BRÁNA 4/2004 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 4/2004OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře Páně

Starší dorost (10-14 let): úterý 17,00 - 19,00
Mládež: úterý 18,30 - 21,00
Biblická hodina: středa 18,00 - 19,30
Biblická výchova dětí a mladší dorost (7-10 let): čtvrtek 16,00 - 18,00
Odrost (15-17 let): čtvrtek 18,00 - 20,00

Úřední hodiny faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
po a pá 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00


Kontakty na sbor

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118
147 00 Praha 4 - Braník

tel.: 244 461 037
branik@evangnet.cz
http://branik.evangnet.cz
účet: 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
X. ročník, číslo 4 - duben 2004

pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník. Vychází jednou měsíčně.
Redaktorka: Růžena Černá, red. rada: J.Čierná, A.Drápal, P.Říčan, M.Bedrníková, výkoná redakce: R.Černá, M.Holá.
Uzávěrka: v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo mailem na adresu
mscerny@volny.cz

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]NA TITULNÍ STRÁNCE

Úzká brána (Velikonoční)

Na titulní stránce je kresba Jany Wienerové: Úzká brána
z cyklu Brány

Jan 14,6: Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Židům 13,17n: Proto také Ježíš Kristus trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vyjděte tedy s  ním za hradby, nesouce jeho potupu.

Kristus přišel a svým životem, utrpením, křížem a vzkříšením ukázal cestu. Není jednoduchá. Jako jeho následovníci tu nejsme proto, abychom se zabydlovali ve své výjimečnosti, ale abychom vycházeli za hradby, kterými lidé dělí svět a  jimiž se ohrazují proti druhým. I my máme vyjít ze svého pohodlí, svých zvyků, být pro druhé, snášet proto i posměch a bolest.

Jana WienerováPŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

Zná mě jménem

Víra ve vzkříšeného Pána se rodí v setkání s ním...Když Marie Magdalena jde oplakávat svého Mistra, myslí stále na toho, který zemřel. To slyšíme i z rozhovoru s domnělým zahradníkem. Jde jí pouze o mrtvé tělo, jež není na svém místě a někdo je odnesl. Kdyby neznámý muž jí slíbil, že se pokusí je najít, stačilo by jí to. Je zvláštní, že Ježíš stojí vedle ní a ona jej nepoznává. Sice jej vidí, ale je to pro ni cizí člověk. Až do chvíle, kdy ji zavolá jménem, jež nezapomněl ani v temnotě hrobu: "Marie!" A tu z jejích úst zazní jásavá odpověď: "Rabbuni, Mistře!"

Ježíš jí nevysvětluje své vzkříšení, aby pochopila, že je živ. To není třeba - stačí jen jméno.....

úryvek z nové knihy bratra faráře Luďka Rejchrta
POSTILA - 54 kázání na evangelijní text
k dostání pouze v kanceláři branického kostela


Vystoupení Branického komorního sboru a orchestru

Ve středu 7. dubna jsme prožili mimořádný večer. Branický komorní sbor a orchestr přednesl na domácí půdě v Braníku to, čím před čtyřmi dny nadchl téměř sedmdesát posluchačů ve Stebně. Písně, spirituál, kantátu o Marii Magdaleně - vše propojeno slovem bratra faráře, biblickými texty a  meditacemi z knihy Stan setkávání od Joachima Dachsela, v  překladu Zdeňka Svobody:

Ten koupil plátno, sňal Ježíše s kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen.
Mk 15,46

To je to poslední, co lidé dovedou učinit.
Neboť toto se přihodilo, když se Slovo stalo tělem: Nenašlo se místo pod střechou a meč hledal dítě. Později si šeptali: Rouhá se Bohu. A říkali: Vyhání démony ve jménu knížete démonů.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Slovo se stalo tělem. A lidé rozhodli: Musí zemřít.
Slovo se stalo tělem. A toto je to poslední, co s ním dovedou udělat: položí je do hrobu.
Ruka nepřátelská i přátelská - obě spěchají, aby zmizel. jedni jsou smutní a druzí spokojeni.
Jen aby nebyl narušen sabat.
Slovo se stalo tělem. A ke vchodu do jeho hrobu přivalili kámen.
Dokonáno jest.
Bůh mlčí?
Ach, ty sám mlč, abys jej slyšel.
Pro tebe trpěl. Pro tebe zemřel.
Dokonáno jest.
Amen.

