Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 4. února 2001

Rodinná neděle
Introit:
Ž 36,6–10
Čtení:
Sk 8,4–8.26.39
Text:
J 8,12
Písně:
98, 551, 699, 442, 161, 452

Tato slova, jež slyšíme z úst Ježíšových, by se v Izraeli neodvážil říci nikdo. To proto, že světlo pro celý svět, pro všechny lidi, je jenom sám Hospodin. Však žalmista v pohledu víry o něm vyznává: „U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, vidíme světlo.“ Ježíš však mluví pravdu, není to výrok megalomana, ale toho, v němž přichází Bůh mezi nás. I způsob, jakým Pán Ježíš o sobě mluví, ono „Já jsem“, připomíná Boží jméno, zjevené Mojžíšovi, které zní „JSEM“. On je tím světlem i v dnešní době a pro celý svět. Světlo, jež umožňuje správně vidět skutečnost, v níž žijeme. Svět – a to v janovském podání, je vždy celé Bohu vzdálené lidstvo – sám sobě nerozumí, protože nezná živého Boha ani cestu k němu. Neví, že jeho neštěstí je právě v tom, že poslouchá Knížete tohoto světa, jímž je Boží nepřítel a že řádný sebelepší politik jej nedokáže zachránit, protože záchrana přichází jen od Boha, který tento svět miluje. Právě to základní je světu skryto a Ježíš přichází jako světlo, které zjevuje Boží lásku.

V tom krátkém slovu, plném moci Božího Syna však slyšíme i slib. Týká se každého, kdo to s Ježíšem vzal vážně, kdo je s ním životně spojen. Toto spojení začíná vírou, již vyznáváme při křtu. Je to první krok na cestě, kterou můžeme nazvat následováním. Být křesťanem znamená jít za Ježíšem, někdy těžce, s obtížemi, s přemáháním svého sobectví, pýchy a nevěry, někdy klopýtat, ale přesto jít za ním. A všem, kdo to nevzdají, on sám říká: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Snad to můžeme pochopit v tom smyslu, že následovník Ježíše nemusí bloudit, ale do jeho života padá světlo. A světlo znamená naději, že na svůj život nejsme sami, že tu nejsme náhodou, že jsme nevýslovně milováni a nikdy nebudeme opuštěni. Pro toho, kdo stojí v roli diváka, kdo neudělal ani ten první krok, to jsou těšínská jablíčka. Pro toho, kdo jde za svým Pánem a je s ním v následování spojen, je to skutečnost, potvrzovaná každým prožitým dnem. On řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Amen.

← Zpět na seznam kázání