Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Biblické hodiny probíhají každou středu od 18 hodin v Evenu a probírají se na nich texty určené jako první čtení pro nedělní bohoslužby. Hodinu vede bratr farář, výklad je prokládán písněmi. Biblické jsou zahajovány a zakončovány modlitbou a nabízí mj. bohatý prostor pro volnou diskuzi všech účastníků!

Výkladové poznámky z biblických hodin (od března 2020 doteď) se nachází zde společně s odkazy na záznam z té které biblické. Aktuální tematický cyklus je nejvýše, zbytek je řazen tematicky dle pořadí v Bibli. Autorem je až na uvedené výjimky bratr farář Pechar.

Biblické hodiny jsou streamovány na Facebooku br. faráře a následně ukládány sborový Youtube.

Aktuální cyklus: Matoušovo evangelium

Květná neděle (Mt 21) | záznam
O deseti pannách (Mt 25) | záznam
Podobenství o hostině (Mt 14) | záznam
Spory o autoritu (Mt 21) | záznam
Proměnění na hoře (Mt 17) | záznam
Uzdravení Syroféničanky (Mt 15) | záznam
Dům na skále a na písku (Mt 7) | záznam
Braník, sůl a světla (Mt 5) | záznam
Vejděte úzkou branou! (Mt 7) | záznam
O modlitbě (Mt 6+7) | záznam
Pokušení Božího syna (Mt 4) | záznam
Ježíšův křest (Mt 3) | záznam

Král Šalomoun

1. královská

Šalomounův nástup na trůn aneb směsice Božího požehnání a státnického pragmatismu (1Kr 1+2) | záznam
Šalomounova moudrost – dobrý začátek (1Kr 3) | záznam
Šalomounův chrám jako znamení Boží přítomnosti (1Kr 5+6) | záznam
Královna ze Sáby (1Kr 10) | záznam
Šalomounův pád a rozpad království (1Kr 11+12) | záznam

Prorok Elijáš

1. a 2. královská

Elijáš u Kerítu (1Kr 17) | záznam
Elijáš na Karmelu (1Kr 18) | záznam
Elijáš a deprese na Chorébu (1Kr 19) | záznam
Nábotova vinice (1Kr 21) | záznam
Elijáš a Elíša (2Kr 2) | záznam
Elíša a Náman (2Kr 5) | záznam
Elíša a vdova (2Kr 4) | záznam

Davidovské příběhy

1. a 2. Samuelova

Žalm 51 | záznam
David a Abšalóm (2 Sam 15) | záznam
David a Batšeba (2 Sam 11+12) | záznam
David a Mefíbošet (2 Sam 9) | záznam
David a Míkol (2 Sam 6+7) | záznam
David králem (2 Sam 1+5) | záznam
Saulův konec (1 Sam 28+31)
David a Abígajl (1 Sam 25) | záznam
Saul a David v Én-gedí (1 Sam 24)
David a Jónatan (1 Sam 20)
David a Goliáš (1 Sam 17)

Advent

Vánoční proroctví a jejich naplnění | záznam
Prorok Izajáš a vánoční proroctví (Iz 9) | záznam
Ježíšův rodokmen (Mt 1) | záznam
Josef (Mt 1) | záznam

Život Pána Ježíše

Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana

Sola gratia na cestě do Emaus (Lk 24) | záznam
Dobrý člověk, prázdný hrob a nefotografovatelné vzkříšení (Mk 15+16) | záznam
Rozhovor se stráží (Mt 28) | záznam
Populistický slaboch v politice – Pilát (Mk 15) | záznam
Pašijová biblická podle Lukáše | záznam
Jidáš (Mt 26–27) | záznam
Ježíš jako vzor pravého lidství (Mk 14) | záznam
Pomazání v Betanii (Mk 14)
Směnárníci v chrámě (Mt 21) // Pavel Sivák | záznam
Jak být v církvi první (Mk 10) | záznam
Bartimaios (Mk 10) | záznam
Ježíš a děti (Mk 10) | záznam
Uzdravení hluchoněmého (Mk 7) | záznam
Vzkříšení Jairovy dcery (Mk 5) | záznam
Utišení bouře (Mk 4) | záznam
Podobenství o rozsévači (Mk 4) | záznam
Být ve světě a nenechat se světem změnit (Mk 2) | záznam
Uzdravení ochrnutého aneb sendvič o Boží moci (Mk 2) | záznam
Služba Pána Ježíše (Mk 1) | záznam
Naděje pro svět (Zj 7) | záznam
Narození Pána Ježíše (Lk 2) | záznam
Vánoční proroctví (Iz 11) | záznam
Zvěstování Panně Marii (Lk 1) | záznam
Jan Křtitel (Lk 1)

Příběhy apoštola Pavla

Skutky apoštolské

Malta a Řím (Sk 28) | záznam
Bouře na moři (Sk 27) | záznam
Výslech v Césareji (Sk 23–26) | záznam
Zatčení v Jeruzalémě (Sk 21–23) | záznam
Zlatníci v Efezu (Sk 19) | záznam
Athény (Sk 17–18) | záznam
Pavel a Silas ve Filipech (Sk 16) | záznam
Překážky na cestě (Sk 16) | záznam bohužel není k dispozici
Apoštolský koncil, aneb boj o sola gratia a sola fide LP 49 (Sk 15) | záznam
Ochrnutý v Lystře a Timotej (Sk 14–16) | záznam
Pavel a Elymas (Sk 9+13) | záznam
Petr vysvobozen z vězení (Sk 12) | záznam
Pavlovo povolání (Sk 9) | záznam
Kornélius, aneb ti na okraji nás zahanbují (Sk 9) | záznam
Mrtvá gazela | Tabita (Sk 9) | záznam
Jak je důležité míti Filipa (Sk 8) | záznam
Štěpán, první martyr v novém slova smyslu (Sk 6-8) | záznam
Úkolem křesťana není vyhnout se problémům, ale jít dobrým směrem (Sk 4) | záznam
Pomáhej – a svědč! (Sk 3) | záznamLetnice (Sk 2) | záznam
Nanebevstoupení Páně a volba Matěje (Sk 1) | záznam

List Galatským

Žádný učený z nebe nespadl, aneb ze střípků skládáme mozaiku Pavlových začátků (Ga 1) | záznam