BRÁNA 4/2003 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 4/2003NA OBÁLCE

Matouš 7, 14

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
před bohoslužbami od 8,30 modlitební chvíle
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně

STARŠÍ DOROST (10-13 let): úterý 17
BIBLICKÁ HODINA: středa 18
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ A MLADŠÍ DOROST (7-10 let): čtvrtek 16-18
ODROST (14-18 let): čtvrtek 18

úřední hodiny br. faráře:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Bohoslužby o Velikonocích

18.4. pátek - 17,00 hod. (VP)
20.4. neděle - 9,30 hod. (VP)


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník

Telefon: 244 461 037
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
IX. ročník, číslo 4 - duben 2003
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, A. Drápal, P. Říčan, M. Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci (pokud možno i na disketě) nebo odešlete e-mailem na adresu:
mscerny@volny.cz

Uveřejněné příspěvky nemusí souhlasit s názory redakce

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]NA ÚVOD

Velikonoce

Sváteční slovo biskupa Jiřího Paďoura
(Hod Boží Velikonoční - 4.4.1999 - ČT1)

Prožíváme Velikonoce. Velikonoce - veliká noc, kdy Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta. 1250 let před Kristem. Tu velkou událost slaví Židé dodnes. Kristus o jedněch Velikonocích kolem roku 30 našeho letopočtu proměnil jejich význam svou smrtí a vzkříšením.

Slyšel jsem jedno vypravování ze Sovětského svazu. V době intenzivního ateistického boje přišli do jedné vesnice dva úspěšní agitátoři. Sezvali celou vesnici do hospody a tam se snažili svými argumenty rozmetat víru vesničanů. Zdálo se, že se jejich dílo opět zdařilo. Potom posměšně vyzvali i  přítomného popa, jestli chce něco říci na závěr. Staříček vstal a řekl jen dvě slova: "Christos vaskres!" Lidé náhle povstali a zvolali jakoby jedním hlasem: "Va istinu vaskres!" (Kristus vstal - jistě vstal)

"Christos vaskres!" To je pozdrav východní liturgie, který jsem sám poznal kdysi v Mariánských Lázních, když jsem jako mladý kněz byl na Velikonoční liturgii v pravoslavném kostele. "Christos vaskres!" řekl nesčetněkrát kněz do očí přítomných a každý odpověděl: "Va istinu vaskres!"

"Kristus vstal! Jistě vstal!"

Jednou mne požádal můj přítel lékař, abych promluvil na rozloučení v krematoriu. Jeho sedmiletého syna rozdrtilo nákladní auto. To se rozumí samo sebou, že jsem se snažil zdrcené rodiče povzbudit. Když po obřadech matka dítěte sedala do auta, najednou se na mne obrátila, podívala se mi do očí a řekla: "Jirko, ty skutečně věříš ve vzkříšení?" Nikdo se mne dosud nikdy tak bezprostředně nezeptal. Odpověděl jsem jí: "Jeleno, věřím." Ona řekla "Děkuji" a  posadila se. A tu mi její manžel, otec dítěte, povídá: "Vidíš, a já si pořád myslel, že ta křesťanská víra je jen jakási psychoterapie. A já na to: "Vidíš, Karle, v tuhle chvíli by ti psychoterapie moc nepomohla."

Kristova smrt na kříži nám připomíná: "Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš." A Kristovo vzkříšení: "Pamatuj, že nejsi jen prach."

Christos vaskres - Kristus vstal!


Kristus "Strom života"

KRISTUS "STROM ŽIVOTA" , rytina na dřevě z roku 1484.

Kristus visí na stromě života, jeho trnová koruna mizí v  plamenech, z nichž vylétá pták Fénix.

Jak zvěstovat zmrtvýchvstání Krista lidem, kteří neznali ani Zákon? V druhém a třetím století nalezli církevní otcové odpověď na tuto otázku v legendě o bájném Fénixovi, známé v  celé říši Římské i v zemích východu až po Indii: pták si udělal hnízdo ze všech druhů aromatických bylin. Sluneční paprsky hnízdo zapálily, pták shořel, ale z tvrdé skořápky vytvořené z popela po třech dnech vylétl nový Fénix. První křesťané zdobili Fénixem hroby a katakomby, jako symbolem víry ve vzkříšeného Krista . Další symbolika je v tom, že Kristus svou obětí přinesl mnohé ovoce. Fénix představuje i  křesťany, kteří byli při křtu pohřbeni s Kristem a přijali nový život.

(podle časopisu Le Protestatnt).SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Zápis z výročního sborového shromáždění 23. března 2003

Výroční sborové shromáždění, které bylo i shromážděním volebním, bylo ohlášeno ve sborovém časopise Brána a dle jednacího a volebního řádu církve dvakrát svoláno ve dvou předchozích nedělích. Konalo se po bohoslužbách dne 23. března 2003 za účasti 99 členů sboru a tří hostů. Shromáždění řídil bratr kurátor Ing. Pavel Novotný.

Na počátku shromáždění byl schválen návrh programu jednání a  aklamací byli postupně zvoleni:

zapisovatelka: R. Černá, verifikátoři zápisu: Pavel Wurst a  Karel Burjánek,

revizoři účetnictví: Ladislav Žilka a Anna Běťáková,

volební komise a skrutátoři: Aleš Drápal, Michaela Bedrníková, Jiří Matoušek a Kamil Skuhra.

Volba staršovstva.

Předseda volební komise, Aleš Drápal, seznámil přítomné se způsobem volby nového staršovstva a vyzval kandidáty, aby se představili. Členům sboru s hlasovacím právem byly proti podpisu rozdány předem připravené hlasovací lístky se jmény 21 kandidátů a s prostorem pro případné připsání jiného jména. Volba staršovstva proběhla tajným hlasováním.

Poté byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření sboru v  roce 2002.

