BRÁNA 2005/3 - TEXT

BRÁNA
Aktuality Branického sboru Českobratrské církve evangelické

Březen 2005OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží; třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře Páně

Starší dorost (10-14 let): úterý 17,00 - 19,00
Mládež: úterý 18,30 - 21,00
Biblická hodina: středa 18,00 - 19,00
Odrost: čtvrtek 18,00 - 20,00

úřední hodiny faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
po a pá 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00


Bohoslužby o Velikonocích

pátek 25.3. 17 hod. VP
neděle 27.3. 9,30 hod VP


Kontakty na sbor

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118
147 00 Praha 4 - Braník

tel.: 244 461 037
branik@evangnet.cz
http://branik.evangnet.cz
účet: 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
XI. ročník, číslo 3 - březen 2005

Pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník.
Vychází jednou měsíčně kromě prázdnin
Redaktorka: Růžena Černá
Red. rada: J.Čierná, A.Drápal, P.Říčan, M.Bedrníková.
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo pošlete mailem na adresu
mscerny@volny.cz
Uzávěrka: druhé pondělí v měsíci.

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]VELIKONOCE

Byl pohřben - Jan 19,38-42

O Ježíšovo mrtvé tělo se postarali jeho tajní příznivci, Josef z Arimatie a Nikodém. Josef zařídil u Piláta, aby nebylo dáno na pospas mrchožroutům, jak nařizoval zákon. To znamenalo částečnou amnestii. Nikodém zase přinesl množství drahých prostředků k balzamování. Opatřili přepychový hrob. Tělo nabalzamovali a řádně pochovali. Učinili, co říká Apoštolské vyznání: Byl pohřben.

Nevíme, jak byli Josef a Nikodém bohatí a vlivní, jak velkou finanční oběť přinesli, kolik odvahy musel bázlivý Josef sebrat, aby se obrátil na krutého Piláta ve věci člověka popraveného za rozvracení státu - možná dost. Víme jen, že vykonali, co bylo v lidských silách.

Pohřeb s veškerou úctou. Přesně to se Ježíšovi snaží poskytnout duchovní elita naší doby, moderní humanisté i  proroci a guruové nových náboženských proudů: pietní vzpomínku na jednoho z největších učitelů lidstva, náboženského génia. Zúčastní se i někteří teologové, kteří už - či ještě - nemají odvahu vidět ve vzkříšení víc než mýtus, než příběh obrazně vyjadřující věčné pravdy duchovního světa a lidské duše.

Pohřbívají Ježíše, s úctou ho balzamují a stavějí mu krásný pomník. Co my? Máme v duši jeho pomník - nebo živého Pána?

Pavel Říčan


Největší tajemství Velikonoc

Co je největší tajemství Velikonoc? To, že Bůh jedná jinak, než my si představujeme. Absurdita Boží oběti na kříži. Porážka změněná ve vítězství.

Cestou k Bohu není vlastní úsilí, znamení, ani racionální pochopení života, čin, anebo myšlení, ale jednoduché, prosté dětské přijetí spasení skrze kříž.

(z článku P. Mečkovského)STARŠOVSTVO

O čem jednalo staršovstvo v březnu

Před pracovní částí schůze, staršovstvo popřálo svému dlouholetému členovi - Jaro Křivohlavému - k jeho životnímu jubileu. Jaro pak vzpomínal na svůj příchod do branického sboru, na bratra faráře Pokorného a na další osobnosti, které již mezi námi nejsou, srovnal možnosti, které v  současné době máme (křty a svatby ve shromáždění, možnost práce s dětmi, s mládeží, dostatek finančních prostředků, svoboda projevu) se situací před padesáti lety.

Pak hovořil Pavel Křivohlavý o práci ve Velké Lhotě a  rozlehlé oblasti, která patří k farnosti.

