BRÁNA 10/2003 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 10/2003OZNÁMENÍ

Sborový program o svátcích:

21.12. 9,30 bohoslužby, 14 a 16 vánoční hra
24.12. 16 štědrovečerní bohoslužby
25.12. 9,30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
28.12. 9,30 bohoslužby
31.12. 16 bohoslužby
1.1. 9,30 novoroční bohoslužby (Večeře Páně)


Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně
STARŠÍ DOROST (10-14 let): úterý 17-19
MLÁDEŽ: úterý 18,30-21
BIBLICKÁ HODINA: středa 18-19,30
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ A MLADŠÍ DOROST (7-10 let): čtvrtek 16-18
ODROST (15-17 let): čtvrtek 18-20
úřední hodiny br.faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník

Telefon: 244 461 037
Internet:
http://branik.evangnet.cz
e-mail: branik@evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
IX. ročník, číslo 10 - prosinec 2003
Pro členy a příznivce sboru ČCE v Praze - Braníku
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, A. Drápal, P. Říčan, M. Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci (pokud možno i na disketě) nebo odešlete e-mailem na adresu:
mscerny@volny.cz

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]VÁNOČNÍ POSELSTVÍ

O Vánocích

Lukáš 1.kapitola :

"Stalo se v oněch dnech...pastýři se střídali v hlídkách u  svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a SLÁVA PÁNĚ se ROZZÁŘILA kolem nich. Zmocnila se jich veliká BÁZEŇ. Anděl jim řekl: " NEBOJTE SE, hle, zvěstuji vám velikou RADOST, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán... Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí ...nebeské zástupy chválily Boha : "Sláva na výsostech Bohu a na zemi POKOJ...."

Zjevení 1.kapitola :

"Já Jan, váš bratr...dostal jsem se na ostrov Patmos... když jsem se obrátil... spatřil jsem někoho jako Syna člověka... jeho oči byly jako plamen ohně... jeho VZHLED jako když slunce ZÁŘÍ v plné své síle. ... PADL jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl: " NEBOJ SE. Já jsem první i poslední, ten ŽIVÝ, byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám KLÍČE od smrti i  hrobu. "

Reklama na nás křičí : "Vánoce jsou tady". Co přinášejí ?

Na teologické fakultě nás bratři profesoři učili, že každé kázání musí mít jasnou zvěst, zaměření, co nám SLOVO dává. Kérygma.

Ten příběh se celá staletí vypravuje, maluje, hraje, vyřezává jako jesličky, jako názorná scéna: jesle, zvířátka, andělé, pastýři, Josef, Marie, malé dítě. Na většině Betlémů je posazena jasná hvězda. Ukazuje směr a cíl. Ale co je v  tom příběhu důležitější ? ...SLÁVA PÁNĚ SE ROZZÁŘILA...

S příchodem Pána Ježíše do našich životů by měla přijít také Boží sláva. Ale co je to vlastně Boží sláva? Je to Boží přítomnost. (Vzpomínáte, jak kněží v Šalamounově chrámu, když sestoupila Boží sláva - šekina, padli na zem? Nemohli fyzicky unést Boží přítomnost.)

Copak může malé dítě narozené ve skalním chlévě přinášet takový údiv? Takové absolutní přemožení? Vše pronikající světlo? Pán Ježíš říká. "Já jsem světlo světa". Zažili jsme někdy alespoň náznakem, že On je SVĚTLO? Takové, které nelze zapomenout? Prožijeme jako jednotlivci i církev letos o  Vánocích alespoň záblesk Boží slávy ?

Pán Ježíš také řekl: "Já jsem alfa i omega, počátek i  konec". Na počátku jeho lidské přítomnosti Boží sláva jako RADOST a POKOJ. Při našem obrácení první láska, radost z  Pána Ježíše, pokoj při odpuštění hříchů. A na konci Písma Vzkříšený Kristus, jako když slunce září v plné své síle (Zj 1,16).