.....Domnívaly se, že to je konec. Ukřižovaný, hrob.....
.....Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Radujte se! Boží "ano" přemohlo smrt. Radujte se! Kdo je v  Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!STARŠOVSTVO

Zápis ze 646. schůze staršovstva 8. března 2004

1) M. Bedrníková představila nového hlavního vedoucího tábora pro malé děti - Petra Holase. Ona sama již tábor nepovede. Dále informovala o přípravách letošního letního tábora. Tým vedoucích je stabilní. Pro konání tábora byl vybrán lepší objekt, který je však finančně náročnější. Staršovstvo odsouhlasilo úhradu schodku z prostředků sboru.

2) Sborové shromáždění se uskutečnilo poslední březnovou neděli. Zarážející byla malá účast (nejnižší od roku 1990). Je povzbuzující, že v centru zájmu našeho sboru jsou nedělní bohoslužby. Součástí života je však i řada sborových aktivit ve všedních dnech a o prázdninách a starost o technické a  finanční zabezpečení. Všechny tyto činnosti se jeví jako samozřejmé, pokud bezproblémově fungují. Je to možné jen díky práci bratrů a sester, kteří jim věnují pravidelně svůj volný čas a někdy i dovolenou. Členové sboru mají během hodinového setkání po bohoslužbách možnost vyjádřit se k  jednotlivým úsekům práce a projevit solidaritu těm, kdo je zabezpečují. Přestože staršovstvo nepovažuje sborové shromáždění za zbytečné, rozhodlo se - s ohledem na některé kritické hlasy - délku shromáždění ¨příště zkrátit tím, že zazní pouze zpráva faráře a staršovstva a zprávy finanční. Pro malé děti bude zajištěn program, aby se mohli shromáždění zúčastnit jejich rodiče.

3) Finanční záležitosti
Přišlo poděkování od Diakonie za sponzorský příspěvek na časopis Modré z nebe.
Zastupitelstvo Městské části Praha 4 schválilo dar našemu sboru ve výši 50.000 Kč na nátěr kostela - je třeba urychleně zajistit, aby práce byla provedena co nejdříve.

4) Technické záležitosti
- Kromě nátěru kostela je třeba nalakovat i okna (projedná R.Nývltová)
-Zhotovení čalouněných sedáků na lavice - A.Hoznauer informoval o jednání s čalouníkem Michalem Vojákem - předběžná cena 53.550 Kč - staršovstvo souhlasí, aby zakázka byla zadána této firmě. Ke konečnému odsouhlasení bude staršovstvu předložen vzorek látky, schválený arch. Vávrou.
- Br. Plhák se domluví s V. Proskem ohledně revize mikrofonu a zesilovače v kostele.
- Bezpečnostní zařízení - bude i nadále zajišťovat Telepatrol. Je třeba dodržovat evidenci těch, kdo mohou otevírat kostel.
- Skála za kostelem - údajně nám bylo posláno vyjádření, dopis nedošel. P. Novotný urguje odpověď.
- Rozprava o návrhu na prodání harmonia, aby se uvolnil prostor v malé místnosti. Vzhledem ke špatnému stavu varhan ponecháme harmonium, které je po opravě, jako zálohu - bude převezeno na faru (zajistí I. Plhák).

5) Na příští schůzi staršovstva je pozvána s. Skuhrová - jednání ohl. financí pro sbor ve Hvozdnici.
Bude pokračovat rozhovor o podávání Večeře Páně dětem.

