Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 1. listopadu 2015

Introit:
Ž 133
Čtení:
L 15,11–32
Text:
Gn 21,1–13
Poslání:
Mt 5,23–24
Písně:
„Josef“, „Světem běžím“, 480, 688

Milé děti, milí bratři a sestry,

slyšeli jsme příběh o Izmaelovi a Izákovi, v prvním čtení to byl příběh o marnotratném synu, zpívali jsme píseň o Josefovi. Budeme si připomínat ještě další biblické příběhy, ale abychom odhalili, jako to budou, je potřeba nejprve odhalit, co mají tyto tři příběhy společné. Co popisují? Tedy přesněji – koho popisují? Jaký typ postavy vystupuje ve všech třech příbězích?

Nu – čekají nás dnes (velmi nadneseně řečeno!) „sourozenecké konstalace“. Jak to tak běhá mezi sourozenci. Jasně, že do toho nějak vstupují i rodiče a ale zkusme se jim dnes věnovat co možná okrajově. Teď jde o sourozence.

Ať to máme co možná jednoduché a jednoznačné: Proč se mohou sourozenci hádat? Co bude příčinou jejich sporu?

Pro nás dnes bude zajímavé, jestli neprožíváme ve vztazích se svými sourozenci něco podobného, jako popisuje Bible.

Takže – hledáme sourozence v Bibli. Bráchové, sestry, brácha – ségra. Kolik jich dáme dohromady? Slovo bratr se v Bibli vyskytuje více než tisíckrát, tak bychom jich pár dohromady dát mohli. Budeme si je postupně řadit tak, jak se nám v Bibli vyskytují. Tři už máme jasné díky biblickým čtením a písničce.

Ze Starého Zákona Izák a Izmael a pak Izákovi vnuci Josef a jeho bratři. Z Nového Zákona pak starší a mladší bratr v podobenství o marnotratném synu. Jaké sourozenecké dvojice nás napadnou další?

Měli nějaký problém? V čem spočíval? Na co bychom si tím pádem měli dávat pozor, abychom se svými sourozenci tentýž problém neopakovali. Jsou věci, se kterými nic nenaděláme, ale s něčím určitě ano.

Kain a Abel:
závist Božího požehnání, úspěchu
Izák a Izmael:
poštívač, posměvač, provokatér
Jákob a Ezau:
podvod a nenávist, souhra Jákob-máma, Ezau-táta.
Josef a jeho bratři:
nejmladší, i pravda se musí říkat přiměřeně (sny, suknice)
Mojžíš, Aron, Miriam:
pomoc s faraónem, pak závist Božího vyvolení
David
navštěvuje bratry v Saulově ležení: podezřívavost
Starší bratr z podobenství:
nepřejícnost
Marie a Marta (+ Lazar):
rozdílné povahy

Co se nám vrací asi nejčastěji? Závist. Nejčastější důvod sourozeneckých sporů v Bibli. A po něm posmívání a provokování, vytahování se – protože to je jen málokdy tak, že by za to mohl úplně a jen a jen jeden. Nu – aspoň víme, že nejsme nijak originální. Nežijeme ve strašné době, kdy by to bylo mezi sourozenci nějak zásadně horší, než před tisíciletími. Zápasíme se stejnými pokušeními, jako lidé v Bibli – tak se snažme, ať obstojíme.

Amen.

Když už by nás pak přepadlo nějaká ta touha se něčím chlubit, nebo naopak závist, tak následující písnička nám připomene, že všechno, co máme je od Boha a pokud něco nemáme, tak proto má Pán Bůh určitě dobrý důvod.

← Zpět na seznam kázání