konfirmováno 11 bratří a sester.

- střecha kostela byla opravena. Při opravě bylo zjištěno, že na střeše je více než 80 děr způsobených padajícími (spíše naschvál házenými) kameny. Kromě toho je useknu hromosvod - na opravu hromosvodu je třeba pozvat odborníka.

2) Obdrželi jsme pozvání od německých bratří k návštěvě Dittersdorfu ve dnech 5.-6.10. nebo 12.-13.10. Návštěva se pravděpodobně uskuteční v prvním z navržených termínů.

Pro rozhovor navrhuje staršovstvo téma "Všední misie - svědectví křesťanů v rodině a v zaměstnání". Organizace zájezdu se ujala Marta Drápalová. Bylo by dobré, aby se zúčastnili i mladší členové sboru - neznalost němčiny není překážkou.

3) Od Městské části Praha 4 jsme dostali nabídku na finanční příspěvek na konkrétní projekt.

Požádáme o výpomoc na rekonstrukci kanalizace, případně na ventilaci kostela. (br. Kučera zjistí možnost instalace větráku do kostela).

4) Sborová dovolená: staršovstvo souhlasí, aby Zd. Kučerová využila nabídky provozovatele střediska, ve kterém se rekreace uskuteční, a objednala u něj autobus na odvoz účastníků ve dnech 24.8. a 31.8. Dále souhlasí se sociální výpomocí těm účastníkům rekreace, kteří nemohou zaplatit celý poplatek.

5) Pokladní zpráva za měsíc květen schválena bez připomínek.

Účelová sbírka na práci Diakonie ČCE vynesla Kč 10 050.

6) Zástup bratra faráře v době jeho dovolené 21.7.- 25.8. Služby slova se ujali bratři a sestry Křivohlavý, Žilková, Halama a J.A.Dus. Dosud nejsou obsazeny termíny 4.8. a 11.8.

7) Zítra, tj. 8.6. se na ETF koná seminář o uprchlících pořádaný Diakonií. Jedním z bodů programu bude zpráva o  práci skupiny salvátorského sboru, která se práci s  uprchlíky věnuje. J. Čierná na semináři zjistí, jak by branický sbor mohl této skupině pomoci (umístění dětí uprchlíků na dětských táborech, podpora dobročinného bazaru, účelová sbírka apod.).

8) Informace o životních výročích členů sboru.

Zapsala: R. ČernáZE ŽIVOTA SBORU

Křest

19. května byli v našem kostele pokřtěni Petr Holas a Eva Hloušková

27. května Anna Vera Mirejovska


Konfirmace

V neděli 9. června 2002 bylo konfirmováno 11 bratří a sester ve věku od 13 do 58 let:

Jana Harvánková, Kateřina Holá, Petr Holas, Tomáš Knotek, Roman Kulvajt, Zdeňka Mrázková, Jitka Padruňková, Michal Slabý, Vojtěch Stralczynský, Eva Šilarová, Martina Votrubová,


Moje konfirmace

Po absolvování podzimních kursů Alfa jsem začátkem letošního roku využila možnost připojit se ke skupince třinácti mladých lidí, kteří se začali scházet s bratrem farářem na konfirmačním cvičení. Setkávali jsme se pravidelně po nedělních bohoslužbách v apsidě našeho branického kostela k  hodinovým zamyšlením nad základními tématy křesťanské víry a  dějinami Církve. Písemný studijní materiál nám připravil bratr farář ve formě několika listů různých barev. Obsahovaly biblické odkazy, citáty z reformačních katechismů a další teologické, filosofické a historické texty pečlivě vybrané a uzpůsobené našim schopnostem. V průběhu této poměrně krátké doby jsem se pomocí textů určených ke vštípení do paměti snažila ujasnit si svůj vztah k Bohu a  Církvi. Zakončením konfirmační přípravy zkouškou před staršovstvem a následnou sborovou slavností pro mě začalo období získávání nových duchovních zkušeností v životě křesťanského společenství. Velkou radost mi udělalo heslo ze žalmu 73,28, které pro mě bratr farář vybral a které jsem přijala jako své osobní vyznání: "Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště."

Zdeňka Mrázková, 9. června 2002


Okénko dorostu

Dorostová unie uděluje DIPLOM hlídce Prokop Stralczynský, Marek a Adéla Pospíšilovi za 3. místo v kategorii STEZKA v V. ročníku * 2002 * pražského regionálního kola závodu Biblická stezka. 4. 5. 2002. Dorostová unie - sdružení křesťanských dorostů. Blahopřejeme!KNIHA

Kniha

Knihu bereme do ruky,
- když pojednává o něčem, co nás zvláště zajímá
- když ji náhodou vytáhneme z knihovny nebo vidíme na pultě
- když je na seznamu povinné literatury
- když nám ji někdo doporučí (případně půjčí)

Za to, že jsem si přečetla knihy Maxe Kašparů, vděčím Jarce Pecharové. Použila čtvrtou eventualitu, na skupinku přinesla knížečku O radostech duše, přečetla ukázky a další bylo jasné. I já používám stejnou metodu a uvádím ukázky z  dalších knih tohoto autora (MUDr. Max Kašparů, terciář Opraem., odborný asistent na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, zakladatel Centra pastorální medicíny Norbertinum v Pelhřimově).