Rozprava ke zprávám a ke sborovému životu

Při čtení zprávy duchovního, ocenili účastníci shromáždění potleskem zmínku o tom, že varhanice, s. Vágnerová, doprovází zpěv v kostele již 50 let a že farář Luděk Rejchrt slouží v branickém sboru již třicet let.

Jinak se rozprava týkala pouze otázky, zda mají být v  kostele umístěny dva obrazy ak. malířky Jiřiny Adamcové. Při hlasování byla většina přítomných pro to, aby se obrazy staly součástí výzdoby kostela, proti bylo 6 účastníků, 13 se zdrželo hlasování.

Vyhlášení výsledku voleb členů a náhradníků staršovstva.

Aleš Drápal informoval shromáždění o výsledku voleb: nadpoloviční většinu hlasů obdrželo v první volbě 18 kandidátů. Zvoleni byli následující bratři a sestry:

Členové staršovstva:
Pavel Novotný
Růžena Černá
Jaroslav Kučera
Jarmila Čierná
Marta Drápalová
Tomáš Bedrník
Ivo Plhák
Rut Nývltová
Dušan Bruncko
Miluše Kolářová
Zdeňka Kučerová
Jana Žilková

Náhradníci:
Jitka Zvánovcová
Jiří Holý
Vítězslav Prosek
Aleš Hoznauer
Iva Šubrtová
Alexander Branyik

Podrobněji viz Protokol o volbě členů a náhradníků staršovstva.

Schválení zpráv

Aklamací byla schválena zpráva o hospodaření sboru, zpráva revizní a rozpočet na rok 2003 (8 členů se zdrželo hlasování).


Život a práce branického sboru v roce 2OO2 očima jeho faráře

Již staří latiníci říkávali: Non multa, sed multum, což lze volně pochopit jako varování před rozptylující mnohostí a  soustředění se na to, co je podstatné a nejdůležitější. I  když živý sbor rozmanitým obdarováním svých údů koná rozmanité služby ( a tak to je i u nás v Braníku), přece vše má své zakotvení v tom nejdůležitějším, ve společném slyšení Božího slova.

To je střed jeho života. Jsem vděčný za to, že v našem sboru není třeba tuto zkušenostmi ověřenou pravdu proklamovat, ale že to je pro nás žitá skutečnost. Potvrzuje to nejen vysoká účast při nedělních Službách Božích ( asi l00 - l5O  posluchačů), ale také soustředěná pozornost při zvěstování. Když se modlím, cítím, že se modlíte se mnou. A vím, že se modlíte i za mne: velmi to potřebuji a velmi vám za to děkuji.

Kázal jsem většinou na vybrané texty ( perikopy) z Nového Zákona. Starozákonní texty jsem výslovně nevykládal, ale téměř vždy byly jedním ze tří čtení Písma, jež jsou ústrojně spojeny a naznačují tu zřejmější, jindy skrytější vnitřní souvislost. I písně k tomu patří: nejsou jen výplní, ale má v nich doznívat zvěstované slovo. Jejich výběr mi dělal často starosti: předjímám totiž jistou nechuť vůči nepříliš zpěvným písním, které se obtížněji zpívají; bývají ovšem obsahově hodnotnější, než ty líbivé a jednoduché. Volil jsem kompromis, aby nikdo nebyl smutný, že si nezazpíval. Však radostný zpěv sboru je - kromě jiného - i svědectvím pro ty, kteří přijdou mezi nás poprvé. Sotva dovedeme být dost vděčni naší sestře varhanici, která rovných padesát let nám neděli co neděli k tomu napomáhá svým spolehlivým doprovodem.

Jestliže v neděli k nám promlouvaly oddíly Nového zákona, ve středečních biblických hodinách jsme se zamýšleli nad první knihou Starého Zákona, knihou Genesis. Toto společenství v  počtu l5-25 spojuje starší i mladší v rozhovoru nad Biblí; zde učíme se i ve své odlišnosti jeden druhému rozumět a  přijímat se v lásce. A také se učíme žasnout nad bohatostí biblické zvěsti, jež mluví příběhy praotců do našeho života.

Ten úžas mě provázel ostatně i při každé Večeři Páně, kdy se viditelně potvrzuje zázrak Církve a při každém křtu. Minulý rok jsme se radovali z jednoho dítěte a ze čtyř dospělých, kteří byli pokřtěni.

Po půlročním konfirmačním cvičení bylo konfirmováno v  minulém roce 11 bratří a sester. Je pro mě radostí, že to byla jejich vnitřní touha a potřeba a že se s nimi stále setkáváme ve sboru. To není vůbec samozřejmé.

Také není samozřejmostí, že máme ve sboru děti, které přicházejí do kroužku biblické výchovy ve čtvrtek ( 5-6), do schůzek Dorostu ( 8-lO) či do nedělní školy během bohoslužeb. Všem jejich učitelkám a vedoucím patří upřímný dík za jejich vynalézavost, jak je zaujmout.

Po svatební přípravě zněla zvěst Písma svatého do začátku sedmi manželství, která byla v našem kostele uzavřena. Je to vždy misijní příležitost oslovit ty, kteří nežijí v Církvi a  to v naději, že Boží slovo se nevrací zpět bez užitku. Misijní příležitostí byla i vánoční hra a prázdninové tábory pro děti a mládež v létě.

Jsem velice vděčný za to, že ve sboru mám spolupracovníky, o něž se mohu opřít. Nedovedu si představit svou práci bez laskavé ochoty a účinné pomoci bratra kurátora, který mi rozumí, bez bratří a sester ve staršovstvu, kde každý nese svůj díl zodpovědnosti za sbor: jen vést pokladnu či účetní doklady je práce, nad níž se mi točí hlava. A ty dvě sestry to dělají tak samozřejmě a s takovou elegancí! Na každém kroku se stále znovu setkávám s vaší solidaritou a  povzbuzující laskavostí. Dobře vím, kolik mých spolubratří v  úřadě ji postrádá. Za vaše neformální přátelství, jež chápu jako nezasloužený Boží dar, vám všem děkuji.

