BRÁNA 7/2002 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 7/2002OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30
před bohoslužbami od 8,30 modlitební chvíle
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně

DOROST: úterý 17
BIBLICKÁ HODINA: středa 18
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ: čtvrtek 16
Skupinka mládeže: pátek 17

úřední hodiny br. faráře:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon: 44 46 10 37
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před druhým pondělí v měsíci (schůze staršovstva).
Příspěvky odevzdejte redakci nebo odešlete e-mailem na adresu:
holmail@quick.cz.

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]ÚVOD

Poklad v hliněných nádobách

Výňatek z přednášky Gerarda W. Hughese (autora knih God of Surprises, God, where are You?, In Search of a Way, Walk to Jerusalm) připravené pro letošní konferenci Mezinárodního ekumenického společenství ve Swanwicku:

....Jaký je dnes vztah mezi církevními strukturami a Boží mocí?.... Může se nám stát, že naše struktura bude předmětem našeho uctívání a skončíme při církevním modlářství. Vyvinuli jsme jistý druh duchovnosti, která však má trhlinu. Oddělili jsme obsah od pozemského charakteru nádob.... Klademe příliš velký důraz na božskost a podceňujeme lidskost. Vše vypadá velice nábožně, ale ve skutečnosti je to virtuální popření vtělení. Je to způsob, jak zabráníme Bohu, aby zasahoval do našich běžných, každodenních věcí. Pokud nejste přesvědčeni o tom, že je naše duchovnost rozdvojená, zamyslete se nad následující příkladem:

Představte si, že jednoho večera zazvoní někdo na dveře vašeho bytu. Když otevřete, zjistíte, že na prahu stojí sám vzkříšený Pán. Nějak je vám jasné, že je to on. Co uděláte? Uvítáte ho se slovy: Buď tu jako doma.... On to vděčně příjme, protože to byl přece důvod, proč přišel. Dva týdny nato je Ježíš stále ještě u nás doma. Ale jak to tam teď vypadá?

Vzpomínáte si na část evangelia, kde Ježíš říká: "Myslíte, že jsem přišel zemi dát pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem: budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni." (Luk 12,51-53). Takže, jak to vypadá u vás doma teď? Co říkají sousedé a jak to vypadá s cenou pozemků v blízkém okolí?

Nechcete si nechat Ježíše jen pro sebe, a tak ho pozvete do svého sboru, aby tam promluvil. Pamatujete se na jeho proslov k veleknězi a farizeům o tom, že prostitutky a  výběrčí daní se dostanou do Božího království před nimi? V  podstatě bude Ježíš ve vašem kostele kázat něco podobného. Vznikne povstání a farnost ztratí své největší dárce.

Další nepříjemnost vznikne po návratu domů. Máte problémy doma, se sousedy, v kostele....tak co uděláte s Ježíšem? Jelikož je pánem všeho tvorstva, nemůžete ho jen tak vyhodit. Tak co dělat? Možná, že když se pozorně rozhlédnete po domě, najdete nějakou vhodnou skříň. Vyčistíte ji, ozdobíte a na její dveře pověsíte pevný zámek. Vtlačíte Ježíše do skříně, zamknete dveře a před skříň postavíte světlo a květináč. Pokaždé, když projdete kolem skříně, zbožně se pokloníte. Teď máte Ježíše stále doma, ale už do ničeho nezasahuje.

Je na tomto podobenství něco pravdivého? Skutečně se snažíme držet Ježíše v patřičné vzdálenosti od našeho všedního života?...Vyvinuli jsme duchovnost, která nám umožňuje udržet Boha z dosahu našich běžných věcí. Nebudeme Bohu přece říkat o všech podrobnostech, protože Bůh musí být velice nepraktický, když nám říká, že máme nastavit i druhou tvář, nežádat vrácení dluhu, že máme milovat nepřátelé, činit dobře těm, kdo nás nenávidí....

