BRÁNA 2/2004 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 2/2004OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře Páně

Starší dorost (10-14 let): úterý 17,00 - 19,00
Mládež: úterý 18,30 - 21,00
Biblická hodina: středa 18,00 - 19,30
Biblická výchova dětí a mladší dorost (7-10 let): čtvrtek 16,00 - 18,00
Odrost (15-17 let): čtvrtek 18,00 - 20,00

Úřední hodiny faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
po a pá 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00


Kontakty na sbor

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118
147 00 Praha 4 - Braník

tel.: 244 461 037
branik@evangnet.cz
http://branik.evangnet.cz
účet: 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
X. ročník, číslo 2 - únor 2004

pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník. Vychází jednou měsíčně.
Redaktorka: Růžena Černá, red. rada: J.Čierná, A.Drápal, P.Říčan, M.Bedrníková, výkoná redakce: R.Černá, M.Holá.
Uzávěrka: v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo mailem na adresu
mscerny@volny.cz

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]NA TITULNÍ STRÁNCE

Brána hořkosti a smrti

Na titulní stránce: Jana Wienerová - Brána hořkosti a smrti z cyklu Brány

Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.
(Apokalypsa 8,11)

V minulém století prožilo lidstvo mnoho hořkých let válek a  utrpení ve všech oblastech světa. Pro filozofické iluze a  mocenské choutky některých lidí zemřely miliony a miliony jiných: válkou, perzekucí, hladem, nemocemi - a to vše ve věku, kdy se mluvilo o pokroku a obrovském vývoji. Zdroje lidství lze snadno zasáhnout, otrávit a změnit ve smrt, chce-li člověk dosáhnout vrcholu moci (zde naznačeného trůnem i babylonskou věží).

Jana Wienerová


Eva Borecká: Vrátit se zpět

Násilí, krutost a zlo
stále nové války a zabíjení
tyranie a mučení
totality a koncentráky

Násilí, násilí, násilí
extrémistická hnutí a vraždění
potoky krve, kilometry rakví
hektary hromadných hrobů a hory popela

Násilí, krutost a zlo
po léta, staletí, epochy
jediné, co po nás přetrvá
nuž zdráv buď, člověče rozumný

Ach, moci se tak vrátit
po pokoleních zpět až k Adamovi
k Adamovi a Evě
nevztáhnout ruku po ovoci
nepoznat zlo
zůstat nevinní
BožíPOZVÁNÍ NA VÝSTAVU MIROSLAVA RADY

Ejhle člověk - ejhle obraz

(poznámka redakce internetové verze: na obrázku je P.F.2004 s obrazem od Miroslava Rady a následující verše:)

A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
Zj 6,8

"...A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Mt 28,20b

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
Zj 22,13

"Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
Zj 21,3b-4

Kdo ještě nebyl na výstavě

Miroslava Rady
Ejhle člověk - ejhle obraz

má poslední možnost do 28. února

zajet do letohrádku Portheimka, Praha 5, Štefánikova 12, kde jsou ve všech podlažích vystaveny obrazy, zastupující různá období umělcovy tvorby. Otevřeno je út-pá 10-13, 14-18, so, ne 13-18. Stojí to za to!!! Neváhejte!STARŠOVSTVO

Zápis ze schůze staršovstva 9.2.2004

Přítomni: br. a ses. Bedrník, Bruncko, Čierná, Drápalová, Holý, Hoznauer, Kolářová, Kučerová, Novotný, Nývltová, Plhák, Prosek, Rejchrt, Šubrtová,
Omluvily se: ses. Černá, Zvánovcová.

1. Zpráva o hospodaření sboru za leden 04 - přečetla Z. Kučerová. P.Novotný oznámil, že předběžný rozpočet odešle na seniorátní výbor, definitivní bude předmětem schválení sborového shromáždění.

2. Z nakladatelství Kalich, které připravuje k vydání druhou knihu her L.Rejchrta, přišel dopis se žádostí o příspěvek na vydání. Z. Kučerová bude jednat s br. Plzákem o záloze na vydání a odebrání části nákladu.