Na začátku i na konci se zmocňuje pastýřů i apoštola Jana veliká bázeń. Ale zaznívá slovo. Slovo i pro nás. Ono kérygma : "NEBOJTE SE" pastýřům, "NEBOJ SE" Janovi. Já JSEM, ŽIVÝ, první i poslední, a mám klíče.

Co nám letošní Vánoce (bez ohledu na to, že jsou "náhradou" slunovratu) chtějí říci? Potřebujeme do našich životů Boží slávu. Boží přítomnost, která přináší RADOST a POKOJ. A  potřebujeme na konci těchto dějin vědět, že vzkříšený Kristus MÁ KLÍČE, ŘEŠENÍ. Přece Al Kaida, Bin Ladin, Hussain, Evropská unie, teroristé, osobní problémy, nezaměstnanost, starosti, trápení, rodinné problémy, církevní zmatky a hádky jsou NIČÍM proti tomu, ŽE ON MÁ OD DĚJIN, tedy i od mého i tvého osobního života, KLÍČE. Klíče k řešení jakéhokoliv problému, i smrti. On říká prostřednictvím Otce skrze anděly na počátku NEBOJTE SE. A  na závěr dnes nám opět říká NEBOJ SE.

Potřebujeme se poklonit malému děťátku, ale především padnout (vzdát se) před vzkříšeným Kristem.

Na počátku našeho křesťanského života je Ježíš malý v našem životě. Ale přináší radost a pokoj. V průběhu našeho života (pokud jdeme skutečně za ním), se stává Ježíš velkým, ŽIVÝM, vzkříšeným, aktivním, skutečným. A na začátku, v průběhu i  na konci STÁLE říká NEBOJ SE. A v průběhu i na konci má KLÍČE. Řešení všeho, co prožíváme, ač se nám to nezdá, a  také klíče od toho, co nás čeká. Proč máme STRACH ??? Problém je v tom, zda chceme být v Jeho přítomnosti, být mu vydaní, být tedy v BOŽÍ SLÁVĚ.

Toto a především to, nám mohou říci letošní Vánoce. SVĚTLO BOŽÍ SLÁVY. Spočinutí v Boží náruči. Beze strachu. NEBOJ SE. JÁ MÁM KLÍČE. Já jsem řešení. I tvoje....

VZDEJ SE PÁNU. Je to jednoduché. Pokloň se mu v srdci, padni před ním jako Jan. Boží sláva tě naplní a na ten tvůj (neřešitelný?) problém má Pán Ježíš Kristus klíč. Řešní. Neboj se.

Zní to TAK jednoduše, že ? Proč to vlastně neumíme, ono vydání ? Co nám brání ? Mně, tobě ? Chceme si žít po svém. Buďme upřímní. A prosme Pána, ať nás promění ... Ať chceme být vydaní. Žít v Boží slávě.

Pán Ježíš totiž nezůstal nehybný, vyřezaný v jesličkách, a  ani na kříži. My jej takto často vidíme. ON JE VZKŘÍŠENÝ. PANKREATOR. Vševládný. ON JE VÍTĚZ. Král králů. ON MÁ KLÍČE OD TVÉHO ŽIVOTA.

Klaníš se mu? Padneš před ním do Jeho náruče? Vydáš se mu? Vzdáš se mu konečně už...?

Malé děťátko a vzkříšený Kristus. Boží sláva Otce skrze Ducha svatého.

Přeji Vám požehnané Vánoce a Nový rok beze strachu, protože ON je s námi až do skonání světa ...

ThMgr. Petr Mečkovský, AS Brno

(příspěvek z mailové pošty)STARŠOVSTVO

Zápis ze schůze staršovstva 8. prosince 2003

1
Kontrola listopadového zápisu:
V.Prosek znovu kontaktoval MÚ - o financích se bude rozhodovat po novém roce. Zprávu ohledně zabezpečení skály za kostelem dostaneme od Odboru životního prostředí.