Kolik času a pozornosti se věnuje ve vašem sboru učení a  povzbuzování lidí k modlitbě za běžné věci každodenního života...? Učení o tom, že jednota církví může být realitou jedině tehdy, když se křesťané naučí modlit se "hliněným způsobem", když najdou Boha ve svých hliněných nádobách a  přitom budou vědět, že Bůh není identický s žádným tvarem nebo formou hliněné nádoby? O tom, že když se naučíme modlit z naší každodenní zkušenosti, můžeme zakusit větší smíření sami se sebou, a že když budeme v srdcích ujištěni, že nás Bůh miluje v naší pozemskosti, můžeme i my sami sebe přijmou tak, jak nás přijímá Bůh a přijmout druhé tak, jak Bůh přijal nás?

Bože, pomoz nám rozpoznat tě v naší pozemskosti a v tobě dojít ke smíření sami se sebou, s ostatními a s celým stvořením. Amen

----------

Konference IEF v anglickém městě Swanwick se zúčastnila i  početná výprava z České republiky. Byl nás plný autobus, z  toho 5 lidí z branického sboru. O tom, jaké to bylo, snad v  příštím čísle Brány.STARŠOVSTVO

O čem jednalo staršovstvo v září

1) Tomáš Bedrník

- informoval o čtyřech táborech branických dětí a mládeže, které se konaly letos o prázdninách. Připomenul, že to byla již desátá sezona sborových táborů, které nahradily předchozí tzv. "rodinnou rekreaci".

- Předložil výroční zprávu YMCA v ČR, jejímž kolektivním členem je i samostatné občanské sdružení YMCA Braník.

- Vzhledem k tomu, že vodácké tábory i všechny další výcvikové akce pro děti z našeho sboru zajišťuje YMCA Braník (jejími členy jsou vesměs členové sboru ČCE Braník), žádá o  finanční příspěvek na činnost této organizace, jmenovitě na zakoupení jedné lodi. Staršovstvo odsouhlasilo poskytnutí daru lokálnímu sdružení YMCA Braník ve výši Kč 21.000,-.

- Ohlédnutí za tábory se uskuteční 13/10 nebo 10/11

2) Kontrola zápisu z červnové schůze staršovstva

3) Z.Kučerová předložila pokladní zprávy za měsíce červen až srpen - přečtená zpráva schválena bez připomínek.

Účelová sbírka na pomoc postiženým povodní ze dne 1/9 ve výši Kč 25.865 byla odeslána na povodňové konto synodní rady.

Sbírka na pomoc vyplaveným členům našeho sboru, vykonaná dne 8/9, vynesla Kč 35.123. Zatím z ní bylo vyplaceno Kč 20.000.

4) Staršovstvo děkuje sestře J.Žilkové a bratrům Křivohlavému, Halamovi, Dusovi, Miřejovskému a Novotnému, kteří měli kázání v době nepřítomnosti bratra faráře.

5) S Městskou částí Praha 4 byla uzavřena darovací smlouva na částku 11.000 Kč na opravu kanalizace. Zajištění přípravy stavby se ujali bratři Wurst a Černý.

6) Bratr Kučera informoval o možnostech ventilace kostela. Dle předběžného rozpočtu by instalace dvou ventilátorů stála 180 - 190 tisíc Kč. Tato investice, vzhledem k plánované opravě kanalizace, letos nepřipadá v úvahu.

7) Sborová dovolená v Dlouhém u Ždírce n. Doubravou se vydařila. Podařilo se uspořádat i několik autobusových výletů do okolí střediska. Br. kurátor poděkoval Zd. Kučerové za organizaci. Poděkování patří i br. Křivohlavému za ranní pobožnosti i těm, kdo připravili večerní programy.

Příští rok je toto středisko plně obsazeno - je třeba hledat jiné vhodné místo pro sborovou rekreaci.

8) Staršovstvo děkuje všem, kdo se podíleli na zabezpečení kostela v době hrozících záplav.