Poté následovala řádná schůze staršovstva:

1. Kontrola únorového zápisu - opravuje se bod č. 4: při rodinných nedělích, po ukončení společné první části programu, budou mít malé děti možnost odejít do nedělní školy

2. 5.-6. března se uskutečnil zájezd do Dittersdorfu. 26 účastníků zájezdu bylo již tradičně velice srdečně přijato. Odpoledne byli v dopravním muzeu v Chemnitz, večer byla debata ve skupinkách. Sbírka při nedělních bohoslužbách byla určena na pomoc hospicu v Malejovicích. Vybranou částku 522 Euro doručíme příjemci sbírky. Dittersdorfskému sboru jsme navrhli, aby přijeli do Prahy v době konání mezinárodního setkání křesťanů 17. - 19.6., kdy bychom se pokusili je ubytovat u  členů našeho sboru. Do doby než se vyjádří, nebudeme naši ubytovací kapacitu nabízet synodní radě ČCE pro jiné zájemce.

3. Hospodářské záležitosti:

Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu za únor - bez připomínek.

Sbírka na hlavní dar lásky (v letošním roce určená modřanskému sboru) bude vykonána v neděli 27. března.

Do konce března musíme zaplatit tisk, který odebíráme - je třeba opět při ohláškách vybídnout členy sboru, aby si brali tiskoviny vystavené v předsíni kostela.

V. Prosek zajistil ocenění nemovitostí (kostela a fary) - stanovené částky budou zapsány spolu s výsledky fyzické inventarizace majetku ze 17.1.2005 do nového účetnictví.

4. Přípis o nutnosti schválit nemovitosti sborovým shromážděním, jsme obdrželi až po termínu konání našeho shromáždění. Staršovstvo soupis nemovitostí (nezcizitelných) schválilo a bude dán ke schválení příštímu sborovému shromáždění.

5. Při kontrole kartotéky byly zjištěny tyto stavy: máme 301 členů, z toho 68 dětí do 18 let, 211 osob je s hlasovacím právem. V loňském roce jsme měli 82 salárníků. Údaje byly vykázány v ročním statistickém výkaze..

6. Při pracích na zabezpečení skály proti padání kamení, které zajišťoval Magistrát, došlo k poškození zabezpečovacího zařízení na střeše kostela. Tím docházelo k  velmi četným poplachům a výjezdům Telepatrolu. Br. kurátor v  této záležitosti vyvolá odpovídající jednání.

7. Sborová dovolená - máme objednanou celou kapacitu Herlíkovic - zatím se přihlásilo jen velice málo zájemců. Je třeba, aby se všichni, kdo mají o rekreaci zájem, přihlásili v požadovaném termínu, tj. do konce března.

8. J. Čierná připomíná konferenci "Naděje - zdroj síly", která se koná v sobotu 19.3.

Dále oznamuje, že zájezd k Valdenským byl zrušen.OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004

Předmluva

V neděli 13. února 2005 se konalo výroční sborové shromáždění, na kterém jsme slyšeli zprávy o tom, co jsme dělali v loňském roce. Zpráva staršovstva byla uveřejněna v  únorovém čísle Brány, ostatní zprávy uveřejňujeme dnes:


Zpráva faráře o životě a práci branického sboru v roce 2004

Podle pochopení reformátora Martina Luthera je určujícím znakem církve zvěstování Božího slova a vysluhování svátostí. Její život stojí na této nezastupitelné službě, v  níž je v moci Ducha svatého vyhlašováno panství Ježíše Krista nad každým člověkem a nad celým světem. V našem sboru, opravdu bohatém na nejrůznější aktivity, má - Bohu díky - zvěstování Slova místo nejvýznamnější. V uplynulém roce to potvrzovala nejen účast 100 -120 posluchačů na nedělních bohoslužbách, soustředěná pozornost při kázání, za niž jsem vděčný, i promýšlení slyšené zvěsti. Kázal jsem na perikopy, předem určené texty. Každou první neděli jsme měli rodinné služby Boží s vyprávěním pro děti, ponejvíce ze Starého Zákona; mládež je vždy vhodně doplnila písněmi s  nástrojovým doprovodem.

Svátostí Kristova stolu jsme se ujišťovali o Boží lásce k  nám každou třetí neděli a o svátcích. Svatá večeře Páně potvrzuje viditelným způsobem Boží slovo i skutečnost Církve, neviditelného těla Kristova. Patří k němu všichni, kteří jsou pokřtěni a věří v Ježíše

Krista jako svého Pána. V tomto rozpoznání jsme pozvali ke stolu Páně i pokřtěné děti věřících rodičů, byť ještě nebyly konfirmovány.