2
Diakonie a diakonát. J. Čierná seznámila přítomné s  odpověďmi na dotazník SR. Názory se značně liší. V diskusi se hovořilo zvláště o zásadní otázce: zda církev potřebuje Diakonii a zda Diakonie potřebuje církev. Jednotný názor nebyl ani na otázku, zda jsou členové sboru dostatečně informováni o práci Diakonie. Návrh: více propagovat časopis Modré z nebe, kde je dostatek informací. Není jasné, co vše by bylo náplní práce diakonů. V rámci sboru se diakonická činnost v malém děje. Na systematickou a dlouhotrvající práci však zaměstnaní lidé nestačí. J.Čierná, M.Drápalová a  I.Plhák shrnou názory staršovstva a před odesláním na SR je dají jednotlivým členům k vyjádření.

3
Jednáno o technickém zajištění vánočního programu: dopis, hra, služby, bohoslužby. Nedělní bohoslužby jako obvykle, 20.12. generální zkouška hry, 21.12. od 14 a od 16 hod. hra, 24.12. a 31.12. budou bohoslužby v 16 hod.

4
Krajní lavice v kostele jsou vyviklané. I.Plhák zajistí jejich provizorní připevnění. Pozveme truhláře a požádáme jej, aby stav lavic zrevidoval a opravil poškozené. Prosíme zvláště dorost a děti, aby se k vybavení kostela chovali šetrně.

Na lavice necháme zhotovit polštáře. Možnosti a finanční požadavky prověří A. Hoznauer u čalouníka, příp. R.Černá v  chráněných dílnách.

5
Finanční záležitosti - Z. Kučerová přečetla pokladní zprávu - bez připomínek.

14.12. bude vykonána sbírka na obnovu kostela v Rumburku, 25.12. na bohoslovce.

SOS středisku v Olomouci, které žádá o pomoc pro rodinu, jejíž dům vyhořel, odešleme 8.000 Kč.

Staršovstvo souhlasí s příspěvkem pro sociálně slabší účastníky zimního tábora mládeže - do Kč 5000.

6
S vedoucími nedělní školy, dorostu a mládeže bude projednána otázka skladování věcí v kostele (v malém sálku) a udržování pořádku.

7
Znovu jednáno o nutnosti odvozu odpadu, zvláště zbytků potravin, po každé akci, která se v kostele koná. Za odvoz odpovídá služba, vedoucí jednotlivých akcí, případně ten, kdo zamyká kostel. Odpad je třeba třídit, umělohmotné lahve sešlápnout.

Zapsala: ČernáBRANICKÝ KOMORNÍ SOUBOR

Stebno

Osmnáct členů našeho komorního souboru odjíždí v pátek 12. prosince koncertovat do pohraniční obce Stebno. Pokolikáté už? Těžko spočítat kolikrát v posledních deseti letech byl jejich příjezd důvodem k odemčení dveří nepoužívaného kostela ze 16. století, kde jen kamenná křtitelnice a  pozůstatky zničených varhan, oltáře a lavic připomínají, že zde až do konce války bývaly bohoslužby. Proč se tam pravidelně před vánočními a velikonočními svátky trmácejí? Chtějí si snad vyzkoušet, jak se muzicírovalo našim předkům, když jim krutá zima v nevytopeném kostele lezla za nehty? Nebo je láká neopakovatelná atmosféra, rozsvícené svíčky, báječná akustika, pozorní posluchači? Těžko říci. Jisté je, že užitek z těchto výjezdů mají obě strany: hudebníci i  posluchači.

R.Č. podle informací br. faráře a Rut Nývltové

(Čekáme, že se s námi někdo z účastníků zájezdu podělí o své dojmy.)PÁN PŘIJDE

Pán přijde, jak jej uvítat?

Šla městem zpráva, Ježíš blízko, snad zavítá k nám, drahý Pán,
však nelze říci, v kterém domě si vyvolí svůj milý stan.
Tu srdce mé si náhle praví: snad k tobě vejde, máš místa dost.
Ó kterak připravím sám všecko, by spokojen byl vzácný host.
A hned jsem se dal do díla, by čistý, krásný byl můj byt,
by nezbylo zde ani prášku, stůl kvítím chci mu vyzdobit.

