Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

V našem sboru se v průběhu školního roku scházejí děti ke svému biblickému vyučování, které probíhá během nedělních bohoslužeb.

Děti odcházejí do přilehlých místností v kostele, zpravidla po druhé bohoslužebné písni a krátké promluvě. Výjimkou je první neděle v měsíci, kdy se děti účastní celých, tzv. rodinných bohoslužeb, kázání je přizpůsobeno právě jim.

Děti jsou podle věku zařazeny do dvou skupin: mladší (cca 3–6 let) a starší (cca 6–12 let). Mladší děti mohou doprovázet rodiče.

Náplní výuky jsou témata vycházející z Bible. Vyučující – členové sboru – připravují výklad úměrně věku dětí. Pro malé děti je to názorná interaktivní výuka za pomoci obrázků, jednoduché dramatizace, vyprávění či přiměřené výtvarné nebo rukodělné činnosti, starší děti jsou do výuky zapojeny podobně: formou rozhovoru, ilustračních scének, vyprávění, vyplňování různých tajenek, výtvarným znázorňováním. Děti se učí hledat a orientovat se v Bibli, čtou z ní probíraný celek nebo se učí zpaměti biblický verš. Program v obou skupinách je doplňován společným zpěvem a modlitbou.

Domácí nedělka v době koronavirové

Během koronavirových opatření dostávali rodičové připravené materiály nedělní školy do e-mailové konference Branicka-nedelka-odberatele. Jak vypadaly? Třeba takto:

Ježíš a děti
Nemilosrdný služebník – menší
O nemilosrdném služebníku – větší
O dělnících na vinici – dramatizace
Rozsévač
Velikonoce 2020
O Zachariášovi, Alžbětě a Janovi
O uplacené stráži od Ježíšova hrobu
Křížovka k podobenství o nemilosrdném služebníkovi

Témata pro 1. pololetí š. r. 2021/22

R = rodinná neděle
VP = vysluhování večeře Páně

datum téma
5.9.R Šalomoun bude králem
12.9. Šalomounova moudrost
19.9.VP stavba chrámu
26.9. královna ze Sáby
3.10.R Šalomounovy hříchy a rozpad království
10.10. Eliáš u potoka Kerítu a v Sareptě
17.10.VP Eliáš na Karmelu
24.10. Choréb
31.10. Achab a Nábot
7.11.R Eliáš a Elíša
14.11. Elíša a vdova
21.11.VP Náman
28.11. prorok Izaiáš a vánoční proroctví
5.12.R rodokmen Pána Ježíše
12.12. Josef
19.12.VP narození Pána Ježíše
26.12. mudrci od východu