V. Prosek vyjádřil poděkování zástupců Zbraslavi všem dobrovolníkům, zvláště organizacím YMCA Open a YMCA Braník za velkou pomoc při odklízení následků povodní na Zbraslavi.

9) 5.- 6.10. se uskuteční zájezd našeho sboru do Dittersdorfu.

10) Zprávy ze seniorátu:

- 29/9 u Salvátora ve 14,30 hod se koná instalace faráře Miloše Rejchrta

- 10/11 Dobříš v 10 hod. presbyterní konference - téma: Večeře Páně dětem (Miloš Rejchrt)

- 23/11 konvent (uvažovat o návrhu kandidátů do synodní rady!)

11) Informace o životních výročích členů sboru.

12) Diakonie pro zrakově postižené pořádá setkání ve Vršovicích 11. - 13.10.2002.

Pokud by někdo mohl poskytnout nocleh mimopražským účastníkům, nechť to sdělí I.Plhákovi.

13) I.Plhák žádá, aby malá místnost u vchodu byla uvolněna pro nejmenší děti. Prosí, aby nesloužila jako skladiště, či odkládací prostor na kabáty a jízdní kola. Navrhuje, aby byl zakoupen koberec na pódium, dále stavědlo na jízdní kola, které by bylo umístěno na zahrádce.

Informuje, že velký úklid kostela bude v říjnu.

Zapsala: R. ČernáVZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY

"Dlouhý"

Sborová rekreace patří v současné době nedílně k činnosti branického sboru. Letos se konala od soboty do soboty ve dnech 24. až 31. srpna 2002 na Českomoravské vysočině v  studijním a rekreačním středisku "Dlouhý" u Ždírce (uprostřed bohatých lesů). Název "Dlouhý" dostalo toto středisko podle rybníka, který k němu přiléhá a je skutečně dlouhý. Našli se však členové branického sboru, kterým se podařilo ho celý obejít.

Středisko "Dlouhý" je majetkem křesťanské organizace a to určuje i jeho program. Spolu s námi tam byla i skupina mladých křesťanů (přesněji rodin), kteří celý týden studovali dějiny křesťanské církve podle právě vyšlé knihy profesora Northa. Byla tam spolu s námi i sborová rekrace z  Velké Britanie - jednoho sboru v jižním Walesu. Setkali jsme se tam i se skupinou Kanadských misionářů, kteří pracují na Ukrajině. Středisko "Dlouhý" má několik zděných budov, asi 25 chatek a velkou budovu s rodinnými byty (apartmány). O  prázdninách, v době plného provozu je tam až 250 rekreantů. Převažují přitom kurzy angličtiny vedené zahraničními lektory - misijně orientovanými křesťany. Po nás tam např. přijela ke studijnímu tři a půl měsíčnímu pobytu skupina 45 amerických mladých lidí, kteří budou pracovat jako misionáři na Ukrajině.

Celou sborovou rekreaci připravila a výborně organizovala sestra Zdeňka Kučerová. Symbolicky jsme vyjeli od branického sboru a na tomtéž místě jsme po týdnu zase přistáli. V tomto mezidobí jsme však měli velice pestrý program. Na cestě tam jsme se stavěli na zámku ve Žlebích. A stálo to za to. Nejen prohlídka jednoho ze "schovaných" a zachovaných zámků, ale i  odpoledne v zámeckém parku. Měli jsme možnost vidět výcvik dravých ptáků - celé řady různých druhů orlů, sokolů, poštolek atp. a výstavu tamního terária, které chová řadu dravců. Vytrvalci shlédli i středověký zápas šermířů.

