BRÁNA 7/2004 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 7/2004OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře Páně

Starší dorost (10-14 let): úterý 17,00 - 19,00
Mládež: úterý 18,30 - 21,00
Biblická hodina: středa 18,00 - 19,30
Biblická výchova dětí a mladší dorost (7-10 let): čtvrtek 16,00 - 18,00
Odrost (15-17 let): čtvrtek 18,00 - 20,00

Úřední hodiny faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
po a pá 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00


Kontakty na sbor

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118
147 00 Praha 4 - Braník

tel.: 244 461 037
branik@evangnet.cz
http://branik.evangnet.cz
účet: 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
X. ročník, číslo 7 - září 2004

pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník. Vychází jednou měsíčně.
Redaktorka: Růžena Černá, red. rada: J.Čierná, A.Drápal, P.Říčan, M.Bedrníková.
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo mailem na adresu
mscerny@volny.cz

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]NA TITULNÍ STRÁNCE

Brána pokory

Na titulní stránce je kresba Jany Wienerové z cyklu Brány:
BRÁNA POKORY

I.list Petrův 5,5: Pokorou vnitř se ozdobte. (Kralický překlad)

Dnes se dá na to, jaký má kdo "image". Pokora je vědomí průsvitnosti před Božím pohledem, vědomí, že vidí naše klady i naše kazy. Pokora je respekt vůči Stvořiteli, jemuž nestavíme před oči masky svých předností, jemuž přiznáváme svá selhání a v jehož lásku důvěřujeme.

Jana WienerováUDÁLOSTI

Rozloučení se sestrou Olgou Sládkovou

V sobotu 4. září 2004 jsme se v branickém kostele
rozloučili se setrou
OLGOU SLÁDKOVOU
zemřela 24.8.2004 ve věku 80 let

S vděčností vzpomínám na Olinku. Obdivovala jsem ji, jak dokáže překonat své zdravotní potíže, opřít se o dvě hole a  vydat se na cestu do kostela. Vzpomínám na její radost, když před dvěma lety mohla na naší skupince dříve narozených oslavit své narozeniny. A zvláště vzpomínám na rok 1990, kdy jsme se s ní mohli blíže poznat při přípravách na setkání TAIZÉ v našem kostele. Tehdy se "sestra Sládková" přeměnila na "Olinku".MOUDROST NA CESTĚ

O moudrosti

Počátek moudrosti je bázeň Hospodinova a umění svatých rozumnost (EP:... a poznat Svatého rozumnost.)
Přísloví 9,10

V naší společnosti se často klade větší důraz na znalosti nežli na moudrost. Hodně a neustále se učit je důležité k  získání dobré pozice a výdělku - ale znalosti a vědomosti nejdou vždy ruku v ruce s moudrostí. Moudrost znamená, že procházíš životem s otevřenýma očima a ušima. Víš, jaký je rozdíl mezi tím, co je dobré a pravdivé a tím, co je špatné, co nestojí za námahu. Nemáš zájem o dobro a prospěch jen pro sebe, ale také pro své bližní. Moudrost přichází často do střetu s vědomostmi. Tvé znalosti (poznání) říkají: vyplň čas ekonomicky, jak jen to je možné; zatímco moudrost se ptá: máš čas, abys mohl v klidu přemýšlet? Kolik času máš pro druhé, pro svou rodinu, přátele?

Abys byl moudrý, nemusíš být učený: moudří lidé s  realistickým pohledem na život jsou ve všech vrstvách obyvatelstva. Jsou prostí lidé, kteří své zkušenosti dokázali přetvořit tak, že se stali moudrými. Přece však skutečná moudrost (o kterou jde i v našem textu) nepochází z  našeho rozumu a zkušeností. Pramení z bázně před Hospodinem.