Svátostí křtu svatého bylo poslouženo čtyřem dospělým katechumenům: Sandře Baborovské, Pavlu Kukačkovi, Lukáši Drápalovi a Petru Kulhavému. Půlroční konfirmační příprava byla završena konfirmací 8 konfirmandů. Je radostné, že spolu s ostatní mládeží, která má své schůzky zde i v  rodinách, vrůstají do sborového obecenství. Neméně radostné je i zjištění, že Kristova láska dokáže spojovat v jedno mladé i staré, mezi nimiž by jinak mohlo vznikat generační napětí. Schůze staršovstva, kterých se často účastní zástupci mládeže, naopak dosvědčují vzájemnou generační důvěru. Před začátkem prázdninových táborů všem mladým bratřím a sestrám, kteří pečují o desítky dětí jako vedoucí, jsme ve staršovstvu dávali požehnání.

V našem sboru bylo také požehnáno 5 novomanželům, kteří při svatebním shromáždění složili manželský slib. Kázáním Božího slova bylo zde poslouženo i při rozloučení se sestrou Olgou Sládkovou, na niž vděčně vzpomínají především účastníci středečních biblických hodin. Minulý rok jsme v tomto společenství 15-20 účastníků probírali na pokračování knihy Starého Zákona.

O svých zkušenostech lékaře - psychiatra v norské nemocnici vyprávěl nám před prázdninami bratr Asbjorn Restan. Příběh Mojžíšova života, jak jej ve své vánoční hře zachytila sestra Jarmila Šmídova, nám vyprávěly zase naše děti a  mládež za tradičně velké účasti na 4. adventní neděli. Adventní a vánoční události také zněly v písních našeho branického komorního sdružení v jinak nepoužívaném katolickém chrámu ve Stebně nedaleko Karlových Varů mnoha dychtivým posluchačům.

Poslouchat však třicet let faráře, který se musí po té době nutně opakovat, není vůbec snadné. Ale - jak vidno - je to možné v lásce, kterou k tomuto faráři máte a jíž on je stále znovu překvapen. Děkuji vám za ni. Děkuji svému laskavému bratru kurátorovi za jeho ochotu přidávat si ke všem vlastním starostem starosti o celý sbor, včetně mne. Děkuji svému chápajícímu staršovstvu, že z něj nemusím mít strach (jako leckteří moji kolegové), ale mohu mu důvěřovat. Děkuji vám všem, že se modlíte za to, abych vám kázal živé Boží slovo a náš celý sbor byl místem naděje, pokoje a radosti.

Luděk Rejchrt


Zpráva za skupinky

Skupinky v našem sboru existují již přibližně 14 let. V  současnosti se schází u různých lidí již sedm skupinek. Počet účastníků každé skupinky se pohybuje od pěti do dvanácti. Celkem se schází skoro šedesát lidí. Skupinky už rozhodně nejsou jen záležitostí mládeže, jak tomu bylo na začátku. Pěti skupinek se účastní lidé ve věku zhruba od dvaceti do třiceti pěti let, a to na skupince u Bedrníků, u  Mazných, u Sýkorových, u Slabých a u Stralczynských. Skupinky u Bruncků/Drápalů se účastní spíše střední generace. Dále je tu skupinka kolem sestry Černé a sestry Pecharové. Tato skupinka sebe sama nazývá skupinkou "starších věkem", avšak v tom případě je na místě dodati "ale mladých duchem".

Většina skupinek se schází jednou za týden (skupinka u  Bruncků/Drápalů jednou za dva týdny, skupinka "starších věkem" zhruba jednou za tři týdny). Náplň všech skupinek je přibližně stejná. Jádrem bývá společné čtení z Bible (nyní např. Janovo evangelium, Přísloví, Kazatel, Nehemiáš), k  němuž následuje diskuse či program. Dále při společném rozhovoru účastníci sdílí své radosti i starosti s ostatními a modlí se spolu. Na většině skupinek má své místo zpěv či chvály. Důležitou složkou je též společná večeře.