Zapsala: R. ČernáVÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Úvodem

Výroční sborové shromáždění se konalo po bohoslužbách 28.března 2004 za účasti 44 členů sboru a 2 hostů. Během necelé hodiny přítomní vyslechli zprávy o sborovém životě (které dále uvádíme) a schválili zprávu o hospodaření sboru, zprávu revizní a rozpočet na rok 2004.


Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru

Milí bratři, milé sestry!
Při přípravě této zprávy se mi ani nechtělo věřit, že už uplynul rok od našeho posledního sborového shromáždění. Na něm jsme zvolili pro následující šestileté období nové vedení sboru. Práci ve staršovstvu začalo 6 nových bratří a  sester, 3 jako řádní členové a 3 jsou náhradníky. Snad není nutné ani připomínat, že rozdělení staršovstva na členy a  náhradníky bereme již po mnoho let spíše jako formální záležitost. Na první schůzi byli zvoleni jednotliví funkcionáři. Noví starší se velmi rychle zapojili do sborové práce, a tak jsme za ně Pánu Bohu vděční. V neděli 21. 9. staršovstvo složilo slib do rukou seniora br. Tomáše Bíska.

Každoročně si při této příležitosti připomínáme radostnou skutečnost živého sboru, téměř ve všech oblastech sborové práce. Pokusme se nyní u jednotlivých sborových aktivit se chvíli zastavit.

Duchovní život sboru
Každý posluchač Božího slova může pravidelně odcházet s  povzbuzením a ujištěním ve víře ve svého Pána, a to ústy vždy pečlivě připraveného pastýře, výborného teologa, našeho milého br. PhDr. Luďka Rejchrta. Zaslouží si od nás upřímný dík jako první.

Svoji pozitivní roli jistě v této oblasti sehrál i  sedmidílný cyklus večerních diskusních setkání "Hovory o  křesťanství", který spočinul na bedrech obětavého br. Michala Mazného. Účastníci měli možnost se společně zamýšlet nad obsahem, věrohodností a významu duchovní víry, uvažovat, jak se projevuje víra a společenství s Bohem v našich životech.

O duchovní růst je, díky našim sestrám učitelkám, postaráno pro nejmenší v Nedělní škole. Ti starší, pod vedením bratra faráře a již zkušených bratří a sester, se mohou vzdělávat při biblické výchově dětí, ve skupinách mladšího dorostu, dorostu a odrostu. Dobrým výsledkem je úspěch našich mladých bratří a sester v závodě Biblická stezka, organizovaného Dorostovou unií, kde dvě naše hlídky získaly ve finále čtvrté a páté místo. Velkou radost můžeme mít též z obnovení pravidelných setkání sborové mládeže, která byla odstartována "Velkou zahajovací party branické mládeže" na konci měsíce září. Je to výsledek úsilí celého týmu vedoucích a dalších spolupracovníků.

Posilněním pro každého z nás jsou ujištění stálé Boží lásky při společném přijímání těla a krve Kristovy. Při Svatodušní neděli jsme navíc měli milého hosta, seniora Křesťanského společenství br. Dana Drápala.

Duchovním obohacením jsou vystoupení pěveckého nebo komorního branického sboru. Připomeňme však i působení mimo náš sbor, a to koncertem duchovní hudby v kostele sv. Prokopa v Braníku, stejně jako již tradičním koncertováním v  západočeském Stebně.

Nakonec si připomeňme ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb, které se v roce 2003 uskutečnilo v našem sboru. Opomenout nelze vánoční hru s. Jarmily Šmídové "O  naději" pro mladé herce ke zvěstování evangelia, na kterou se těší nejen členové našeho sboru.

Společný život
Nedovedeme si představit čas prázdnin a dovolených bez letních táborů, sborové dovolené či lyžařského zájezdu.

V loňském roce se pod vedením zkušených vedoucích uskutečnily tábory v Pecce, Lysé u Havlíčkova Brodu, vodácký v Rumunsku a na Otavě a putovní v Rumunsku a po Jižních Čechách s divadelními vystoupeními. Při říjnové rodinné neděli jsme měli možnost se společně za tábory ohlédnout a  na vlastní oči vidět, co úsilí a obětavosti organizátorů a vedoucích stojí za přípravou, ale i jejich samotným průběhem.