Na cestě zpátky jsme se stavěli ve Slatiňanech v zámku, muzeu chovu koní a hřebčinci. I zde jsme obdivovali krásný zámecký park. Díky tomu, že středisko "Dlouhý" mělo k  disposici autobus, měli jsme možnost využít ho i dvakrát v  průběhu týdne k výletům. Jeden výlet byl do Poličky - až na věž kostela, kde se narodil skladatel Bohuslav Martinů i na radnici a ke krásné budově našeho evangelického kostela a  fary. Zajeli jsme přitom i do Svitav podívat se na krásně upravené náměstí s podloubím po obou stranách. Druhý výlet byl zaměřen do Žďáru nad Sázavou. Tam jsme navštívili jednak světoznámý architektonický klenot - kostel v  "goticko-barokním slohu" na Zelené hoře s pěticípým půdorysem a členitými ambity (památka UNESCO). Podívali jsme se i do tamního cisterciánského kláštera, který právě slavil 750 let od svého založení a hostil mimo jiné i museum knihy a bohatou výstavu dějin klavíru s desítkami exponátů.

Na neděli jsme zajeli autobusem na bohoslužby do Hlinska. Setkali jsme se s tamním sborem i bratrem farářem Čejkou, který kázal. Měli právě rodinou neděli - ne tak nepodobnou naší. V Hlinsku právě probíhala slavnost českých lidových pěveckých a tanečních souborů. Měli jsme možnost vidět jejich generálku a obdivovat ty, kteří ve stresu dnešní doby si najdou čas na nácvik sborových písní a na hru v lidových orchestrech. Při této příležitosti jsme se podívali do Betléma. Tímto termínem je označena čtvrt Hlinska, která je chráněna jako skanzen - jak se chudým lidem žilo před 150 lety. Obdobný skanzen je i na Veselém kopci, který leží kousek od našeho tábora. Někteří členové se tam vydali pěšky.

Denní program měl svůj rámec. Ráno před snídaní každý den od 7,30 do 8,00 hod. jsme se sešli k biblickému startu do dne. Tématem celého týdne bylo "odpouštění a odpuštění" tak, jak se s ním setkáváme v příbězích Starého zákona (Jákob a Ezau, Josef a jeho bratří, Jonáš a Ninivetští) a z NZ podobenství o odpouštějícím otci marnotratného syna, příběh hříšnice nepozvané na hostinu, příběh dvou dlužníků s různě velkým dluhem, příběh "Cizoložnice" a závěrečný příběh apoštola Petra). Ranní "rodinné" bohoslužby měl autor článku.

Večerní setkání od 20,00 do 21,00 nás zavedlo nejprve do Walesu. Pozvali jsme si tamního kazatele a ptali jsme se ho na to, jak se žije v jeho sboru. Bylo to pozoruhodné. Sbor založený před 10 lety má v současné době v Nedělní škole na 40 dětí a v mládeži asi 50. Přitom koupil budovu pro shromažďování i faru. Obdivovali jsme jeho "veřejnou" činnost a pronikání do "sekularizované" společnosti v místě sídla sboru. Díky sestře Skuhrové jsme se druhý večer seznámili s dějinami i současným životem sboru ve Hvozdnici, jehož je sestra Skuhrová v současné době kurátorkou (náš sbor tento sbor administruje). Sestra Miriam Žilková nám vyprávěla o prázdninovém kurzu pro děti v LTK v Bělči u  Třebechovic pod Orebem a sestra Dr. Jarka Čierna jeden večer hovořila o práci Diakonie v centru pomoci lidem v těžkostech a druhý večer o pomoci Diakonie lidem při povodních a po nich. Není možno opomenout doprovod bratra Kamila Skuhry při zpěvech, kterých bylo bohatě , ani jeho péči o to, abychom měli z čeho zpívat (viz zelené zpěvníky naší mládeže).

Co jsme si přivezli z "Dlouhého"? Snad všichni odpočinutí (zrekreovali jsme se), někteří houby, většina bohatství zážitků (např. z toho, jak se dá snadno v neznámých lesích zabloudit) a všichni asi povědomí, že sbor je vlastně větší rodina, kterou má Otec rád.

Jaro Křivohlavý


Žádost o pomoc

Firma KAS s.r.o. hledá věřícího kuchaře(-ku) případně manželský pár na HPP do křesťanského rekreačního střediska Dlouhý. Nabízíme zajímavou práci od přípravy klasických jídel až po zajišťování rautů pro zahraniční klientelu, výhledově s možností odborného růstu ve spolupráci ze zahraničím. Požadujeme výuční list, flexibilitu, schopnost dobré komunikace. Nástup od září, ubytování po dohodě lze zajistit.

