BRÁNA 7/2001 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 7/2001 (10/2001)OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

Bohoslužby:
neděle 9:30; modlitební chvíle 8:30
1.neděle - rodinné bohoslužby

Mládež: pondělí 19:00
Dorost: úterý 17:00
Biblická hodina: středa 18:00
Biblická h. pro matky s dětmi: čt 15:30
Biblická výchova dětí: čtvrtek 16:00

Úřední hodiny br. faráře (vyjma dovolené): Po a pá 10:00 - 11:30, st 17:00 - 18:00

ADRESA SBORU:
Modřanská 118, Praha 4 - Braník
(PSČ 147 00), tel.: 44 46 10 37
Farář: Luděk Rejchrt

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 135027438/5100
IČO: 63830281
DIČ: 004 - 63830281


Skupinky

SkupinkaJ&J Horálkových, střídavě pondělí a středa od 18:15
SkupinkaT&Z Bedrníkových, středa od 18:00
Skupinka v Braníku, každý pátek od 17:00, kolektivní koordinace

Návštěvníci jsou vítaní, leč, prosíme, přesvědčte se předem, zda se skupinka koná.


Křest v našem sboru

Dne 19.11.2001 byla pokřtěna Marie Vávrová.


Tiráž

BRÁNA
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha-Braník, 7. číslo roku 2001.
VEDOUCÍ REDAKTOR: Jana Kusáková
REDAKČNÍ RADA: Růžena Černá, Jarmila Čierná, Aleš Drápal, Pavel Říčan, Míša Bedrníková
VÝKONNÁ REDAKCE: Dana Slabá
ZVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ SOUHLASIT S NÁZOREM REDAKCE

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]

Příspěvky do našeho časopisu můžete předávat nejen osobně členům redakce, ale i na e-mailovou adresu CasopisBrana@seznam.czZ JEDNÁNÍ STARŠOVSTVA

Zápis ze 620. schůze staršovstva

, konané dne 8. října 2001

Přítomni: bratři a sestry Rejchrt, Novotný, Černá, Černý, Čierná, Drápalová, Kučera, Měsková, Plhák, Wurst, Žilka, Žilková, Horálek, na část jednání Jungmann a M. Bedrníková

V úvodním zamyšlení se bratr farář vrátil ke kapitole "Do roku 2000 v menšině?" z knihy Jana Pavla II. Překročit práh naděje.

1) Informace o letních táborech:
Michal Jungmann podal zprávu o průběhu tábora pro starší děti, který se konal 3.-17.8. na Pecce. Účast: 34 dětí a 10 dospělých. Tábor dopadl dobře, dokonce ani okresní hygienik neshledal žádné závady.
Tábořiště na Pecce je zamluveno i na příští rok.
Termín 4.-18.8.2002.

Michaela Bedrníková informovala o pobytu mladších dětí v Horních Dubénkách. Tábora se zúčastnilo 15 dětí a 10 dospělých.

Staršovstvo děkuje oběma vedoucím za jejich náročnou a zodpovědnou práci. Děkuje i všem ostatním, kteří přispěli k úspěšnému průběhu táborů.

K letošním suchozemským i vodáckým táborům se účastníci vrátili včera po bohoslužbách, kdy si zájemci mohli poslechnout barvité vyprávění o tom, co se událo, podívat se na diapozitivy i na výstavku fotografií.

2) Kontrola zápisu z 10. září - opravuje se bod č. 1: Dorost povede J. Sýkora. Pomáhat mu bude M. Jungmann (biblický program), J. Kusáková a M. Sýkorová.

3) Hospodářské záležitosti:
Synodní rada vypisuje účelové sbírky:
a) na sociální a charitativní pomoc (sbírka bude vykonána při bohoslužbách 21/10),
b) Jubilejní toleranční dar (sbírka bude 4/11),
J. Horálek předložil žádost o pomoc křesťanům v Indonézii - staršovstvo souhlasí s odesláním částky 5.000 Kč a vykonáním sbírky na tento účel při bohoslužbách 18/11,
I. Plhák žádá o pomoc středisku Diakonie pro zrakově postižené ve výši 8.000 Kč (příspěvek na cestu 4 osob do střediska pro zrakově postižené v Holandsku) - staršovstvo souhlasí.