Letos to bude rovných třicet let, kdy jsem poprvé vstoupil na tuto kazatelnu. S hlubokou vděčností Pánu Bohu, který mi dosud dopřává i v mé lidské křehkosti sloužit zvěstí evangelia, si často říkám: Jaký je to dar být farářem v  Braníku!

Luděk Rejchrt


Zpráva o stavu Dorostu

Na začátku minulého roku měl branický Dorost 14 členů ve věku od 8 do 15 let. Schůzky dorostu se konaly zde v kostele každé úterý od 17 do 19 hodin a jejich typický průběh byl zhruba následující: V úvodu několik her na "vylítání" (za hezkého počasí venku), poté "klidný blok" - zpívání s  kytarou, společná modlitba a biblický program - a zbývající třetina byla opět věnována hrám s různým "výchovným" zaměřením. Kromě úterních schůzek se konaly tři vícedenní výpravy (na Velikonoce, podzimní a pololetní prázdniny), během jara také několik jednodenních sobotních výletů. Opět jsme se též v květnu/červnu zúčastnili soutěže Biblická stezka, pořádané Dorostovou unií Církve bratrské - jedna hlídka postoupila ze čtvrtého místa v regionálním kole do celostátního finále, kde obsadila hezké 10. místo. V létě se pak všichni dorosťáci zúčastnili tábora Pecka a velká část z  nich zároveň i vodáckých táborů YMCA.

Podzimní činnost byla trochu poznamenána faktem, že tým vedoucích "za pochodu" řešil važné otázky, týkající se dalšího směřování Dorostu - jak personální, tak koncepční. Výsledkem společného hledání, modliteb a přemýšlení jsou poměrně radikální změny, díky kterým máme od Nového roku v  Braníku dorosty tři.

V původním termínu (úterý 17-19) se schází "starší dorost", určený pro věkovou skupinu 10 až 13 let. Struktura schůzky zůstala zachována, navíc se opět vracíme k výuce "dorosťáckých dovedností" (uzlování, topografie, šifry, morseovka apod. + hledání v Bibli, Desatero, biblické postavy atd.) a větší důraz je znovu kladen na aktivní hry. Novinkou jsou návštěvy bratra faráře, který má jednou za měsíc program na téma Církevní dějiny. Aktuálně má Dorost 7 členů a jeho vedoucími jsou Michal Jungmann, Martina Sýkorová a Marie Markéta Zvánovcová.

Starší část původního Dorostu - od 14ti let výše - se nyní schází ve čtvrtek od 18 do 20 hodin jako tzv. "Odrost". Na jejich schůzkách je kladen větší důraz na duchovní program, součástí biblického programu je i diskuse nad tématem či sdílení osobních zkušeností. Na hry se ale nezapomnělo, jsou však voleny z jiné "škatulky" adekvátně věku účástníků. Do Odrostu se zatím zapojilo celkem 10 odrostenců (průměrná účast na schůzce je 6-8), vedení se ujaly Jana Kusáková a  Jitka Padruňková.

Poslední dorostovou aktivitou je založení mladšího dorostu pro děti od 7 do 10 let. Malý dorost bezprostředně navazuje na čtvrteční biblickou výchovu bratra faráře a většina dětí, docházejících na biblickou, zůstává i na schůzku dorostu. Náplní malého dorostu je nyní hlavně společná zábava při hraní her uvnitř i venku, výhledově by se děti měly též začít učit něco z  "dorosťáckých dovedností", které by mohly využít na táboře a  následně třeba ve starším dorostu. Schůzek mladšího dorostu se zatím obvykle účastní okolo 3 dětí, což je mj. dáno jeho vznikem v průběhu školního roku (některé děti mají ve shodném termínu - čtvrtek 16-18 - již jiný program) a zlepší se snad s novým školním rokem a včasným informováním rodičů. Vedení mladšího dorostu se ujali Petr Holas a Katka Slabá. Malý dorost má i jeden neplánovaný vedlejší efekt: Děti jsou obvykle doprovázeny rodiči či prarodiči, kteří tráví čas dorostu společným rozhovorem v apsidě.

Na odpovědné zhodnocení provedených změn je myslím ještě brzy, dosud zaznamenané ohlasy jsou však převážně pozitivní. Do budoucna bychom rádi, aby vazby mezi jednotlivými dorosty zůstaly zachovány - jak na úrovni dětí, tak na rovině týmu vedoucích - a doufáme, že tomu napomůže třeba plánovaná společná účast na Biblické stezce nebo v létě společný tábor na Pecce.

Michal Jungmann


Zpráva za skupinky

V uplynulém roce se zpočátku scházely následující mládežnické až středně-generační skupinky: páteční v  kostele, dále u Horálků, Bedrníků a Mazných. Po odchodu Horálkových do Jednoty bratrské převzal koordinaci jejich skupinky Kamil Skuhra, u něhož se většinou skupinka schází. Během podzimu se přestala scházet páteční skupinka v kostele a její členové se z větší části začlenili do ostatních skupinek. Celkový chod skupinek koordinuje tzv. "Širší rada", která se schází cca jednou za 2 měsíce. Pravidelnými účastníky schůzek "širady" jsou manželé Bedrníkovi, Michal Mazný a Michal Jungmann, kteří byli po odchodu Honzy Horálka staršovstvem pověřeni vedením skupinek, příležitostně se též účastní další aktivní členové skupinek.

Skupinka u Skuhrů se schází v pátek večer. Mívá až 10 členů ze všech věkových kategorií. Program je tvořen četbou Matoušova evangelia, společnými modlitbami a rozhovory o  tématech duchovních i světských.