V bratrské lásce, ve společném zpívání a slyšení Božího slova, v krásné přírodě i při večerních programech strávilo týden 38 dospělých a 5 dětí sborovou dovolenou v Hejnicích. Jako obvykle organizaci zajistila s. Zdeňka Kučerová, programy připravili někteří účastníci rekreace, biblickou část br. Jaro Křivohlavý.

I když časově kratší, přesto ne bezvýznamná jsou víkendová setkání: dlouholetá s bratry a sestrami z německého Dittersdorfu, tentokráte v Praze, návštěva stavby hospicu pro nemocné děti v Malejovicích a prvomájové tradiční setkání na chatě Slabých v Černíkách u Prahy.

Výtvarné umění
Jsme svědky, že i výtvarné umění patří k našemu sboru. Během loňského roku se změnila výzdoba kostela. Právě před rokem jsme zde odsouhlasili pověšení obrazů "Gloria" a "Halelujah" od akademické malířky s. Jiřiny Adamcové, které zanedlouho, díky daru manželů Branyikových, následovala tapisérie, vyjadřující tajemství křesťanského života, od výtvarnice s. Marie Applové.

Rádi přijímáme pozvání na výstavy prací s. Jiřiny Adamcové a  s. Máši Šormové. K nim vloni přibyla výstava kreseb a  řezbářských prací br. Jiřího Čujana mladšího.

O čem dále rokovalo staršovstvo
Kromě pravidelných hospodářských a běžných organizačních záležitostí bylo předmětem jednání schůzí zejména:
-problém kanalizační přípojky,
-polemika k přístupu dětí k sv. večeři Páně,
-instalace počítače v kanceláři,
-zvětrávání skály za kostelem a ohrožující padání kamenů (z  podnětu br. Jiřího Čujana staršího),
-zamýšlení se nad Diakonátem a diakonskou službou jako výrazem sociální odpovědnosti naší církve,
-opravou lavic a zhotovení polštářů.

Určitě si vážíme pravidelných rodinných nedělí s nacvičenými písněmi, setkání skupinek a modlitebních chvil před bohoslužbami, vydávání sborového periodika Brána, starosti o  webové stránky, sborovou knihovnu, pečlivého vedení účetnictví a pokladní služby s následnou revizní činností. Potěšením jsou pravidelná bohoslužebná shromáždění vietnamských bratří a sester v prostorách našeho kostela. Vážíme si vysoké obětavosti vás všech, varhanního doprovodu, květinové výzdoby, rozmnožených kázání, čistého kostela a  sborových prostor, služeb při bohoslužbách a přátelských posezení po nedělních bohoslužbách. Děkujeme těm, kteří myslí na pomoc druhým v jejich nemoci a jiných obtížných životních situacích.

Za tuto rozsáhlou sborovou práci, na které se podílejí jak členové a náhradníci staršovstva, tak i mnoho aktivních členů sboru, chci vyjádřit všem upřímné díky. Dík patří našemu Otci, jeho Synu i  Duchu svatému, který nás vede, pomáhá nám na každém kroku a  dává každému z nás sílu a obdarování pro podíl na sborové práci. Na to, prosím, nezapomínejme ve svých modlitbách.

Pavel Novotný


Zpráva faráře o životě a práci branického sboru v roce 2003

Když se Izrael díval na to, co je za ním, rozpomínal se na skutky Hospodinovy, připomínal si jeho pomoc a věrnost. A  stále si opakoval: "Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému vzdej čest!" (Ž 115, 1). I naše zamyšlení nad tím, co jsme společně prožívali v minulém roce, má být neseno vděčností za Ducha svatého, který činí z lidského společenství svatou Kristovu Církev, a také pokorou, jež brání naší domýšlivosti.

