Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

V našem sboru se v průběhu školního roku scházejí děti ke svému biblickému vyučování, které probíhá během nedělních bohoslužeb.

Děti odcházejí do přilehlých místností v kostele, zpravidla po druhé bohoslužebné písni a krátké promluvě. Výjimkou je první neděle v měsíci, kdy se děti účastní celých, tzv. rodinných bohoslužeb, kázání je přizpůsobeno právě jim.

Děti jsou podle věku zařazeny do dvou skupin: mladší (cca 3–6 let) a starší (cca 6–12 let). Mladší děti mohou doprovázet rodiče.

Náplní výuky jsou témata vycházející z Bible. Vyučující – členové sboru – připravují výklad úměrně věku dětí. Pro malé děti je to názorná interaktivní výuka za pomoci obrázků, jednoduché dramatizace, vyprávění či přiměřené výtvarné nebo rukodělné činnosti, starší děti jsou do výuky zapojeny podobně: formou rozhovoru, ilustračních scének, vyprávění, vyplňování různých tajenek, výtvarným znázorňováním. Děti se učí hledat a orientovat se v Bibli, čtou z ní probíraný celek nebo se učí zpaměti biblický verš. Program v obou skupinách je doplňován společným zpěvem a modlitbou.

Domácí nedělka v době koronavirové

Během koronavirových opatření dostávali rodičové připravené materiály nedělní školy do e-mailové konference Branicka-nedelka-odberatele. Jak vypadaly? Třeba takto:

Ježíš a děti
Nemilosrdný služebník – menší
O nemilosrdném služebníku – větší
O dělnících na vinici – dramatizace
Rozsévač
Velikonoce 2020
O Zachariášovi, Alžbětě a Janovi
O uplacené stráži od Ježíšova hrobu
Křížovka k podobenství o nemilosrdném služebníkovi

Témata pro rok 2024

R = rodinná neděle
VP = vysluhování večeře Páně

datum téma
7.1.R útěk do Egypta
14.1. 12ti letý v chrámě
21.1.VP Petrův rybolov
28.1. Povolání dvanácti
4.2.R Uzdravení služebníka
11.2. Vzkříšení syna naimské vdovy
18.2VP Milosrdný Samařan
25.2. Marta a Marie
3.3.R Uzdravení 10ti malomocných
10.3. Farizeus a celník
17.3.VP Pomazání v Betánii
24.3. Ukřižování, dva zločinci
31.3.VP Ženy u hrobu
7.4.R Cesta do Emauz
14.4. Jákob, Ezau a prvorozenství
21.4.VP Jákobův podvod
28.4. Útěk a sen
5.5.R Jákob v Cháranu, sňatek
12.5. Jákobův návrat
19.5.VP Josefovi sny a prodání do Egypta
26.5. Josef v domě Potífara
2.6.R Josef ve vězení
9.6. Výklad faraonových snů
16.6VP 1. výprava bratří
23.6. 2. výprava bratří
30.6. Jákob se shledává s Josefem