4) M. Drápalová informovala o přípravách na návštěvu z Dittersdorfu - upřesnila program na sobotu 12.10. a neděli 13.10.

5) Ve středu 24.10 bude od 18 hod. přednáška bratra faráře o Janu Rokycanovi.

6) Dětská vánoční hra bude v neděli 16.12.

7) Branický sbor Církve československé husitské žádá, aby mu bylo umožněno mít jedenkrát měsíčně bohoslužby v našem kostele (přišel o svou shromažďovací místnost, bohoslužby bude mít v kapli v Thomayerově nemocnici, pro staré lidi je to daleko). Staršovstvo souhlasí s bohoslužbami každou první nebo poslední neděli od 17 hod. Za pronájem sálu nežádá náhradu. S vděčností vzpomíná na dobu před postavením evangelického kostela, kdy nám Československá církev půjčovala každou ned ěli svou modlitebnu.

8) V sobotu 17.11. se koná velký úklid kostela od 8 do 16 hod.

9) Konventu 24.11. se zúčastní bratr farář, J. Čierná a L. Měsková. Projednány návrhy změn.

10) J. Horálek informoval o modlitební konferenci v Pardubicích. Poselství konference: nesmíme se nechat zahnat do strachu, ale mít lásku. Důraz na to, aby křesťané byli svorni.

11) V sobotu 22.9. se bratr farář a někteří členové našeho sboru zúčastnili slavnostních bohoslužeb v římskokatolickém kostele sv. Prokopa (výročí sto let kostela).

Zapsala: R. Černá


Zápis ze 621. schůze staršovstva

, konané dne 12. listopadu 2001

Přítomni: bratři a sestry Rejchrt, Černá, Černý, Drápalová, Hoznauer, Kučerová, Nývltová, Žilka, Žilková, Horálek.

V úvodním zamyšlení hovořil bratr farář o kapitole "Výzva k novému hlásání evangelia" z knihy Jana Pavla II. Překročit práh naděje.

1) Kontrola zápisu z říjnové schůze staršovstva - zápis schválen.

2) Finanční záležitosti:
Sbírka na Jubilejní toleranční dar se přesouvá na neděli 25/11.

První adventní neděli 4.12. bude vykonána vánoční sbírka.

Byly odeslány účelové sbírky na New York - 7.904 Kč,

na charitativní činnost - 7.907 Kč,

příspěvek na pomoc pronásledovaným křesťanům v Indonézii - 5.000 Kč.

Středisku Diakonie pro zrakově postižené byla předána částka Kč 8.000 na úhradu cestovních výloh do podobného střediska v Holandsku.

3) Bratři a sestry z Dittersdorfu velice dobře hodnotili návštěvu Prahy. Zvláště byli vděčni, že se mohli zúčastnit koncertu na Bertramce. Děkujeme všem, kdo pomohli s přípravou programu, s doprovodem skupiny při prohlídce Prahy a&nbs p;s občerstvením.

4) Program o vánočních svátcích a na konci kalendářního roku: Dětskou vánoční hru připravuje mládež - hra se bude konat 16.12. od 14 a od 16 hod.

26/11 bude převezeno a postaveno pódium (odpovídá J.A.Dus), je třeba zajistit služba při hře. Vánoční dopis napíše br. Žilka. Bohoslužby budou 23/12 v 9,30, 24/12 v 16 hod, 25/12 v 9,30, 30/12 v 9,30, 31/12 v 17 hod, 1/1 v&n bsp;9,30.

V neděli 23/12 a 30/12 bude místo bratra faráře kázat zástupce.

5) Delší rozhovor o členech našeho sboru a o občasných příchozích, kteří potřebují naši pomoc.