Není to naše zásluha, že každou neděli jsme se shromažďovali při Službách Božích, děti, mládež i dospělí v počtu, který vždy zaplnil prostor našeho kostela; odhadujeme, že to bylo 100- 150 účastníků. Texty kázání byly vybrány z evangelií podle perikop církevního roku; některá z nich zahrnuje čerstvě vydaná Postila. První neděli v měsíci jsme při rodinných Službách Božích slyšeli vyprávění biblických příběhů spolu s dětmi a se skupinou mládeže jsme si jejich zvěst mohli i zazpívat.

Kromě svátků byla vysluhována svatá Večeře Páně každou třetí neděli v měsíci. Ve staršovstvu, jež se scházelo kromě prázdnin každý měsíc, jsme se zabývali účastí pokřtěných a  dosud nekonfirmovaných dětí, které touží po tomto svátostném společenství. I když je třeba dořešit způsob přijetí, došli jsme k závěru, že stůl Páně je připraven i pro ně.

Všichni jsme s radostí byli také svědky dvou dětských křtů a  dvou křtů dospělých, kteří vyznali svou víru a byli připojeni k Církvi. Jako misijní příležitost chápeme i  svatební pobožnosti; Slovo Boží znělo do začátku čtyř manželských dvojic. Jeden ekumenický svatební obřad byl vykonán v římskokatolickém chrámu na Lhotce.

V týdnu jsme se scházeli ve středu večer na biblické hodině, kde jsme se seznamovali s obsahem dějepravných biblických knih. Společenství je povzbuzující i účastí mladých a živým zájmem o pochopení Božího slova.Ve čtvrtek se scházely v  počtu 5-7 děti na své biblické hodině. O mládeži, dorostu a  skupinkách, jež se shromažďují v týdnu, uslyšíme víc v  dalších zprávách.

Velice si vážím toho, že v našem sboru není zvěstování Božího Slova jakýmsi doplňkem, ale zůstává středem všeho. Jsem vám vděčný za váš posluchačský zájem, za vaše modlitby a vnitřní solidaritu. Děkuji za podporu staršovstvu, které minulý rok složilo slib do rukou br. seniora Bíska a spolu s  bratrem kurátorem, jehož obětavosti si převelice vážím, mi umožňuje pracovat s radostí a ne se stýskáním. Ke stýskání není nejmenší důvod - jen k trvalé vděčnosti. Bez nadsázky mohu opakovat slova apoštola Pavla: "Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti.."( l K 1,4-7).

Luděk Rejchrt


Zpráva o nedělní škole za rok 2003

V uplynulém roce jsme se s dětmi scházeli každou neděli v  našem kostele (kromě první neděle v měsíci) během bohoslužeb.

Mladší děti vyučovala sestra Markéta Pospíšilová; v prvním pololetí se na výuce podílela také sestra Jitka Padruňková. Od září převzal velký díl práce s dětmi bratr Kamil Skuhra, přičemž sestra Jitka Padruňková a také sestra Jana Stralczynská jim taktéž vypomáhaly.

Zpravidla se sešlo 5-8 dětí a probíraly se vesměs starozákonní příběhy. Děti byly zapojovány do výuky tvořivým způsobem, často měly za úkol vymalovat předtištěné nákresy shrnující probranou látku.

Starší děti vyučovaly v prvním půlroce sestry Michaela Bedrníková, Marta Drápalová, Jana Harvánková a Anna Víšková. Od září se vrátila k výuce sestra Miriam Žilková, přičemž Anna Víšková se plně zapojila do práce s mládeží. Chceme jí ještě jednou tímto vyjádřit poděkování za její obětavou výpomoc.

Děti se scházely v počtu asi 5-12ti. V loňském roce se probírala témata: Boží odpuštění, Boží přítomnost v životě člověka, podrobně a obšírně příběh Davidův, někteří ze starozákonních proroků a témata velikonoční, letniční a vánoční.