Každé úterý se od půl sedmé schází domácí skupinka u  Bedrníků, v různém počtu podle možností a potřeb účastníků od dvou do devíti zájemců (nejčastěji okolo 5 lidí) a je otevřena novým členům. Úvodem skupinky je společná večeře a  povídání, následují modlitby, chvály a příprava ke slyšení Božího slova. Centrem setkání je společné přemýšlení nad oddílkem z vybrané biblické knihy. Po Zacharijášovi, 1. epištole Janově a epištole Galatským probíraných na pokračování čtou nyní Žalmy. Závěrem skupinky jsou společné přímluvy a děkování za věci převážně osobní. Ačkoliv to nebylo záměrem, většina účastníků skupinky má povolání ke službě dětem (někteří ho realizují i profesionálně), a tak se často modlí za branický dorost a vodácké a další prázdninové aktivity, na nichž se z části aktivně podílejí. Protože se na skupince shromažďují většinou pracující, vnímají tato setkání během pracovního týdne jako příležitost k zastavení, občerstvení a společnému ztišení před Bohem. Jsou Pánu Bohu vděční za to, že mezi nimi vytváří sourozenecké vztahy vzájemné důvěry a služby a že tak mají možnost učit se nést břemena jedni druhých.

Skupinka u Mazných se schází v pátek večer. Mívá až 12 členů, z nichž většina má věk kolem 20 let. V koordinaci a v  dohledu nad programem se střídají všichni dospělí členové. Program zahrnuje společnou četbu Bible (Leviticus a  novozákonní úryvky), modlitby, povídání si o životě. Součástí bývá též krátký program pro děti, společný zpěv a  každý dospělý člen měl příležitost se podrobněji představit v "Křesle pro hosta". Mnozí členové konají nějakou křesťanskou službu - skupinka pro ně slouží jako duchovní zázemí.

Ačkoliv je skupinek několik, čas od času se jejich členové sejdou společně, což je velmi přínosné. Například o  velikonocích, letních prázdninách a vánočních svátcích při společných akcích.

Michal Mazný


Zpráva o nedělní škole

Nedělní škola v našem sboru má dvě oddělení: mladší děti a  starší děti.

Oddělení mladších dětí ve věku od 3 do 6 let (resp. 7 let) vede sestra Markéta Pospíšilová a vydatně jí vypomáhá sestra Jitka Padruňková. Děti se scházejí v počtu 5-8 každou neděli (kromě 1. neděle v měsíci, kdy se účastní společných rodinných bohoslužeb). V minulém roce byla probírána novozákonní témata ze života Pána Ježíše: od jeho narození, přes jeho činnost, podobenství. Vycházelo se přitom z materiálu "Dětské misie" a jako pomocný materiál sloužil flanelograf.

Starší děti se scházely stejně jako mladší každou neděli (opět kromě 1. neděle v měsíci) v počtu 5-12 ve věku asi od 7 do 12 let. Tematicky jsme se zaměřili na osobu Pána Ježíše Krista, jak žil doma, v synagoze, ve svém okolí, co učil. Ve velikonočním období to pak byla témata: Ježíšovo utrpení, hřích, oběť a dále: víra, Duch svatý, pokora, misie Ježíšových učedníků. V září jsme pak probírali starozákonní proroky, téma modlitba a příběh Mojžíše. Vycházeli jsme přitom z pomůcky s názvem "Učíme se spolu", kterou vydává mezidenominační křesťanské sdružení "Biblická jednota", ale také jsme použili příručku pro nedělní školu vydanou ČCE.

Aby děti mohly aktivněji spolupracovat, dostávaly ke každé lekci zpracované jádro tématu a k tomu dostávaly úkol, který měl prakticky prohloubit látku. (Ať už formou vystřihovánek, kvizů, malování obrázků, hledání v Bibli, anket či odpovědí na otázky, apod.)

Abychom zůstali v užším vztahu k rodičům dětí, uskutečnili jsme 3. říjnovou neděli, včetně společného oběda, odpolední setkání pro rodiče i další zájemce s rozhovorem na téma modlitba (- jedno z probíraných témat v nedělní škole). Zamysleli jsme se, v počtu asi třiceti osob, hlouběji nad definicí, významem a překážkami modlitby v osobním i  rodinném životě. a také jsme sdíleli zkušenosti s modlitbou a přijímali tak povzbuzení a stimulaci pro intenzivnější modlitební život. Pro děti byl současně připraven program her a soutěží.

Na práci v nedělní škole pro starší děti jsme se podíleli ve složení Michaela Bedrníková, Marta Drápalová, Jana Havránková a Miriam Žilková. Od konce roku na nezbytně nutnou dobu zastupuje sestru Miriam Žilkovou (z důvodu péče o malého synka) sestra Anna Víšková, přičemž vedení a  organizaci na tuto dobu přijala sestra Michaela Bedrníková.

Našim hlavním cílem v nedělní škole je růst v poznání Pána Boha a učit se s ním žít každý den. Za to se spolu modlíme a  věříme Božím zaslíbením.

Miriam Žilková


DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ - Zpráva za rok 2002

Z pravidelné činosti Střediska

a/ zvuková knihovna

- Křesťanský zvukový časopis "Slyšíš? - Slyším" obsahuje výběr článků z křesťanských periodik proložených hudbou. Má též funkci zpravodaje střediska. Vychází 10x ročně, v r. 2002 měl asi 170 čtenářů.

- Každý měsíc je na kazetách připravována a rozesílána "Mana", biblické čtení na každý den. Odebíralo ji 55 zájemců.