Třeba to vyřeší otázku jakou literaturu si vzít na dovolenou, co číst na pokračování na letním táboře nebo na sborové rekreaci:


Věroměr

"...je škoda, že ještě nikdo na světě nesestrojil věroměr, přístroj, kterým by se dala měřit velikost víry. Nemyslím tím víru v cokoliv. Mám na mysli víru křesťanů v Boha.

Pan farář by stál v neděli u dveří kostela a měřil by víru svých oveček. Potom by podle toho ušil na míru kázání, do kterého by ovečky dorostly, a jejich víra se po něm zvětšila....

Bylo by však ošemetné nechat někde takovou věc ležet volně. Co kdyby zařízení nějaký vtipálek vzal a šel přeměřit pana faráře?....

Přesto jsem se pokusil napsat Věroměr. Aspoň jako pomůcku pro rozlišení víry živé, víry mrtvé a víry v bezvědomí...."


Malý kompas víry

"Co je to tedy víra?

Je to dar, je to milost. Dar, který dává Bůh a na který člověk odpoví ano. A navíc je to postoj. Víra není filozofický nebo světový názor, víra je styl života, víra je uskutečněná odpověď na Boží výzvu. Víra je přijetí Božího syna Ježíše Krista do našeho života. Víra je krok do tajemství, je to intimita s Bohem, je to kvas nového života.

Víra je něco, co přesahuje definici víry.

Víra není póza, víra není "jakoby".

Čím je a čím není, přiblíží následující přirovnání:

Na pouť přijely do vesnice nejrůznější atrakce. Mezi nimi i  provazochodec. Postavil si dva vysoké sloupy a vysoko mezi ně natáhl lano. vylezl nahoru a chodil po provaze sem a tam.

Dole se shromažďovali lidé a tleskali. Když jich bylo stále více, nechal si artista vytáhnout nahoru trakař a jezdil mistrně sem a tam. Lidí přibývalo a jejich obdiv k  provazochodci vzrůstal. Artista si nechal na trakař položit dva pytle plné brambor a jezdil vysoko mezi sloupy. Jistě a  bezpečně.

Když dole pod lanem utichl potlesk diváků, zvolal na ně: "Věříte, že bych každého z vás bezpečně převezu na druhý konec?" Všichni dole volali "Věříme!"

Mistr se odmlčel a za chvíli řekl: "Tak pojďte někdo nahoru a nechte se přepravit od jednoho konce na druhý."

Nenašel se ani jeden, kdo by výzvy uposlechl.

Jak jednoduché je stát a volat "věřím". Jak náročné je vstoupit do Ježíšovy náruče a nechat se přenést ze starého do nového života.

Slyším to stále kolem sebe. Věřím, věřím, věřím...jsem věřící, já také věřím...

Ale ty, které slyším volat, nevidím vystupovat k Mistrovi, který by je přenesl a se kterým by se vydali na cestu.

Jak jednoduché je volat a nekonat. To není víra, to je póza."POZVÁNKA

Výstava Jiřiny Adamcové

Zveme vás na výstavu
Jiřiny Adamcové
Pocta katedrále Chartres I
malba - grafika
Výstava se koná v galerii Chodovská tvrz, Praha 4, Ledvinova 9
Od 28.8.2002 do 29.9.2002
Vernisáž se uskuteční dne 27.8.2002 v 18 hod.

Současně sestře Adamcové blahopřejeme k jejím narozeninám a  radujeme se spolu s ní, že je mohla oslavit v plné pracovní aktivitě.

Pro ty, kdo nečetli červnové číslo novin Prahy 4 Tučňák, přetiskujeme rozhovor, který tam byl uveřejněn.

redakceNA ZADNÍ OBÁLCE

Předprázdninový pozdrav

Milí přátelé,

Posíláme vám kytičku z Bruselu. Náš devátý poznávací zájezd pod vedením Zdeňky Kučerové se opět vydařil. Viděli jsme tolik ohromných katedrál, že se nám zastesklo po našem dřevěném kostelíku. Navštívili jsme i katedrálu v hlavním městě Lucemburska, kde je hrob Jana Lucemburského. Začínaly nedělní bohoslužby, varhany zahřměly, a my jsme zaslechli známou melodii. Nevíme jaká slova zpívali místní farníci, ale my jsme z plných plic zanotovali "Kásná je modrá obloha". Přejeme vám, abyste si tuto písničku mohli zpívat během nastávajících prázdnin.

A.B., J.Č., R.N., R.Č + M.Č.

1. Krásná je modrá obloha,
je zázrak pod ní žít,
člověku ten dar od Boha
je těžko vyjádřit.


[předchozí číslo] [jiné číslo]