Každá skupinka má svůj způsob organizace a svá specifika. Např. na skupince "starších věkem" základní program připravuje hostitel a někdy je též pozván host, aby pohovořil o oblasti jemu blízké. Pokud se sejdou zpěváci, zpívají, jinak využívají magnetofon, v poslední době i  video. Skupinka u Bruncků/Drápalů se zase v loňském roce vyznačovala tím, že byla probírána kniha proroka Nehemiáše. Na příkladu obnovy zbořených hradeb Jeruzaléma a  jeruzalémského chrámu Božím služebníkem Nehemiášem se účastníci skupinky zamýšleli nad budováním a obnovou duchovních hradeb svého života resp. církve, které někdy připomínají právě tehdejší děravé jeruzalémské hradby.

Některé skupinky mezi sebou rády uvítají nové návštěvníky, a to zejména skupinka u Stralczynských, u Bruncků/Drápalů, u  Bedrníků, či skupinka "starších věkem", kde (citujeme) je počet účastníků limitován pouze počtem židlí u stolu. Kontakty na všechny skupinky, včetně doby konání, budou zveřejněny v časopisu Brána.

Za členy skupinek můžeme prohlásit, že jsme Pánu Bohu vděčni za existenci skupinek, že se na ně těšíme a že jsou pro nás velkým povzbuzením na cestě víry.

Za skupinky Klára a Michal Mazní


Zpráva o Dorostu

Branický dorost načal v minulém roce další etapu své činnosti. Se začátkem školního roku došlo ke sloučení mladšího a staršího dorostu (dětí i vedoucích), takže dorostová práce je efektivnější i radostnější. Úterních schůzek dorostu se nyní pravidelně účastní 12 dětí ve věku od (necelých) devíti do čtrnácti let (věkový průměr je něco málo přes 11 let) a vedeme je ve trojici spolu s Marií Markétou a Kateřinou Zvánovcovými.

Náplň schůzek zůstává stejná, základem je biblický program (momentálně probíráme Desatero a jednou měsíčně přichází bratr farář s vyprávěním o církevních dějinách), zbytek času vyplňují hry, zaměřené aktuálně zejména na budování kolektivu a průběžně též na - pokud možno nenápadnou - výuku různých tábornických dovedností.

Kromě schůzek jsme během podzimu uspořádali dva sobotní výlety a výpravu na Pecku, další výlet bude nyní v únoru a  na Velikonoce plánujeme větší výpravu. Pokud někoho z vás dorostová činnost zajímá více, neváhejte nás prosím oslovit (kontakty jsou uvedeny na nástěnce), rádi vám o dorostu povíme vše, co víme i nevíme.

Michal Jungmann


Zpráva o Nedělní škole

Dětem předškolního věku se v nedělní škole věnovali: M. Pospíšilová, K. Skuhra, Klára a Michal Mazní (manželé Mazní se od září věnovali výuce starších dětí). Průměrně se scházelo pět dětí.

Děti byly seznamovány hlavně se starozákonními příběhy podle příručky "Boží slovo a já". Výuka byla zaměřena vždy na některou z biblických postav (Mojžíš, Rút atd.) a podle církevního roku byla pozornost věnována i velikonočním a  vánočním svátkům. K. Skuhra obohatil výuku tvořivě i o  výtvarnou část.

Nedělní škola pro starší děti ve věku od sedmi do dvanácti let se scházela v loňském roce vesměs každou neděli, kromě první neděle v měsíci. Průměrně přicházelo 5 - 6 dětí.

Probírali jsme starozákonní biblické příběhy, počínaje Abrahamem, přes Izáka, Jákoba a Ezaua, Josefa, Mojžíše a  Jozuem konče. Do programu bylo také zařazeno "jedno velikonoční téma", "Modlitba" a "Neděle - zvláštní den". O  vánocích se nedělní škola nescházela. Jako pomůcka k výkladu a tvořivým činnostem nám při výuce opět sloužila příručka "Učíme se spolu", vydaná Biblickou jednotou.