V bázni uctívat a znát paří k sobě. Druhá část textu opakuje první jinými slovy: znamená to s láskou vzhlížet k  Bohu. Nabízí se tu mírně kulhající přirovnání k rodině, k  dobré rodině, v níž dítě vzhlíží ke svému otci nebo k matce jako ke vzoru. Moudrost od Boha nám pomáhá vidět věci, které jsme dříve neviděli, učíš se znát sám sebe, jaký jsi v  Božích očích. Nahlížíš, že potřebuješ Pána Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Objevíš, že Bůh tě miluje takového, jaký jsi. Moudrost od Boha tě převede na novou cestu, cestu, jejíž souvislosti nebudeš vždy chápat - to proto, že cesta s  Bohem jde často proti lidské logice. Ale nakonec zjistíš, že to byla ta nejlepší cesta.

Rut Nývltová (ranní úvaha ze sborové dovolenéSTARŠOVSTVO

O čem jednalo staršovstvo 13. září 2004

1. Schválení programu schůze staršovstva

2. Hospodářské záležitosti
Br. kurátor přečetl pokladní zprávy za červen až srpen - bez připomínek.
- sbírka solidarity sborů činila Kč 7.080, sbírka pro Evangelickou akademii Kč 1.860.
- na neděli díkůčinění je vyhlášena celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc.
- staršovstvo bylo informováno o vyúčtování Biblické stezky
- souhlasí s úhradou rozdílu Kč 1.400.
- staršovstvo rozhodlo, že sbor uhradí organizátorům vodáckých táborů - YMCA Braník - 9.000 Kč (sleva poskytnutá devíti účastníkům tábora).
- staršovstvo souhlasí s koupí kytary pro mládež - uhradí max. Kč 8.000 (včetně pevného pouzdra)

3. Organizační záležitosti
- oprava nábytku se zatím neuskutečnila - br. kurátor zaurguje truhláře
- venkovní nátěr kostela byl proveden; objednáme ještě nátěr vnitřních dveří a podlahy v malém sálku
- čalouněné sedáky na lavice jsou zčásti hotovy - čalouníka požádáme o dokončení této práce - objednáme u něj ještě ušití nových závěsů a položení nového koberce
- průtokový ohřívač v kuchyňce nefunguje, je třeba koupit nový - požádáme br. Koláře, aby navrhl, jaký typ by byl vhodný

4. Dittersdorf - na návštěvu do Německa pojedeme 16. - 17.10.2004, přihlášky přijímá Marta Drápalová. Pro společný rozhovor navrhujeme téma: "Být ve světě, ale ne ze světa".

5. Letní tábory - sestra Čierná navštívila tábor Pecka, I. Plhák tábor malých dětí - oba oceňují dobrou atmosféru, která na táborech panovala a výbornou práci a vynalézavost vedoucích. Staršovstvo děkuje všem vedoucím táborů i jejich pomocníkům za obětavou práci. Ohlédnutí za letními tábory se uskuteční 10.10. nebo 24.10. (bude upřesněno). Bylo by dobré, aby se tohoto setkání zúčastnilo co nejvíce členů staršovstva i ostatních členů sboru, aby si udělali představu o tom, co děti na táborech dělaly a co vše vedoucí museli připravit.

6. Děkujeme sestře Nývltové a bratrům Křivohlavému, Halamovi a Dusovi, kteří se ujali zastupování bratra faráře o prázdninách.

7. Na aktualizaci kartotéky pracují Zvánovcovi a Kamil Skuhra.

8. Velký úklid kostela bude 23. 10. - do té doby je třeba vyklidit nepotřebné a zapomenuté věci, které se v kostele hromadí. Do příštího staršovstva je třeba rozhodnout, co se vyhodí.

9. Došlá pošta - oznámení o různých akcích jsou na nástěnce.
Vybíráme: neděle 17.10 - presbyterní konference,
sobota 13.11. - konvent
15. - 17.10. setkání mládeže v Soběhrdech.
Rodina z Běloruska hledá levný podnájem.

Zapsala: R. Černá


Křest a konfirmace

Poslední neděle před prázdninami - 27. června 2004 - byla pro branický sbor slavnostním dnem . Byli jsme svědky křtu a  konfirmace.