Podkladem pro výuku nám sloužila opět příručka "Učíme se spolu", vydaná Biblickou jednotou. Na rozdíl od předešlého roku jsme upustily od vypracovávání tzv. "Shrnutí probrané látky" a dobrovolného úkolu, který děti vypracovávaly doma. Namísto toho jsme podobné úkoly v rozmanitých formách zařadily přímo do výuky. Tak mohou zajímavé kvízy, otázky, vystřihovánky, zhotovování modelů apod. dělat všechny děti a  lépe proniknout do tématu.

Naší snahou bylo a je probouzet v dětech touhu po bližším poznání Boha, počítat s ním v každodenním životě.

Miriam Žilková


Zpráva o činnosti Malého dorostu

Malý dorost začal při našem sboru působit v lednu 2003 a  navazuje na Biblickou výchovu dětí bratra faráře. O  okolnostech vzniku malého dorostu jsme informovali na Sborovém shromáždění 2003. První půlrok fungování Malého dorostu se uzavřel 26. června 2003.

V létě následoval v obvyklém termínu prvních čtrnácti dnů v  srpnu tábor pro menší děti v Lysé. Tábora se zúčastnilo 20 dětí a 10 vedoucích.

První schůzka Malého dorostu po prázdninách se konala 4. září a na ni navazovalo dalších 27 schůzek. Z toho dvě se vzhledem k nemoci bratra faráře konaly v čase Biblické výchovy dětí. Schůzek se účastní v průměru čtyři děti. Nejvíce jich přišlo sedm, a to dokonce třikrát. Nestalo se nám, že by nepřišel nikdo. Některé děti docházet přestaly, ať z důvodu jiných zájmů či z důvodů rodinných. Naopak začali schůzky navštěvovat někteří táborníci i naprosto nové děti.

Náplní schůzek je především hraní her. Osvědčila se nám i  dlouhodobá hra, která děti motivuje k pravidelné účasti. Pokud to počasí umožní odehrávají se hry venku, jinak se musíme uskromnit v kostele.

Výhledově chceme začít děti vyučovat i některým tábornickým dovednostem a uvažujeme i nad jedno- či dvoudenními výlety.

Vedoucí Malého dorostu: Petr Holas & Katka Slabá


Zpráva za odrost

Odrost se schází už více než rok pod vedením Jitky Padruňkové a Jany Kalendové (Kusákové). Schůzky jsou vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:15 v apsidě. Schází se obvykle kolem šesti dětí ve věku 13 až 15 let. Program sestává z her v  kostele nebo venku (podle počasí), společného občerstvení, zpívání chval, duchovního programu s diskusí a společné modlitby. Snažíme se co nejvíce zapojit děti do připravování schůzek - střídají se v zajišťování občerstvení, připravování her, sami plánují a organizují výlety o  víkendech.

Duchovní programy v současnosti připravujeme podle knihy Mezi člověkem a Bohem od Michaela Quoista.

Naším cílem je poskytnout dětem čas a příležitost k  setkávání se, nabídnout jim vedení na jejich duchovní cestě, přinášet jim informace a inspiraci pro jejich duchovní růst.

Pokud jde o plány do budoucna, v současné době jsme v  situaci, kdy se rozhodujeme, co dál a jakým způsobem. Vše je otázkou modliteb a hledání Boží vůle.

Jitka Padruňková


Zpráva o mládeži

Po organizačních a modlitebních přípravách z minulého školního roku jsme v říjnu zahájili setkávání mládeže, a to každé úterý od 18,30 v kostele. Naše představa byla vytvořit otevřená setkávání pro všechny mladé s duchovním a jiným programem.

Snažíme se obsáhnout široké spektrum témat, která zasahují do našeho života, a o nichž si myslíme, že je dobré hovořit. Všichni mají možnost ovlivnit jejich výběr nebo přijít s jakýmkoli novým návrhem. Řečníky jsou obvykle různí hosté, náš bratr farář nebo i někdo z našich řad.

Účast se pohybuje většinou okolo patnácti, dvaceti - většinou dle zájmu o dané téma. Většina z nás patří do našeho sboru, ale někdy přicházejí i někteří z jiných společenství.