Vtom jakás žena kráčí ke mně, snad pozná, že mám velký spěch,
dnes nemám čas na její nářky neb tišit její bolný vzdech.
I řekl jsem: Jdi jinam, paní, ať Pán Bůh sám
dá nalézt tobě hodné lidi, vidíš, že příliš pilno mám.

Však sotva zašla, jiný klepá, je to stařeček ubohý,
je zimou zkřehlý, ohřát prosí, když pohlédnu mu na nohy.
Ó je mi líto, tolik líto, když naříká, že zemdlen jest,
jak mohu jen ho dovnitř vzíti, má obuv plnou bláta z cest.
I řekl jsem: Milerád bych dal, co třeba vám,
dnes to však nejde, každou chvíli má vznešený Pán vstoupit k nám.

A stařec chromý dál se vleče; práce je v domě ještě dost.
Konám ji s chutí, s touhou v srdci, by ke mně vstoupil z nebe host.
Jak rád bych ho uvítal a sloužil bych mu ze všech sil,
a všecko, všecičko mu dal, by spokojený u mne byl.

Co takto toužím při svém chvatu, jakési dítě žebravé
mé dveře otvírá a spíná své ručky zimou modravé.
Je ubožátko, vidím, že v tváři stopy slz mu ještě neoschly,
a nožky bosé, oblek nuzný a den tak chladný, nečas zlý.
I řekl jsem mu: Jdi jen jinam, Pan Bůh sám,
ať dá ti nalézt hodné lidi, vidíš, že příliš pilno mám.

Tak míjí den a již se sklání, jsem spokojen nad dílem svým,
všecko, všecičko mám v té chvíli, jen lampu ještě rozsvítím.
I čekám, toužím, noc už vzešla, ach, mistr pominul můj dům.
Jsem nešťasten a volám v pláči, snad vešel jinam, k sousedům.
Má práce všechna marná byla a marný spěch můj celý den,
tak večer teskním jen, až zvlhlé oči zavřel sen.

Pak v tichu nočním Mistr přišel, mou jizbu naplnila zář.
"Dnes třikrát jsem byl u tvých dveří", jak promluvil, měl vážnou tvář.
"Tys třikráte mě poslal dále, v mém žalu, v mdlobě, v nemoci,
však přesto dám ti požehnání, i když jsi nechtěl pomoci."

Ó Pane drahý, odpusť! Nepoznal jsem, že tys to byl.
A on mi něžně na to pravil: "Tvou vinu jsem již odčinil.
A po čem sám jsi tolik toužil, to synu už je ztraceno.
Ale co v lásce podáš druhým, bude mnou stokrát vráceno."

(z moudrostí, které kolují - autor a původ neznámý)


Gloria

Jen zřídka králové Mu složí poklonu
a pastýři už k jeslím nespěchají
svět rozechvělý často na pokraji
katastrof na Spasitele čeká
Bůh stále myslí na člověka
jen ať si člověk před Ním utíká

A myslí na tebe a na každého z nás
když v nejrůznější podobě se vrací zas
to Dítě narozené z Panny
když ústa oněmí
ať velebí Ho chrámy
a kámen
GLORIA
Mu zazpívá

(Josef Veselý - P.F. 1976)MLÁDEŽ

Vietnamský večer

Jedno z nejzajímavějších a nejpočetněji navštívených setkání mládeže v poslední době bylo na téma Vietnam. O  Vietnamu si s námi přišli popovídat dva moc milí manželé z  vietnamského sboru, který se schází u nás v kostele každou neděli večer. Hovořili o svém příchodu do Čech (přijeli studovat na Vysokou školu ekonomickou), o své cestě ke Kristu i o postupném růstu jejich sboru. Oba dva doufají, že se někdy vrátí do Vietnamu, aby tam mohli dál šířit naši víru. Nakonec zbyl ještě prostor na otázky a já jsem zjistila, že toho o Vietnamu - na to, kolik lidí z téhle země denně potkávám - vím opravdu málo. Víte třeba, že nejrozšířenější náboženství ve Vietnamu je buddhismus, nebo že Vietnamci považují české počasí za ,,ledničku" J? Mluvili jsme mimo jiné taky o vietnamsko-americkém vztahu a o  současné situaci křesťanů ve Vietnamu.