Na výuce se v prvním pololetí podílely: Marta Drápalová, Míša Bedrníková, Jana Harvánková, Miriam Žilková. Od září 2004 pak místo Jany Harvánkové a Marty Drápalové nastoupili Michal a Klára Mazní a Lukáš Drápal.

Druhou neděli v únoru jsme po dopoledních bohoslužbách uspořádali společný oběd a poté rozhovor na téma "Odpuštění v rodině". Do tématu nás uvedl svou přednáškou bratr dr. Jaro Křivohlavý. Sešlo se kolem 25 účastníků napříč věkovými kategoriemi. Při společném rozhovoru jsme se mohli vzájemně inspirovat k praktickým důsledkům, které nám k této otázce přináší Bible. Ke konci roku se učitelé NŠ zamýšleli nad otázkou rozšíření počtu vyučujících.

Zprávu pro výroční shromáždění zpracovala Miriam Žilková


Zpráva za mládež

Branická mládež se už druhým rokem schází každé úterý od 18,30 v našem kostele, v počtu kolem patnácti. Schůzka vypadá tak, že na začátku většinou hrajeme krátkou hru, pokračujeme zpíváním písní a chval a pak už začíná samotný program. Ten má připravený buď někdo ze členů mládeže, nebo pozvaný host z našeho či jiného sboru.

Témata programů jsou poměrně pestrá - jako například evoluce, o které hovořil Radovan Hynek, úloha muže a ženy v  rodině (Honza Horálek a Marta Křivohlavá), program Anny Víškové (vztah k rodičům), o satanovi od Dušana Bruncka, násilí ve starém zákoně - David Javornický atd...

Uspořádali jsme také vánoční setkání a několik večerů modliteb a chval.

Dále mládež v průběhu roku pořádá různé několikadenní akce, jako nedávný osmidenní pobyt na horách na Šumavě. Toho se zúčastnilo 25 mládežníků ve věkovém rozmezí od 13 do 28 let.... Celodenní sportovní a zábavné aktivity večer vystřídalo krátké duchovní zamyšlení, které připravila Anna Víšková.

Snažíme se, aby mládež byla otevřené křesťanské setkání pro všechny mladé tělem či duchem, kam jste i Vy srdečně zváni.

Dušan Bruncko


Zpráva o činnosti YMCA Braník v roce 2004

V loňském roce jsme uspěli s žádostí o dotaci MŠMT s tzv. "Celoročním vodáckým projektem", jehož hodnocení vám předkládám:

Celoroční vodácký projekt byl realizován v osmi souvisejících akcích:

- dva jednodenní vodácké rychlokursy,
- dvě tréninkové víkendové akce,
- dva turnusy letního vodáckého putovního dětského tábora s  několikadenním pěším úvodem,
- velikonoční sjíždění Otavy a 
- jednodenní průjezd pražských jezů.

Podle našich prvotních záměrů se nám podařilo zpřístupnit náročný vodácký sport i úplným začátečníkům, kteří tvořili plnou čtvrtinu všech účastníků. Devatenáct dobrovolníků svojí obětavou a nezištnou prací zajistilo kvalifikovaný sportovní výcvik a bezpečnostní zajištění stejně jako herně vzdělávací program.

Kapacitu 97 míst na všech spíše komornějších akcích naplnilo celkem 46 účastníků (více než třetina se zúčastnila tří a  více akcí) z Prahy, dalších měst ČR a tradičně i ze šumavských samot. Pět účastníků bylo mladších deseti let, čtrnáct ve věku 11-14 let, dvacet jedna od patnácti do sedmnácti let a šest účastníků bylo starších osmnácti let.

Svoji spokojenost řada z nich projevila zájmem o další akce pořádané naším sdružením jako byl tradiční silvestrovský pobyt na horách a nově vícedenní akce na kolech.

Pro rok 2005 připravujeme podobný program, v němž počítáme s  hojnou účastí dětí a mladých lidí, kteří v uplynulých letech už své místo v naší partě našly. Kromě toho se chceme více věnovat získávání nových zájemců a rozšiřování nabídky činností sdružení YMCA Braník dále i mimo rámec vodáckého sportu.