Jako organizační tým se vždy jednou za čas scházíme k  přípravě dalšího programu a k modlitbám, a to ve složení Dušan Bruncko, Anna Holá, Jirka Matoušek, Anna Víšková a teď nově také Ivo Vacík. (Magda Holá a Michal Slabý, kteří s  námi začínali, se naopak rozhodli věnovat se službě v  mládeži jiným způsobem.)

Snažíme se být otevření a proto rádi uvítáme jakékoli připomínky nebo zájem se zapojit.

Děkujeme staršovstvu a dalším za jejich podporu i zájem a  těšíme se, kam nás Bůh povede dál.

zpracovala Anna Víšková

(na sbor. shromáždění volně tlumočil Dušan Bruncko)


Branický komorní sbor a orchestr

Většině činností na půdě našeho sboru, o nichž se dnes více dovídáte v jakémsi přehledu za loňský rok, je společné to, že se členové těchto skupin scházejí pravidelně. To se nedá říci (a v závorce poznamenávám, že je to škoda) o  společenství, jehož název je "Branický komorní sbor a  orchestr". Naopak to někdy vypadá, že pracujeme systémem KMČ, což znamená "kdo má čas". Ale i přes tento handicap mohu s uspokojením konstatovat, že když je určen termín, kdy má toto komorní těleso posloužit zpěvem a hudbou, tak se intenzivně zkouší a dobrý výsledek na sebe nedá dlouho čekat. Není totiž mnoho sborů ČCE, kde by se urodilo tolik schopných zpěváků a muzikantů - myslím, že jste to sami zaznamenali.

Jsou dvě období církevního roku, která jsou ve středu našeho zájmu, a to Vánoce a Velikonoce. Prvními posluchači námi připraveného programu jsou ti, kdo přijdou do barokního kostelíka v obci Stebno na Karlovarsku. I kdyby nebylo pochvalného článku v lounských novinách, který jste si mohli přečíst na nástěnce i v Bráně, víme z reakcí posluchačů, jakou radost jim naše služba přináší - a ovšem zpětně i nám. Také na vlastní kůži zakoušíme, jakou zimu museli vydržet naši předkové, když provozovali hudbu a zpěv v nevytopených vymrzlých kostelech. Část programu pak přenášíme do těchto útulných prostor. Dalším pevným bodem je spoluúčast na vánočních hrách. Tady důležitou vedoucí úlohu hraje Tomáš Bedrník, zatímco skladby pro velikonoční a  vánoční vystoupení vybírá bratr farář.

Hudba a zpěv jsou nedílnou součástí bohoslužeb církve. Ať už se to děje na kvalitativně nižší či vyšší úrovni, je to vždycky služba lidem a Bohu.

Členové výše uvedeného seskupení ale působí jaksi paprskovitě do různých stran a o tom mám zprávu Tomáše Bedrníka:

Rut Nývltová


Zpívání při rodinných nedělích

Je dobrou tradicí branických rodinných nedělí, že po kázání pro děti následuje píseň dětí s doprovodem několika hudebních nástrojů. Pod vedením Tomáše Bedrníka se stálou aktivní podporou rodin Stralczynských, Pospíšilových a  mnohých dalších spolupracovníků se repertoár rozšířil mimo sféru dětských písní a tak zvaná píseň dětí tak byla často nazývána spíše písní mládeže.

Od září 2003 mají děti během rodinných bohoslužeb opět svůj prostor. Za doprovodu orchestru zpívají píseň, kterou se naučily předchozí neděli v nedělní škole. Kromě toho jsme program rodinných bohoslužeb rozšířili o současnou křesťanskou tvorbu - většinou zhudebněné žalmy. Tyto písně, které zaznívají v úvodu bohoslužeb, jsou určeny ke společnému zpěvu celého shromáždění a stejně jako u písní z  evangelického zpěvníku jde o modlitby, chvály, uctívání či osobní vyznání víry. Moderněji znějící aranžmá s občasným výskytem elektrických kytar není primárně určeno k poslechu ani k doprovodu skupiny "předzpěváků" ale k podbarvení hlasitého zpěvu všech účastníků bohoslužeb.