Pokřtěni byli
Pavel Kukačka a Lukáš Drápal

Konfirmováni byli
Nora Belaidová, Lukáš Drápal, Pavel Kukačka, Marek Pospíšil, Adéla Pospíšilová, Klára Procházková, Prokop Stralczynský a Jan WinkelhöferSBOROVÁ DOVOLENÁ

Základní informace:

odjezd v 10 hod. od kostelíčka

cestou návštěva státního barokního zámku Mnichovo Hradiště /stálá expozice původních interiérů rodu Valdštejnů, kabinetní obrazárna, sbírkové pokoje delftské fajáns, orientálního a míšeňského porcelánu, duchcovská knihovna spravovaná v l8. stol. G.Cassanovou/.

na zpáteční cestě jsme se zastavili na 2,5 hodinovou prohlídku Podještědského muzea a "zazděné" komendy v Českém Dubu /mimořádné muzeum i archeologické vykopávky - podrobný materiál mohu zájemcům zapůjčit, řada z nás si koupila i  odborné publikace/.

Obsazení:
25 dospělých a 5 dětí z branického sboru + 3 členové dejvického sboru, 4 členové modřanského sboru , 2 katolíci, 3 adventisté sedmého dne, to je celkem 37 dospělých a 5 dětí

Ředitel MCDO P.ThDr.Ing.Miloš Raban měl s námi též společný večer, pozdravuje srdečně náš sbor a jmenovitě br. faráře a  dr. Křivohlavého a zve i jednotlivce z našeho sboru k pobytu /lze sjednat nižší než oficiální cenu/.

Zd. Kučerová

Ještě k programu:
- ráno rozcvička (pro ty, kdo se nechali zlákat)
- ranní zamyšlení a zpívání (zvláště píseň letošní rekreace, kterou jsme každý den opakovali - "Oslavujte Hospodina" od L. Rejchrta - na konci rekreace zvládl i notorický nezpěvák)
- večer společný program, při kterém jsme plně využili naše hosty:
Dvakrát prof. Oliverius - vyprávění o návštěvách Orientu a o  arabštině a hebrejštině, PhDr. Drahomíra Syrůčková - O  modlitbě (podle knihy Davida Torkingstona Poustevník), Marta Hrabáková: Nový katechismus ČCE, P. Raban - o katolické církvi (co nás zajímá).

Ovšem nepohrdli jsme ani našinci - zážitky Stáni Mannové z  dob její průvodcovské činnosti, jsou skutečně nezapomenutelné.

Po snídaní se zájemci scházeli v aule k poslechu nahrávek semináře, kterého se v Břevnovském klášteře zúčastnily Jarka Pecharová a Zeňka Mrázková.

A kdykoli se vyskytla chvilka volného času, zvláště v  pozdních večerních hodinách, vášnivé hráčky scrabble usedaly ke stolu a obhajovaly nejnemožnější slova, která právě vymyslely, jako správně česká a běžně užívaná. Vzhledem k  tomu, že letos chyběly naše češtinářské profesionálky, vítězil ten, kdo měl víc argumentů.


HEJNICE 2004 - Mezinárodní centrum duchovní obnovy

Veliké díky za opravdovou ryzí obnovu ducha i těla. Každý podle svých sil jsme chodili po vodopádech, hřebenovkách, horách i "dolách". Užili jsme vrchovatě zlatého slunce a  osvěživého větru, jantarové vody a smaragdové krajiny. Byli jsme spolu v lásce a radosti každý den ráno (sestra Rút Nývltová nám připravila na každý den úvahu z knihy Přísloví) i večer - báječné volné programy pro potěšení i vzdělání. Nadmíru zaujaly dvě přednášky našeho milého hosta z  dejvického sboru, Prof. Dr. Oliveriuse, na téma arabistika a  hebraistika. Nadto sestra Jarka Pecharová obohatila naši duchovní obnovu kazetami ze semináře.

Chválím a děkuji za dar společenství: posílili jsme vzájemné vztahy a našli nová přátelství.

A mohu-li mluvit za sebe, našla jsem znovu (jako v loňském roce) nový pramen inspirace pro svou práci, což považuji za jeden ze zázraků sv. Františka.

A ještě: sestra Zdeňka Kučerová, která se o nás všestranně celou dobu starala, nám nadělila při cestě ještě nádherný barokní zámek v Mnichově Hradišti a románský klášter a  kouzelné muzeum v Českém Dubu.