- Fond zvukové knihovny obsahuje v současné době asi 380 titulů teologických, křesťanské beletrie i poezie, přednášek a hudebních nahrávek. Jsou půjčovány asi 80ti zájemcům.

b/ počítačové centrum

- V současné době zajišťuje tisk periodik a biblických knih v bodovém písmu.

Čtvrtletně vychází biblické čtení na každý den "Ranní chvilky", pětkrát ročně dětský křesťanský časopis Kroky.

V bodovém písmu též připravuje jednotlivé biblické knihy v  ekumenickém překladu.

- Křesťanská periodika a knižní tituly připravujeme, upravujeme a rozesíláme zájemcům též v elektronické podobě (na disketách nebo e-mailem).

c/ setkávání zrakově postižených

Považujeme za velice důležitou součást naší činnosti, především z hlediska sociálního a integračního. Jde zde též o možnost konkrétních setkání se zájemci o naše služby.

- Víkendová se konala v loňském roce opět dvě - jarní v  evangelickém středisku v Chotěboři a podzimní ve sboru v evangelickém sboru v Praze - Vršovicích.

- Tzv. Podvečery u Klimenta, setkání spíše pro zájemce z  Prahy, se konají 1x měsíčně v prostorách střediska. V současné době zůstává pouze malá skupinka věrných. Ptáme setedy, zda je ještě užitečné a potřebné tato setkávání zachovat či nikoli.

- Letní týdenní rekreačně rekondiční pobyty s duchovním programem . Konaly se dva týdenní pobyty, oba na Šumavě, na Veselce u Vimperka. Celkem se jich zúčastnilo 24 lidí, z  toho 13 se zrakovým postižením.

Co se nám povedlo

- Po několika letech příprav mohl být vytištěn a zájemcům rozeslán Zpěvník Českobratrské církve evangelické v bodovém písmu. V této souvislosti musíme připomenout sbor ČCE v Hradci Králové, který poskytl finanční dar na výrobu tohoto zpěvníku. Jeho zásluhou mohli zájemci zaplatit pouze cenu rovnající se ceně běžného zpěvníku - výrobní cena zpěvníku v braillově písmu je více než šestinásobná.

- Ranní chvilky (Krátké úvahy na Hesla Jednoty bratrské na každý den v roce) vycházejí v bodovém písmu již řadu let. V  loňském roce byly poprve vytištěny i ve zvětšeném písmu. Měly by být nabídkou především pro starší lidi našich sborů, kterým čtení běžného písma již činí potíže.

- Nabídka periodik v elektronické podobě (jsou rozesílány na disketách a stále častěji i e- mailem) byla rozšířena o  Evangelický a Katolický týdenník. V současné době tedy nabízí Středisko v této podobě 14 křesťanských novin a  časopisů.

Personální zajištění

Zůstalo i v loňském roce stejné jako v letech minulých. Služby ve středisku zajišťuje ředitelka a v r. 2002 1 pracovník civilní služby. Na vytváření fondu zvukové knihovny spolupracují externí načitatelé . Skupina dobrovolných spolupracovníků se podílí na přípravě zvukového časopisu, Many a jako průvodci a pomocníci při setkáních zrakově postižených. Na základě živnostenského listu spolupracují se střediskem účetní a mzdová účetní.

Hospodaření střediska

Celkové náklady : 389 155,-
byly hrazeny především z dotací MPSV a Magistrátu hl. města Prahy - celkem 173 600,-

příjmů z vlastní činnosti 22 000,-

výnosů z finančního majetku 32 000,-

a darů 43 000,-

Schodek ve výši cca 100 000 bude hrazen z nákladů minulých období.

Co nás v nejbližší době čeká ?

- Na začátku r. 2003 uplynulo 10 let samostatné činnosti Střediska. Tuto skutečnost si chceme připomenout v rámci benefičního koncertu, který se bude konat v sobotu 12. dubna v kostele u Klimenta.

- Dar holandských Divokých hus by měl umožnit modernizaci technického vybavení Střediska.

To však je možné pouze za předpokladu určitých úprav prostor, které Středisko využívá ke své činnosti.

Co budeme do budoucna potřebovat ?

- průběžně jsme schopni využít dobrovolné spolupracovníky jako pomocníky a průvodce pro zrakově postižené, načítání pro zvukovou knihovnu či úpravy textů pro knihovnu elektronickou.

- jsme vděčni za jakékoli finanční dary, které by bylo možné využít na běžné provozní náklady Střediska.

Podrobnější informace naleznete ve Výroční zprávě za rok 2002, rádi vám je také podáme osobně na adrese střediska Klimentská 18 , Praha 1, t. 222 316 306.

Zveme vás také na naše Internetové stránky, na adrese http://szp.diakoniecce.cz

Ivo Plhák


Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru

Milí bratři, milé sestry,

při dnešním sborovém shromáždění se ohlížíme nejen za sborovou prací od našeho minulého sborového shromáždění, ale částečně i za uplynulým šestiletým obdobím, po které stálo včele sboru staršovstvo, kterému v letošním roce končí volební období. Bylo to shodně 23. 3. 1997, kdy nezbytnou součástí, stejně jako dnes, byla na programu volba nových zástupců sboru. Těch bratří a sester, kteří mají spolu s  bratrem farářem pečovat o veškerou sborovou činnost, bratra faráře podporovat a pomáhat mu v jeho práci a ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbát, aby život sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním zřízením.

Předcházející zprávy snad dostatečně vykreslily, čím náš sbor skutečně žil, z čeho můžeme mít radost, kde jsou ještě určité rezervy, možnosti, co se dá zlepšit. Většinu zpráv, včetně těch, které ještě budou následovat, tj. zpráva o  hospodaření sboru a revizní zpráva projednalo na poslední řádné schůzi staršovstvo.

