BRÁNA 8/2003 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 8/2003OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně
STARŠÍ DOROST (10-14 let): úterý 17-19
MLÁDEŽ (zahajuje 30. září): úterý 18,30-20
BIBLICKÁ HODINA: středa 18-19,30
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ A MLADŠÍ DOROST (7-10 let): čtvrtek 16-18
ODROST (15-17 let): čtvrtek 18-20

úřední hodiny br.faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník

Telefon: 244 461 037
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
IX. ročník, číslo 8 - říjen 2003
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, A. Drápal, P. Říčan, M. Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci (pokud možno i na disketě) nebo odešlete e-mailem na adresu:
mscerny@volny.cz

Uveřejněné příspěvky nemusí souhlasit s názory redakce

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]STARŠOVSTVO

Zápis ze 640. schůze staršovstva

13. října 2003

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Bedrník, Bruncko, Černá, Čierná, Drápalová, Kolářová, Kučera, Kučerová, Nývltová, Holý, Hoznauer, Prosek, Zvánovcová. Hosté: zástupci výboru mládeže Anna Víšková, Jiří Matoušek, Michal Slabý, Anna a Magda Holých

1) Rozhovor se zástupci mládeže. Zahajovací party mládeže se vydařila, zúčastnilo se jí 56 mladých lidí; na prvním pravidelném setkání mládeže pak bylo 21 účastníků. Nově koncipované společenství mládeže by mělo být otevřené, více zaměřené směrem ven, nemělo by konkurovat stávajícím domácím skupinkám. Na programu jsou témata biblická, společensky aktuální (křesťan a ekologie), jiná náboženství (první večer na toto téma bude o Vietnamu); jsou plánovány i výjezdní akce.

Bratr farář jednotlivým přítomným členům výboru mládeže požehnal.

2) 11. a 12. října byli hosty našeho sboru přátelé z  Dittersdorfu. V sobotu odpoledne navštívili zámek Konopiště, večer byl v kostele rozhovor na téma jak církev pomáhá nést břemena bližních. V neděli byly společné česko-německé bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně. Německým hostům se u nás líbilo.

Staršovstvo děkuje všem, kdo poskytli ubytování, připravili program, občerstvení, zajistili výlet, večerní program pro děti, úklid kostela.

Dittersdorfský sbor uvažuje o tom, že o velikonocích opět pozve mládež z branického sboru do Německa.

3) V.Prosek odešle žádost o příspěvek na zakoupení barvy na nalakování kostela.

4) Z podnětu bratří Švagrovského a Jungmanna se staršovstvo zabývalo otázkou přístupu dětí k Večeři Páně. Shodlo se v  názoru, že přístup k Večeři Páně už nadále nebude podmíněn konfirmací. Rozhodující je křest a osobní vyznání víry. Se stanoviskem staršovstva bude sbor seznámen v ohláškách. Bratři Kučera, Bruncko a sestra Kolářová byli pověřeni, aby stanovisko tlumočili P. Švagrovskému a M. Jungmannovi.

5) Vánoční dopis napíše A. Hoznauer, odešle I. Šubrtová.

6) Staršovstvo jednalo o upozornění br. Čujana na nebezpečí padajícího kamení ze skály za kostelem. V. Prosek požádá Magistrát o pravidelnou kontrolu stavu skály a její zabezpečení.

7) J. Čierná pošle všem členům staršovstva formulář dotazníku týkajícího se vztahu sboru k Diakonii - příští schůzi staršovstva pak bude podle jednotlivých odpovědí vyplněn dotazník za branický sbor.

8) V neděli 9.11. bude br. farář přednášet na presbyterní konferenci v Libčicích - při bohoslužbách v Braníku jej zastoupí sestra Nývltová.

9) Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu - bez připomínek.

Sbírka na hospic Citadela ve Valašském Meziříčí činila 36.735 Kč.

Na celocírkevní sbírku na sociální a charitativní pomoc odešleme 7.500 Kč.

Sbírka na Jubilejní toleranční dar bude vykonána 19.10.

