BRÁNA 2005/4 - TEXT

BRÁNA
Aktuality Branického sboru Českobratrské církve evangelické

Duben 2005OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží; třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. Večeře Páně

Starší dorost (10-14 let): úterý 17,00 - 19,00
Mládež: úterý 18,30 - 21,00
Biblická hodina: středa 18,00 - 19,00
Odrost (nepravidelně): čtvrtek 18,00 - 20,00

úřední hodiny faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
po a pá 10,00 - 11,30
středa 17,00 - 18,00


Kontakty na sbor

Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118
147 00 Praha 4 - Braník

tel.: 244 461 037
branik@evangnet.cz
http://branik.evangnet.cz
účet: 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
XI. ročník, číslo 4 - duben 2005

Pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník.
Vychází jednou měsíčně kromě prázdnin
Redaktorka: Růžena Černá
Red. rada: J.Čierná, A.Drápal, P.Říčan, M.Bedrníková.
Příspěvky odevzdejte redakci, pokud možno i na disketě, nebo pošlete mailem na adresu
mscerny@volny.cz
Uzávěrka: druhé pondělí v měsíci.

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]ODEZVA VELIKONOC

Zaplatil za ně

Mailem přichází nejen řada otravných nevyžádaných zpráv, které okamžitě mažeme, ale i různé úvahy, morality a  povídky, ke kterým je připojena výzva: pošli to dál. Je na nás, jestli i tyto zprávy smažeme, nebo usoudíme, že by si je měl přečíst i někdo další. K této druhé skupině patří následující velikonoční příběh:

Zaplatil za ně

Pastor George Thomas, který vedl svůj sbor v malém městečku v Nové Anglii, přišel jedno velikonoční nedělní ráno do kostela a nesl rezavou zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny. Více lidí zvedlo udiveně obočí, když pastor začal mluvit. Vyprávěl, jak se včera procházel po městě a uviděl chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Pastor chlapce zastavil a zeptal se: "Co to máš, synku?"

"Jen pár starých ptáků", zněla odpověď.

"Co chceš s nimi dělat?", zeptal se pastor.

"Vzít je domů a hrát si s nimi. Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím."

"Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?"

"Ale, mám i pár koček," řekl malý chlapec, "rády si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim."

Pastor na moment ztichl. "Kolik chceš za ty ptáky, synku?"

"Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec nejsou pěkní!"

"Kolik?" znovu se zeptal pastor. Chlapec si ho přeměřil, jako by byl blázen, a vyhrkl: "Deset dolarů!"

Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk.

Pastor zvedl klec a odnesl ji na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a klepáním na mřížku přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu.

To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelně.

Pak začal pastor vyprávět tento příběh:

Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z  Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal: "Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"

"Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: "Cha, budu si s nimi hrát! Budu je učit jak se navzájem klamat a rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat, naučím je, jak vyrábět pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!"

"A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš.

"Zabiju je!" hrdě se vypnul Satan.

"Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš.

"Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou tě proklínat a zabijí tě! Určitě je nechceš!"

"Co za ně chceš?" zeptal se znovu Ježíš.

Satan se podíval na Ježíše a zakřenil se: "Každou tvou slzu a všechnu tvou krev!"

Ježíš řekl: "Máš to mít!" a zaplatil.

Pastor zvedl klec, otevřel dveře a odešel od kazatelny.POZVÁNÍ, INFORMACE

Výstava obrazů Jiřiny Adamcové

Zveme na
výstavu obrazů
Jiřiny Adamcové
z cyklů Legendy o sv. Františkovi, Pocta katedrálám a  Apokalypsa.
Výstava je umístěna do konce června
na galerii katolického kostela sv. Salvátora na Křížovnickém nám.
a je přístupná v neděli 13:30-14:00 hod., 15:00-15:30, 19:20-20:00, 21:00-21:30 a v úterý 18:30-19:00 hod.STARŠOVSTVO

O čem jednalo staršovstvo v dubnu:

1. Hospodářské záležitosti:
Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu za březen - bez připomínek.

Sbírka na hlavní dar lásky činila Kč 10 975. Sbírka vykonaná při ekumenickém shromáždění - Kč 1.720 - byla odeslána Světovému dni modliteb.

