Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Výroční sborové shromáždění 2024

Na neděli 17. března svolává staršovstvo sborové shromáždění.

Začne bezprostředně po bohoslužbách.
Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
Do rozhodování shromáždění se mohou pode řádu naší církve zapojit ti členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím právem.

Návrh jednacího pořadu sborového shromáždění v neděli 17. 3. 2024:

1. Uvítání, prezenční listiny, modlitba a volba předsedy shromáždění
2. Oznámení a schválení jednacího pořadu
3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a nejméně dvou skrutátorů
4. Případné udělení poradních hlasů hostům shromáždění, kteří nemají hlasovací právo
5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2023
6. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2023
7. Zpráva revizorů hospodaření sboru
8. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2024
9. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
10. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech.
11. Volba revizorů hospodaření sboru
12. Hlasování o povolání Pavla Siváka ke službě výpomocného kazatele
13. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
13. Závěr