Velký díky všem

Jiřina Adamcová


HEJNICE 2004 - "MODŘANSKÝ OHLAS"

Následující řádky nejsou pokusem o popis sborové dovolené. Pěkný týden strávený společně se sestrami a bratry ze sousedního branického sboru nám však nedá se alespoň krátce o něm nezmínit.

Měli jsme (rodina se dvěma syny) vlastní celodenní turistický program, ale rádi jsme využili nabídku nepovinných ranních i večerních setkání. Toto vše bylo navíc zpříjemněno dobrým jídlem, ubytováním a pěkným počasím.

Děkujeme sestrám Zdeňce Kučerové a Rút Nývltové za perfektní vedení a všem účastníkům, že nás přijali mezi sebe.

Marta a Jan Hrabákovi se syny Pavlem a Janem

Tady je první ze série svatých Františků, inspirovaných pobytem v Hejnicích. Autorka: Jiřina Adamcová:

(poznámka redakce internetové verze: na obrázku je znázorněn svatý František - pohled zezadu - kterak klečí před chrámem v Hejnicích)


Jak to viděl A.P.

Milí přátelé,

rád bych se s Vámi podělil o krásné dojmy z našeho týdenního pobytu v Hejnicích.

Počasí nám přálo, užili jsme si procházek po zajímavém okolí Hejnic, Raspenavy, Libverdy a dalších koutů naší rekreace, alespoň pokud jde o mou osobu. Hezké dny přály i návštěvám zdejšího koupaliště, voda byla čistá a příjemné prostředí jen umocňovalo naše dobré pocity.

Vzpomínám s radostí na velmi poučnou prohlídku prostor kostela, vedle něhož jsme bydleli, a s vděčností pamatuji i  na obsažný výklad našeho průvodce P. Rabana.

Tak trochu profesně je mou povinností zmínit se i o péči, jakou nám věnoval personál kuchyně a obsluhy při našem stravování. Je pro mne potěšením, alespoň takto jim poděkovat za jejich starost o naše pusy a žaludky.

Vím, že ani zdaleka se nezmiňuji o všem hezkém, co jsme za tu dobu prožili, jako byla třeba návštěva Arboreta, večerní vyprávění a zpívání v aule, i mnoho dalšího, ale na to by nestačila ani stránka v Bráně.

Smím-li to celkově vyjádřit velmi stručně, byla celá doba naší rekreace velice příjemným prožitkem.

Toník Pechar

Milý tatíku Pechare, to je dobře, žes opustil bezpečné zdi své chaty a jel s námi. Vidíš, že to není tak špatné - těšíme se, že příště pojedeš zase.

Redakce


Příští sborová dovolená

Příští sborová dovolená je rezervována pro cca 40 osob v  rekreačním středisku naší církve v Herlíkovicích /nadm.v.770 m/. přísluší k známé krkonošské obci Strážné. Středisko nabízí ubytování ve 3 samostatných objektech, vesměs 2 a 3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. Možnost stravování formou polopenze či plné penze. Cenově to vychází o něco levněji než v Hejnicích.
Zamluvený termín od 13. do 20. srpna 2005.

Zdeňka KučerováVODA A PUŤÁK, II. TURNUS

Voda a puťák

Na tábor jsme odjeli v 21:23 z Hlavního nádraží. Do Oravského Podzámku, odkud jsme jeli na puťák, jsme dojeli přes Kraľovany a Dolný Kubín., kde na praktikanty čekal Dušan Bruncko, abychom si mohli někam dát loďáky. Z  Oravského Podzámku jsme vyšli na hrad a několik kilometrů odtamtud jsme spali. Po ranním probuzení v 10:00 následoval dlouhý pochod, který skončil nedaleko Tvrdošína. Další den přišel nejtěžší pochod na Skorušinu, kde jsem chtěli spát. Dorazili jsme tam okolo šesté večerní. Ze Skorušiny je krásný rozhled, viděli jsme Roháče, velký kus Polska, Trstennou a Tvrdošín. Ze Skorušiny to už bylo pohodové, jen 5 hodin ostré chůze. Naštěstí nás cestou do Polska potkal Brain (Petr Kulhavý) a vzal nás až na tábořiště.