V květnu bude sbírka na Jeronymovu jednotu.

V rámci přechodu na podvojné účetnictví byl oceněn majetek, který dle soupisu inventarizační komise bude zařazen do účetnictví.

2. Údržba majetku
Je třeba nahradit železné šrouby na střeše mosaznými (nepříznivá chemická reakce železných šroubů na mosazné pláty), opravit poškozené dráty bezpečnostního zařízení na střeše, požádat o bariéru proti padajícímu kamení ze skály za kostelem, opravit hromosvod. Dále je třeba opravit skládací židle v kostele - truhlář přinese na ukázku jednu opravenou židli, abychom se mohli rozhodnout, zda objednáme opravu všech židlí.

3. Setkání národů
Někteří členové sboru v Dittersdorfu mají zájem přijet do Prahy - u členů branického sboru, kteří nabídli možnost přespání, ubytujeme přednostně hosty z Dittersdorfu.

4. Sborová dovolená
Na sborovou dovolenou v Herlíkovicích se přihlásilo 28 dospělých a 7 dětí. Poplatek za pobyt se bude vybírat v  červnu - za sociálně slabé účastníky uhradí část poplatku sbor. Sbor zaplatí též společnou cestu autobusem.

5. Synodní rada požaduje, aby u farářů, kteří dosáhli důchodového věku, byla každoročně provedena volba (na základě novely Církevního zřízení).

6. Ve dnech 19. - 22.5.2005 se koná III. zasedání synodu.

7. Poslední neděli v červnu - 26.6. - bude konfirmace.

zapsala: R.Černá


Požehnání

V neděli 3. března 2005
bylo požehnáno synovi Zuzky a Tomáše Bedrníkových
MatoušoviPOSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Rozloučení s Ing. Jiřím Boreckým

V pátek 1. dubna 2005 se v našem kostele konalo rozloučení s
Ing. Jiřím Boreckým,
který zemřel po náhlém zhoršení své dlouhodobé nemoci dne 20.3.2005.

Ta nemoc byla tak dlouhá, že z členů branického sboru pamatují bratra Boreckého jen ti, kteří s ním kdysi dávno chodili do mládeže, případně ti, kdo jej navštěvovali v  době, kdy již nemohl vycházet z domu.

Žalm, uvedený na smutečním oznámení: "Bůh je naše útočiště i  síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová", byl útěchou nejen pro Jiřího, ale i pro jeho manželku Evu. I ona potřebovala sílu, aby se desítky let mohla obětavě a tiše starat o svého muže.

R.Č.


Eva Borecká: Každý si v svém srdci nebe nosí

Vzala jsem si tě, abys mě chránil
chránil mě samou před sebou
před mou nejistotou a váháním
před mým srdcem sevřeným obavou

Vzala jsem si tě, abys mě chránil
spolehla jsem, že mě povedeš
tou jedinou cestou ke štěstí
že budeš mi na ní oporou

Vzala jsem si tě, abys mě chránil
jak jen jsem byla bláhová
jak hluboké bylo pak zklamání
když tápal jsi více než já

Každý si v svém srdci nebe nosí
jen málokdo však pochopí
v tlukotu srdce výzvu k otevření
a v žáru nitra svíci hořící

Každý si v svém srdci nebe nosí
však žádný z nás nemá k němu klíč
ten podává ti ruka mocnější než lidská
stačí ji jenom uchopit
Každý si v svém srdci nebe nosíZE SBORU

