Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 24. prosince 2007

Text:
L 2,10

Připomínáme si dnes narození Páně – jak nám to říká náš kaledář. My se chceme chvíli zamyslet nad tím: Kdo se nám to vlastně narodil?

Máme přinejmenším tři české překlady bible? a každý používá poněkud odlišného slova k vyjádření toho, kdo se nám to narodil.

Nejnovější překlad – Nová smlouva – uvádí slovo

Zachránce

Zachrániti znamená chrániti před něčím, před něčím zlým. Například zachránit topící se dítě před utonutím. Asi tak, jak Pán Ježíš Kristus zachránil Petra před utonutím. Petr se topil V Genezaretslkém jezeře, zvolal „pomóc!“ a obrátil se na Pána Ježíše Krista. Ten mu podal ruku a vytáhl ho do loďky.

V jiné formě to čteme např. v Guldbransenově románu – trilogii Vane vítr z hor, Věčně zpívají lesy a Není jiné cesty o tom, co udělal starý Dag Bjoerndahl. Skočil do rozbouřené řeky při jarním tání ledu, když viděl, že se v ní topí malý chlapec. Doplatil na to. Sám zemřel. Zachránit znamená udělat něco dobrého pro druhého – často však s námahou a oběťmi.

Zachránit znamená i zabránit porážce, zabránit soupeři v úspěchu.

Anglicky: Saviour – je to z latinského salvus – ang. „safe“ – dostati se do bezpečí.

Vykupitel

Starší překlad bible používá výrazu: Vykupitel.

Toto slovo nám dnes již tolik toho neříká, jako dříve, ale s vykupováním otroků z otroctví se setkáváme ještě stále. A vystihuje vlastní význam termínu vykoupiti. Narodil se nám ten, který nás vykupuje z přerůzné moci – nejen moci panských otrokářů, ale i z otroctví spěchu a stresu – touhy po maximalizaci zisku za každou cenu, z nezřízené a ničím neomezeného sexuálního tápání, z pout fanatismu všeho druhu, z naší vlastní namyšlenosti a závisti i z utrpení způsobeného namyšlenosti někoho jiného, z otroctví drog všeho druhu včetně alkoholu, z otroctví konsumerismu a všelijakých moderních model.

Vykupitel vysvobozuje a vykoupit znamená vysvobodit z moci zlého.

Pomazaný – jako kněz, Pomazaný Hospodinův král Saul, David.

Řecky Kristus byl nástrojem Boží svrchovanosti, Immanuel, právo a spravedlnost – prostředník mezi Bohem a lidmi prostředník Boží vlády na zemi.

Třetí – náš klasický překlad bible – používá slova Spasitel

Spasitel

Slovo spasiti a spasitel nacházíme v bibli mnohokrát – jak ve starém, tak i v novém zákoně. V NZ je více jak 150 krát. Slovo spasiti je významově spojeno se slovem zdraví. Znamená navrátit zdraví tomu, kdo byl nemocen, kdo je ztratil, uvést do bezpečí člověka něčím zlým ohroženého až vytrhnout umírajícího ze spárů smrti. Spasiti tak znamená znamená častokrát uzdravení tělesné – viz výrok „tvá víra tě uzdravila.“ Mk 5,34. Znamená však i zdraví duchovní – viz vytržení ze záhuby, ze zamítavého Božího odsudku či přímo odpuštění hříchů (L 17,19).

Spasiti znamená celostní vysvobození – Totus homo – nejen těla.

VCD: Spasení tak znamená navázat nový vztah k Bohu díky kázání a vírou přijatému slovu. Vztah, který vstoupil v platnost událostí na Golgotě. Lidé takto zachránění vírou v oběť Pána Ježíše Krista budou muset ještě čelit mnoha pokušením, svodům a zvládat mnohé překážky, ale mohou mít jistotu, že po jejich boku stojí Ježíš Kristus, který je svou obětí vykoupil z moci zla a tím zachránil pro smysluplný život.

Spasení v L2 znamená zachránit lidstvo z všelijakých zmatků, nejistot, deprese a bezvýchodnosti.

Ještě poznámka k českému pojmu spasení. Slovo spasitel je češtině odvozeno od slova pásti – pásti stádo ovcí. Původně znamenalo chrániti stádo – tedy: ochraňovat je před vlky, dravci a všelijakými šelmami.

Vánoční evangelium je zvěstí o tom, že se nám narodil Zachránce, Vysvoboditel a Spasitel – prorok, král a kněz – očekávaný Mesiáš, Kristus Pán v městě Davidově. Emmanuel – Bůh s námi. Nabízí pomoc všem bez rozdílu, a záchranu – jako zachránce tonoucímu. Chytneme se v osobních modlitbách jeho ruky? Vánoční doba je k tomu vhodnou příležitostí.

Amen.

Jaro Křivohlavý

← Zpět na seznam kázání