3. Proběhla volba představenstva smluvního střediska Diakonie ČCE - Střediska pro zrakově postižené v Praze. I.Plhák o kandidátech do představenstva členy staršovstva stručně informoval. Kandidátka byla odsouhlasena všemi přítomnými.

4. V.Prosek informoval o jednání týkajícím se zajištění bezpečnosti skály nad kostelem. Na dopis na MHMP reagoval Mgr. Rom a dojde pravděpodobně k tomu, že městská část (Pha 4) a magistrát sdruží finance a natrvalo zpevní skálu. O  výsledku jejich jednání dostaneme písemnou zprávu. Vyslovili jsme poděkování br.Proskovi za výsledek jednání.

5. T.Bedrník informoval o stavu jednání s truhlářem ohledně opravy židlí, lavic, regálů, odhlučnění dveří mezi kanceláří a kostelem. A Hoznauer jedná s čalouníkem ohledně pořízení sedáků do lavic.

6. Kartotéka. Je třeba ji aktualizovat před sborovým shromážděním; oslovíme K.Skuhru, J.Matouška, M.Pechara, zda by některý z nich se mohl kartotéce sboru věnovat.

7. Příprava sborového shromáždění proběhne na příští schůzi staršovstva (8.3). Budou na ní probrány zprávy a  odsouhlaseny (zprávy duchovního, staršovstva, za mládež D.Bruncko, za učitelky nedělní školy M.Žilková, za Diakonii SZP I.Plhák, za YMCA Braník T.Bedrník, za Branický komorní sbor a orchestr D.R. Nývltová). Sborové shromáždění se uskuteční 28.3.2004.

8. Různé:
- v pátek 5.3.2004 jsme srdečně zváni na Světový den modliteb. Uskuteční se v kapli sv.Anny CČSH, Dolnokrčská 1, Praha 4. Informace je také na nástěnce. (sdělení P.Novotného a M.Drápalové)

- po bohoslužbách 22.2. jsou zvány nejen rodiny s dětmi na společný oběd a potom přednášku a besedu br. J.Křivohlavého: Cesty smiřování v mezilidských vztazích. Během programu se bude dětem věnovat mládež. (informovala M.Drápalová)

- dubnová schůze staršovstva bude mimořádně již 5.4.

- 23.3. je na programu mládeže prezentace činnosti Diakonie ČCE (informace I.Plhák)

- na 27.3. připravuje SOS centrum SKP Diakonie ČCE mezioborovou konferenci na téma Smíření. Program ještě není definitivní, bude o něm informovat J.Čierná.

Zapsala: J.Čierná.

Přílohy: zpráva o hospodaření , kandidátka představenstva Diakonie ČCE - SZP


Sborová dovolená

Přihlášky na sborovou dovolenou (Hejnice 14.-21.8.2004)
odevzdejte Zdeně Kučerové do konce února.MLÁDEŽ

Silvestrovský pobyt na horách

Zatoulaný článek o silvestrovském pobytu na horách, ze kterého ten, kdo tam nebyl, není o nic moudřejší než předtím....

Když jsme se v Třinci konečně vysoukali z vlaku se vším lyžařským nádobíčkem, zbytky sněhu a plno bláta okolo se nám dost nepokrytě vysmívaly. Na Silvestra jsme naopak měli co dělat abychom se i s našimi překrásnými lampiony dobrodili závějemi až ke kříži popsanému díky i prosbami - prostě tím, co komu leželo na srdci. Další den se pár nadšenců nechalo zlákat na sjezdovky. Urolbovaná byla jenom ta nejmenší - sněhu bylo moc...

Ještě vám prozradím, čím jsme se bavili po večerech. Nechaly jsme se obskakovat a bavit pánskou polovičkou - zahráli nám skvělou scénku s hysterickými ženskými, což jsme jim taky náležitě oplatily :o) to se neobešlo bez sarkastických poznámek ani ohňostroje. Když jsme si pak navzájem (holky klukům a naopak) kladli nejrůznější otázky, místy jsme se pořádně zapotili. Jindy jsme měli tu čest dívat se na největší doják jaký si dovedete představit. Nebo jsme se pokoušeli hrát skvělou hru, kterou připravili Pavel s  Brainem. Každý tušil, kým asi tak může být a měl kousek jakési šifry. Dřív než jsme stačili zjistit, jak je úžasná, většina lidí byla zavražděna, popřípadě stačila spáchat rituální sebevraždu...Takže doufám, že příště pojedete taky - bylo to supr!