Údaje o účastnících a dobrovolnících podílejících se na činnosti YMCA Braník v loňském roce lze ještě doplnit:

- počet účastníků na všech akcích: 54
- z toho z našeho sboru: 20
- stálých příznivců mimo Braník: 21
- nových zájemců: 13
- počet dobrovolníků na všech akcích: 21
- z toho členů YMCA Braník: 13
- dobrovolníků z našeho sboru: 4
- stálých dobrovolníků mimo Braník: 4

Závěrem bych rád dodal drobnou informaci o finančním zajištění:

- dotace MŠMT činila v roce 2004 17 000 Kč
- paušální dotace YMCA v ČR 20 000 Kč
- dotace v rámci vnitřních grantů YMCA v ČR (příspěvek dle prokázané činnosti) 18 000 Kč
- dary soukromých osob 7 000 Kč

tyto prostředky byly použity na nákup drahého sportovního vybavení (např. lodě, pádla, vesty, stany atd.)

dále jsme obdrželi příspěvek pro sociálně slabší účastníky celkem 12 000 Kč od našeho sboru

Na vyšších nákladech na zahraniční akce se podílela zejména doprava účastníků a materiálu, která byla cele zahrnuta v  ceně akce. Do budoucna hodláme pokračovat ve sjíždění atraktivních řek v krásné přírodě mimo ČR a rádi bychom zachovali vysokou úroveň bezpečnostně - technického zázemí nutnou pro dětské tábory. Aby tyto a případně další podobné akce zůstaly dostupné širšímu okruhu zájemců, zvažujeme dotovat rozpočet tábora ze sponzorských darů. Nové dárce vřele uvítáme.

Více informací o uplynulých akcích najdete na našem propagačním CD a webové stránce www.branik.ymca.cz, kde bude v brzké době zveřejněna nabídka nových akcí opět s možností ON-LINE přihlášení.

Tomáš Bedrník - předseda YMCA BraníkPŘEDSTAVUJEME VÁM ...

Helena Trösterová

Už hezkou řádku let se každou rodinnou neděli objevují, jako doprovod k výkladu bratra faráře, barevné obrázky. Na flanelografu jsou připevněny dva nebo tři a ilustrují vybraný text tak, aby byl srozumitelný pro malé i větší děti. Kdo je jejich autorem?

Prozradíme vám, že autorku byste při příchodu do kostela mohli zahlédnout v prostředních lavicích vpravo. Je to akademická malířka HELENA TRÖSTEROVÁ.

Za redakci Brány jí několik otázek položila R. Černá:

Jste z evangelické rodiny?

Jsem. Rodina mojí maminky žila v této konfesi několik století a také já a moji sourozenci jsme byli takto vychováváni. Já jsem vyrůstala v nuselském sboru pod vedením paní vikářky Páleníkové.

Kdy jste začala chodit do branického kostela?

Do Braníka jsem přešla, když jsme se s rodinou přestěhovali do Podolí. To bylo v roce 1977. Brzy na to jsem začala s  dětmi navštěvovat branické bohoslužby a dcery nedělní školu.

Vzpomenete si, kdy jste nakreslila první obrázky pro Braník a jaký to byl námět?

Určitě si nevzpomínám přesně (paměť zejména na data a čísla není mojí silnou stránkou). Naše spolupráce s bratrem farářem začala krátce po mém příchodu do sboru a i když jsem měla velikou trému, bratr farář byl laskavý kritik a vždycky mi přátelsky dodával odvahu. Jak se mé obrázky líbily dětem, vlastně nevím. Nikdy jsem si netroufala někoho se zeptat. Dospělí se tu a tam vyjadřovali velmi mile. Pokud si dobře vzpomínám, bylo mým prvním námětem podobenství o moudrých a  pošetilých pannách, které bylo i ústředním motivem první vánoční hry, v níž účinkovaly i mé dcery.

Existuje nějaký archiv vašich ilustrací?

Pokud vím, tak za ta dlouhá léta se těch obrázků nashromáždilo opravdu veliké množství, a tak předpokládám, že jsou uloženy v nějakých hodně tlustých deskách.

Byly vaše obrázky nějak využity i jinde?