Jsme rádi, že nedílnou součástí sboru jsou nejen naši starší členové, od kterých se máme stále co učit, nikterak neorganizovaná střední generace, ale i stále početná mládež. A co je velmi důležité, že máme mezi sebou nejmladší členy - děti, kterým patří jak pravidelné rodinné neděle, kdy nacházejí svá místa v prvních lavicích (tato místa by měla být pro ně vždy rezervována), tak nedělní škola, kde se seznamují s biblickou zvěstí, kde poznávají a současně i  ujišťují, že je má náš Pán rád.

Není vůbec žádnou samozřejmostí, že máme každý měsíc radostné obecenství při rodinných bohoslužbách a společné slavení svaté večeře Páně a občasné společné ekumenické obecenství. Za samozřejmost nelze považovat existenci obětavých vedoucích letních sborových táborů a vyučujících Nedělní školy, velmi početné účasti na službách Božích a v  neposlední řadě oblíbené vánoční hry na čtvrtou adventní neděli. K tradiční možnosti vzdělávání se při pravidelných biblických hodinách pro dospělé, pro děti a matky s dětmi přibyly vzdělavatelné cykly večerních setkání Hovory o  křesťanství nebo Kurzy Alfa, které se staly pozitivním přínosem v duchovní práci sboru. Samozřejmostí není též možnost zajímavého čtení v pravidelném sborovém periodiku Brána, sborové rodinné rekreace, setkání s bratry a sestrami z Dittersdorfu, možnost společných modlitebních chvil před začátkem služeb Božích a služby v komorním a pěveckém sboru. Z tohoto stručného výčtu sborové činnosti je víc než patrné, že branický sbor žije skutečným životem. Za takovýto živý sbor musíme být vděční, vážit si působnosti Ducha svatého.

Duchovní život sboru je v obětavé péči bratra faráře PhDr. Luďka Rejchrta. Jistě každý účastník najde v dobře připravených nedělních kázáních svoje oslovení Božím slovem, pocítí sílu při umdlévání, víru při pochybnostech či nemoci. Zde nestačí říci pouhé díky, i když upřímné, ale je potřeba myslet na něho v přímluvných modlitbách, jak to dělá on sám, aby mu Pán Bůh stále dával sílu k další každodenní práci duchovního pastýře.

Díky Pánu Bohu za to, že se můžeme kladně ohlížet za prací v  uplynulém období. Byl by však omyl si myslet, že nemáme co zlepšovat. Jistě nemůže zůstat bez povšimnutí, a nejsme s  tím spokojeni, že skončila činnost mládeže. Určitě existují ještě některé další, byť drobné nedostatky či hluchá místa ve sborové práci. My si je uvědomujeme, ale měli byste to být právě vy, kdo na ně upozorní, kdo nám poradí, v lepším případně i pomůže.

Myslíme na možnosti:

- více využít možnosti soustředění se na Bohoslužby při modlitebních chvílích,

- pomáhat při tvorbě sborového časopisu svými informacemi o  tom, co se uskutečnilo a co se plánuje, svými názory, nápady, připomínkami a podněty,

- rozšířit skromný počet sester a bratří, kteří se snaží o  pomoc druhým v jejich osamělosti, nemoci či stáří,

- pomoci při službě související s nedělními Bohoslužbami, která není omezena pouze na členy staršovstva.

Podstatný rozdíl v činnosti sboru v posledním roce šestiletého období oproti předcházejícím letům není. Živý sbor existoval po celé období, k určitým prvkům rozšíření aktivit nebo vyřešení organizačních záležitostí zde došlo, jen namátkou uveďme:

- vzdělavatelné cykly Hovory o křesťanství a Kurzy Alfa,

- zvyšuje se celková obětavost členů sboru,

- k pěveckému kroužku přibyl branický komorní orchestr.

S končícím volebním obdobím je třeba i malé poohlédnutí za prací samotného staršovstva. Pravidelná duchovní zamyšlení zůstala, bohužel, výhradně na bratru faráři, který měl připraven určitý cyklus, v posledním období to byly úvahy nad knihou papeže Jana Pavla II. "Překročit práh naděje". Předmětem každé schůze bylo projednávání aktuálních problémů a úkolů v oblasti sborového hospodaření, organizačních a  technických záležitostí. Většina členů se aktivně zapojovala do jednotlivých úkolů. V posledním období poněkud poklesla průměrná účast, někteří členové a náhradníci začali vykazovat více absencí. Vzhledem k tomu, že u mnohých není zvykem se omlouvat, můžeme věřit, že důvodem jejich nepřítomnosti, stejně jako u omluvených, byly pracovní nebo zdravotní důvody. Tato skutečnost by se měla vzít v úvahu pro zlepšení práce staršovstva v novém funkčním období.

Jestliže se dnes ohlížíme za celým volebním obdobím, je naší povinností si připomenout obětavou práci dlouholeté členky staršovstva - s. Dr. Milady Dvořákové. S vděčností vzpomínáme na její jednatelství, pravidelnou květinovou výzdobu kostela, stejně jako na pokornou službu potřebným, kterou vykonávala ve vší skromnosti.

Někteří členové staršovstva se rozhodli svoji účast v tomto orgánu též ukončit. Chtěl bych proto jim několika slovy vyjádřit upřímné díky za obětavou, starostlivou a  dlouhodobou pomoc při vedení sboru. Každý se podle svého obdarování podílel na konkrétní práci:

- br. Ing. Jan Vajsar rezignuje z důvodů dlouhodobé nemoci. Pokud mu zdraví dovolilo, byl platným členem, a to již od roku 1975. Jeho konstruktivní a věcné připomínky a názory byly vždy přínosem pro sborovou práci.

- br. Ing. Miloš Černý, v roce 1985 začal pracovat jako náhradník, poslední dvě volební období byl místokurátorem. Svou civilní stavbařskou profesi uplatňoval i ve sboru. Pod jeho vedením byly úspěšně realizovány veškeré stavební a  technické záležitosti. Sbor využíval jeho jazykové a  průvodcovské schopnosti.