10) Zd. Kučerová opět upozorňuje na nutnost likvidace odpadků z kostela - za odvoz tříděného i ostatního odpadu v  neděli ručí služba. Potravinové zbytky je třeba odnášet i po skončení všech ostatních akcí v kostele, včetně setkání dětí a mládeže. Žádáme, aby organizátoři těchto setkání, na likvidaci odpadků nezapomínali!

Zapsala: R. Černá


Velký úklid kostela

POZOR!

Opět je před námi
velký úklid kostela.
Čekáme i tvou pomoc
v sobotu 1. listopadu 2003 od 9 do 17 hod.NÁVŠTĚVA PŘÁTEL Z DITTERSDORFU

Návštěva přátel z Dittersdorfu

Přijeli autobusem před polednem v sobotu, odjeli po poledni v neděli - byli u nás jen malinko déle než jeden den, ale co všechno za tu chvíli stihli, na to budou ještě dlouho vzpomínat.

Je pravda, že jsme se snažili udělat vše pro to, aby se jim u nás líbilo, ale to báječné počasí opravdu nebylo naší zásluhou, to jim daroval někdo jiný. Praha prozářená sluncem a okrášlená listím v barvách podzimu je skutečně krásná. Rybník u zámku Konopiště snad ještě krásnější. I ti otrlejší zůstali stát v úžasu, když se před nimi objevil.

I zámek zářil novou omítkou. Více než prohlídkový okruh zámkem však lákali černí medvědi v hradním příkopu. Nakonec však byli všichni spokojeni i s tou prohlídkou. Paní průvodkyně mluvila dobře německy a zřejmě (dle výbuchů smíchu) byla i vtipná.

Příkaz sester, které připravovaly večeři zněl: vrátit se v  půl šesté, ale ne dřív. A tak jsme zajeli ještě ke Kongresovému centru, ukázat panorama Prahy. Vyhlídka se sice moc nepovedla (za léta, kdy jsme tam nebyli, stačily stromy povyrůst a nejkrásnější výhled zaclonit), ale i tak bylo možno vidět Hradčany a tušit Vyšehrad. Výhledu na kostel sv. Kříže na Karlově a na žižkovskou věž nebránilo nic.

Po večeři v kostele byla diskuse na téma, které nám němečtí přátelé již předem nabídli: jak v církvi pomáháme nést břemena druhých. Rozhovor řídil bratr Jaro Křivohlavý - profesionálně a věcně. My jsme na to zvyklí, hosté se ptali: kdo je ten pán, co tak výborně moderuje?

V neděli byly společné bohoslužby, dvě písně se zpívaly střídavě německy a česky, společně jsme stáli kolem stolu Páně.

Po obědě v rodinách nastalo velké loučení a odjezd.

Příští rok bude směřovat autobus od nás do Německa.


Shrnutí diskuse

Jako shrnutí sobotní diskuse uvádíme heslovitě některé odpovědi na jednotlivé otázky:

Co může být břemenem?
Osamělost, nezaměstnanost, ekonomické těžkosti, smutek, šikana, rány pod pás, pocit zbytečnosti, odcizení dětí, vina, pokušení ve víře, nemoc, ztráta člena rodiny, problémy s dětmi a problémy dětí s rodiči, břemena vlastní a břemena druhých lidí, bojuji sám a nikdo mi nepomáhá, nemám možnost něco změnit, nemám člověka .....

Jak může sbor pomoci? Co je třeba?
Důvěra, odvaha požádat o pomoc, zjistit, zda druhý o  rozhovor stojí, držet tajemství, neříkat dál, co mi někdo svěřil, umět naslouchat......

Jak na to? Kde vést rozhovor?
Ve sboru, při čaji po bohoslužbách, při biblické hodině, v  domácích skupinkách, na kurzech, při návštěvách rodin, na výletě, při společné dobrovolné práci, v nemocnici (pozor! u  lůžka nemocného by měl být jen jeden návštěvník, když se tam sejde celá rodina, hlubší rozhovor se nemůže uskutečnit) ....

Otázky zpovědi a buberovského rozhovoru:
rozhovor v trojici: dva lidé a Bůh


Co říká o břemeni Biblický slovník?

Břímě může znamenat těžké utrpení nebo závažnou moc, proroctví, zvěstující závažný soud. V Novém zákoně i  trampotu každodenního života.