Tomáš Bedrník


Pokračování příště

Další zprávy o skupince dospělých, dorostu, letních táborech a sdružení YMCA Braník budou uveřejněny v příštím čísle BrányPOZVÁNÍ

Pozvání na výstavu

Zveme na výstavu
Jiřiny Adamcové
ve foyaeru Domova Sue Ryder
Praha 4, Michelská 1/7
vernisáž v úterý 4. května 2004 v 17 hod.


Branické letní tábory 2004

Vážené děti, milí rodiče,
rádi bychom Vás i letos pozvali na naše tábory:

A. Pecka - tábor pro starší děti
Spaní pod stany, vaření v malém srubu, koupání v rybníce, táborová hra podle Letopisů Narnie I...
termín 31. července - 14. srpna 2004
věk táborníků 11 - 15 let
místo tábořiště KČT Pecka
kapacita 25 - 30 dětí
cena 2400 Kč
vedoucí Michal Jungmann
e-mail
jungmann@braillnet.cz
web http://pecka.aktualne.cz

B. Javorník - tábor pro menší děti
Táborová hra, výlety po Krkonoších, biblické programy, zpívání, tvořivé činnosti...
termín 31. července - 14. srpna 2004
věk táborníků 6 - 11 let
místo velká chata v osadě Javorník, součást obce Rudník v Krkonoších
kapacita 20 - 30 dětí
cena základní 2400 Kč, sponzorská 2700 Kč
vedoucí Petr Holas
e-mail petrholly@centrum.cz
web http://tabor.drapal.org

C. Vodácké tábory pro děti a mládež
...pořádané YMCA Braník mají opět samostatné přihlášky a informační materiály. Pokud jste je nenašli v příloze, můžete si je vyzvednout v Braníku nebo vyžádat u Tomáše Bedrníka
e-mail bedrnici@quick.cz
web http://branik.ymca.cz

D. další důležité informace:
Pořadatelem obou táborů je Sbor ČCE v Praze 4 - Braníku, Modřanská 118, 147 00 Praha 4, telefon 244 461 037.
Vyplněné přihlášky prosím předávejte přímo vedoucím jednotlivých táborů - osobně v Braníku, poštou či e-mailem, případně se na webových stránkách můžete přihlásit on-line.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna - pokud se budete hlásit později, ověřte si prosím u vedoucího tábora, zda je ještě volné místo. Přihlásíte-li se naopak dříve (nejlépe včera :-), velice nám tím pomůžete.
Na přihlášky prosím uvádějte pouze aktivní kontakty - pokud e-mail vybíráte jednou za měsíc a mobil zapínáte jednou za týden, raději ponechte příslušnou kolonku volnou.
Na základě přihlášky obdržíte od vedoucího tábora v průběhu května další informace; podle volby na přihlášce také potvrzení pro odbory, údaje pro bankovní převod či fakturu.
S rostoucí kvalitou táborů bohužel vzrůstají i provozní náklady (například pronájem objektu pro malý tábor bude letos pětkrát dražší než vloni...), proto jsme přistoupili i k výraznějšímu zvýšení ceny. Je-li pro Vás příspěvek na tábor velkou zátěží pro rodinný rozpočet, neostýchejte se prosím zaškrtnout příslušnou volbu na přihlášce - vedoucí tábora s Vámi domluví další podle situace. Jestliže naopak můžete a chcete přispět více, lze tak učinit pomocí nově zavedené sponzorské ceny; v případě větších darů na požádání vystavíme i potvrzení pro daňové účely.
Stále jsou mezi námi vítáni noví táborníci - máte-li sourozence, sousedy, spolužáky a/nebo kamarády, kteří by také rádi jeli na menší tábor do Javorníka nebo na některý z vodáckých táborů, pozvěte je, prosím, našim jménem a zprostředkujte jim tyto informace a přihlášky.

Těšíme se v létě na setkání.

za vedoucí táborů Michal Jungmann


[předchozí číslo] [jiné číslo]