- br. Pavel Wurst se zapojil do sborové práce v roce 1979. Po celou dobu byl velmi aktivním členem, obětavě a průběžně se zapojoval do organizačních prací. Svou odborností napomáhal při řešení problémů v oblasti stavební a  technické, na kterých se též podílel.

- br. PhDr. Ladislav Žilka odchází ze staršovstva po jednom volebním období. Přes tuto skutečnost patřil mezi aktivní členy, ochotně se dokázal zapojit tam, kde sbor momentálně potřeboval. Je dlouholetým revizorem sborového účetnictví.

Vřelé díky za obětavost a iniciativu patří ovšem i  stávajícím členům a náhradníkům staršovstva, kteří kandidují do dalšího volebního období. Nově zvoleným zástupcům sboru přeji Boží vedení, dostatek síly, energie a ochoty podílet se na společné sborové práci.

Za bohatou sborovou prací stojí hodně obětavé práce. A ne vždy za ní stojí členové staršovstva, které si je toho vědomo. Proto upřímný dík patří všem těm, kteří s ohledem na své obdarování a možnosti přispívají svou hřivnou ke společnému dílu na vinici Páně:

- sestrám učitelkám NŠ,

- za organizaci práce ve skupinkách,

- vedení dorostu,

- vedení letních sborových táborů,

- vedení a organizátorům vzdělávacích cyklů večerních setkání,

- redakční radě a výkonné redakci Brány,

- za starost o webové stránky,

- organizátorům sborové rekreace a setkání s německými přáteli,

- organizátorům posezení po rodinných bohoslužbách,

- za nácvik písní a jejich doprovod při rodinných nedělích,

- za vedení účetnictví,

- za vedení pokladny,

- za revizní činnost,

- za vánoční hru, od autora až po účinkující,

- za varhanní činnost, květinovou výzdobu a za rozmnožování kázání,

- za pečlivý úklid kostela a sborových prostor,

- za služby při bohoslužbách, zejména s evidencí sbírek,

- za pokornou každodenní službu br. faráři,

- všem, kteří pečují o potřebné členy sboru.

Z tohoto výčtu je patrné, a staršovstvo si to uvědomuje, že nejsme sborem jednoho člověka. Můžeme mít radost, že naopak hodně členů pracuje. Proto stejné uznání si zaslouží všichni aktivní členové sboru, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na sborové práci.

Vřelé díky i vám všem, pravidelným účastníkům, za vaši obětavost a přímluvné modlitby. Bez vás by práce ve sboru nebyla taková jaká je.

Pavel Novotný, kurátorPRVNÍ SCHŮZE NOVÉHO STARŠOVSTVA

Zápis ze 636. schůze staršovstva (ustavující) 14. dubna 2003

Přítomni: Rejchrt, Novotný, Bedrník, Bruncko, Černá, Čierná, Kolářová, Kučerová, Plhák, Žilková, Branyik, Hoznauer, Zvánovcová

1) Schůzi zahájil bratr farář. Přivítal přítomné, zvláště nově zvolené členy a náhradníky staršovstva. Zahájil volbu kurátora a předsedajícího staršovstva. Všemi hlasy zvoleni:

kurátor: Pavel Novotný

předsedající: kurátor (Pavel Novotný)

Bratr kurátor poděkoval za důvěru, která mu byla znovuzvolením dána a pokračoval ve volbách dalších činovníků staršovstva. Všemi hlasy byly zvoleny:

místokurátorka: Drahuše Rut Nývltová

účetní: Miluše Kolářová

pokladní: Zdeňka Kučerová

zapisovatelka: Růžena Černá

2) Finanční záležitosti:

- Z. Kučerová přečetla pokladní zprávu za měsíc březen - bez připomínek.

(sbírka na Diakonii činila 1.500 Kč, sbírka na hospic ve Val. Meziříčí, vykonaná při ekumenickém setkání SDM, činila 1.900 Kč)

- staršovstvo schválilo roční uzávěrku za rok 2002

3) V seznamu pro bezpečnostní službu bude místo br. Žilky zapsán Aleš Hoznauer a převezme klíč od kostela.

4) Br. kurátor informuje o stavu stavby kanalizační přípojky ke kostelu Při jednáních bude i nadále náš sbor zastupovat Ing. M. Černý.

5) Staršovstvo vítá iniciativu br. Čujana. Loutková hra by mohla být předvedena v návaznosti na rodinné bohoslužby.

6) Sborové shromáždění se vyjádřilo kladně k umístění obrazů sestry Adamcové v kostele. Delší rozprava staršovstva se týkala celkové výzdoby bohoslužebného prostoru.

7) Delegátkami na konvent pro příští čtyřleté období budou sestry Žilková, Nývltová a jako náhradnice Černá. Příští (mimořádný) konvent se koná 23.4. v 18 hod. u Salvátora.

8) Staršovstvo děkuje br. Jůzovi za jeho iniciativu ve věci stavby nového kostela. Vzhledem k možnostem sboru, však nevidí stavbu jako reálnou. Tento záměr nemůže podporovat.

9) Povinnosti služby v kostele se rozšiřují o zajištění odvozu odpadků.

10) Schůze staršovstva (pokud nebude stanoveno jinak) se budou i nadále konat druhé pondělí v měsíci. Schůzí se zúčastňují spolu se členy staršovstva i náhradníci.

Zapsala: R. ČernáZPRÁVY, INFORMACE

Křest

V neděli 13. dubna 2003 byl pokřtěn David Zelinka.