Všichni taky mohli ochutnat moc dobré vietnamské rýžové rolky, které byly opravdu skvělé a navíc jich byla spousta J. A tak doufám, že nás zase brzo naši noví přátelé navštíví.

Magda Holá

Rýžové rolky paní Ming:
1 zelí, 15 g černých hub, 2 cibule, 2 mrkve, 200 g sojových výhonků nakrájet na malé kousky, zamíchat do 1 kg mletého masa, přidat černý pepř a glutasol, zabalit do rýžových papírů (50 ks) a usmažit do zlatova.


Pozvání na hory

POZVÁNÍ NA HORY - přihlášky do 20.12. Anně Víškové

KAM?
Chata pod Lipou na svahu Javorového ve slezské části Beskyd.
Spojení autobusem z Třince nebo Českého Těšína do zastávky Nebory škola.

KDY?
26.12.2003 - 3.4.2004
Společný sraz 26.12. v 8,30 Hlavní nádraží u pokladen, nebo, bude-li dostatečný zájem, 27.12. tamtéž. Společný návrat 3.4. okolo 17 hod.

ZA KOLIK?
1.600 Kč
celý pobyt (cesta, jídlo, ubytování) - možno žádat o slevu.

Kdo se nechce tahat se spacákem, může si připlatit Kč 30 na lůžkoviny.

Co nezapomenout?
potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku pojišťovny

INFO: Jirka Matoušek: jirka_m@email.cz
Anna Víšková: 241 716 165, 777 842 226ADVENT, VÁNOCE

Vánoční naděje

Na adventním věnci hořely čtyři svíce. V místnosti bylo naprosté ticho. Takové ticho, že bylo slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly.

První vzdychla a řekla: "Já se jmenuji POKOJ . Moje světlo svítí, ale lidé nemají pokoj a bojují mezi sebou. Nechtějí mír." Její světlo se zmenšovalo, až zhaslo docela.

Druhá svíce zablikala a řekla: "Já se jmenuji VÍRA. Ale jsem přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic vědět. Nemá smysl, abych dál svítila". Místností se přehnal průvan a druhá svíce zhasla.

Potichu a smutně se o slovo přihlásila třetí svíce: "Já se jmenuji LÁSKA. Už nemám sílu dál hořet. Lidé mě dávají stranou. Vidí jen sami sebe a ne druhé, které by měli milovat." A svíce zablikala naposled.

Vtom přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na svíce a řeklo. "Ale, ale, proč nesvítíte?" A bylo mu skoro do pláče.

Tu promluvila čtvrtá svíce: "Neboj se! Pokud hořím já, můžeme zapálit i ostatní svíce. Já se jmenuji NADĚJE."

A dítě zapálilo pomocí této svíce znovu ostatní.


Tradice jesliček

V roce 1223 dostal Fantišek z Assisi od papeže svolení oslavit Vánoce s "obzvláštní nádherou". Proto do jedné jeskyně nechal dát na zem slámu, doprostřed umístit žlab a  nakonec přivést osla a vola. Uprostřed noci se pak rozhořely louče a vesničané stoupali ze všech stran k jeskyni. Bratr František tam u žlabu sloužil mši. Četl evangelium o zrození Pláně. Byla to výjimečná noc - první půlnoční mše...

V.Vavřincová: Malá encyklopedie vánoc


Zachraňme advent

"Zachraňme advent" - to je název kampaně církví v německém městě Bochum, která protestuje proti předčasnému používání adventních a vánočních symbolů pro zvyšování konzumu ve společnosti. 150 farářů a církevních pracovníků se převléklo za Mikuláše, kteří na ulicích rozdávali čokoládové figurky s  nápisem "neotevírat před první adventní nedělí". Církve touto akcí zdůrazňují původní smysl adventu jako období pro zamyšlení se nad vlastním životem a příležitostí k jeho změně. Obchodní řetězce kritiku církví odmítají.