Máte-li na mysli třeba jako ilustrace nebo na výstavě, tak ne. Myslím, že jsou vhodné opravdu jen pro didaktické účely. Jednou jsme ale výběr zapůjčili metodistickému skautskému středisku v Žitné 34. Posloužily na letním táboře jako výtvarný doprovod táborové hry a biblických zamyšlení.

Budete pokračovat v kreslení?

Bude-li mít pan farář a mé malé obecenstvo zájem, tak s  velikou chutí. Velice ráda bych také, bude-li to reálné, uspořádala domácí branickou výstavu z vybraných obrázků, se slovním doprovodem bratra faráře a konečně se zeptala dětí, jestli se jim mé kresby líbí a jestli jim něco dávají.

O tom, že vám výtvarné nadání bylo dáno do vínku, nemůžeme v  okamžiku, kdy víme, že vaším otcem byl Jiří Trnka, pochybovat. Rozvíjela jste je i odborným studiem? Uplatnila jste je v zaměstnání?

Oba moji rodiče byli výtvarníci. Také já jsem vystudovala Vysokou školu umělecko - průmyslovou v Praze, v ateliéru užité grafiky u profesora Františka Muziky. Po studiích jsem pracovala jako výtvarná redaktorka v nakladatelství Vyšehrad a posléze ve vydavatelství Lidová demokracie, v novinách. A  později pak až do důchodu v České televizi. Teď bych se po dlouholeté práci novinářské a redaktorské ráda vrátila k  výtvarné práci.

A co další generace?

Starší dcera má výtvarné vzdělání, které snad uplatní, až skončí její povinnosti rodičovské.

Přejeme sestře Trösterové, aby ...

a) aby se ještě dlouhou řadu prvních nedělí v měsíci objevovaly v čele kostela její ilustrace,

b) aby otevřela desky s obrázky a uskutečnila výstavu svých prací,

c) aby našla sponzora, který by jí pomohl vydat soubor ilustrací tiskem, tak, aby mohl sloužit i dětem v jiných sborech, než je ten náš, branický.HUDBA A POEZIE MILOŠE PECHARA

Autorský večer Miloše Pechara v Chodovské tvrzi - 7.3.2005

Máš plnou ohradu zvířat
a nevyženeš na pastvu
je plno vinic a polí
a ty se belháš o pastýřské holi
od sebe a k sobě sevřen v davu

Vlk s beránkem zavřeni do ohrady
nad vraty visí v erbu meč
a uprostřed té vřavy
na podpal heretika topol podseknutý
vprostředku slepoty všech
a slepoty tvojí

Máš plnou hlavu melodií
kolem je spousta uší
ale zpívat není komu
Jeden je málo dva je moc
a ozvěna se vrací -
- máš plnou hlavu tónů
a kolem spousta dobrých duší
ale jeden je málo a dva moc
Zpívat není komu
a ozvěna se vrací
domů

Dobrou noc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MALÁ LITANIE

BUDU JEDNOU SCHOPEN
BUDU MÍT CHUŤ
PŘESTANU BÝT K NIČEMU
PŘESTANU BÝT
A Ž
- ZAČÁTEK A KONEC -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kdo čekal, že uslyší Miloše recitovat a  improvizovat na piano, ten se nedočkal. Miloš seděl v  hledišti a sledoval spolu s diváky výkony "svých lidí" - Davida Rejchrta v roli recitátora a klavíristky Barbary Kürstenové.

Davidova interpretace Milošových veršů byla překvapením nejen pro diváky, ale pravděpodobně i pro autora. David nejen, že se texty naučil nazpaměť, ale on je dokonce i vyjádřil dramaticky, a to i ty, které žádný děj (a  někdy ani smysl) nemají. Jen zkuste - ne zahrát - ale jen přednést třeba takové rozpočitávadlo:

"dobudelna na butel ma
nebutelmu elmu sfelmu
tel but elmat selmat atel
datel mattel budovatel

mamad samat tesimatad
udivatel bác
kolohonta pesymonta
uligela plác."

Prostě: byl to zážitek. Nechť litují ti, kdo nepřišli, že o moc přišli.. Ona i ta muzika sama o  sobě by stála za poslech.


[předchozí číslo] [jiné číslo]