V Gal 6,2-5 jsou křesťané vyzýváni, aby nosili těžkosti, a  zejména poklesky a viny jeden druhého jako projev toho, že plní Kristův zákon lásky (Ř 13, 10)MLÁDEŽ

Program mládeže na rok 2003

Mládež ČCE Braník
Modřanská 118, P4

Otevřená křesťanská setkání pro všechny mladé tělem či duchem.

Vždy v úterý od 18:30 do cca 21:00

PROGRAM 2003

21.10. Křesťan a ekologie kněz Marek Vácha z Brna
24.-28.10. VÝJEZD DO MALEJOVIC
4.11. Člověk člověku člověkem - Jaro Křivohlavý
11.11. Bohatství a majetek - Petr Frolík, Anna Víšková
18.11. Vietnamský večer - Ved.sboru, Minh Ngo
25.11. farář Jiří Kaleta z Českého Těšína
2.12. br.farář Luděk Rejchrt
9.12. O síle - Michal Slabý
16.12. Vánoční setkání - Jirka Matoušek
26.12.- 4.1. HORY o vánočních prázdninách (chata Pod Lipou v sev.části Moravskoslezských Beskyd)

V NOVÉM ROCE ZAČÍNÁME 6. 1.


Domácí skupinky

Scházejí se ke vzájemnému sdílení, modlitbám a čtení Bible. Rádi vás na nich uvítáme, info na našich stránkách, nebo se ptejte.


Pozvání do Malejovic 24. - 28.10.2003

Malejovice jsou malá vesnička v Posázaví nedaleko Uhlířských Janovic, na jejímž okraji se staví první dětský hospic v  Čechách. Jde o rekonstrukci staré školy na velký a útulný dům, který poskytne ubytování, zábavu i pomoc pro nevyléčitelně nemocné děti i jejich rodiče. Hospic založili a vedou manželé Jiří a Markéta Královcovi, kteří za pomoci stovek dobrovolníků i sbírek (včetně podpory našeho sboru) uvedli do provozu jeho první část.

Výjezd mládeže do Malejovic o posledním, prodlouženém říjnovém víkendu bude mít hlavně pracovní zaměření, ale plánujeme také nějaké výlety a hry. Práce to nebude nijak zvlášť těžká, zvládne to snad každý. Zájemci o pracovní výlet se můžou zapsat na nástěnce v kostele.

Moc se na všechny těšíme.

Magda Holá


Krátká zpráva o mládeži

V úterý 30.9 byla oficiálně znovu založena branická mládež. Při této příležitosti se konala Velká Zahajovací Party, která počtem zúčastněných předčila i největší sny organizátorů ( sešlo se nás asi okolo šedesáti). Program byl zhruba takový:

Na začátku byla hra ( vlastně měly být dvě, ale ta druhá už se jaksi nestihla :-) ), kterou prošel každý příchozí. Potom měl moc pěkný program Dušan Bruncko o společné práci na Božím díle. A nakonec se hodně jedlo a povídalo.

Na první schůzce mládeže nás bylo asi dvacet. Program měl Dušan Bruncko na téma Co mi křesťanství dává a bere a potom jsme na dané téma ve skupinkách diskutovali. Další schůzky mládeže se budou konat vždy v úterý a všichni jsou co nejsrdečněji zváni . :-)


Více informací o mládeži atd.

Anna Víšková: 241 716 165, 777 842 226 - aviskova@hotmail.com
Anka Holá: 777 048 757, 251 818 156
Michal Slabý: 608 153 641 - slabymichal@seznam.cz
Jirka Matoušek: 776 279 794 - jirka_m@email.cz
http://branik.evangnet.cz

Jestli nedostáváte a rádi byste dostávali informace o akcích branické mládeže a akcích YMCA Braník poštou nebo e-mailem, dejte vědět: Poštou: Anna Víšková, Olbramovická 706, 142 00 Praha 4
Emailem: brain@twibright.comOHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI AKTIVITAMI

Divadelní představení

Nejoriginálnější letošní akcí byla asi cesta kočovné divadelní společnosti po Jižních Čechách.

O celé akci velice lakonicky poreferovaly Anna a Ora Víškovy. Mnohem více napověděla výstavka fotografií a hlavně derniéra hry KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ, jako ukázka toho, co společnost nastudovala a potom na veřejných prostranstvích předváděla.