6) Staršovstvo žádá ty, kdo mají klíč od kostela, aby nezapomínali před odchodem zkontrolovat, zda je všude vypnuto světlo, vytaženy rychlovařiče ze zásuvek a zavřena okna.

Zapsala: R. ČernáAKCE SBORU

Zpráva o víkendu Alfa kursu

(pátek 2.11. večer - neděle 4.11. odpoledne)

Naše setkání se odehrálo za krásného podzimního počasí v rekreačním objektu nedaleko obce Čím u Slap nad Vltavou. Toto příjemné místo nám laskavě poskytl bratr farář Samuel Hejzlar. Sešli jsme se v symbolickém počtu dvanácti.

Honza Horálek na sobotu pečlivě připravil téma "Kdo to je svatý Duch? Co dělá svatý Duch? Jak mohu být naplněn Duchem?" V organizaci víkendu a moderování diskusí Honzovi vydatně pomáhali Jana Kusáková a Saša Slabý. Společně jsme se modlili, poslouchali, naslouchali a povídali si. Odpoledne jsme se vydali na procházku po okolí.

Nedělní dopoledne jsme prožili slavnostně modlitbami a Večeří Páně.

Celý víkend nám bylo spolu dobře a lépe jsme se navzájem poznali. Věřím, že přebývání v tomto krásném místě bylo prozářeno nejen podzimním sluncem, ale i Duchem svatým.

A nakonec ještě velké díky Aničce Holé a Jirkovi Matouškovi za vzornou péči o naše žaludky.

Karolína HrubáNEDĚLNÍ ŠKOLA

Představuji "malou nedělku"

Školní rok se rozběhl a naše děti se scházejí v době bohoslužeb ke svým programům. Malá nedělka je pro děti od věku - jak kdo vydrží - až po druháky-školáky. Je to proto, že děti scházející se v apsidě jsou čtenářsky i písmácky zdatnější a druhák by mohl nestíhat.

S dětmi se scházíme po druhé písni v kanceláři br. faráře, kam si nanosíme židle. Zahajujeme modlitbou "Ó náš milý Bože". Pak většinou následují zážitky z minulého týdne (z domova, ze školky i ze školy). Biblické vyprávění nám zpestřují flanelografové obrázky, které děti sami přilepují na flanelovou tabuli. Letos jsme si začali povídat podobenství. Po výkladu se snažíme naučit veršík, malujeme si, zpíváme písničky ze zpěvníku i písničky "ukazovací". V případě Večeře Páně bychom potřebovali tělocvičnu, proptože si i zacvičíme a učíme se básničky. Na závěr tiskáme brouky a různá zvířátka, což děti dělají velice rády. Tímto se omlouvám všem rodičům za neumyvatelně špinavé prstíky, se kterými děti nedělku opouští.

Schází se nás od 3 do 8 dětí. Mám z toho velikou radost, protože dlouho nechodilo pravidelně tolik dětí. S radostí se každou neděli také dívám do malého sálku, kde tráví bohoslužby maminky s kojenci, protože v nich vidím budoucí přírůstky naší nedělky. Hlavními pilíři nedělky jsou Daník, Zuzanka, Lydinka, Kristýnka, Michalka a další. Přijdou mezi nás i děti které jsou v našem sboru s rodičči na návštěvě. Jak vidíte, je v naší malé nedělce veselo a je nám spolu dobře, protože se máme rádi a Pán Ježíš je s námi. A proto zvu všechny malé děti každou neděli mezi nás!

Těší se na vás Markéta Pospíšilová

P.S. Děkuji Miriam Žilkové za pomoc, když mám službu v nemocnici a nemůžu přijít do kostela.ZADNÍ OBÁLKA

Obrazy ze života tábora

"Pohled z okna skrze zavřené okenice"

Pecka 1995

2. obraz z dokumentárního cyklu obrazů ze života tábora


[předchozí číslo] [další číslo] [jiné číslo]