Velikonoční putování

Na velikonoční volno jsme vyrazili do přírody v pátek ve večerních hodinách. Jeli jsme vlakem na sever od Plzně. Spali jsme, jak jinak než ve stanech, a díky zákonům ČR, jak jinak než nelegálně. Stanovali jsme několik km od místa našeho výstupu. Všichni jsme se už moc a moc těšili do spacáčků a do stanů. Nakonec se nám to splnilo a spali jsme dlouhým spánkem spravedlivých (nebo alespoň doufejme, že spravedlivých). První dvě individua (já a Pája Kukačka) se vzbudila v půl osmé a postupně vzbudila i ostatní. Šli jsme si přečíst z knížky Jak jsem neznal Ježíše (či nějak tak) a  četli jsme si v ní postupně kapitoly o ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení a všechny byly nesmírně zajímavé a dozvěděli jsme se (nebo alespoň já) mnoho, co jsme neznali. To byly naše duchovní programy, různě jsme debatovali, polemizovali s autorovými názory a někdy se neshodli, což nebylo zas tak časté.

Další den jsme vyrazili na cestu do podzemí, šli jsme asi 15 km a poté nenápadnou dírou o země do bývalého kaolínového dolu, kde jsme měli nejprve suprový chození po svíčkách, který pro nás připravil náš nejdražší Švýcarák - Brain, který se přijel na nás podívat, což nás velice potěšilo, s  Jirkou Matouškem, který organizoval celou tuto akci. Byli jsme moc vděčni za tuto nádhernou "bojovku". Přespali jsme a  šli jsme přespat na jeden hrad, o kterém jsme se od místních ale dozvěděli, že nejde skoro najít a tak jsme zalomili v  lese, daleko od silnic a tento večer byl asi celkově nejlepší pro všechny členy výpravy. Upevnili jsme svoje vztahy, zahráli si super hru, vyřešili nějaké problémy a  večer další čtení. Duchovní a poté byl čten kousek z  učebnice ČVUT, ale setkal se s odporem u holek a proto byl přerušen.

Další den jsme šli na vlak, který byl vzdálen okolo patnácti kilometrů, přešli rozvodněnou Berounkou a říkali si jak by se nádherně jela, přešli jeden kopec s hradem a jeden vlak nám ujel o pět minut, což nám ale nevadilo a čekali jsme okolo osmdesáti minut na další a jeli jsme do Plzně. Tam jsme se rozloučili s naší "přespolní" Rút Buršíkovou, která jezdí na skoro všechny branické akce z Šumavy. V  pořádku jsme dorazili do Prahy a rozešli se do svých domovů, kde nás čekala dobrá večeřička. Členové výpravy: Jirka a  Anka Matouškovi, Pavel Kukačka, Jakub a Lukáš Drápal, David "Blaf" Slabý, Viola Hoznauerová, Rút Buršíková, Honza "Einstein" Winkelhofer. Akci výborně vedl Jirka Matoušek.

Toť vše, přátelé.

Sepsal Jakub DrápalNABÍDKY, POZVÁNÍ, INFORMACE

Nabídka a pohledávka

Nabízíme za odvoz/odnos 1 starší péřovou peřinu (celkem zachovalá) a 2 péřové polštáře (nepříliš zachovalé).

Naopak potřebujeme psací stůl a botník, pokud možno též za odvoz nebo za nízkou cenu.

Michal a Klára Mazní,
tel. 251 811 645 (nejlépe večer), e-mail: mazni@quick.cz


Tradiční setkání na chatě u Slabých

Pozvánka
na tradiční setkání Branického sboru
na chatě u Slabých v Černíkách,
v sobotu 30. dubna 2005.

Začátek: dopoledne kolem 10. hodiny
Konec: individuálně během odpoledne až večera
***********
Program:
Jan F. Chadima - vyprávění o cestě do Izraele
Jarmila Šmídová - minikurz drátkování
další možnosti - procházka po lese, volejbal, ping-pong, zpívání atd.
společný oběd - polévka, segedínský guláš ...
možno opékat na ohni donesené buřty
***********
Přivítáme jakékoliv další pohoštění
- buchty ke kávě, zeleninový salát apod.

Informace o dopravě, včetně orientačních plánků, jsou k  dispozici na letácích na nástěnce u vchodu do kostela.

Moc se na Vás všechny těšíme

Dana a Saša Slabí


[předchozí číslo] [jiné číslo]