Naši mladí hudebníci a zpěváci mu pak zazpívali píseň Buď Bohu všechna chvála, čest:

Hle, vzkvétá znovu planý fík
a vždycky nový učedník
se k církvi přidává,
když Krista vyznává


Sborový dům Milíče z Kroměříže na Jižním Městě

V neděli 30. března se na Jižním Městě konala slavnost kladení základního kamene evangelického sborového domu. Člověk by čekal, že přijde na louku s vykopanými základy, do kterých se vloží veliký kámen. Skutečnost však je trochu jiná. Na zahradě azylového domu jsou již postaveny zdi vysoké asi 3 m, zřetelně vymezující na jedné straně byt faráře, na druhé straně sborové zázemí s klubovnami, uprostřed kruhovou modlitebnu pro 270 návštěvníků. Po stranách vchodových dveří je plastika roztržené opony. Místnosti zatím nemají strop. A tak při slavnosti nastala situace, která se už nikdy nebude opakovat: sborový zpěv se volně nesl až k oknům sousedních paneláků a sluneční paprsky dopadaly přímo na ty, kdo se v "modlitebně" shromáždili.

Na kamenný kvádr s datem 30.3.2003, zasazený do zdiva přízemí modlitebny, poklepali nejprve ti, kdo se podíleli na přípravě a realizaci stavby: architekt, stavitel, výtvarnice, a dále zástupci obce, církve, místního sboru. Byli tam i zástupci zahraničních sborů, které na stavbu přispěly. Další finanční pomoc ze zahraničí už asi bude směřovat jinam. Naše republika zmizela ze seznamu chudých oblastí, které je nutno podporovat.

Postavená část spolkla téměř všechny nashromážděné finance. Ale nezastaví se. Spořilovští se rozhodli prodat svůj stávající kostel, aby měli na dokončení hrubé stavby kostela nového. Pevně věří, že získají prostředky i na kompletní dokončení. Jedním z příspěvků bude celocírkevní sbírka, která se uskuteční na Hod Boží Velikonoční.

Přejeme spořilovskému sboru, aby doba, která ho dělí od slavnostního otevření nového kostela, nebyla příliš dlouhá. Sbor může sice docela dobře dočasně fungovat i v pronajatých a náhradních prostorách, ale ta dočasnost nesmí trvat příliš dlouho.

R.Č.


Sbírka šatstva a obuvi

se koná v pátek 16/5 od 14 do 18 hod. a v sobotu 17/5 od 8 do 14 hod. v kostele P. Marie Sněžné a na nákladovém nádraží Vršovice.

Bližší informace na nástěnce


Velký úklid kostela

Uhodli jste co znamená tento obrázek? (poznámka redakce internetové verze: na obrázku je kýbl a mop)

Správně!!!

Milan A. Řezníček nám dává na vědomost, že

VELKÝ ÚKLID KOSTELA se koná v sobotu 17.5.2003

Od 9 hodin do (asi) 17 hodin. Čím víc lidí přijde (a bude pracovat), tím rychleji bude kostel uklizen.


Ještě jednou Jiří Čujan

V neděli 13. dubna byl v parku v Krči odhalen "POMNÍK Z6". Tuto téměř tunovou plastiku vytesal Jirka z kmene vyvráceného stromu. Její umístění není definitivní. Pokud by někdo zatoužil mít sochu ve svém soukromém parku nebo před okny jídelny (socha přestavuje obrovské lžíce), mohl by ji převézt. Manipulace s tímto "drobečkem" však není jednoduchá, jak účastníci vernisáže viděli na fotografické dokumentaci nakládání a stavby pomníku.

Předpokládám, že se v Bráně vyskytne ještě "Jiří Čujan potřetí". Bude to, až Jiří Čujan senior zrealizuje divadelní hru, kterou napsal pro loutky svého syna, vystavené v  apsidě.


Tradiční prvomájové setkání

Manželé Slabých zvou opět na

Tradiční prvomájové setkání na chatě v Černíkách u Prahy.

Zváni jsou nejen ti, kdo pohostinnost Slabých již několikrát vyzkoušeli, ale i další zájemci. Že zahrada pojme v pohodě 80 návštěvníků, již bylo údajně vyzkoušeno.

Sportovní oblečení a buchty s sebou!


Nová výzdoba branického kostela

Všichni jste si všimli, že vedle dvou krásných obrazů sestry Jiřiny Adamcové, máme zde ještě novou ručně tkanou tapiserii. Vytvořila ji výtvarnice Marie Applová, a my jsme ji získali jako dar k Velikonocům od našich milých manželů Brányikových. Jsme jim za to upřímně vděčni.

Tapiserie chce vyjádřit něco z tajemství křesťanského života. Je zde sedm větších ploch, přerušovaných stříbrošedými pásy. To jsou jednotlivé dny týdne: některé mají osnovu hladší, jinde je to trochu zašmodrchané, jak už to v životě bývá. Ale všemi dny prochází zřetelná červená linka, která dostává v poslední den v neděli (to je ta největší plocha) i příčné břevno. Však v neděli si společně připomínáme vítězství našeho Pána na kříži a jeho vzkříšení. Zvěstí milosti a odpuštění žijeme každý den. Proto ta svislice jde všemi vodorovnými plochami díla a dostává svou plnost rameny kříže, k němuž všechno míří. A postranní obrazy jsou naší odpovědí na toto dění spásy: totiž oslavování (to je levý obraz s názvem "Gloria") a chvála (pravý obraz se jmenuje "Halelujah").

Věříme, že tato nová úprava našeho chrámu nás nebude odvádět od zvěstovaného slova, ale spíše jej bude potvrzovat svou nevtíravou výtvarnou řečí.

LR


Pozvánka na výstavu

Výstava obrazů Máši Šormové se koná

19.-25. května 2003 od 14,30 do 17,30 hod.

ve Zvonici v parku vedle katolického kostela v Modřanech

(zastávka tramvaje č. 3 a 17 "Modřanské nádraží")


[předchozí číslo] [jiné číslo]