Tímto okamžikem začala voda. Černý Dunajec byl vyschlý. V  neděli jsme vyrazili na první štreku. Byla to velmi pohodová cesta, nebýt dvojitého cvaknutí jedné nejmenované osoby. Nebýt konce dne, byl by to takřka výjimečně dobrý den. Ale, spustil se téměř monzunový déšť následován silným větrem. Jen dva z osmi stanů, ve kterých jsme spali, nepromokly. Dopoledně jsme vyrazili na procházku Novým Targem a v  poledne jsme jeli další štreku. Tábořili jsme kousek nad přehradou Czerstyn. Tam jsem sehráli volejbalový match s  jinou partou Čechů (prohráli jsme). Další den jsme vyrazili na přehradu. Na jinak klidné přehradě byly až 70 cm vysoké vlny a vedoucí se báli, abychom se necvakli někde uprostřed. Také jsme se uprostřed přehrady potkali s plovoucím krtkem. Pádlování po voleji bylo úděsné (asi 10 km). Následovala přehlídka dvou hradů a následně sjetí asi nejlepší části Dunajce - Pienin. Po sjetí Pienin jsme se utábořili v  Kroscienku. Další den se jeli Pieniny ještě jednou. Složili jsme stany a vyrazili jsem na nejdelší ze všech našich štrek - byla dlouhá 40 km. Stany už stály, takže jsme se jen ubytovali a poté jedli a zpívali u ohně. Další den dopoledne jsem hráli různé hry a šli na nákup. Odpoledne jsme sbírali dřevo, rožnili kuřata a pozdě v noci jsme je i po pětihodinovém rožnění pojídali.

Den poté jsme sbalili tábor a vyrazili jsme do Nového Sazcu. Tam jsme nastoupili do autobusu, kterým jsme jeli až do Nového Targu, kde jsme přestoupili na další autobus do Čierného Dunajce, kde jsme přespali. Další den - 18. července jsme dojeli na hranice autobusem a jiným autobusem do Trstenné. Odtamtud vlakem do Kralovan, Púchova, Hranic na Moravě, Přerova, a až do konečné stanice našeho putování - Prahy hl. n.

Za 2. turnus Jakub DrápalZPRÁVY, INFORMACE

Začíná doba svateb:

První datum, kdy můžeme vyjádřit radost, že se naši mladí přátelé rozhodli pro společnou cestu životem je pátek 17. září 2004

Jsou to

Anna Holá a Jiří Matoušek

(poznámka redakce internetové verze: na ilustraci V. Johanuse je vyobrazen motýlek s tykadélky, jehož křidélka jsou tvořena dvěma k tělíčku přimknutými půlměsíčky. Tyto se usmívají, avšak jak bývá u tohoto autora zvykem, nemají oči. Vedle každého křidélka se nachází srdéčko. Spojnice srdéček prochází středem motýlkova tělíčka, přičemž s jeho osou svírá úhel přibližně 15 stupňů.)


Film Luther, volejbal, rekreace, pobyt v Hejnicích, Psi a lidé

Film LUTHER v němčině
videokazetu k zapůjčení nabízí Jarmila Šmídová

Opět začíná volejbal - informace manželé Slabých

Možnost rekreace - Církevní středisko Doubravka v  Luhačovicích nabízí pokoje pro rekreaci i léčebný pobyt. Je tam možno zajistit i pobyt pro skupinu do dvaceti osob.
kontakt: Marie Ševčíková, Církevní středisko Doubravka,
Masarykova 273, 763 26 Luhačovice, tel. 577 132 028

Pro zájemce o pobyt v Hejnicích - adresa: Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice
Klášterní 1, 463 62 Hejnice
P. ThDr. Ing. Miš Raban, ředitel
tel: 482 360 211, fax 482 360 299, e-mail:
mcdo@mcdo.cz

Diakonie zve na seminář
"Psi a lidé
v Čechách, aneb mezi sentimentem a agresivitou"
úterý 21. září 2004, 18 - 20 hod., Evangelická teologická fakulta, Praha 1, Černá 9, posluchárna v 1. patře


[předchozí číslo] [jiné číslo]