EPD, 9.11.2003DALŠÍ ZPRÁVY

Pozvání na zájezd do Dánska

Moji milí přátelé, stateční cestovatelé,

již po jedenácté v tomto čase mívám nutkání pozvat Vás na cestu za poznáním památek, krásou přírody i moří, tentokráte jde o chladné vody Severního a Baltického moře. Pozvání míří k našim německým sousedům a do království dánského. Jako vždy se jedná o desetidenní zájezd, tentokráte bez jízdy přes noc. Ubytování: studentské ubytovny a bungalovy.

Termín:
odjezd v pátek 4. června 2004 ráno,
příjezd v neděli 13. června 2004 večer.

V této chvíli není vypracován přesný itinerář, nakonec se však budeme muset přizpůsobit ubytovacím a hlavně finančním možnostem.

Místa, která bychom rádi do programu začlenili:

Německo: Harz (pěší výlet), Naumburg, Magdeburg, Hildesheim, Celle, Bremen, Lüneburg (vřesoviště), Hamburg, Flensburg, Lübeck, Rostock, Mecklenburská jezera, Chorin....

Dánsko: Tonder, Ribe, Ringskobing Fjord, Kolding, Jelling, Aarhus, Little Belt Bridge, Faborg, Egeskov Castle, Odense, Great Belt Bridge, Trelleborg, Soro, Ringsted, Roskilde, Kobenhavn, Helsingor, Koge, křídové útesy na ostrově Mon, kostely z 12. století, muzea, skanzeny....

Cena je zatím velká neznámá. O Dánsku a severských zemích obecně platí, že jsou drahé, hlavně co se týká ubytovacích a  stravovacích služeb. Nenechme se odstrašit, český člověk se vždy umí o své papáníčko postarat z vlastních zdrojů. Cenu zájezdu odhaduji mezi 9.000 až 10.000 Kč.

Přihlášku Vaši i Vašich přátel včetně připomínek či podnětných návrhů očekávám netrpělivě v termínu

do 22. prosince 2003.

Uveďte svoje nacionálie a spojení na Vás. Přihlášku lze poslat po internetu či doručit osobně.

Zdena Kučerová, 147 00 Praha 4, Na Mlejnku 14

telefon:
zaměstnání 222 252 645
domů 244 465 717
mobil 605 860 534
e-mail
z.kucerova@volny.cz


Z mailové pošty

Úryvek z dopisu Ing. Františka Janovského z Litoměřic (celý dopis je na nástěnce i se spojením na Marii Janovskou. Pokud ji pamatujete, ozvěte se jí!):

"Vážení přátelé,

že náhoda tomu chtěla a zabrousil jsem na Vaše sborové webové stránky. A udělaly mi velkou radost, našel jsem tu velmi pozitivní zmínku o mých rodičích - mém otci a Vašem vikáři Františku Janovském a mé matce a Vaší učitelce nedělní školy Marii Janovské. I další, členové staršovstva, vikáři a faráři mi nejsou vůbec cizí. Vždyť mne křtil pan farář Juren a jedním z mých kmotrů byl pan Ing. arch. Pavel Bareš.

Radost mi udělalo, že ona zvláštní tvořivá sborová atmosféra, kterou znám z vyprávění rodičů, trvá i po šedesáti letech. Blahopřeji Vám k tomu, je to jeden ze vzácných zázraků a je skvělé, že se ještě dějí a můžeme být jejich svědky....."


Pozvánky, informace

Pozvánka na výstavu
Hana Klímová - Pavlátová vystavuje své obrazy v Praze 1, Maiselova 15
od 10.12.2003 do 30.1.2004 pondělí až pátek 9 - 16 hod.

XII. báječný bál (nejen) evangelické mládeže se koná v pátek 16. ledna 2004 od 19 hod. v SOU Učňovská 1, Praha 9


Vánoční heslo

VÁNOCE ZBOŽÍ nejsou VÁNOCE BOŽÍ

Kurt Martl


[předchozí číslo] [jiné číslo]