Bližší informace na www.kas-coi.cz, nabídky na tel. 0453/669411 a na e-mail: info@kas-coi.cz


Tábor Pecka

Mezi 3. - 17. srpnem se konal tábor pro starší děti - Pecka. Jako obvykle se vyjelo z Hlavního nádraží a jeli jsme do Nové Paky. Tam jsme vystoupili a zbývajících 7 km jsme došli na tábořiště ČTK. Postavili jsme stany, vykopali odpadovku a  latrýny. Potom se rozběhl táborový život.

Na úvod jsme měli táborový oheň, další den jsme začali hrát etapovky. Dopoledne jsme měli Biblická čísla (biblický program), potom odpolední zaměstnání (např. vyrábění košíků, střílení, práce pro tábor ....). Odpoledne jsme měli etapovku (vždy jen jednu). Etapovky byly např. vrh tetou Radkou, lov ne strejdy Ondřeje, nošení císařovny Jadis .... . Všechny etapovky i VZH (velká závěrečná hra) byly dělány podle knihy "Čarodějův synovec", kterou napsal C. S. Lewis. VZH byla náročná zároveň na myšlení, ale i na schopnosti získat určité věci.

Ze čtyř družinek, které zá-pasily o vítězství ve VZH, těsně zvítězila skupinka žlutých - Společenstvo lucerny, druzí byli (o pět bodů) modří - Divišovi hoši, třetí byli (s odstupem 70 bodů) zelení - Špenáti, Čtvrtí byli (se ztrátou 400 bodů červení - Krvežíznivé blechy. Takto dopadla VZH.

Na konci jsme měli zase táborák s výbornou hostinou. Další den jsme uklízeli a zakopávali a tentýž den jsme odjeli. Z  Pecky jsme šli do Borovnice a odtamtud jsme jeli na Hlavní nádraží. Tam na nás čekali rodiče a byl konec dobrodružství.

Napsal a sestavil Jakub DrápalNA ZADNÍ OBÁLCE

Pozvání na charitativní koncert

Ekumenická rada církví zve na

Charitativní koncert
v neděli 22. září 2002 v 19,30 hod
kostel u Salvátora

Program:
Aleš Bárta - varhany
Soubor Variace - hoboj, housle, viola, violoncello
Komorní sbor E. N. Arche
Ondřej Balcar - kontrabas

Vstupné 150 Kč, sponzorské vstupné 300, 500, 1000 Kč
Výtěžek koncertu bude věnován postiženým povodněmi.


Sbírka na Ukrajinu

Sbíráme dětské i dospělé oblečení i obuv, letní i zimní. Noste jen věci pěkné a čistě vyprané, zabalené do krabic od banánů nebo jiných pevných krabic (zásilka se třikrát překládá). Poplatek za 1 krabici je 20,- Kč (příspěvek na úhradu dopravy).

KDY? Pátek 11. října 14 - 18 hod.
Sobota 12. října 9 - 14 hod.

KDE? a) kostel P. Marie Sněžné, Jungmannovo nám. , Praha 1 (nádvoří kostela, kaple vlevo)
(Pro ty, kdo jdou pěšky - není vhodné pro os. auto, zákaz parkování)
b) nákladové nádraží Vršovice - pouze označený vagon!!! Vjezd za osobním nádražím Vršovice z ulic Petrohradská-Bartoškova.
(Pro ty, kdo jedou autem. Není vhodné pro příjezd tamvají nebo cestu pěšky - velká vzdálenost)

Za všechny vaše dary a příspěvky upřímně děkujeme.
Pořádá Unie katolických žen a farnost u Panny Marie Sněžné ve spolupráci s Českou katolickou charitou.


[předchozí číslo] [jiné číslo]