Viola Hoznauerová


Program mládeže

Program nejbližších setkání mládeže - v úterý od 18,30 do 21 hod.

24.2. O evangelické církví (děkan ETF Pavel Filipi)
2.3. jarní prázdniny - komorní setkání
9.3. Jak moc se přizpůsobit tomuto světu? (David Novák, CB)
16.3. Islám (Pavel Hošek)
23.3. O Diakonii ČCE (Ivoš Plhák)
30.3. Kniha Zjevení - I (br. farář Luděk Rejchrt)
6.4. Kniha Zjevení - II (br. farář Luděk Rejchrt)

Sobota 21.3. turnaj ve stolním tenisu - 12,45 sraz před SOU Spojovací, Učňovská 1 (pořádá Seniorátní odbor mládeže).RŮZNÉ

Rozpočítávadla (z umělecké tvorby Miloše Pechara)

Pokud někdo z vás dosud neskoncoval se zlozvyky, jak se k  tomu možná zavázal před novoročním přípitkem, může tak učinit nyní s pomocí rozpočítávadel Miloše Pechara. Pokud by to nestačilo, máme ještě dalších 27 stejně nesmyslných, leč libozvučně znějících říkánek, které můžeme uveřejnit příště (Redakce):

muhybaj hy bajhy muha
byhumaj by humaj uha
puhaj muhaj uhaha
mumaj huhaj buhaha

bebuha-li nebuhali
ali mali elbu halí
belí jmelí halina
bez tebe se začíná

mlman klman afrika
usuleman paprika
rikatado hamana
melancholik šamana

mnemonista lemonik
mamonista supervznik
mlmonista kajmanista
pro tebe tu není místa
zmiz!

cvocila se jehla v noci
vojecihlas je hlas moci
oci voci nemoci
cihla loci pomoci

ocelovna levomihne
pocel rovna evo jih ne
movilehnas tád
ty tu zůstaň stát


Ohlasy na Branický receptář

Jako doplněk k vánočnímu receptáři, zvanému "Brána do kulinářského zázemí branických akcí", jsme dostali nejen návrhy na vylepšení uvedených dobrot, ale i další kuchařské předpisy a následující předmět. Předkládáme jeho obrázek (ve skutečné velikosti) a žádáme čtenáře Brány, aby si jako v  televizním "Kufru" typli, k čemu je dobrý.

(poznámka redakce internetové verze: na obrázku je znázorněn předmět skládající se z plného půlkruhu s dírkou, z jehož rovné obvodové části vychází 17 rovnoběžných stejně dlouhých jehlic.)

Své odpovědi předejte laskavě redakci Brány nebo Lídě Holé. Vylosovaní luštitelé budou bohatě odměněni.


Dvojčata

V břiše těhotné ženy se ocitla dvě embrya. Jedno z nich bylo malý věřící, druhé malý skeptik.

Malý skeptik "rýpe": "Ty opravdu věříš v život po porodu?"

Malý věřící: "Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady je jenom proto, abychom rostla a připravila se na život po porodu, abychom byla dost silná na to, co nás čeká,."

Malý skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec vypadat?"

Malý věřící: "Přesně to samozřejmě nevím. Ale určitě tam bude mnohem víc světla než tady. A možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy."

Malý skeptik: "To je úplný nesmysl. Běhat? to přece nejde. A  jíst ústy: Směšná představa! Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A kromě toho je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď."

Malý věřící: "Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí."

Malý skeptik: "Vždyť se ještě niky nikdo po porodu nevrátil zpátky. Porodem prostě život končí. A vůbec - život je jedno velké trápení v temnu."

Malý věřící: "Uznávám, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat... ale v každém případě uvidíme maminku a ona se o nás postará."

Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?"

Malý věřící: "Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v  ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat."

Malý skeptik: "To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že neexistuje."

Malý věřící: "Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Jsem si jist, že náš skutečný život začne až potom!"

(z moudrostí volně kolujících)Z POŠTY

Pochvala našich internetových stránek

"Bratři a sestry, vaše internetové stránky jsou naprosto vynikající. Objevil jsem je minulý týden a jsem za to vděčný. Díky.