Dopravní prostředek: vůz s plachtou tažený, resp. strkaný členy divadelní společnosti

Propagace: plakáty a relace v místním rozhlase

Hudba: Renča Bolechová a spol.

Režisérka: Anna Víšková

Osoby a obsazení:
Král: Ivo Vacík
Zdenička: (Královna Koloběžka První) Katka Holá
Rybář: Honza Winizelhöfer
Rybářka: Magda Holá
Mlynář: Michal Slabý
Slečna z Trychtýřovic: Bára Plašilová
Komorná: Renča Bolechová
Kancléř a biřic: Pavel Kukačka
Plátenice: Rut Vávrová
Sklenářka: Viola Hoznauerová
Koňaři: Veronika Šůmová a Eva Hloužková
Diblík: Ora Víšková


Bilo celí super

Odpolední představení hry Královna Koloběžka I. bylo vyvrcholením Improvizovaného ohlédnutí za letními akcemi, nazvaného "BILO CELÍ SUPER" (jak napsal na anketní lístek jeden z účastníků tábora Pecka) - v neděli 5. října.

Motýlci na dveřích a stěnách kostela se sem přestěhovali z táboru Lysá, kde je hledalo 19 dětí za dozoru 10 vedoucích papírové cihly a písnička "Postavím zeď" byly vzpomínkou na hradby, které děti pomáhaly opravit.

Tabla s fotografiemi představovala nejen tento tábor pro malé děti, ale i ostatní tábory, putování po řekách, cestu do Rumunska.

Z vyprávění Marie Drápalové a Tomáše Bedrníka o vodních táborech jsme se dozvěděli, že voda byla, ale nebylo jí mnoho, koncem tábora téměř nebyla. Dětí bylo více než kdykoliv předtím. Postupně se představily všechny letní aktivity dětí, mládeže, i sborová dovolená, která se týkala většinou těch starších.

Prozradilo se leccos, co by mělo být před rodiči raději utajeno. Všechno dobře dopadlo, tak proč si nezavzpomínat na marné čekání na vlak, na úzkost při přestupu, na který bylo jen 6 minut času, na pěší procházku s lodí po kamenech, po kterých ještě nedávno tekla voda, na vyschlou studni, táborové hry v pětatřicetistupňovém vedru , přemíru fazolí, vosy, které "s dětmi snídaly, obědvaly i večeřely" atd. atd., atd.

Výborná fazolová polévka, připravená pro všechny přítomné, svědčila o tom, že stížnosti na fazole byly zcela neopodstatněnéZPRÁVY, VÝZVY, INFORMACE

Volejbal

Opět máme k dispozici tělocvičnu v budově obchodní akademie
v Praze 1, Dušní ul. č. 7
Volejbal hrajeme každé pondělí od 17,15 do 19 hod.

Saša Slabý


Kuchařské recepty

Blíží se vydání "Velké knihy báječných branických receptů". Pokud jste se dosud nepodělily s Lídou Holou o své vyzkoušené a na branických akcích (jako je třeba pohoštění návštěvy z Dittersdorfu) prověřené recepty, učiňte tak neprodleně, nejlépe odesláním na adresu holmail@quick.cz.


Zpráva z mailové pošty:

V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek.

> Zjíamvaé, že??


Kam s ním?

Pokud byste nevěděli co s ošacením, vybavením kuchyně, lůžkovinami a dalšími věcmi, které nepotřebujete a přitom víte, že by se někomu mohly hodit, můžete je odnést (raději po předchozí telefonické domluvě) na některé z následujících míst

a) Diakonie Broumov, sběrná místa

Praha 10, Taškentská 1413, po-pá 12-18 hod., tel. 272 734 123
Praha 9, Doležalova 1021, po-pá 10-17 hod., tel. 281 911 943
Praha 6, Za Hládkovem 4, po-pá 13-18 hod., tel. 233 355 444
Praha 3, Prokopova 4/216, út,st,čt 13-17 hod., tel. 222 781 800
Praha 5, Prvomájová 909/7, út-čt 11-17 hod., tel. 732 409 940

b) NADĚJE

c) Domov Sue Ryder


[předchozí číslo] [jiné číslo]