Zvláště patří díky těm, kdo připravují kázání. Jednak technicky a hlavně obsahově výborné. Vaše Slovo - to je radost.

Přeji hodně úspěchů a vězte, že vaši adresu budu šířit nejen ve svém sboru, ale i všude jinde.

Mějte se hezky a Bůh Vám žehnej."

Zdeněk Doležel. Blansko - 20.1.2004

Pozn. redakce: Dodatečným dotazem zjištěno, že pisatel tohoto dopisu je laik z Církve československé husitské ze sboru Brno - Žabovřesky, který sám někdy připravuje kázání.


Od Matěje a Markéty Ceplových z Bostonu

Výňatek z prosincové zprávy z Bostonu:

"......Asi nejzajímavější novinka, kterou jsme se dozvěděli právě před týdnem je to, že jarní modlitby za budovu pro náš sbor se alespoň zatím zdají být naplněné. ..a tak se stalo, že se na trhu objevil katolický kostel v jedné části Cambridge (spolu s přifařenou školou a farou).... Velice sympatické na tom bylo, že katolíci zcela jednoznačně prohlásili, že i když ty peníze velice potřebují tak by chtěli upřednostnit užití kostela pro církevní účely i  přesto, že Harvardova univerzita a nějaká developerská firma o komplex projevili zájem (kostel by byl pravděpodobně zbourán a na celém prostoru by vznikl komerční nebo rezidenční projekt) a nabízeli asi větší peníze. Takže se zdá, že krásný obraz paní Adamcové nalezne nějaké pevné místo :-)...."

Matěj & MarkétaPOZVÁNÍ

Film Ježíš

Pozvánka na film JEŽÍŠ - film je možno shlédnout do 27. února:

22.2. Lucerna 16,30 a 19,00, Černý Most a Hostivař 17,00 a  19,30
23.2. Lucerna 16,30 a 19,00, KC Novodvorská a KC Zahrada 17 a 19,30, Morava 17,30 a 20,00
24.2. Lucerna 16,30 a 19, KC Zahrada 17 a 19,30
25.2. Lucerna 16,30 a 19, Edison 17,30 a 20, Novodvorská 17 a 19,30
27.2. KC Novodvorská 19,30

(další kina na nástěnce)


Pozvání na Světový den modliteb

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2004

Srdečně Vás zveme na ekumenické setkání, které se bude tradičně konat první pátek v měsíci březnu, to je

5. března 2004
v kapli sv. Anny, Praha 4, Dolnokrčská 1/1908
(autobus 192 stanice Dolnokrčská, 121 st. Nádraží Krč)
v 17 hod.

Spolu s křesťany z ostatních církví z Prahy 4 se připojíme k  mnoha skupinám, které se na různých místech světa v tento den setkají. Všechny budou podle programu připraveného panamským výborem SDM společně prosit o Boží vedení, přimlouvat se za rodiče, děti, za lidi v nouzi a zvláště za ženy v Panamě.

Důležitou součástí ekumenické slavnosti je sbírka. V loňském roce byla vybraná částka Kč 80.000 zaslána hospicu ve Valašském Meziříčí. Část letošní sbírky bude odeslána hospicu v Červeném Kostelci, částí podpoříme mezinárodní projekt "Nezávadná voda".

Sestra farářka Buttová z Církve československé husitské vzpomíná na srdečnou atmosféru improvizované besedy v našem kostele po ukončení oficiální části programu loňského SDM. Srdečně nás zve, abychom se i my po skončení letošní slavnosti zdrželi a poseděli při čaji a zákuscích ve sborové místnosti nově upravené kaple sv. Anny, kterou nyní CČSH užívá. Kaple se nachází na křižovatce ulice Dolnokrčská a  Branická.NA ZÁVĚR

Píseň

1) Vzdáváme ti chválu, čest, Bože náš, prosíme tě, naplň nás.

2) Jsme jen prázdné nádoby, Bože náš. Prosíme tě, naplň nás.

3) Klademe se do tvých dlaní, Bože náš. Prosíme tě, formuj nás.


[předchozí číslo] [jiné číslo]